75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Dokumenty

Studia licencjackie

Rekrutacja na studia I stopnia na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się w czerwcu/lipcu 2020 roku. Dokładne daty opublikujemy tutaj.

I etap rekrutacji na studia I stopnia

 

Podczas pierwszego etapu rekrutacji należy przesłać na adres mailowy: foreignstudents@info.p.lodz.pl skan wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów oraz przesłania ich po terminie, aplikacja ta będzie odrzucona.

Prześlij wszystkie dokumenty w jedyn mailu.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie na studia (jedno dla każdego z wybranych kierunków),
 2. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia studiów wyższych wraz z suplementem (lista przedmiotów i ocen) opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,
 3. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski lub angielski,
 4. Certyfikat językowy,
 5. Kopia paszportu,
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 7. Wypełniony i podpisany Formularz Aplikacyjny z portalu https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/,
 8. W przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia - zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów na Politechnice Łódzkiej.

II etap rekrutacji na studia I stopnia

 

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia należy dostarczyć poniżej wymienione oryginały dokumentów do Biura Mobilności Studenckiej Politechniki Łódzkiej (90‐539 Łódź, ul. Żwirki 36). Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub pocztą.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Formularz aplikacyjny (wydrukowanym z systemu e-rekrutacja) wraz z podpisem osobistym,
 2. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej wraz z suplementem (lista przedmiotów i ocen) opatrzone w Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,
 3. Tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski lub angielski,
 4. Dodatkowo w przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji, należy również dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany, (przepisy o nostryfikacji nie dotyczą obywateli EU, EEA, OECD, Ukrainy, Chin i Białorusi) - szczegółach przeczytasz tutaj.
 5. Kopia wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (jeśli już został wydany),
 6. Dwie fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy,
 7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, przetłumaczone na język polski lub angielski (przykładowy wzór),
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności,
 9. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego, ważnego na terytorium RP,
 10. Podpisana 'Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich',
 11. W przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia - zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów na Politechnice Łódzkiej.

Studia magisterskie

Rekrutacja na studia II stopnia na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się już wkrótce! Dokładne terminy opublikujemy tutaj.

W tym terminie należy wysłać w formie skanu poniższe dokumenty na adres mailowy: foreignstudents@info.p.lodz.pl:


I etap rekrutacji na studia II stopnia

 

Podczas pierwszego etapu rekrutacji należy przesłać na adres mailowy: foreignstudents@info.p.lodz.pl skan wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów oraz przesłania ich po terminie, aplikacja ta będzie odrzucona.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie na studia (jedno dla każdego z wybranych kierunków),
 2. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniający do podjęcia studiów wyższych wraz z suplementem (wykaz przedmiotów i ocen) opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,
 3. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski lub angielski,
 4. Certyfikat językowy,
 5. Kopia paszportu,
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 7. Wypełniony i podpisany Formularz Aplikacyjny z portalu https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/.

II etap rekrutacji na studia II stopnia

 

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia należy dostarczyć poniżej wymienione oryginały dokumentów do Sekcji Mobilności Studenckiej Politechniki Łódzkiej (90‐539 Łódź, ul. Żwirki 36). Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub drogą pocztową.
 

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Formularz aplikacyjny (wydrukowanym z systemu e-rekrutacja) wraz z podpisem osobistym,
 2. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniający do podjęcia studiów wyższych wraz z transkryptem ocen opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,
 3. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski lub angielski,
 4. Dodatkowo w przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji, należy również dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany (przepisy o nostryfikacji nie dotyczą obywateli EU, EEA, OECD, Ukrainy, Chin i Białorusi) - o szczegółach przeczytasz tutaj,
 5. Kopia wizy lub  karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (jeśli już został wydany),
 6. Dwie fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy,
 7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, przetłumaczone na język polski lub angielski (przykładowy wzór),
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności,
 9. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego, ważnego na terytorium RP,
 10. Podpisana 'Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich'.

 

 

Poznaj nasz kampus