STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Zasady kwalifikacji i przeliczania oceny z dyplomu ukończenia studiów w roku akademickim 2017/2018

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

    r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 

Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

          W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy celujący 100
  bardzo dobry 92
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry 84
  dobry 76
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny 68
 najniższy pozytywny dostateczny 60

W przypadku  skali ocen zawierającej pięć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d- liczba punktów
najwyższy bardzo dobry 100
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry 90
  dobry 80
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny 70
 najniższy pozytywny dostateczny 60

W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018

Mechaniczny
automatyka i robotyka posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny
energetyka
inżynieria materiałowa
inżynieria produkcji
mechanika i budowa maszyn
transport
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
automatyka i robotyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

elektronika i telekomunikacja

elektronika i telekomunikacja (język angielski)

elektrotechnika
energetyka
informatyka
inżynieria biomedyczna
mechatronika
transport
Chemiczny
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (studia IV-semestralne) posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku chemia, tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny
chemia posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny
chemia budowlana
nanotechnologia
ochrona środowiska                                  
technologia chemiczna
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
inżynieria materiałowa posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
włókiennictwo
wzornictwo posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, architektura wnętrz, grafika
Biotechnologii i Nauk o Żywności

biotechnologia (studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny
biotechnologia (język angielski)
technologia kosmetyków (studia III-semestralne)
technologia żywności i żywienie człowieka
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
rewitalizacja miast posiadający tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub równorzędny po kierunkach w obszarze nauk technicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
fizyka techniczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka
informatyka posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, logistyka lub kierunkach matematycznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych
informatyka (język angielski)
Zarządzania i Inżynierii Produkcji
papiernictwo i poligrafia posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria chemiczna i procesowa 

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny 

inżynieria środowiska 

 

 

 

Poznaj nasz kampus