STRONA GŁÓWNA

Przelicznik punktów

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin maturalny OKE

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na podstawie egzaminu maturalnego, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przedmiot kwalifikacyjny Wynik egzaminu maturalnego
poziom podstawowy poziom rozszerzony
poniżej 30% lub brak oceny od 30% do 100% poniżej 30% lub brak oceny od 30% do 100%
liczba punktów za każdy procent
matematyka 0 2 0 5
fizyka/chemia/biologia/geografia/informatyka 0 1,2 0 3
język obcy 0 0,8 0 2

Matura międzynarodowa

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się  o przyjęcie na podstawie egzaminu maturalnego w ramach programu Matury Międzynarodowej będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w podany sposób:

Liczba punktów = w x 25

w = wynik całkowity podany na dyplomie IB

Matura dwujęzyczna

W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych (język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, wybrany jako przedmiot obowiązkowy) wynik części pisemnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty wg wzoru:

w przedziale od 30% do 100%

1,5 x w + 50

gdzie w – wynik części pisemnej egzaminu maturalnego wyrażony w procentach.

Egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura) to matura przeprowadzana w Polsce do 2002 roku,  w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1992) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

Kwalifikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę zdając egzamin dojrzałości, będzie prowadzona na podstawie sumy punktów obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

Ocena z egzaminu dojrzałości Liczba punktów z matematyki   Liczba punktów z fizyki, chemii, biologii lub geografii Liczba punktów z języka obcego
6 500 300 180
5 450 260 160
4 350 200 130
3 200 120 80
2 100 60 40
brak oceny 0 0 0

Dodatkowe sprawdziany

Na sprawdzianie obowiązującym na kierunkach: architektura możesz otrzymać maksymalnie 500 punktów, a sprawdzian uważa się za zdany począwszy od 250 punktów.

Na sprawdzianie obowiązującym na kierunku wzornictwo możesz otrzymać maksymalnie 400 punktów. Aby go zdać musisz uzyskać minimalnie 200 punktów.

Na sprawdzianie obowiązującym na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego możesz otrzymać maksymalnie 400 punktów. Aby go zdać musisz uzyskać co najmniej 100 punktów za każde z zadań.

Wyniki, które uzyskałeś z dodatkowych sprawdzianów nie są brane pod uwagę przy klasyfikacji na wydziały lub kierunki, na których te sprawdziany nie obowiązują.

 

 

Poznaj nasz kampus