Dokumenty

Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie uznania efektów uczenia się, są zobowiązani złożyć:

1)   wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie uznania efektów uczenia się”. 

2)   decyzję o uznaniu efektów uczenia się uzyskaną w wyniku poddania się procedurze uznania efektów uczenia się;

3)   w przypadku studiów pierwszego stopnia dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

a)   świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”,

b)   świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia,

-     oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

-     zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,

-     tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów;

4)   w przypadku studiów drugiego stopnia odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów;

5)   jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

6)   poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej.

Poznaj nasz kampus