STRONA GŁÓWNA

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w Dziale Rekrutacji. Sukcesywnie będziemy dodawać kolejne, interesujące Was tematy. Zapraszamy do lektury.

Co należy zrobić, aby zrekrutować się na studia?

Należy wejść na stronę https://rekrutacja.p.lodz.pl/ i założyć konto w portalu rekrutacyjnym. Wypełnić formularz "Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej" w portalu, wydrukować, podpisać i wraz z resztą wymaganych dokumentów złożyć w Dziale Rekrutacji w odpowiednim terminie.

Czy mogę się zarejestrować, jeśli jestem tegorocznym maturzystą i nie mam jeszcze wyników maturalnych?

TAK, w terminie od 15 czerwca będzie można rejestrować się w portalu rekrutacyjnym (wg harmonogramu rekrutacji). Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości należy niezwłocznie uzupełnić: wyniki, nr dokumentu, datę wydania, instytucję (OKE). Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wydrukować, podpisać podanie i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami złożyć w Dziale Rekrutacji najpóźniej do 12 lipca do godz. 15.00.

Czy mogę brać udział w rekrutacji, jeśli nie zdawałem żadnego z przedmiotów dodatkowych?

Tak. W takim przypadku otrzymasz 0 punktów za dany przedmiot. Nadal jednak można ubiegać się o przyjęcie na podstawie wyników z pozostałych przedmiotów kwalifikcyjnych.

Na ile kierunków można się rejestrować i czy rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa?

Kandydat może aplikować na 8 kierunków studiów, ale przyjęty może być wyłącznie na jeden kierunek studiów.  Rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich kierunków i form studiów. Jednocześnie, poza rejestracją elektroniczną, obowiązkowe jest złożenie dokumentów w formie papierowej w Dziale Rekrutacji.

Czy kolejność wybranych kierunków ma znaczenie?

Tak, należy określić swoje preferencje poprzez podanie kolejności rozpatrywania wybranych kierunków na formularzu "Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej". Kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden tak zdefiniowany kierunek studiów.

Czy można w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrane kierunki studiów?

Tak. Kierunki można dodawać i wycofywać w trakcie trwania rejestracji, ale najpóźniej do dnia złożenia dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Czy podczas rekrutacji muszę dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości? Czy może być kserokopia?

Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Na podstawie złożonych dokumentów następuje kwalifikacja na studia. Wyniki rekrutacji to ostateczne listy przyjętych na studia.

W jakim terminie należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed złożeniem dokumentów, tak aby przy składaniu dokumentów widniało potwierdzenie jej wniesienia.  

Czy za każdy kierunek należy wnieść osobną opłatę rekrutacyjną? Ile ona wynosi?

Opłata jest jednorazowa i niezależna od liczby wybranych kierunków; wynosi 150 zł (dla kandydatów przystępujących do jednego lub dwóch sprawdzianów uzdolnień plastycznych) lub 85 zł (dla kandydatów na pozostałe kierunki studiów).

W jaki sposób mogę dokonać opłaty? Czy jest możliwe, aby dokonać opłaty na miejscu w Dziale Rekrutacji?

Dział Rekrutacji nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej na miejscu.
Opłatę rekrutacyjną można wnieść: za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) oraz za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego. W tym przypadku dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy dołączyć do składanych dokumentów.

Gdzie i w jakich godzinach mogę złożyć dokumenty? Kiedy jest czynny Dział Rekrutacji?

Szczegółowa lokalizacja Działu Rekrutacji wraz z godzinami pracy i adresem znajduje się tutaj: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/kontakt

Jestem już studentem Politechniki Łódzkiej. Czy mogę rekrutować się na ten sam kierunek studiów co obecnie studiowany?

Nie, gdyż nie pozwala na to uchwała oraz warunki rekrutacji. Student Politechniki Łódzkiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może zostać przyjęty na ten sam kierunek, poziom i profil studiów.

Jestem już studentem Politechniki Łódzkiej. Chciałbym się zarekrutować na inny kierunek studiów. Czy obowiązują mnie jakieś dodatkowe wymagania?

Kandydaci chcący rozpocząć studia na drugim kierunku studiów podlegają tym samym warunkom rekrutacji co pozostałe osoby. Nie są wymagane również żadne dodatkowe dokumenty.

Dlaczego Politechnika Łódzka nie publikuje progów punktowych z lat ubiegłych?

Wyniki rekrutacji z poprzednich lat nie pozwalają na ocenę szans danego kandydata w roku bieżącym. Próg punktowy zależy od trudności egzaminu maturalnego, wybieranych przedmiotów, liczby kandydatów oraz ich wyników, liczby miejsc na danym kierunku itd. Czynniki te zmieniają się każdego roku, dlatego publikacja progów punktowych mogłaby wprowadzać w błąd naszych kandydatów.

Czy niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów eliminuje mnie z procesu ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe?

Tak. Niedostarczenie w wyznaczonym przez uczelnię terminie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.

Czy trzeba złożyć dokumenty osobiście?

Wymagany komplet dokumentów można złożyć osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub przesłać pocztą.

Czy można wysłać dokumenty pocztą?

Tak, dokumenty można pocztą na adres Działu Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź) o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

 

 

 

Poznaj nasz kampus