STRONA GŁÓWNA

Kursy dokształcające

Kursy 

informacja na tej stronie nie jest ofertą handlową

Kurs przygotowujący do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym

1. Organizator kursu/jednostka organizacyjna:

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

2. Kierownik kursu:

Dr Barbara Kościelniak-Mucha

3. Charakterystyka kursu:

Zakres kursu dokształcającego:

Zakres wiedzy z zakresu fizyki ujęty w wymaganiach CKE do egzaminu maturalnego z fizyki. w zakresie minimum programowego dla poziomu rozszerzonego zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych zawartych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 90, poz. 846) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102)

4. Adresaci:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przystępujący do egzaminu maturalnego.

5. Cel kursu:

 • ugruntowanie wiedzy w zakresie programu fizyki szkół ponadgimnazjalnych, 
 • zapoznanie z wymaganiami i techniką zdawania egzaminu maturalnego z fizyki.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • rozpoznać definicje i określenia  w zakresie minimum programowego dla poziomu rozszerzonego zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych zawartych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 90, poz. 846) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102),
 • stosować  metodykę rozwiązania zadań z fizyki do rozwiązywania zadań zamkniętych i zadań otwartych,
 • wypełnić arkusz pytań maturalnych z fizyki na poziomie rozszerzonym zgodnie z aktualnymi wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej MEN,
 • wykorzystać do rozwiązywania zadań zatwierdzony przez CKE zestaw wzorów dołączanych do arkusza egzaminacyjnego.

7.  Liczba miejsc:

10-14 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

17.10.2020 – 24.04.2021   (63 godziny lekcyjne)

forma stacjonarna/internetowa

Informacja pod numerem tel. +48 42 631 36 14

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Deklaracja uczestnictwa.

10. Opłaty za cały kurs:

1 071,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 36 14;  +48 42 631 36 19 Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 11, 90-924 Łódź.

Kurs przygotowujący do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym

1. Organizator kursu/jednostka organizacyjna:

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

2. Kierownik kursu:

dr Barbara Kościelniak-Mucha

3. Charakterystyka kursu:

Zakres kursu dokształcającego:

Zakres wiedzy z zakresu matematyki ujęty w wymaganiach CKE do egzaminu maturalnego z matematyki, w zakresie minimum programowego dla poziomu rozszerzonego zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych zawartych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 90, poz. 846) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102).

4. Adresaci:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przystępujący do egzaminu maturalnego.

5. Cel kursu:

Ugruntowanie wiedzy w zakresie programu matematyki szkół ponadgimnazjalnych.  Zapoznanie z wymaganiami i techniką zdawania egzaminu maturalnego z matematyki.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • rozpoznać definicje i określenia  w zakresie minimum programowego dla poziomu rozszerzonego zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych zawartych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 90, poz. 846) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102),
 • stosować  metodykę rozwiązania zadań z matematyki do rozwiązywania zadań zamkniętych i zadań otwartych,
 • wypełnić arkusz pytań maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym zgodnie z aktualnymi wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej MEN,
 • wykorzystać do rozwiązywania zadań zatwierdzony przez CKE zestaw wzorów dołączanych do arkusza egzaminacyjnego.

7.  Liczba miejsc:

10-14 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

17.10.2020 – 17.04.2021   (60 godzin lekcyjnych)

forma prowadzenia zajęć stacjonarna/internetowa

Informacja pod numerem tel. +48 42 631 36 14

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Deklaracja uczestnictwa.

10. Opłaty za cały kurs:

1020,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 36 14;  +48 42 631 36 19 Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 11, 90-924 Łódź.

Dynamika i diagnostyka techniczna systemów wirujących maszyn przepływowych

1. Organizator /jednostka organizacyjna:

Instytut Maszyn Przepływowych/Wydział Mechaniczny

2. Kierownik:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki

3. Charakterystyka:

Zakres:

 • drgania liniowe, analiza modalna, systemy zachowawcze i niezachowawcze, tłumienie drgań, pojęcia drgań samowzbudnych i stateczności ruchu systemu wirującego maszyny, postacie precesyjne drgań struktury wirującej,
 • wprowadzenie do teorii liniowej modelowania łożysk, uszczelnień i systemów podparcia struktury wirującej maszyny,
 • podstawy modelowania elementów struktury wirującej maszyny,
 • elementy projektowania systemów dynamicznych maszyn przemysłowych, charakterystyki Bodego, mapy częstości krytycznych, zagadnienia wyważania i odwirowania struktur wirujących maszyn,
 • podstawowe cele i zadania analizy dynamicznej i nadzoru wibracyjnego przemysłowych maszyn wirnikowych - sposoby ich realizacji,
 • ocena stanu dynamicznego struktury wirującej maszyny – przykłady eksploatacyjne diagnostyki według modelu,
 • relacje diagnostyczne - wybrane przykłady problemów eksploatacyjnych i awarii systemów wirujących sprężarek przepływowych, turbin i pomp,
 • analiza stanu dynamicznego elementów maszyny– pomiar drgań i ocena jakości załopatkowania wieńca wirującego turbiny,
 • wyważanie wirników maszyn – normy, klasy wyważania, statyczne i dynamiczne wyważanie rotorów maszyn, wyważanie w łożyskach własnych maszyny.

4. Adresaci:

Pracownicy przemysłu, inżynierowie i technicy, związani ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przemysłem gazu itp.

5.  Czas trwania:

Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe).

6.  Liczba miejsc:

12-15 miejsc - kursy prowadzone wyłącznie dla zorganizowanych grup.

