STRONA GŁÓWNA

Dokumenty

Studia I stopnia

Rekrutacja na studia I stopnia na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się 3 czerwca i będzie trwała do 12 lipca.

I etap rekrutacji na studia I stopnia

 

Podczas pierwszego etapu rekrutacji należy przesłać na adres mailowy: foreignstudents@info.p.lodz.pl skan wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów oraz przesłania ich po terminie, aplikacja ta będzie odrzucona.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie na studia,
 2. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,
 3. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski lub angielski,
 4. Dodatkowo w przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji, należy również dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany (przepisy o nostryfikacji nie dotyczą obywateli EU, EEA, OECD, Ukrainy, Chin i Białorusi),
 5. Certyfikat językowy,
 6. Kopia paszportu,
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 8. Wypełniony i podpisany Formularz Aplikacyjny z portalu https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/.

 


II etap rekrutacji na studia I stopnia

 

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia należy dostarczyć poniżej wymienione oryginały dokumentów do Biura Mobilności Studenckiej Politechniki Łódzkiej (90‐539 Łódź, ul. Żwirki 36). Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub pocztą.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Formularz aplikacyjny (wydrukowanym z systemu e-rekrutacja) wraz z podpisem osobistym,
 2. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej, zaopatrzone w Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,
 3. Tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski lub angielsk,
 4. Dodatkowo w przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji, należy również dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany, (przepisy o nostryfikacji nie dotyczą obywateli EU, EEA, OECD, Ukrainy, Chin i Białorusi),
 5. Kopia wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (jeśli już został wydany),
 6. Dwie fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy,
 7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, przetłumaczone na język polski lub angielski (przykładowy wzór),
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności,
 9. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego, ważnego na terytorium RP,
 10. Podpisana 'Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich'.

Studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się 3 czerwca i będzie trwała do 12 lipca 2019.

W tym terminie należy wysłać w formie skanu poniższe dokumenty na adres mailowy: foreignstudents@info.p.lodz.pl:


I etap rekrutacji na studia II stopnia

 

Podczas pierwszego etapu rekrutacji należy przesłać na adres mailowy: foreignstudents@info.p.lodz.pl skan wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów oraz przesłania ich po terminie, aplikacja ta będzie odrzucona.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie na studia,
 2. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,
 3. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski lub angielski,
 4. Dodatkowo w przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji, należy również dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany (przepisy o nostryfikacji nie dotyczą obywateli EU, EEA, OECD, Ukrainy, Chin i Białorusi),
 5. Certyfikat językowy,
 6. Kopia paszportu,
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 8. Wypełniony i podpisany Formularz Aplikacyjny z portalu https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/.

 


II etap rekrutacji na studia II stopnia

 

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia należy dostarczyć poniżej wymienione oryginały dokumentów do Biura Mobilności Studenckiej Politechniki Łódzkiej (90‐539 Łódź, ul. Żwirki 36). Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub drogą pocztową.
 

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Formularz aplikacyjny (wydrukowanym z systemu e-rekrutacja) wraz z podpisem osobistym,
 2. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,
 3. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski lub angielski,
 4. Dodatkowo w przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji, należy również dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany (przepisy o nostryfikacji nie dotyczą obywateli EU, EEA, OECD, Ukrainy, Chin i Białorusi),
 5. Kopia wizy lub  karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (jeśli już został wydany),
 6. Dwie fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy,
 7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, przetłumaczone na język polski lub angielski (przykładowy wzór),
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności,
 9. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego, ważnego na terytorium RP,
 10. Podpisana 'Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich'.

Konkurs na bezpłatne miejsca

Kandydaci starający się o przyjęcie na jedno z dwóch bezpłatnych miejsc na danym wydziale Politechniki Łódzkiej w danym roku akademickim, oprócz wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów, muszą dołączyć do swojej aplikacji na studia dodatkowe dokumenty (np. dyplomy, certyfikaty, itp.), które poświadczają wyjątkowe osiągnięcia w nauce.

Dodatkowe dokumenty, o których mowa muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.

 

 

Poznaj nasz kampus