STRONA GŁÓWNA

Dokumenty/Documents

Kandydaci na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji będący obywatelami polskimi, są zobowiązani złożyć:

  1. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego;
  2. dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości);
  • w przypadku świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia należy złożyć:

- oryginał świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille;

- zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce;

- tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

     3. w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia – zgodę opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów w Politechnice Łódzkiej z portalu rekrutacyjnego.

 

Poznaj nasz kampus