STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji/Classification rules

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Zasady kwalifikacji i przeliczania oceny z dyplomu ukończenia studiów w roku akademickim 2022/2023

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

    r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 

Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

          W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy celujący lub równoważny 100
  bardzo dobry lub równoważny 92
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 84
  dobry lub równoważny 76
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 68
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku  skali ocen zawierającej pięć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d- liczba punktów
najwyższy bardzo dobry lub równoważny 100
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 90
  dobry lub równoważny 80
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 70
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Kierunki Wydział realizujący kształcenie O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:
architektura WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera architekta
architektura (j. angielski) WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera architekta
biotechnologia (4- semestralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
budownictwo WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo
Computer Science and Information Technology WEEIA/WFTIMS/CKM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, j. angielski) WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja
elektrotechnika WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Future Mobility* WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
informatyka WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika
inżynieria chemiczna i biochemiczna (4-semestralne) WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
inżynieria ochrony środowiska  WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, systemy sterowania inteligentnymi budynkami

Master in Mechanical Engineering WM/CKM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Master of Business Studies WOIZ/CKM posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
Master of Operations Management WOIZ/CKM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
matematyka stosowana WFTIMS posiadający co najmniej tytuł inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie, informatyka, fizyka, chemia, logistyka lub po kierunkach, w których dyscypliną wiodącą jest matematyka
mechanika i budowa maszyn WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
nanotechnologia (j. angielski) WCH posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
papiernictwo i poligrafia WZIP posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
planowanie przestrzenne WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, sieci i instalacje w inżynierii środowiska
technologia kosmetyków (4-semsetralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo WTMIWT posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
wzornictwo WTMIWT posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika
wzornictwo (j. angielski) WTMIWT posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika
zarządzanie WOIZ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
zarządzanie i inżynieria produkacji WOIZ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

* Studia przewidziane do uruchomienia

 

WM - Wydział Mechaniczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WCH - Wydział Chemiczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

 

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus