75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Przelicznik punktów

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin maturalny OKE

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na podstawie egzaminu maturalnego, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.


Przedmiot kwalifikacyjny Wynik egzaminu maturalnego
poziom podstawowy poziom rozszerzony
poniżej 30% lub brak oceny od 30% do 100% poniżej 30% lub brak oceny od 30% do 100%
liczba punktów za każdy procent
matematyka 0 2 0 5
fizyka/chemia/biologia/geografia/informatyka 0 1,2 0 3
język obcy 0 0,8 0 2

Matura międzynarodowa

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie egzaminu maturalnego w ramach programu Matury Międzynarodowej będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w podany sposób:

Liczba punktów = w x 25

w = wynik całkowity podany na dyplomie IB

Matura dwujęzyczna

W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych (język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, wybrany jako przedmiot obowiązkowy) wynik części pisemnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty wg wzoru:

w przedziale od 30% do 100%

1,5 x w + 50

gdzie w – wynik części pisemnej egzaminu maturalnego wyrażony w procentach.

Egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura) to matura przeprowadzana w Polsce do 2002 roku,  w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1992) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

Kwalifikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę zdając egzamin dojrzałości, będzie prowadzona na podstawie sumy punktów obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.


Ocena z egzaminu dojrzałości Liczba punktów z matematyki   Liczba punktów z fizyki, chemii, biologii lub geografii Liczba punktów z języka obcego
6 500 300 180
5 450 260 160
4 350 200 130
3 200 120 80
2 100 60 40
brak oceny 0 0 0

Dodatkowe sprawdziany

Na sprawdzianie obowiązującym na kierunku architektura możesz otrzymać maksymalnie 500 punktów, a sprawdzian uważa się za zdany począwszy od 250 punktów.

Na sprawdzianie obowiązującym na kierunkach: wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego możesz otrzymać maksymalnie 400 punktów. Aby go zdać musisz uzyskać minimalnie 200 punktów.

Wyniki, które uzyskałeś z dodatkowych sprawdzianów nie są brane pod uwagę przy klasyfikacji na kierunki, na których te sprawdziany nie obowiązują.

 

 

Poznaj nasz kampus