STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji

Na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej może być przyjęta osoba, która posiada:

 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w   przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument uznany w drodze decyzji administracyjnej, właściwego kuratora oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej, za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1519, z późn. zm.);
 • świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości, na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 roku oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 5 uchwały rekrutacyjnej.

Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski, kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski lub na język angielski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonanym na koszt kandydata.

Zasady kwalifikacji i przeliczania punktów na studia pierwszego stopnia

Zasady ogólne

 • Kandydat ma prawo zadeklarować maksymalnie cztery kierunki, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja ale może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.
 • Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub, który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej w ramach tego samego stopnia.
 • Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.
 • Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.
 • Ustala się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla obywateli polskich na studia pierwszego stopnia, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony, w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania złożonego do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, poprzez ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i uzyskanie co najmniej najmniejszej liczby punktów, osiągniętych przez osobę przyjętą na dany kierunek i poziom studiów w trybie rekrutacji.

 

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia dla kandydatów, którzy uzyskali dokumenty w polskim systemie oświaty są:

1) wyniki z części pisemnych egzaminu dojrzałości;

2) wyniki z części pisemnych egzaminu maturalnego

z zastrzeżeniem *

 

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia dla kandydatów, którzy uzyskali dokumenty poza polskim system oświaty są:

1) wyniki z egzaminu równoważnego polskiemu egzaminowi maturalnemu;

2) wyniki kształcenia potwierdzone świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem

z zastrzeżeniem *

*W przypadku kwalifikacji na studia pierwszego stopnia na kierunki: architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień plastycznych.

 

Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wynik z egzaminu maturalnego zwolnieni się laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Kandydat zobowiązany jest wnieść na konto Politechniki Łódzkiej opłatę rekrutacyjną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego za każdy deklarowany kierunek. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Egzamin maturalny (tzw. nowa matura)

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) będzie prowadzona na podstawie liczby punktów przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami:

Dla kierunków prowadzonych w języku polskim (innych niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego):

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy                                                         (1)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcyliczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku;

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego;

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy + LPuzdolnień plastycznych            (2)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcyliczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku;

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych;

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego;

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Dla kierunków prowadzonych w języku francuskim i/lub angielskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  + 2 * kjęzyk_obcy2 * LPdrugi język_obcy +LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                   (3)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcyliczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny);

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku;

LPdrugi język_obcyliczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy;

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków;

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k = 1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego;

kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla poziomu podstawowego;

kjęzyk_obcy2 = 1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy2 = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

Kandydaci posiadający świadectwo równoważne świadectwu dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim lub francuskim, którego znajomość jednego z wymienionych języków wykładowych została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania, a nie zdawali egzaminu maturalnego z tego języka uzyskują maksymalną liczbę punktów z języka angielskiego lub francuskiego na poziomie rozszerzonym

 

 


W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty nazwy zawodów, których wyodrębnione kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie uprawniają do uzyskania dyplomu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uwzględniane są w elemencie LPdodatkowy odpowiednio we wzorach (1), (2) lub (3) ze współczynnkiem k dla poziomu rozszrzonego.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, liczba punktów LPdodatkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym określana jest wzorem:

LPdodatkowy =   /n                                                                                         (4)

 

gdzie:

LPdodatkowy – liczba punktów z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku;

– liczba punktów (%) uzyskanych z części pisemnej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

 liczba punktów (%) uzyskanych z części praktycznej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

n – liczba kwalifikacji przypisana dla danego zawodu.

Dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty nazwy zawodów, których wyodrębnione kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie uprawniają do uzyskania dyplomu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uwzględniane są w elemencie LPdodatkowy odpowiednio we wzorach (1), (2) lub (3) ze współczynnkiem k dla poziomu rozszrzonego.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, liczba punktów z przedmiotu dodatkowego (LPdodatkowy) w postępowaniu kwalifikacyjnym określana jest wzorem:

                     

LPdodatkowy =                                                                          (4)

gdzie:

LPdodatkowy – liczba punktów z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku;

 – liczba punktów (%) uzyskanych z części pisemnej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

 liczba punktów (%) uzyskanych z części praktycznej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

n – liczba kwalifikacji przypisana dla danego zawodu.

Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate, IB)

     Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate, IB), która uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na podstawie art. 93 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) wydanej przez International Baccalaureat Organization w Genewie będzie prowadzona na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów przeliczonych na punkty zgodnie z następującymi zasadami z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, wzory (1), (2), (3).

LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                              (5)

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 2;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 7;

k =1 dla poziomu podstawowego SL we wzorach (1), (2) lub (3);

k =1,5 dla poziomu rozszerzonego HL we wzorach (1), (2) lub (3).

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

Matura Europejska (European Baccalaureate, EB)

    Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie Matury Europejskiej (European Baccalaureate, EB), która uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na podstawie art. 93 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) wydanej przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) będzie prowadzona na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów przeliczonych na punkty zgodnie z następującymi zasadami z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, wzory (1), (2), (3).

LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                              (6)

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj.; przed 2021 r. ocena 5, po 2021 r. ocena 4;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 10;

k = 1 dla poziomu podstawowego (liczba godzin dla przedmiotu od 2-3) we wzorach (1), (2) lub (3);

k = 1,5 dla poziomu rozszerzonego (liczba godzin dla przedmiotu od 4-5) we wzorach (1), (2) lub (3).

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura)

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury) będzie prowadzona na podstawie ocen przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, wzory (1), (2), (3).

LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                              (7)

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

k =0,5 dla ocen ze świadectwa dojrzałości albo świadectwa ukończenia szkoły średniej we wzorach (1), (2) lub (3);

k =1 dla ocen z egzaminu dojrzałości we wzorach (1), (2) lub (3).

Do kwalifikacji brana jest część pisemna egzaminu dojrzałości w przypadku jego braku brana jest część ustna. Zasada dotyczy matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wydany za granicą

Kwalifikacja kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wydany za granicą inny niż wskazane powyżej  będzie prowadzona na podstawie ocen przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, wzory (1), (2) lub (3):

LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                              (8)

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu, wstawione odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie egzaminu dojrzałości lub dokumencie równoważnym pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

wskaźniki k, kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 we wzorach (1), (2) lub (3) rozpatrywane są indywidualnie w zależności od systemu oświaty.

 

 

Poznaj nasz kampus