Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Co zdawać na maturze?

Studia w języku polskim Studia w językach obcych

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka,
 • język obcy,
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunkach: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Przedmioty dodatkowe:

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka,
 • język obcy wykładowy,
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunku: architektura)

Przedmioty dodatkowe:

 

  Procedura postępowania kwalifikacyjnego

  Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia realizowane jest w następujących krokach:

  1)   kandydat zakłada indywidualne konto w internetowym portalu kandydata dostępnym na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl;

  2)   kandydat uzupełnia wymagane dane osobowe i teleadresowe oraz udostępnia Politechnice Łódzkiej wyniki ze świadectwa dojrzałości lub dyplomu lub innych dokumentów, potwierdzających uprawnienie do przyjęcia na studia i pozwalających ustalić wyniki postępowania kwalifikacyjnego w przypadku studiów pierwszego stopnia;

  3)   kandydat dołącza aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

  4)   kandydat składa skany wymaganych dokumentów, jeśli takie są wymagane. Dokumenty te są weryfikowane pod względem formalnym. Brak skanów dokumentów, bądź błędy formalne i nieusunięcie ich w terminie określonym w harmonogramie, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

  5)   kandydat dokonuje wyboru kierunków, na które chce aplikować;

  6)   kandydat wnosi terminowo opłatę rekrutacyjną. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

  7)   kandydat akceptuje warunki postępowania kwalifikacyjnego, w tym:

  a)   oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia w Politechnice Łódzkiej,

  b)   oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

  c)   oświadcza, że znany jest mu harmonogram rekrutacji oraz wymagane dokumenty,

  d)   przyjmuje do wiadomości, że postępowanie kwalifikacyjne na studia jest przeprowadzane na podstawie danych, przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazanie w portalu kandydata danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów lub odmowa przyjęcia;

  e)   przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są przekazywane kandydatom za pośrednictwem portalu kandydata lub strony internetowej rekrutacji (https://rekrutacja.p.lodz.pl), pełniących funkcję informatora dla kandydatów. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych na konto kandydata w portalu kandydata oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku,

  f)   weryfikuje poprawność przeliczonych punktów LP. W przypadku niezgodności wyniku postępowania kwalifikacyjnego lub jego części w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może on wnieść do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w ciągu trzech dni od daty publikacji przeliczonych punktów, wniosek o jego sprostowanie.

   

  Kandydat, jeśli go to dotyczy, bierze udział w wyznaczonych sprawdzianach uzdolnień plastycznych lub egzaminach wstępnych w terminie, godzinie i miejscu wskazanym w portalu kandydata.

  Po terminie kwalifikacji kandydat otrzymuje na swoje konto w portalu kandydata, informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, znalezieniu się na liście rezerwowej lub niezakwalifikowaniu się w ramach każdego z zadeklarowanych kierunków.

  Kandydat decyduje, który kierunek wybiera, z kierunków na które się zakwalifikował. Dla wybranego kierunku drukuje podanie o przyjęcie na studia. Wybór danego kierunku jest równoznaczny z rezygnacją aplikowania na pozostałe kierunki, bez względu na jakiej liście się znajduje na pozostałych kierunkach.

   

  Kandydat w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, a także w portalu kandydata otrzymuje informacje o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dostarczyć wymagane dokumenty oraz potwierdzić swoją tożsamość w celu dokonania wpisu na listę studentów.

  W przypadku kandydatów z obywatelstwem polskim Uczelniana Komisja Rekrutacyjna weryfikuje:

  1)   tożsamość kandydata na podstawie dowodu osobistego;

  2)   kompletność dostarczonych przez kandydata dokumentów i ich zgodność z danymi, wpisanymi przez kandydata do portalu kandydata.

  W wyniku poprawnej weryfikacji kandydata z obywatelstwem polskim, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje wpisu na listę studentów.

  W przypadku Matury Międzynarodowej IB, Matury Europejskiej EB, dokumentów z innych systemów oświaty, w przypadku gdy nie można dostarczyć oryginałów (nie zostały wydane) w dniach określonych harmonogramem, wydaje się warunkowy wpis na listę studentów lub warunkową decyzję o przyjęciu na studia. Oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem roku akademickiego. Niedostarczenie oryginałów dokumentów powoduje wydanie przez organ decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o przyjęciu na studia.

  Po upływie terminu określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, następuje aktualizacja list zakwalifikowanych i list rezerwowych, po których następuje ponownie przyjmowanie dokumentów od kandydatów i ich weryfikacja w terminach określonych w harmonogramie.

  Kandydat niepełnoletni wraz z wymaganymi dokumentami musi przedstawić pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na studiowanie przez kandydata na wybranym kierunku Politechniki Łódzkiej. Obecność przedstawiciela ustawowego przy składaniu przez kandydata dokumentów jest wymagana. W przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy nie jest obecny podczas składania dokumentów, konieczne jest przedstawienie tej zgody w formie notarialnej. Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela ustawowego.

  W czynnościach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności każdorazowo okazuje pełnomocnictwo, opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwo notarialne oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem. Przy składaniu dokumentów, pełnomocnik zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.

  Listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, z list rezerwowych, przyjętych i nieprzyjętych publikowane są na stronie rekrutacji.

  Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością.

   

  Zasady kwalifikacji

  Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia dla kandydatów z obywatelstwem polskim, którzy uzyskali dokumenty w polskim systemie oświaty są:

  1)   wyniki z części pisemnych egzaminu dojrzałości;
  2)   wyniki z części pisemnych egzaminu maturalnego


  Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia dla kandydatów z obywatelstwem polskim, którzy uzyskali dokumenty poza polskim system oświaty są:

  1)   wyniki z egzaminu równoważnego polskiemu egzaminowi maturalnemu;
  2)   wyniki kształcenia potwierdzone świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem


  Rekrutacja krok po kroku

  Krok 1. Zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym  
  Krok 2. Wybierz stopień studiów i kierunki.
  Krok 3. Wpisz wyniki z matury oraz dołącz skany dokumentów.
  Krok 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
  Krok 5. Sprawdź listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
  Krok 6. Złóż dokumenty w Dziale Rekrutacji.

   

  • Kandydat na studia pierwszego stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na maksymalnie cztery kierunki studiów, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja ale może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.
  • Każda rejestracja jest niezależna i wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.
  • Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub, który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej w ramach tego samego stopnia.
  • Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.
  • Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.

  Przeliczanie punktów z egzaminu maturalnego dla kierunków prowadzonych w języku polskim

  Liczbę punktów (LP) dla kierunków prowadzonych w języku polskim (innych niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego) oblicza się wg wzoru:

   

  Liczba punktów (LP) = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy                                                       

   

  gdzie:

  LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

  LPjęzyk_obcy liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

  LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego* branego pod uwagę dla danego kierunku

  k = 0,5 dla poziomu podstawowego

  k =1 dla poziomu rozszerzonego

  kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

  kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

  kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

   


  * Przedmiot dodatkowy może zostać zastąpiony dyplomem zawodowym lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, wynik na dyplomie traktowany jest jak rozszerzenie (k=1). Wykaz dyplomów zawodowych branych pod uwagę w rekrutacji.

  Liczba punktów z przedmiotu dodatkowego (LPdodatkowy) oblicza się wg wzoru:

  LPdodatkowy =                                                                             

   

  gdzie:

  – liczba punktów (%) uzyskanych z części pisemnej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n

   – liczba punktów (%) uzyskanych z części praktycznej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n

  n – liczba kwalifikacji przypisana dla danego zawodu

   


  Uwagi:

  W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

  Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

  Przeliczanie punktów z egzaminu maturalnego dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim

  Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (LP) dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim liczymy wg wzoru:

   

  LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy + LPuzdolnień plastycznych                           

   

  gdzie:

  LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

  LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

  LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego* branego pod uwagę dla danego kierunku

  LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych

  k = 0,5 dla poziomu podstawowego

  k = 1 dla poziomu rozszerzonego

  kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

  kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

  kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

   


  * Przedmiot dodatkowy może zostać zastąpiony dyplomem zawodowym lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, wynik na dyplomie traktowany jest jak rozszerzenie (k=1). Wykaz dyplomów branych pod uwagę w rekrutacji.

  Liczba punktów z przedmiotu dodatkowego (LPdodatkowy) oblicza się wg wzoru:

  LPdodatkowy =                                                                             

   

  gdzie:

  – liczba punktów (%) uzyskanych z części pisemnej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n

   – liczba punktów (%) uzyskanych z części praktycznej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n

  n – liczba kwalifikacji przypisana dla danego zawodu

   


  Uwagi:

  W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

  Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

  Przeliczanie punktów z egzaminu maturalnego dla kierunków prowadzonych w języku francuskim i/lub angielskim ( w tym dla architektury w j. angielskim)

  Liczbę punktów (LP) dla kierunków prowadzonych w języku francuskim i/lub angielskim oblicza się wg wzoru:

   

  LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  + 2 * kdrugi język_obcy * LPdrugi język_obcy +LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                

   

  gdzie:

  LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

  LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)

  LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego* branego pod uwagę dla danego kierunku

  LPdrugi język_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy

  LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

  k = 0,5 dla poziomu podstawowego

  k = 1 dla poziomu rozszerzonego

  kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

  kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

  kdrugi język_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

  kdrugi język_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

  kdrugi język_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

   


  * Przedmiot dodatkowy może zostać zastąpiony dyplomem zawodowym lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, wynik na dyplomie traktowany jest jak rozszerzenie (k=1). Wykaz dyplomów branych pod uwagę w rekrutacji.

  Liczba punktów z przedmiotu dodatkowego (LPdodatkowy) oblicza się wg wzoru:

  LPdodatkowy =                                                                             

   

  gdzie:

  – liczba punktów (%) uzyskanych z części pisemnej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n

   – liczba punktów (%) uzyskanych z części praktycznej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n

  n – liczba kwalifikacji przypisana dla danego zawodu

   


  Uwagi:

  W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

  Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

  Kandydaci posiadający świadectwo równoważne świadectwu dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim lub francuskim, którego znajomość jednego z wymienionych języków wykładowych została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania, a nie zdawali egzaminu maturalnego z tego języka uzyskują maksymalną liczbę punktów z języka angielskiego lub francuskiego na poziomie rozszerzonym.

