Programy studiów/ECTS course catalogue

Umiejętności językowe/Language skills

 

Absolwent Politechniki Łódzkiej, po zakończeniu studiów pierwszego stopnia, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom ten jest możliwy do osiągnięcia w ramach obowiązującego programu studiów, przy założeniu, że kandydat posiada umiejętności z języka obcego na poziomie B1.

 

Kandydat na studia drugiego stopnia powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. Na większości wydziałów preferowana jest znajomość języka angielskiego.

 

__________________________________

 

Undergraduates of Lodz University of Technology have language skills in accordance with the prerequisites of CEFR level B2. This level is possible to be attained in the frame of the current study programme assuming that the candidate have a foreign language skills on B1 level.

 

A candidate for the second cycle studies should have a foreign language skills on B2 level according to CEFR. The skills should let him actively participate in the chosen foreign language courses. In most of the faculties, English language is preferred.

 

Zasady wybierania specjalności/Principles of choosing the mode, the form and spacialisation of studies

 

Student Politechniki Łódzkiej ma prawo wyboru specjalności i innych zajęć obieralnych, w zakresie możliwości techniczno-organizacyjnych oraz ekonomicznych określonych przez władze jednostki prowadzącej kierunek.

 

____________________________________

 

The Student has the right to choose the mode, the form and specialisation of studies subject to technical, organisational and economic capacity specified by the governing bodies of the faculty running the field of study.

 

Programy studiów/ECTS course catalogue

 

Politechnika Łódzka wciąż doskonali system kształcenia. Co roku aktualizujemy listę kierunków studiów, aby jak najlepiej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z programami studiów.

___________________________________

 

Lodz University of Technology is still improving the education system. Every year we update our course catalogue in order to meet the job market’s requirements. You will find out more about the ECTS course catalogue.

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus