STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Przyjęcia na studia drugiego stopnia

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz spełnia kryteria przyjęć określone w załączniku nr 4 do uchwały rekrutacyjnej.
 1. Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski lub na język angielski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wykonanym na koszt kandydata.
 2. Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024
 3. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo zadeklarować maksymalnie cztery kierunki, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja.
 4. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej, w ramach tego samego stopnia.
 5. Kandydat zobowiązany jest wnieść na konto Politechniki Łódzkiej opłatę rekrutacyjną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego za każdy deklarowany kierunek. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 6. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.
 7. Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.

 

Procedura postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia realizowane jest w następujących krokach:
1)    kandydat zakłada indywidualne konto w internetowym portalu kandydata dostępnym na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl;
2)    kandydat uzupełnia wymagane dane osobowe i teleadresowe oraz udostępnia Politechnice Łódzkiej wyniki z dyplomu lub innych dokumentów, potwierdzających uprawnienie do przyjęcia na studia i pozwalających ustalić wyniki postępowania kwalifikacyjnego;
3)    kandydat dołącza aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;
4)    kandydat składa skany wymaganych dokumentów, jeśli takie są wymagane. Dokumenty te są weryfikowane pod względem formalnym. Brak skanów dokumentów, bądź błędy formalne i nieusunięcie ich w terminie określonym w harmonogramie, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
5)    kandydat dokonuje wyboru kierunków, na które chce aplikować;
6)    kandydat wnosi terminowo opłatę rekrutacyjną. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
7)    kandydat akceptuje warunki postępowania kwalifikacyjnego, w tym:

a)    oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia w Politechnice Łódzkiej,
b)    oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
c)    oświadcza, że znany jest mu harmonogram rekrutacji oraz wymagane dokumenty,
d)    przyjmuje do wiadomości, że postępowanie kwalifikacyjne na studia jest przeprowadzane na podstawie danych, przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazanie w portalu kandydata danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów lub odmowa przyjęcia;
e)    przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są przekazywane kandydatom za pośrednictwem portalu kandydata lub strony internetowej rekrutacji (https://rekrutacja.p.lodz.pl), pełniących funkcję informatora dla kandydatów. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych na konto kandydata w portalu kandydata oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku,
f)    weryfikuje poprawność przeliczonych punktów. W przypadku niezgodności wyniku postępowania kwalifikacyjnego lub jego części w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może on wnieść do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w ciągu trzech dni od daty publikacji przeliczonych punktów, wniosek o jego sprostowanie.

 • Kandydat, jeśli go to dotyczy, bierze udział w wyznaczonych egzaminach wstępnych w terminie, godzinie i miejscu wskazanym w portalu kandydata.
 • Po terminie kwalifikacji kandydat otrzymuje na swoje konto w portalu kandydata, informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, znalezieniu się na liście rezerwowej lub niezakwalifikowaniu się w ramach każdego z zadeklarowanych kierunków.
 • Kandydat decyduje, który kierunek wybiera, z kierunków na które się zakwalifikował. Dla wybranego kierunku drukuje podanie o przyjęcie na studia. Wybór danego kierunku jest równoznaczny z rezygnacją aplikowania na pozostałe kierunki, bez względu na jakiej liście się znajduje na pozostałych kierunkach.
 • Kandydat w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, a także w portalu kandydata otrzymuje informacje o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dostarczyć wymagane dokumenty oraz potwierdzić swoją tożsamość w celu dokonania wpisu na listę studentów.
 • W przypadku kandydatów z obywatelstwem polskim Uczelniana Komisja Rekrutacyjna weryfikuje:
  • tożsamość kandydata na podstawie dowodu osobistego;
  • kompletność dostarczonych przez kandydata dokumentów i ich zgodność z danymi, wpisanymi przez kandydata do portalu kandydata.
 • W wyniku popranej weryfikacji kandydata z obywatelstwem polskim, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje wpisu na listę studentów.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w przypadku obywateli polskich, w zależności od rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, może wydać decyzję o odmowie przyjęcia na studia.
 • Po upływie terminu określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, następuje aktualizacja list zakwalifikowanych i list rezerwowych, po których następuje ponownie przyjmowanie dokumentów od kandydatów i ich weryfikacja w terminach określonych w harmonogramie.
 • W czynnościach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności każdorazowo okazuje pełnomocnictwo, opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwo notarialne oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem. Przy składaniu dokumentów, pełnomocnik zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, z list rezerwowych, przyjętych i nieprzyjętych publikowane są na stronie rekrutacji.
 • W przypadku uzyskania negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego i złożenia podania o przyjęcie na studia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w przypadku obywateli polskich wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.
 • Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością.
 • Po wpisaniu kandydata na listę przyjętych, kandydat otrzymuje skierowanie lekarskie na wybrane kierunki, które musi dostarczyć do dziekanatu, na semestr zimowy do 25 września 2023 r. W przypadku przeciwskazań wykazanych na orzeczeniu, kandydat musi odbyć rozmowę z Prodziekanem właściwym dla kierunku oraz z przedstawicielem Biura ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, w celu ustalenia szczegółów studiowania. Kandydat będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką w przypadku niewyczerpania na nim limitów miejsc. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Klasyfikacja kandydatów na studia drugiego stopnia

