STRONA GŁÓWNA

Dokumenty/Documents

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia

Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie ze wzorem.

  • Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej wydrukowane z Portalu rekrutacyjnego

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, wydrukowane i podpisane podanie wraz z resztą wymaganych dokumentów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji. Wpłynięcie dokumentów jest podstawą do uaktywnienia Procesu kwalifikacji. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej.

  • Świadectwo dojrzałości

świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty:

Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”.

świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

─ oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

─ zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,

─ tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

  • Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ  (wymagany w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).

 

Student PŁ nie może być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje.

Dokumenty można dostarczyć lub przesłać je pocztą na adres Działu Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź) wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie ze wzorem.

 

Documents required from the candidates applying for first cycle studies

  • An application for admission at the Lodz University of Technology printed from the Admissions Registration Service

After electronic registration, the printed and signed application together with the rest of the required documents must be submitted to the Admissions Office. The submission of documents is the basis for activating the qualification process. Announced results are the final lists of those accepted (and not pre-qualified) for studies at the Lodz University of Technology.

  • Maturity certificate

a certificate of maturity obtained in the Polish educational system:
The Lodz University of Technology honours only the original maturity certificates or their original copies issued by the District Examination Board in the case of the "new Matura" and copies issued by the school in the case of the "old Matura".


a certificate or other document obtained outside the Polish educational system entitling to apply for admission for studies:

─  the original certificate or other document obtained outside the Polish educational system entitling to apply for admission, legalized or accompanied by an apostille, 

─ a certificate stating that the submitted certificate entitles to apply for admission to higher education in a country in whose education system there is an institution issuing the certificate or a decision of the school superintendent confirming the entitlement to continue education in a higher education institution in Poland,

─ translation of the certificate and other documents mentioned above into Polish.

  • One current photograph, in accordance with the requirements used for issuing identity cards.

  • Evidence of payment of the recruitment fee to the TUL account (required if the recruitment fee is paid by post or bank transfer).

 

A TUL student cannot be admitted to the field of study in which he is currently studying.

The documents can be delivered in person or sent by post to the address of the  Admissions Office of the Technical University of Lodz [Działu Rekrutacji Politechniki Łódzkiej] (Żeromskiego 116, 90-924 Lodz) then the date of the postmark is decisive for their acceptance.
Failure to submit documents is tantamount to resignation from studies.
Candidates submit their documents in a folder described according to the template.

 

 

Poznaj nasz kampus