Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Przyjęcia na studia drugiego stopnia

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz spełnia kryteria przyjęć określone w załączniku nr 4 do uchwały rekrutacyjnej.

Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski lub na język angielski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wykonanym na koszt kandydata.

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo zadeklarować maksymalnie cztery kierunki, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja.

Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej, w ramach tego samego stopnia.

Kandydat zobowiązany jest wnieść na konto Politechniki Łódzkiej opłatę rekrutacyjną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego za każdy deklarowany kierunek. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.

 

Procedura postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia realizowane jest w następujących krokach:
1)    kandydat zakłada indywidualne konto w internetowym portalu kandydata dostępnym na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl;
2)    kandydat uzupełnia wymagane dane osobowe i teleadresowe oraz udostępnia Politechnice Łódzkiej wyniki z dyplomu lub innych dokumentów, potwierdzających uprawnienie do przyjęcia na studia i pozwalających ustalić wyniki postępowania kwalifikacyjnego;
3)    kandydat dołącza aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;
4)    kandydat składa skany wymaganych dokumentów, jeśli takie są wymagane. Dokumenty te są weryfikowane pod względem formalnym. Brak skanów dokumentów, bądź błędy formalne i nieusunięcie ich w terminie określonym w harmonogramie, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
5)    kandydat dokonuje wyboru kierunków, na które chce aplikować;
6)    kandydat wnosi terminowo opłatę rekrutacyjną. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
7)    kandydat akceptuje warunki postępowania kwalifikacyjnego, w tym:

a)    oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia w Politechnice Łódzkiej,
b)    oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
c)    oświadcza, że znany jest mu harmonogram rekrutacji oraz wymagane dokumenty,
d)    przyjmuje do wiadomości, że postępowanie kwalifikacyjne na studia jest przeprowadzane na podstawie danych, przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazanie w portalu kandydata danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów lub odmowa przyjęcia;
e)    przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są przekazywane kandydatom za pośrednictwem portalu kandydata lub strony internetowej rekrutacji (https://rekrutacja.p.lodz.pl), pełniących funkcję informatora dla kandydatów. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych na konto kandydata w portalu kandydata oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku,
f)    weryfikuje poprawność przeliczonych punktów. W przypadku niezgodności wyniku postępowania kwalifikacyjnego lub jego części w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może on wnieść do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w ciągu trzech dni od daty publikacji przeliczonych punktów, wniosek o jego sprostowanie.

 • Kandydat, jeśli go to dotyczy, bierze udział w wyznaczonych egzaminach wstępnych w terminie, godzinie i miejscu wskazanym w portalu kandydata.
 • Po terminie kwalifikacji kandydat otrzymuje na swoje konto w portalu kandydata, informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, znalezieniu się na liście rezerwowej lub niezakwalifikowaniu się w ramach każdego z zadeklarowanych kierunków.
 • Kandydat decyduje, który kierunek wybiera, z kierunków na które się zakwalifikował. Dla wybranego kierunku drukuje podanie o przyjęcie na studia. Wybór danego kierunku jest równoznaczny z rezygnacją aplikowania na pozostałe kierunki, bez względu na jakiej liście się znajduje na pozostałych kierunkach.
 • Kandydat w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, a także w portalu kandydata otrzymuje informacje o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dostarczyć wymagane dokumenty oraz potwierdzić swoją tożsamość w celu dokonania wpisu na listę studentów.
 • W przypadku kandydatów z obywatelstwem polskim Uczelniana Komisja Rekrutacyjna weryfikuje:
  • tożsamość kandydata na podstawie dowodu osobistego;
  • kompletność dostarczonych przez kandydata dokumentów i ich zgodność z danymi, wpisanymi przez kandydata do portalu kandydata.
 • W wyniku poprawnej weryfikacji kandydata z obywatelstwem polskim, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje wpisu na listę studentów.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w przypadku obywateli polskich, w zależności od rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, może wydać decyzję o odmowie przyjęcia na studia.
 • Po upływie terminu określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, następuje aktualizacja list zakwalifikowanych i list rezerwowych, po których następuje ponownie przyjmowanie dokumentów od kandydatów i ich weryfikacja w terminach określonych w harmonogramie.
 • W czynnościach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności każdorazowo okazuje pełnomocnictwo, opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwo notarialne oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem. Przy składaniu dokumentów, pełnomocnik zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, z list rezerwowych, przyjętych i nieprzyjętych publikowane są na stronie rekrutacji.
 • W przypadku uzyskania negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego i złożenia podania o przyjęcie na studia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w przypadku obywateli polskich wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.
 • Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością.
 • Po wpisaniu kandydata na listę przyjętych, kandydat otrzymuje skierowanie lekarskie na wybrane kierunki, które musi dostarczyć do dziekanatu, na semestr zimowy do 25 września 2023 r. W przypadku przeciwskazań wykazanych na orzeczeniu, kandydat musi odbyć rozmowę z Prodziekanem właściwym dla kierunku oraz z przedstawicielem Biura ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, w celu ustalenia szczegółów studiowania. Kandydat będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką w przypadku niewyczerpania na nim limitów miejsc. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Klasyfikacja kandydatów na studia drugiego stopnia

