STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji/Classification rules

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

 

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych
NANOTECHNOLOGIA WCH

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 września 2021 roku (wtorek), godz. 12:15.

Sala 230, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (budynek C2) ul. Wróblewskiego 15.

 

ARCHITEKTURA (j. polski)

BAIŚ

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20 września 2021 roku (poniedziałek), godz. 10:30

Pokój 105, I p., Instytut Architektury i Urbanistyki (budynek B6) Al. Politechniki 6.

Uwaga:

Portfolio wymagane przy rozmowach kwalifikacyjnych (zarówno w wersji wydrukowanej, jak i zdygitalizowanej na płycie CD lub DVD) należy złożyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej do 8.30 w pok. 105 w Instytucie Architektury i Urbanistyki.
ARCHITEKTURA (j. angielski) BAIŚ

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 września 2021 roku (wtorek), godz. 9:30

Pokój 105, I p., Instytut Architektury i Urbanistyki (budynek B6) Al. Politechniki 6.

Uwaga:

Portfolio wymagane przy rozmowach kwalifikacyjnych (zarówno w wersji wydrukowanej, jak i zdygitalizowanej na płycie CD lub DVD) należy złożyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej do 8.30 w pok. 105 w Instytucie Architektury i Urbanistyki.

MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING,
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY,
MASTER OF BUSINESS STUDIES,
MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT

CKM

Test językowy odbędzie się 20 września o godzinie 08:00 poprzez platformę MS Forms.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 20 września br. od godz. 10:00 stacjonarnie w budynku IFE (ul. Żwirki 36) w salach zlokalizowanych na parterze:

sala nr 2: Computer Science and Information Technology,

Master in Mechanical Engineering będzie miał tylko test językowy, bez rozmów kwalifikacyjnych

sala nr 12, sala 1: Master of Business Studies,

sala nr 16: Master of Operations Management.

Do kandydatów 16.09 po godz. 15:00 zostaną wysłane maile na którą konkretnie godzinę mają się zgłosić kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną oraz zostanie wysłany link do testu językowego.

Test językowy odbędzie się online 20 września o godzinie 08:00 poprzez platformę MS Forms.

______________________________________________________________________________________

The language test will take place on 20th September at 8:00 AM via MS Forms platform.

Recruitment interviews will be held on 20th September 2021 from 10:00 AM in the IFE building (ul. Żwirki 36) in rooms located on the ground floor:

  • room numer 2: Computer Science and Information Technology,
  • Master in Mechanical Engineering will only have a language test, no interviews
  • room number 12, room number 1: Master of Business Studies,
  • room number 16: Master of Operations Management.

On 16th September 2021 (after 3:00 PM), candidates will receive e-mails with information concerning particular time of their interviews.

Also, candidates will be sent then a link to access a language test.

 

Na pozostałych kierunkach nie przewiduje się rozmów kwalifikacyjnych.

 

WCH - Wydział Chemiczny

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inzynierii Środowiska

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

 

 

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Zasady kwalifikacji i przeliczania oceny z dyplomu ukończenia studiów w roku akademickim 2021/2022

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

    r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 

Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

          W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy celujący lub równoważny 100
  bardzo dobry lub równoważny 92
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 84
  dobry lub równoważny 76
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 68
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku  skali ocen zawierającej pięć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d- liczba punktów
najwyższy bardzo dobry lub równoważny 100
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 90
  dobry lub równoważny 80
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 70
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Kierunki Wydział realizujący kształcenie O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:
architektura WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera architekta
architektura (j. angielski) WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera architekta
biotechnologia (4- semestralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
budownictwo WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo
Computer Science and Information Technology* WEEIA/WFTIMS/CKM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, j. angielski) WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych
w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja
elektrotechnika WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
informatyka WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika
inżynieria chemiczna i biochemiczna (4-semestralne) WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
inżynieria środowiska (4-semestralne) WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu

Master in Mechanical Engineering** WM/CKM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Master of Business Studies WZIP/CKM posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
Master of Operations Management WZIP/CKM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
matematyka stosowana WFTIMS posiadający co najmniej tytuł inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie, informatyka, fizyka, chemia, logistyka lub po kierunkach, w których dyscypliną wiodącą jest matematyka
mechanika i budowa maszyn WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
nanotechnologia (j. angielski) WCH posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
papiernictwo i poligrafia WZIP posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
planowanie przestrzenne WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera po kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo, inżynieria środowiska
technologia kosmetyków (4-semsetralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo WTMIWT posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
wzornictwo WTMIWT posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika
wzornictwo (j. angielski) WTMIWT posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika
zarządzanie WZIP posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
zarządzanie i inżynieria produkacji WZIP posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

*Specjalność Data Science and Software Engineering

** Studia przewidziane do uruchomienia

 

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym oraz letnim w roku akademickim 2021/2022

 

Classification rules and the conversion of the grade of candidates for full-time and part-time studies

Classification rules and the conversion of the grade from a first-cycle certificate of graduation, second-cycle certificate of graduation, uniform master's degree or equivalent for the academic year 2021/2022

The basis for the classification of candidates for full-time and part-time second-cycle studies is the sum of points calculated in line with the rules given below:

s = d + r

d = the number of points resulting from the conversion of the grade on the certificate of graduation of first-cycle studies, second-cycle studies, uniform master’s degree studies or equivalent

r = interview score on a scale from 0 to 100

Only candidates who have received a grade other than zero on the interview will be admitted to the next stage of the admission procedure. The results of the interview may include confirmed learning outcomes.


The conversion of the grade from a first-cycle certificate of graduation, second-cycle certificate of graduation, uniform master's degree or equivalent will be carried out in line with the rules below.

For a scale of six levels:

level on the rating scale grade entered on the certificate d – numer of points
he highest excellent or equivalent 100
  very good or equivalent 92
  above good, good plus, plus good or equivalent 84
  good or equivalent 76
  fairly good, sufficient plus, plus sufficient, over sufficient or equivalent 68
bottom positive sufficient or equivalent 60

 

For a scale of five levels:

evel on the rating scale grade entered on the certificate d – numer of points
the highest very good or equivalent 100
  above good, good plus, plus good or equivalent 90
  good or equivalent 80
  fairly good, sufficient plus, plus sufficient, over sufficient or equivalent 70
bottom positive sufficient or equivalent 60

 

Where the grading scale at the higher education institution which issued the certificate differs from the above, the numerical value d will be calculated as follows:

d = k×100

k = quotient of the grade of the higher education certificate by the maximum grade in force in the higher education institution which issued it

Scope of interviews for candidates for second cycle studies in the academic year 2021/2022

Poznaj nasz kampus