STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji/Classification rules

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Classification rules and the conversion of the grade of candidates for full-time and part-time studies

Egzamin maturalny OKE

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na podstawie egzaminu maturalnego, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przedmiot kwalifikacyjny Wynik egzaminu maturalnego
poziom podstawowy poziom rozszerzony
poniżej 30% lub brak oceny od 30% do 100% poniżej 30% lub brak oceny od 30% do 100%
liczba punktów za każdy procent
matematyka 0 2 0 5
fizyka/chemia/biologia/geografia/informatyka 0 1,2* 0 3
język obcy** 0 0,8 0 2

*dotyczy egzaminów maturalnych zadawanych przed 2015 rokiem.
  Od 2015 roku przedmiot dodatkowy musi być zdawany na poziomie rozszerzonym.

** wynik części pisemnej egzaminu maturalnego

Matura międzynarodowa/International Baccalaureate Diploma Program

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie egzaminu maturalnego w ramach programu Matury Międzynarodowej będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w podany sposób:

Liczba punktów = w x 25

w = wynik całkowity podany na dyplomie IB

___________________________________

The classification of candidates for full-time and part-time first-cycle studies on the basis of the matriculation examination conducted under the International Baccalaureate programme will be carried out on the basis of the number of points calculated as follows:

Number of points = w × 25

w= total score on the IB certificate  

Matura dwujęzyczna

W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych (język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, wybrany jako przedmiot obowiązkowy) wynik części pisemnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty wg wzoru:

w przedziale od 30% do 100%

1,5 x w + 50

gdzie w – wynik części pisemnej egzaminu maturalnego wyrażony w procentach.

Egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura) to matura przeprowadzana w Polsce do 2002 roku,  w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1992) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

Kwalifikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę zdając egzamin dojrzałości, będzie prowadzona na podstawie sumy punktów obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

Ocena z egzaminu dojrzałości Liczba punktów z matematyki   Liczba punktów z fizyki, chemii, biologii lub geografii Liczba punktów z języka obcego
6 500 300 180
5 450 260 160
4 350 200 130
3 200 120 80
2 100 60 40
brak oceny 0 0 0

Sprawdzian uzdolnień plastycznych/Artistic aptitude test

Na sprawdzianie obowiązującym na kierunku architektura możesz otrzymać maksymalnie 500 punktów, a sprawdzian uważa się za zdany począwszy od 250 punktów.

Na sprawdzianie obowiązującym na kierunkach: wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego możesz otrzymać maksymalnie 400 punktów. Aby go zdać musisz uzyskać minimalnie 200 punktów.

Wyniki, które uzyskałeś z dodatkowych sprawdzianów nie są brane pod uwagę przy klasyfikacji na kierunki, na których te sprawdziany nie obowiązują.

__________________________________

A drawing skills exam for candidates for Architecture will consist of making two drawings on a given topic using a pencil. The maximum number of points which can be awarded for it is 500. The condition for classifying a candidate for studies in a given field of study is obtaining at least 250 points from the test.

A drawing skills exam for candidates for Design and Advanced Design and Technology will consist of making a drawing using a pencil and making a black and white composition and a colour composition. The maximum number of points which can be awarded for it is 400. The condition for classifying a candidate for studies in a given field of study is obtaining at least 200 points from the test. 

The results obtained from the test will not be taken into account when classifying a candidate for fields of study for which the form of the test described above does not apply. 

 

 

Poznaj nasz kampus