7. Opłaty:

Informacja pod nr tel. +48 42 631 23 64

8. Dane kontaktowe:

Instytut Maszyn Przepływowych

Wydział Mechaniczny

Tel. +48 42 631 23 64

W1i12@adm.p.lodz.pl

Metrologia wielkości nieelektrycznych

1. Organizator /jednostka organizacyjna:

Instytut Maszyn Przepływowych/Wydział Mechaniczny

2. Kierownik:

Dr hab. inż. Aleksander Olczyk

3. Charakterystyka:

Zakres:

 • pomiary ciśnienia w przepływie cieczy i gazów,
 • jednostki ciśnienia i ich konwersja,
 • zasady pomiaru ciśnienia,
 • rodzaje ciśnienia: statyczne, całkowite i dynamiczne,
 • typowe przetworniki ciśnienia i układy pomiarowe,
 • pomiary temperatury w przepływie cieczy i gazów,
 • skale temperatur,
 • temperatura statyczna, całkowita i dynamiczna,
 • typowe przetworniki temperatury: termoelementy, termometry rezystancyjne i półprzewodnikowe,
 • metody pomiaru temperatury i typowe układy pomiarowe,
 • pomiary przepływu (strumienia masy i objętości): przepływomierze zwężkowe (kryzy, dysze, zwężki), spiętrzające (rurki piętrzące), rotametry, inne typy przepływomierzy (elektromagnetyczne, termiczne, ultradźwiękowe itd.),
 • pomiary ustalonych i nieustalonych prędkości przepływu,
 • metody pomiaru prędkości i stosowane przyrządy pomiarowe: sondy pneumatyczne, sondy termoanemometryczne, anemometria laserowa,
 • pomiary poziomu cieczy,
 • metody pomiarowe i stosowane przetworniki (metody radarowe, ultradźwiękowe, hydrostatyczne, pojemnościowe, radiometryczne).

4. Adresaci:

Pracownicy przemysłu, inżynierowie i technicy, związani ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przemysłem gazu itp.

5.  Czas trwania:

Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe).

6.  Liczba miejsc:

12-15 miejsc - kursy prowadzone wyłącznie dla zorganizowanych grup.

7. Opłaty:

Informacja pod nr tel. +48 42 631 23 64

8. Dane kontaktowe:

Instytut Maszyn Przepływowych

Wydział Mechaniczny

Tel. +48 42 631 23 64

W1i12@adm.p.lodz.pl

Sprężarki i wentylatory

1. Organizator /jednostka organizacyjna:

Instytut Maszyn Przepływowych/Wydział Mechaniczny

2. Kierownik:

Prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz

3. Charakterystyka:

Zakres:

 • konstrukcje współczesnych sprężarek promieniowych i osiowych oraz wentylatorów,
 • termodynamika procesu sprężania i teoria stopnia,
 • podstawy dynamiki i diagnostyki systemu wirującego sprężarki,
 • podstawy sterowania i zabezpieczenia sprężarek,
 • wybrane zagadnienia eksploatacyjne  współpraca z siecią, pompowanie, siła osiowa, retrofit i revamp,
 • typowe awarie,
 • wprowadzenie do obliczeń przepływu przez stopień sprężarki,
 • badanie charakterystyki sprężarki,
 • współpraca szeregowa i równoległa sprężarek.

4. Adresaci:

Pracownicy przemysłu, inżynierowie i technicy, związani ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przemysłem gazu itp.

5.  Czas trwania:

Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe).

6.  Liczba miejsc:

12-15 miejsc - kursy prowadzone wyłącznie dla zorganizowanych grup.

7. Opłaty:

Informacja pod nr tel. +48 42 631 23 64

8. Dane kontaktowe:

Instytut Maszyn Przepływowych

Wydział Mechaniczny

Tel. +48 42 631 23 64

W1i12@adm.p.lodz.pl

 

Termodynamika

1. Organizator /jednostka organizacyjna:

Instytut Maszyn Przepływowych/Wydział Mechaniczny

2. Kierownik:

Dr hab. inż. Artur Gutkowski

3. Charakterystyka:

Zakres:

 • gaz doskonały i rzeczywisty,
 • powietrze wilgotne,
 • wykres Molliera,
 • energia,
 • ciepło,
 • praca,
 • ciepło właściwe,
 • pierwsza zasada termodynamiki dla układów otwartych i zamkniętych,
 • druga zasada termodynamiki,
 • przemiany termodynamiczne,
 • obiegi silnikowe i chłodnicze,
 • mechanizmy wymiany ciepła i wymienniki,
 • elementy układów chłodniczych i pomp ciepła,
 • czynniki chłodnicze,
 • metody pomiarowe wielkości termodynamicznych,
 • obowiązujące normy dla urządzeń AGD.

4. Adresaci:

Kurs skierowany jest do pracowników przemysłu związanych z wytwarzaniem i obsługą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i suszarniczych (inżynierowie).

5.  Czas trwania:

100 godzin zajęć wykładowych i laboratoryjnych i składa się z trzech głównych przedmiotów: podstawy termodynamiki, wymiana ciepła oraz podstawy chłodnictwa.

6.  Liczba miejsc:

12-15 miejsc

 7. Opłaty:

Informacja pod nr tel. +48 42 631 23 64

8. Dane kontaktowe:

Instytut Maszyn Przepływowych

Wydział Mechaniczny

Tel. +48 42 631 23 64

W1i12@adm.p.lodz.pl

 

Kursy językowe

informacja na tej stronie nie jest ofertą handlową

Aktualna oferta jursów językowych jest dostępna na https://www.cj.p.lodz.pl/.

 

Poznaj nasz kampus