STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji/Classification rules

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Zasady kwalifikacji i przeliczania oceny z dyplomu ukończenia studiów w roku akademickim 2020/2021

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

    r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 

Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

          W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy celujący lub równoważny 100
  bardzo dobry lub równoważny 92
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 84
  dobry lub równoważny 76
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 68
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku  skali ocen zawierającej pięć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d- liczba punktów
najwyższy bardzo dobry lub równoważny 100
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 90
  dobry lub równoważny 80
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 70
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Kierunki Wydział realizujący kształcenie O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:
automatyka i robotyka WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
automatyka i sterowanie robotów WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
biogospodarka zrównoważona WBINOŻ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
biotechnologia WBINOŻ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
chemia WCH posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
chemia budowlana WCH posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
chemia w kryminalistyce WCH posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
elektronika i telekomunikacja WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
elektrotechnika WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
energetyka WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
fizyka techniczna WFTIMS posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
Human-Computer Interaction CKM posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
Industrial Biotechnology CKM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
informatyka WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika
informatyka stosowana WFTIMS posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
inżynieria biomedyczna WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
inżynieria materiałowa WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
inżynieria środowiska WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
mechanika i budowa maszyn WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
mechatronika WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
nanotechnologia WCH posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
nanotechnologia (j. angielski) WCH posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
technologia chemiczna WCH posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
technologia kosmetyków WBINOŻ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
transport WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo WTMIWT posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
wzornictwo WTMIWT posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika
wzornictwo (j. angielski) WTMIWT posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika

 

 

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Classification rules and the conversion of the grade of candidates for full-time and part-time studies

Classification rules and the conversion of the grade from a first-cycle certificate of graduation, second-cycle certificate of graduation, uniform master's degree or equivalent for the academic year 2020/2021

The basis for the classification of candidates for full-time and part-time second-cycle studies is the sum of points calculated in line with the rules given below:

s = d + r

d = the number of points resulting from the conversion of the grade on the certificate of graduation of first-cycle studies, second-cycle studies, uniform master’s degree studies or equivalent

r = interview score on a scale from 0 to 100

Only candidates who have received a grade other than zero on the interview will be admitted to the next stage of the admission procedure. The results of the interview may include confirmed learning outcomes.


The conversion of the grade from a first-cycle certificate of graduation, second-cycle certificate of graduation, uniform master's degree or equivalent will be carried out in line with the rules below.

For a scale of six levels:

level on the rating scale grade entered on the certificate d – numer of points
he highest excellent or equivalent 100
  very good or equivalent 92
  above good, good plus, plus good or equivalent 84
  good or equivalent 76
  fairly good, sufficient plus, plus sufficient, over sufficient or equivalent 68
bottom positive sufficient or equivalent 60

 

For a scale of five levels:

evel on the rating scale grade entered on the certificate d – numer of points
the highest very good or equivalent 100
  above good, good plus, plus good or equivalent 90
  good or equivalent 80
  fairly good, sufficient plus, plus sufficient, over sufficient or equivalent 70
bottom positive sufficient or equivalent 60

 

Where the grading scale at the higher education institution which issued the certificate differs from the above, the numerical value d will be calculated as follows:

d = k×100

k = quotient of the grade of the higher education certificate by the maximum grade in force in the higher education institution which issued it

List of professional titles and university fields of study, whose graduates may apply for admission to second-cycle studies in the summer semester of the academic year 2020/2021

Fields of study University graduates can apply for admission if they:
Applied Computer Science conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent after completing: automatic control and robotics, electronics and telecommunications, technical physics, computer science, applied computer science, biomedical engineering, logistics, mechatronics or hold at least a bachelor’s degree in: computer science, applied computer science, mathematics, applied mathematics
Automatic Control and Robotics conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Automation and Robot Control conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Biomedical Engineering conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Biotechnology conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Chemical and Biochemical Engineering conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Chemical Technology conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Chemistry conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Chemistry of Building Materials conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Chemistry in Forensics conducted in Polish hold a bachelor’s degree, an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Computer Science conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent after completing: automatic control and robotics, electronics and telecommunications, technical physics, computer science, biomedical engineering, logistics, mechatronics
Cosmetics Technology conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Design conducted in Polish hold at least a bachelor’s degree after completing textile design or other degree programs of artistic nature or at least a bachelor’s degree in textile engineering, textiles and fashion industry, interior design, graphic design
Design conducted in English hold at least a bachelor’s degree after completing textile design or other degree programs of artistic nature or at least a bachelor’s degree in textile engineering, textiles and fashion industry, interior design, graphic design
Electrical Engineering conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Electronics and Telecomunication conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Energy Systems in the Built Environment conducted in English hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Environmental Engineering conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Food Technology and Human Nutrition conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Human-Computer Interaction conducted in English hold a bachelor’s degree, an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Industrial Biotechnology conducted in English hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Materials Engineering conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Mechanical Engineering conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Mechatronics conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Nanotechnology conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Nanotechnology conducted in English hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Power Engineering conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Sustainable Bioeconomy conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Technical Physics conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent after technical degree programs; finished any course at medical schools (medical universities) or hold at least a bachelor’s degree in astronomy, biology, chemistry, physics, computer science, applied computer science, mathematics, applied mathematics
Textile Engineering conducted in Polish hold a bachelor’s degree, an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Textile Engineering conducted in English hold a bachelor’s degree, an engineer degree, a master’s degree or equivalent
Transport conducted in Polish hold an engineer degree, a master’s degree or equivalent
 
 

 

Note:

1.    In case of failure to meet the seat limit set by the Senate, the University may decide not to run programmes in a given field of study.

2.    The candidate admitted to the field of study that will not run, will be able to take up studies in another field of study, provided by Lodz University of Technology.  The criterion for admission to the proposed field of study will be the number of points obtained by the candidate.

 

Poznaj nasz kampus