STRONA GŁÓWNA

Dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia

 • Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej wydrukowane z Portalu rekrutacyjnego
 • Świadectwo dojrzałości
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.

   Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”.
  • świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty:

   ─ oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

   ─ zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo,

   ─ tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.
 • Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ  (wymagany w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).
 • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

 

Student PŁ nie może być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź) wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie ze wzorem.

 

Poznaj nasz kampus