  Przeliczanie punktów - Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate, IB)

  Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate, IB), będzie prowadzona na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów

  Wyniki z poszczególnych przedmiotów kwalifikowanych zostaną przeliczone na punkty zgodnie z następującymi zasadami:

   

  LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                            

  gdzie:

  LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu a następnie wstawiona do WZORU   LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym 

  Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin

  Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 2

  Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 7
   


   

  WZÓR    LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

   

   

  LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  + 2 * kdrugi język_obcy * LPdrugi język_obcy +LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                

   

  gdzie:

  LPmatematyka – liczba punktów uzyskanych z matematyki

  LPjęzyk_obcy – liczba punków uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony)

  LPdodatkowy – liczba punków uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

  LPdrugi język_obcy – liczba punków uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy

  LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

   

  k = 1 dla poziomu podstawowego SL

  k = 1,5 dla poziomu rozszerzonego HL


   

  Uwagi

  W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

  Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego oraz z drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

   

  Przeliczanie punktów - dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

  W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, przedmiot dodatkowy (LPdodatkowy) może zostać zastąpiony dyplomem zawodowym lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, wynik na dyplomie traktowany jest jak rozszerzenie (k=1). Wykaz dyplomów zawodowych branych pod uwagę w rekrutacji.                  

  Przeliczanie punktów - Matura Europejska (European Baccalaureate, EB)

  Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie Matury Europejskiej (European Baccalaureate, EB), będzie prowadzona na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów.

  Wyniki z poszczególnych przedmiotów kwalifikowanych zostaną przeliczone na punkty zgodnie z następującymi zasadami a następnie

   

  LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                         

  gdzie:

  LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu a następnie wstawiona do WZÓRU   LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym 

  Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

  Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj.; przed 2021 r. ocena 5, po 2021 r. ocena 4;

  Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 10;
   


   

  WZÓR    LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

   

   

  LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  + 2 * kdrugi język_obcy * LPdrugi język_obcy +LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                

   

  gdzie:

  LPmatematyka – liczba punktów uzyskanych z matematyki

  LPjęzyk_obcy – liczba punków uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony)

  LPdodatkowy – liczba punków uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

  LPdrugi język_obcy – liczba punków uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy

  LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

  k = 1 dla poziomu podstawowego (liczba godzin dla przedmiotu od 2-3)

  k = 1,5 dla poziomu rozszerzonego (liczba godzin dla przedmiotu od 4-5)


   

  Uwagi

  W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

  Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego oraz z drugiego języka nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

  Przeliczanie punktów - egzamin dojrzałości (tzw. stara matura)

  Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury) będzie prowadzona na podstawie ocen przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, wzory (1), (2), (3).

  LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                              (7)

  gdzie:

  LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

  Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

  Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

  Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

   

   

  WZÓR    LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

   

   

  LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  + 2 * kdrugi język_obcy * LPdrugi język_obcy +LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                

   

  gdzie:

  LPmatematyka – liczba punktów uzyskanych z matematyki

  LPjęzyk_obcy – liczba punków uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony)

  LPdodatkowy – liczba punków uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

  LPdrugi język_obcy – liczba punków uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy

  LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

  k =0,5 dla ocen ze świadectwa dojrzałości albo świadectwa ukończenia szkoły średniej we wzorach (1), (2) lub (3);

  k =1 dla ocen z egzaminu dojrzałości we wzorach (1), (2) lub (3).


  Do kwalifikacji brana jest część pisemna egzaminu dojrzałości w przypadku jego braku brana jest część ustna. Zasada dotyczy matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego.

  Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego oraz z drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

  Przeliczanie punktów - świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wydany za granicą

  Kwalifikacja kandydatów z obywatelstwem polskim, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wydany za granicą  będzie prowadzona na podstawie ocen przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami:

   

  LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                        

   

  gdzie:

  LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu, wstawione odpowiednio do WZÓRU    LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

  Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie egzaminu dojrzałości lub dokumencie równoważnym pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin

  Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo

  Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo

   

   


  WZÓR    LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

   

   

  LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  + 2 * kdrugi język_obcy * LPdrugi język_obcy +LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                

   

  gdzie:

  LPmatematyka – liczba punktów uzyskanych z matematyki wyliczona z wzoru LPprzedmiot

  LPjęzyk_obcy* – liczba punków uzyskanych z języka obcego wyliczona z wzoru LPprzedmiot

  LPdodatkowy – liczba punków uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku wyliczona z wzoru LPprzedmiot

  LPdrugi język_obcy – liczba punków uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy wyliczona z wzoru LPprzedmiot

  LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

  wskaźniki k, kjęzyk_obcy, kdrugi język_obcy we wzorze rozpatrywane są indywidualnie w zależności od systemu oświaty.

   

  * w przypadku studiów w języku obcym z języka wykładowego dla danego kierunku - poziom rozszerzony


   

   

   

  Poznaj nasz kampus