STRONA GŁÓWNA

Dokumenty dla cudzoziemców

Studia licencjackie

 

Jeśli jesteś zainteresowany studiami I stopnia, dokładny harmonogram rekrutacji na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 zostanie opublikowny w marcu 2023 r. Poniżej możesz zapoznać się z dokumentami wymaganymi podczas procesu rekrutacji.

 

 

I etap rekrutacji na studia I stopnia

 

Podczas pierwszego etapu rekrutacji należy załadować do portalu rekrutacyjnego skany wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów oraz przesłania ich po terminie, aplikacja ta będzie odrzucona.

 

Lista wymaganych dokumentów:

 

 1. Wypełniony i podpisany Formularz Aplikacyjny z portalu rekrutacyjnego,

  Uwaga: podczas generowania PDF-a z Twoją aplikacją upewnij się, że pod miejscem na Twój podpis jest napisane Centrum Współpracy Międzynarodowej. W ten sposób będziesz mieć pewność, że przygotowujesz poprawny dokument,
   
 2. Podanie o przyjęcie na studia (jedno dla każdego z wybranych kierunków) - POBIERZ TEN DOKUMENT,
   
 3. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia studiów wyższych wraz z suplementem (lista przedmiotów i ocen) opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,

  Uwaga: Pamiętaj, że w przypadku legalizacji wymagane jest posiadanie pieczęci i podpisu Konsula RP! Przeczytaj uważnie informacje, do których link znajduje się powyżej,
   
 4. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa i suplementu na język polski lub angielski, jeśli nie jest w jednym z tych języków,
   
 5. Certyfikat językowy lub poświadczenie, że poprzednia edukacja odbywała się w pełni w danym języku,
   
 6. Kopia paszportu,
   
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
   
 8. Skan zdjęcia paszportowego (300 dpi),
   
 9. Podpisana 'Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich' (4 strona formularza aplikacyjnego).
   

II etap rekrutacji na studia I stopnia

 

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia należy dostarczyć poniżej wymienione oryginały dokumentów do Biura Mobilności Studenckiej Politechniki Łódzkiej (90‐539 Łódź, ul. Żwirki 36). Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub pocztą.

 

Lista wymaganych dokumentów:

 

 1. Wypełniony i podpisany Formularz Aplikacyjny z portalu rekrutacyjnego,
   
 2. Podanie o przyjęcie na studia (dotyczące tego kierunku, na który się dostałeś),
   
 3. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej wraz z suplementem (lista przedmiotów i ocen) opatrzone w Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,

  Uwaga: Pamiętaj, że w przypadku legalizacji wymagane jest posiadanie pieczęci i podpisu Konsula RP! Przeczytaj uważnie informacje, do których link znajduje się powyżej,
   
 4. Tłumaczenie przysięgłe dyplomu i suplementu na język polski lub angielski, jeśli nie jest w jednym z tych języków,
   
 5. Dodatkowo w przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji i będą musieli nostryfikować swój zagraniczny dyplom po przyjeździe do Polski, należy również dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany, (przepisy o nostryfikacji nie dotyczą obywateli EU, EOG, OECD, Ukrainy, Chin i Białorusi) - szczegółach przeczytasz tutaj,
   
 6. Kopia wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (jeśli już został wydany),
   
 7. Jedna fotografia o wymiarze 37x52 mm,
   
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności,
   
 9. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego, ważnego na terytorium RP,
   
 10. Podpisana 'Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich' (4 strona formularza aplikacyjnego),
   
 11. W przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia - zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów na Politechnice Łódzkiej.
   

Studia magisterskie


Dokładny harmonogram rekrutacji na studia II stopnia na semestr letni w roku akademickim 2022/2023.

Listę kierunków przewidzianych do otwarcia w nadchodzącym semestrze znajdziesz tutaj.
 