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z następującą zasadą:

LP = Odyplom / Omax * 100 + R                            

gdzie:
LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;
Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;
Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;
R – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 100.

 

W przypadku braku oceny z dyplomu ukończenia studiów, brana jest pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.
Egzamin wstępny jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną
Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu wstępnego uzyskali ocenę różną od zera.

W szczególnych przypadkach sposób naliczania punktów LP ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych na semestr letni 2023/24

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych na semest letni 2023/24.

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Kierunki Wydział realizujący kształcenie O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:
automatyka i robotyka WM

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

automatyka i sterowanie robotów WEEIA

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub licencjata w dyscyplinach „automatyka, elektronika i elektrotechnika” i/lub „informatyka techniczna i telekomunikacja”

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

biogospodarka zrównoważona (3-semestralne) WBINOŻ

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

biotechnologia (3-semestralne) WBINOŻ

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

budownictwo WBAIŚ

posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

chemia WCH

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

chemia budowlana WCH

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

chemia w kryminalistyce WCH

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

elektronika i telekomunikacja WEEIA

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) lub licencjata w dyscyplinach „automatyka, elektronika i elektrotechnika” i/lub „informatyka techniczna i telekomunikacja”

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

elektrotechnika WEEIA

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

fizyka techniczna WFTIMS

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, matematyka stosowana

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Human-Computer Interaction CKM

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Industrial Biotechnology (3-semestralne) CKM

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

informatyka WEEIA

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja; informatyka; automatyka, elektrotechnika i elektronika; inżynieria biomedyczna; matematyka; nauki fizyczne; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości lub kierunkach pokrewnych.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

informatyka stosowana WFTIMS

posiadający tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub równoważny. Osoby nieposiadające tytułu zawodowego inżyniera proszone są o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji inżynierskich równoważnych 30 punktom ECTS.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

inżynieria biomedyczna WEEIA

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

inżynieria procesów przemysłowych WIPOŚ

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, systemy sterowania inteligentnymi budynkami

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

materiały i technologie WM

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

mechanika i budowa maszyn WM

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

mechatronika WEEIA

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

nanotechnologia WCH

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

nanotechnologia (j. angielski) WCH

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe WEEIA

posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

technologia chemiczna WCH

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

technologia kosmetyków (3-semestralne) WBINOŻ

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

technologia żywności i żywienie człowieka (3-semestralne) WBINOŻ

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych WCH

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

włókiennictwo WTMIWT

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

wzornictwo WTMIWT

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, włókiennictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, architektura wnętrz, grafika

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

wzornictwo (j. angielski) WTMIWT

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, włókiennictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, architektura wnętrz, grafika

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

 

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

 

Poznaj nasz kampus