75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady kwalifikacji i przeliczania oceny z dyplomu ukończenia studiów w roku akademickim 2019/2020

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

    r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 

Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

          W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy celujący lub równoważny 100
  bardzo dobry lub równoważny 92
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 84
  dobry lub równoważny 76
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 68
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku  skali ocen zawierającej pięć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d- liczba punktów
najwyższy bardzo dobry lub równoważny 100
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 90
  dobry lub równoważny 80
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 70
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

Advanced Mechanical Engineering posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
architektura posiadający tytuł inżyniera architekta
budownictwo posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo
Computer Science and Information Technology posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
Electronic and Telecommunication Engineering posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
elektronika i telekomunikacja

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

elektrotechnika posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Energy Systems in the Built Environment posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
fizyka techniczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana

informatyka

informatyka stosowana

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
inżynieria biomedyczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
inżynieria chemiczna i biochemiczna
(4-semestralne)
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w obszarze nauk technicznych lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w obszarze nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych
inżynieria środowiska
(4-semestralne)
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w obszarze nauk technicznych lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w obszarze nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych
matematyka stosowana posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, informatyka i ekonometria, ekonomia, zarządzanie, informatyka, informatyka stosowana, fizyka, fizyka techniczna, chemia, logistyka
mechanika i budowa maszyn posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
papiernictwo i poligrafia posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
planowanie przestrzenne posiadający tytuł inżyniera po kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo, inżynieria środowiska

rewitalizacja miast

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub równoważny po kierunkach w obszarze nauk technicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych
sieci i instalacje w inżynierii środowiska posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu
technologia kosmetyków
(4-semestralne)
posiadający co najmniej tytuł licencjata
włókiennictwo posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
wzornictwo posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, architektura wnętrz, grafika
zarządzanie posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
zarządzanie (język angielski) posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
zarządzanie i inżynieria produkcji posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski) posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

 

Poznaj nasz kampus