75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji/Classification rules

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Zasady kwalifikacji i przeliczania oceny z dyplomu ukończenia studiów w roku akademickim 2020/2021

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

    r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 

Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

          W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy celujący lub równoważny 100
  bardzo dobry lub równoważny 92
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 84
  dobry lub równoważny 76
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 68
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku  skali ocen zawierającej pięć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d- liczba punktów
najwyższy bardzo dobry lub równoważny 100
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 90
  dobry lub równoważny 80
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 70
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Kierunek studiów O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyżych:
Advanced Mechanical Engineering  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
architektura posiadający tytuł inżyniera architekta
architektura (j. angielski) posiadający tytuł inżyniera architekta
budownictwo posiadający tytuł inżyniera po kierunku budowinctwo
Computer Science and Information Technology  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics) - j. angielski posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
elektrotechnika posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Energy Systems in the Built Environment  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
informatyka posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika 
inżynieria chemiczna i biochemiczna (studia IV-semestralne)   posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscypilna technologia żywności i żywienia)
inżynieria środowiska (studia IV-semestralne)   posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscypilna technologia żywności i żywienia)
Master of Businnes Studies* posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera
lub równoważny
Master of Operations Management* posiadający tytuł  inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
matematyka stosowana  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, informatyka i ekonometria, ekonomia, zarządzanie, informatyka, informatyka stosowana, fizyka, fizyka techniczna, chemia, logistyka 
mechanika i budowa maszyn posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
papiernictwo i poligrafia  posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
planowanie przestrzenne  posiadający tytuł inżyniera po kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo, inżynieria środowiska

rewitalizacja miast

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinach nauk techniczno-inżynieryjnych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych
sieci i instalacje w inżynierii środowiska posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu
technologia kosmetyków (studia IV-semestralne) posiadający conajmniej tytuł licencjata
włókiennictwo posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo (język angielski) posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
wzornictwo posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika
wzornictwo (język angielski) posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika
zarządzanie   posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
zarządzanie i inżynieria produkcji   posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

Classification rules and the conversion of the grade of candidates for full-time and part-time studies

Classification rules and the conversion of the grade from a first-cycle certificate of graduation, second-cycle certificate of graduation, uniform master's degree or equivalent for the academic year 2020/2021

The basis for the classification of candidates for full-time and part-time second-cycle studies is the sum of points calculated in line with the rules given below:

s = d + r

d = the number of points resulting from the conversion of the grade on the certificate of graduation of first-cycle studies, second-cycle studies, uniform master’s degree studies or equivalent

r = interview score on a scale from 0 to 100

Only candidates who have received a grade other than zero on the interview will be admitted to the next stage of the admission procedure. The results of the interview may include confirmed learning outcomes.


The conversion of the grade from a first-cycle certificate of graduation, second-cycle certificate of graduation, uniform master's degree or equivalent will be carried out in line with the rules below.

For a scale of six levels:

level on the rating scale grade entered on the certificate d – numer of points
he highest excellent or equivalent 100
  very good or equivalent 92
  above good, good plus, plus good or equivalent 84
  good or equivalent 76
  fairly good, sufficient plus, plus sufficient, over sufficient or equivalent 68
bottom positive sufficient or equivalent 60

 

For a scale of five levels:

evel on the rating scale grade entered on the certificate d – numer of points
the highest very good or equivalent 100
  above good, good plus, plus good or equivalent 90
  good or equivalent 80
  fairly good, sufficient plus, plus sufficient, over sufficient or equivalent 70
bottom positive sufficient or equivalent 60

 

Where the grading scale at the higher education institution which issued the certificate differs from the above, the numerical value d will be calculated as follows:

d = k×100

k = quotient of the grade of the higher education certificate by the maximum grade in force in the higher education institution which issued it

List of professional titles and university fields of study, whose graduates may apply for admission to second-cycle studies in the winter semester of the academic year 2020/2021

Field of study

University graduates can apply for admission if they:

Advanced Mechanical Engineering 

conducted in English

hold an engineer degree, a master's degree or equivalent

applied mathematics 

conducted  in Polish

hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent after completing technical courses, or if they hold a bachelor’s degree in: mathematics, applied mathematics, computer science and econometrics, economics, management, computer science, applied computer science, physics, technical physics, chemistry, logistics

architecture 

conducted  in Polish
conducted in English

hold a professional title of architect [inżynier architekt]

chemical and biochemical engineering (IV semester studies)

conducted  in Polish

hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent or a bachelor’s degree or, a master’s degree or equivalent in the fields of exact and natural sciences (computer science, mathematics, biological sciences, chemical sciences, physical sciences, and earth and environmental sciences), and if they completed courses in agriculture (food technology and nutrition) 

civil engineering

conducted  in Polish

hold an engineer degree after completing civil engineering studies

computer science conducted  in Polish

hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent after completing: automatic control and robotics, electronics and telecommunications, technical physics, computer science, biomedical engineering, logistics, mechatronics 

Computer Science and Information Technology

conducted in English

hold an engineer degree or master’s degree or equivalent in the following degree programs: automatic control and robotics, automation and robot control, electronic and telecommunication, technical physics, computer science, applied computer science, biomedical engineering, logistics, mechatronics, or at least a bachelor’s degree after completing the following degree programs: computer science, applied computer science, mathematics, applied mathematics 

cosmetics technology (IV semester studies)

conducted  in Polish

hold at least a bachelor’s degree

electrical engineering 

conducted  in Polish

hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent

Energy Systems in the Built Environment 

conducted in English

hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent

environmental engineering  (IV semester studies)

conducted  in Polish

hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent or a bachelor’s degree or, master’s degree or equivalent in the fields of exact and natural sciences (computer science, mathematics, biological sciences, chemical sciences, physical sciences, and earth and environmental sciences), and if they completed courses in agriculture (food technology and nutrition) 

management

conducted  in Polish

hold a bachelor’s degree, an engineer degree, a master’s degree or equivalent

Master of Businnes Studies*

conducted in English

hold a bachelor’s degree, an engineer degree, a master’s degree or equivalent

Master of Operations Management*

conducted in English

hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent

management and production engineering

conducted  in Polish

hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent

mechanical engineering

conducted  in Polish

hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent

paper and printing technology

conducted  in Polish

hold a bachelor’s degree, an engineer degree, a master’s degree or equivalent

design

conducted  in Polish
conducted in English

hold at least a bachelor’s degree after completing textile design or other degree programs of artistic nature or at least a bachelor’s degree in textile engineering, textiles and fashion industry, interior design, graphic design

textile engineering

conducted  in Polish
conducted in English

hold a bachelor’s degree, an engineer degree, a master’s degree or equivalent

urban networks and installations in environmental engineering

conducted  in Polish

hold an engineer degree after completing: environmental engineering, chemical and process engineering, oil and gas engineering, water engineering and management, civil engineering, energy, spatial economy, mechanics and mechanical engineering, environmental protection, environmental technologies, oil and gas drilling 

urban planning

conducted  in Polish

hold an engineer degree after completing: urban planning, architecture, civil engineering, environmental engineering 

urban revitalization

conducted  in Polish

hold a bachelor’s degree, an engineer degree, a master’s degree or equivalent after completing studies in the fields of technical and engineering sciences, social sciences, exact sciences and natural sciences 

 

 

Poznaj nasz kampus