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z następującą zasadą:

LP = Odyplom / Omax * 100 + R                            

gdzie:
LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;
Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;
Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;
R – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 100.

 

W przypadku braku oceny z dyplomu ukończenia studiów, brana jest pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.
Egzamin wstępny jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną
Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu wstępnego uzyskali ocenę różną od zera.

W szczególnych przypadkach sposób naliczania punktów LP ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Procedura przebiegu egzaminu wstępnego (rozmowy kwalifikacyjnej) na studia drugiego stopnia

Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji w porozumieniu z Prodziekanami wydziałów odpowiedzialnymi za kierunki, na których ma być prowadzony egzamin wstępny powołuje Komisje Egzaminacyjne przygotowujące tematy egzaminacyjne zgodnie z zasadami i zakresem określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej organizującej kształcenie na kierunku studiów oraz oceniające kandydatów podczas egzaminu.

W skład Komisji Egzaminacyjnej dla danego kierunku wchodzą:

 1. członek Rady Kierunku Studiów dla danego kierunku;
 2. nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na danym kierunku w stopniu minimum doktora;
 3. lektor języka, w którym prowadzony będzie egzamin, w przypadku kierunków prowadzonych w języku francuskim i/lub angielskim.

Dla egzaminu wstępnego dla danego kierunku powoływana jest jedna Komisja Egzaminacyjna.
Skład Komisji Egzaminacyjnych nie jest jawny do momentu rozpoczęcia egzaminów wstępnych.
Dziekan wydziału, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są obowiązani do zachowania poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji Egzaminacyjnej.

Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:

 1. organizacja egzaminu wstępnego;
 2. przygotowanie sal;
 3. opracowanie tematów egzaminacyjnych;
 4. przeprowadzenie egzaminu wstępnego;
 5. ocenienie odpowiedzi kandydata podczas egzaminu wstępnego;
 6. wprowadzenie uzyskanych punktów do systemu wraz z ich uzasadnieniem;
 7. sporządzenie indywidualnych protokołów.

Podczas trwania egzaminu wstępnego w danej sali mogą przebywać tylko członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz kandydat.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przebywanie innej osoby, nie wymienionej w ust. 2.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie egzaminu wstępnego online.

Komisja Egzaminacyjna po dokonaniu oceny:

 1. wprowadza uzyskane punkty do systemu wraz z ich uzasadnieniem;
 2. sporządza indywidualne protokoły.

Protokoły po wydrukowaniu i podpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną przekazywane są do Działu Rekrutacji.
Protokoły indywidualne dołączane są do dokumentów kandydatów.

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Opłata rekrutacyjna rok akademicki 2023/2024

Opłata rekrutacyjna na studia drugiego stopnia wynosi:

100 zł – na kierunki studiów drugiego stopnia, na których obowiązuje egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna);
85 zł – na pozostałe kierunki studiów drugiego stopnia.


Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek.

Opłatę rekrutacyjną dokonujemy z wykorzystaniem udostępnionej w portalu rekrutacyjnym metody płatności elektronicznej.
Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia kandydata, jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji kandydatów, określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.
Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania lub niezakwalifikowania wpłaty na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego.
Opłata rekrutacyjna może być zwrócona kandydatowi w przypadku nieuruchomienia kierunku. Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

 

 

Poznaj nasz kampus