STRONA GŁÓWNA

legalizacja i apostille

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Świadectwo (dyplom) powinno zostać zalegalizowane przez odpowiednie instytucje państwa, w którym zostało wydane. Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje

  • konsul RP, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom, lub
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom lub
  • akredytowane w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE, państwie członkowskim EFTA lub państwie członkowskim OECD przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom.

 

Apostille to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Lista właściwych organów państw - stron Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, znajduje się tutaj. Zasady używania apostille reguluje Konwensja Haska z 5 października 1961r. Apostille sporządzana jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niego dołączanego.

 

 

Poznaj nasz kampus