Studia doktoranckie (studia III stopnia) prowadzone w PŁ

Aktualnie Uczelnia jest w trakcie reorganizacji w  zakresie stworzenia jednej, ogólnouczelnianej Szkoły Doktorskiej.

Zasady naboru w nowej formule zostą podane do wiadmości w terminie późniejszym.


 

Informacje dot. Studiów doktoranckich - studia III stopnia dla osób zarekrutowanych w r.ak. 2018/19 - w Politechnice Łódzkiej trwają cztery lata  i przygotowują do realizacji samodzielnych prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych w wybranych dyscyplinach nauk technicznych, chemicznych, matematycznych i fizycznych. Studia umożliwiają przygotowanie pod opieką indywidualnych opiekunów naukowych pracy doktorskiej, przeprowadzenie przewodu doktorskiego i uzyskanie odpowiedniego stopnia naukowego doktora nauk.

Uczestnicy studiów doktoranckich uzyskują wiedzę specjalistyczną w wybranych dyscyplinach naukowych, kształcą umiejętności badawcze, oraz zdobywają doświadczenie niezbędne do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, działalności organizacyjnej i dydaktycznej.

Politechnika Łódzka zapewnia odpowiednie warunki kształcenia, opiekę naukową wykwalifikowanej kadry, wysoki poziom badań naukowych, dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej i możliwość współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w tym realizację staży naukowych.

Uczestnicy studiów III stopnia są objęci pełnym zakresem pomocy materialnej i socjalnej. Mogą otrzymywać stypendia doktoranckie, stypendia Rektora, stypendia z własnego funduszu stypendialnego uczelni, stypendia socjalne i zapomogi. Politechnika Łódzka oferuje również możliwość zakwaterowania w Osiedlu Akademickim Politechniki Łódzkiej. Uczestnicy studiów doktoranckich mają również możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów z tytułu uczestniczenia w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Szczegółowe informacje o studiach III stopnia prowadzonych przez jednostki organizacyjne Politechniki Łódzkiej można uzyskać na stronach informacyjnych tych jednostek.

Wydział Mechaniczny

Link do strony Wydziału

Studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/19) realizowane są, w ramach trzech kierunków, w dyscyplinach naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa oraz mechanika. Rekrutacja odbywa się oddzielnie na każdy z kierunków.

Studia III stopnia przygotowują do pracy w jednostkach badawczych, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz wyższych uczelniach - zwłaszcza wyższych uczelniach technicznych. Umożliwiają także zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w przemyśle, na których coraz częściej jednym z warunków przyjęcia jest posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest przygotowanie kandydata  do samodzielnej pracy badawczej, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć i wyników naukowych w wybranej przez doktoranta dyscyplinie doktoryzowania.

Trzeci stopień studiów wymaga od kandydatów umiejętności kreatywnej i samodzielnej pracy naukowej, w tym kompetencji pisania artykułów naukowych. Studia doktoranckie są czasie interdyscyplinarnego podejścia do przyswajania i stosowania zdobywanej wiedzy, przy wykorzystaniu klasycznych i nowoczesnych metod nauczania.

W czasie ich trwania doktoranci zdobywają wiedzę specjalistyczną w wybranych dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa oraz mechanika. Kształcą swoje umiejętności poznawcze oraz zdobywają doświadczenie niezbędne w pracy badawczej, a także doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. Przy współpracy ze swoimi opiekunami naukowymi, doktoranci w trakcie studiów nawiązują również cenne kontakty naukowe poprzez udział w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Link do strony Wydziału

Na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej prowadzone są (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/19) studia trzeciego stopnia. Ich uczestnikami mogą być absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub magistra.

Studia trzeciego stopnia trwają cztery lata i umożliwiają zdobycie tytułu doktora nauk technicznych w zakresie jednej z czterech dyscyplin naukowych - elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki.

Wydział Chemiczny

Link do strony Wydziału

Wydział Chemiczny PŁ prowadzi (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/19) 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie  p. n. Chemia, Technologia Chemiczna oraz InterChemMed- Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych.

