STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Zasady kwalifikacji i przeliczania oceny z dyplomu ukończenia studiów w roku akademickim 2018/2019

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

    r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 

Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

          W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy celujący 100
  bardzo dobry 92
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry 84
  dobry 76
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny 68
 najniższy pozytywny dostateczny 60

W przypadku  skali ocen zawierającej pięć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d- liczba punktów
najwyższy bardzo dobry 100
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry 90
  dobry 80
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny 70
 najniższy pozytywny dostateczny 60

W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

 • automatyka i robotyka
 • energetyka
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji
 • mechanika i budowa maszyn
 • transport
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki  
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektronika i telekomunikacja (język angielski)
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • mechatronika
 • transport
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny
Chemiczny  
 • chemia
 • chemia budowlana
 • nanotechnologia
 • technologia chemiczna
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny
 • chemia w krymianlistyce

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów  
 • inżynieria materiałowa
 • włókiennictwo
posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • wzornictwo (3-semestralne)
 • wzornictwo (4-semestralne)
posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach
o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, architektura wnętrz, grafika
Biotechnologii i Nauk o Żywności  
 • biotechnologia
 • biotechnologia (język angielski)
 • technologia kosmetyków
 • technologia żywności i żywienie człowieka
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska  
 • rewitalizacja miast
posiadający tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub równorzędny po kierunkach w obszarze nauk technicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej  
 • fizyka techniczna
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, matematyka stosowana
 • informatyka
 • informatyka (język angielski)
posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, robotyka i logistyka lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, matematyka, matematyka stosowana
Zarządzania i Inżynierii Produkcji  
 • papiernictwo i poligrafia
posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria środowiska
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

 

 

Poznaj nasz kampus