STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Zasady kwalifikacji i przeliczania oceny z dyplomu ukończenia studiów w roku akademickim 2018/2019

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

    r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 

Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

          W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy celujący 100
  bardzo dobry 92
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry 84
  dobry 76
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny 68
 najniższy pozytywny dostateczny 60

W przypadku  skali ocen zawierającej pięć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d- liczba punktów
najwyższy bardzo dobry 100
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry 90
  dobry 80
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny 70
 najniższy pozytywny dostateczny 60

W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny
mechanika i budowa maszyn (język angielski)
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
automatyka i robotyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

elektronika i telekomunikacja

elektronika i telekomunikacja (język angielski)

elektrotechnika
energetyka
informatyka
informatyka (język angielski)
inżynieria biomedyczna
mechatronika
transport
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
inżynieria materiałowa posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
włókiennictwo
wzornictwo posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, architektura wnętrz, grafika
Biotechnologii i Nauk o Żywności
technologia kosmetyków (studia IV-semestralne) posiadający co najmniej tytuł licencjata
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
architektura posiadający tytuł inżyniera architekta
budownictwo posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo
gospodarka przestrzenna posiadający tytuł inżyniera po kierunku gospodarka przestrzenna
inżynieria środowiska posiadający tytuł inżyniera po kierunku inżynieria środowiska
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
fizyka techniczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, matematyka stosowana
informatyka posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: informatyka, telekomunkacja, elektronika, automatyka, robotyka i logistyka lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, matematyka, matematyka stosowana
matematyka stosowana posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, informatyka i ekonometra, ekonomia, zarzadzanie, informatyka, fizyka, chemia, logistyka
Zarządzania i Inżynierii Produkcji
papiernictwo i poligrafia posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 
zarządzanie
zarządzanie (język angielski)
zarządzanie i inżynieria produkcji
zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski) posiadający tytuł inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria chemiczna i procesowa (studia IV-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach w obszarze nauk technicznych, lub tytuł licencjata, magistra lub równorzędny po kierunkach w obszarze nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych

inżynieria środowiska (studia IV-semestralne)

 

 

 

Poznaj nasz kampus