W ramach programów Chemia i Technologia Chemiczna uczestnicy studiów doktoranckich będą zdobywali wiedzę z obszarów nauk ścisłych i technicznych. Tematyka naukowa na studiach doktoranckich p. n. Chemia i Technologia Chemiczna obejmuje: analitykę i monitoring zanieczyszczeń środowiska; chemię obliczeniową; chemię i technologię polimerów; fotochemię i techniki laserowe; katalizę heterogeniczną; kompozyty polimerowe; nanotechnologię materiałów organicznych i metalicznych; nowoczesne materiały polimerowe; radiochemię i radioekologię; rentgenowską analizę strukturalną; spektroskopię wibracyjną  i relaksacyjną; zaawansowane techniki mikroskopowe; stereochemię i mechanizmy reakcji chemicznych i biochemicznych; syntezę i aplikację barwników; syntezę i modyfikację biomateriałów polimerowych; syntezę i badania struktury związków organicznych, heteroorganicznych i metaloorganicznych; technologię oczyszczania ścieków; zastosowanie metod chemii radiacyjnej w chemii i biochemii; zastosowanie technik chromatograficznych w analizie klinicznej; związki farmakologicznie aktywne; związki naturalne i ich analogii.

W ramach programu InterChemMed uczestnicy studiów III stopnia będą zdobywali wiedzę z obszarów nauk ścisłych, nauk technicznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Dysertacje doktorskie, będą przygotowywane w oparciu o interdyscyplinarne badania z chemii, technologii chemicznej, biologii medycznej, medycyny oraz stomatologii, wykonywane w minimum dwóch jednostkach partnerskich (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny) pod opieką naukową specjalistów z różnych dyscyplin. Wsparciem dla doktorantów będą udzielane na okres maximum 4 lat dodatkowe stypendia oraz finansowanie szkół letnich i projektów naukowo-badawczych.

Oferujemy: wysoki poziom badań naukowych, nowoczesną aparaturę, współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (możliwe zagraniczne staże naukowe), stały kontakt z opiekunem naukowym/promotorem, szansę uzyskania stypendium przez cały okres studiów doktoranckich oraz możliwość dodatkowych zarobków związanych z realizacją projektów badawczych polskich i międzynarodowych.

Nabór na studia doktoranckie: Chemia i Technologia Chemiczna odbywa się dwa razy w roku: we wrześniu i w lutym, natomiast na InterChemMed w lipcu.

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Link do strony Wydziału

Studia doktoranckie (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/19) na kierunku włókiennictwo, z dwoma specjalnościami -  włókiennicza inżynieria chemiczna i włókiennicza inżynieria mechaniczna.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Link do strony Wydziału

Studia doktoranckie na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzone są (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/19) na dwóch kierunkach: biotechnologia i technologia chemiczna. Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach: biotechnologia oraz technologia chemiczna.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Link do strony Wydziału

Nazwa studiów doktoranckich (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/19): Problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie, architekturze. Dyscyplina naukowa, specjalność: budownictwo – materiały i konstrukcje budowlane, modelowanie numeryczne w inżynierii budowlanej; architektura  i urbanistyka – rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych, historia architektury, geneza projektowania; inżynieria środowiska – gospodarka wodno-ściekowa, technologie uzdatniania wody i ścieków oraz przetwarzanie odpadów.

Opis studiów: doktoranci pogłębiają wiedzę w wybranym zakresie studiów, pod kierunkiem opiekuna naukowego, a później promotora pracy doktorskiej. Mają możliwość prowadzenia prac studialnych, badań doświadczalnych i symulacji numerycznych dotyczących nowych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Link do strony Wydziału

Studia doktoranckie na Wydziale FTIMS (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/19) obejmują trzy specjalności: matematyka, fizyka oraz informatyka.

Celem studiów jest przygotowanie kandydata do uzyskania stopnia doktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych lub doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyka – w zależności od wybranej specjalności.

Po obronie pracy doktorskiej absolwent wykazuje się szeroką wiedzą specjalistyczną, umiejętnością współpracy naukowej z innymi ośrodkami w kraju, doświadczeniem dydaktycznym w pracy na wyższej uczelni oraz ma przygotowanie badawcze niezbędne w dalszej pracy naukowej. Osoby, które nie planują dalszej kariery naukowej wykorzystają nabyte w ramach studiów umiejętności poznawcze, umiejętności samokształcenia oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w pracy zawodowej.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Link do strony Wydziału

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/19) prowadzi na studiach doktoranckich kierunek  "Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska".  Stacjonarne, czteroletnie studia doktoranckie przeznaczone są dla tych, którzy rozwijać swoje zainteresowania badawcze i pasję naukową.

Oferta skierowana jest dla osób z ambicjami współtwórców nowoczesnej nauki lub też inicjatorów własnej działalności biznesowej typu spin off/ out, opartej o innowacyjne technologie.

 

Poznaj nasz kampus