 

I etap rekrutacji na studia II stopnia

 

Podczas pierwszego etapu rekrutacji należy załadować w naszym portalu rekrutacyjnym skany wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów oraz przesłania ich po terminie, aplikacja będzie odrzucona.

 

Lista wymaganych dokumentów:

 

 1. Wypełniony i podpisany Formularz Aplikacyjny,

  Uwaga: podczas generowania PDF-a z Twoją aplikacją upewnij się, że pod miejscem na Twój podpis jest napisane Centrum Współpracy Międzynarodowej. W ten sposób będziesz mieć pewność, że przygotowujesz poprawny dokument.
   
 2. Podanie o przyjęcie na studia (jedno dla każdego z wybranych kierunków) - POBIERZ TEN DOKUMENT,
   
 3. Dyplom* ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia** wraz z transkryptem ocen, uprawniający do podjęcia studiów wyższych, opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia, lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskania Apostille lub legalizacji.

  Uwaga: Pamiętaj, że w przypadku legalizacji wymagane jest posiadanie pieczęci i podpisu Konsula RP! Przeczytaj uważnie informacje, do których link znajduje się powyżej.
   
 4. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa i transkryptu ocen na język polski lub angielski, jeśli nie jest w jednym z tych języków,
   
 5. Certyfikat językowy lub poświadczenie, że nauka na I stopniu studiów była w pełni prowadzona w danym języku,
   
 6. Kopia paszportu,
   
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
   
 8. Skan zdjęcia paszportowego (300 dpi),
   
 9. Podpisana 'Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich' (4 strona formularza aplikacyjnego).
   

 

II etap rekrutacji na studia II stopnia

 

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia należy dostarczyć poniżej wymienione oryginały dokumentów do Sekcji Mobilności Studenckiej Politechniki Łódzkiej (90‐539 Łódź, ul. Żwirki 36). Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub drogą pocztową.
 

Lista wymaganych dokumentów:

 

 1. Wypełniony i podpisany Formularz Aplikacyjny,
   
 2. Podanie o przyjęcie na studia (dotyczące tego kierunku, na który się dostałeś),
   
 3. Dyplom* ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, uprawniający do podjęcia studiów wyższych wraz z transkryptem ocen opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia.

  Uwaga: Pamiętaj, że w przypadku legalizacji wymagane jest posiadanie pieczęci i podpisu Konsula RP! Przeczytaj uważnie informacje, do których link znajduje się powyżej.
   
 4. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa i suplementu ( wykaz ocen i przedmiotów ) na język polski lub angielski, jeśli nie jest w jednym z tych języków,
   
 5. Dodatkowo w przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji i muszą nostryfikować swój zagraniczny dyplom po przyjeździe do Polski, należy również dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany (przepisy o nostryfikacji nie dotyczą obywateli EU, EOG, OECD, Ukrainy, Chin i Białorusi) - o szczegółach przeczytasz tutaj,
   
 6. Kopia wizy lub  karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (jeśli już został wydany),
   
 7. Jedna fotografia o wymiarze 37x52 mm,
   
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności,
   
 9. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego, ważnego na terytorium RP,
   
 10. Podpisana 'Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich' (4 strona formularza aplikacyjnego).

 

*1 kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu studiów o ile taki dokument w kraju wydania uprawnia do wstępu na uczelnie wyższą oraz jest opatrzony apostille lub zalegalizowany (zaświadczenie musi zostać zastąpione dyplomem)

*2 kandydaci, będący absolwentami Politechniki Łódzkiej, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu studiów wystawione przez dziekanat (zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania i obligatoryjnie musi zostać zastąpione dyplomem przed upływem ważności zaświadczenia)

**kandydaci mogą aplikować na wybrane kierunki studiów z dwoma dyplomami: pierwszego oraz drugiego stopnia, Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę dyplom z korzystniejszym wynikiem dla kandydata; wykaz tytułów zawodowych, które są brane pod uwagę podczas procesu rekrutacji, jest dostępny tutaj

 

 

Poznaj nasz kampus