Dokumenty/Documents

Kandydaci na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji będący obywatelami polskimi, są zobowiązani złożyć:

1. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z Portalu Kandydata;

2. dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

- świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości);

- świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

  • oryginał świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille;
  • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce;
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

3. w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia – zgodę opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów w Politechnice Łódzkiej z Portalu Kandydata

4. w przypadku gdy kandydata reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwo notarialne (wzór pełnomocnictwa).  Ponadto pełnomocnik zobowiązany jest okazać swój dowód osobisty lub paszport oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata. 

5. w przypadku, gdy kandydat wnioskuje o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych do potrzeb wynikających z jego stanu zdrowia, składa do Działu Rekrutacji następujący wniosek (wzór wniosku)

Zdjęcie spełniające wymagania zdjęcia do dowodu osobistego musi zostać umieszczone w Portalu Kandydata, nie składamy go w wersji papierowej.

Poznaj nasz kampus