Opłaty/Fees

Opłata rekrutacyjna obowiązująca w roku akademickim 2024/2025

Wysokość opłaty rekrutacyjnej na studia pierszego stopnia wynosi:

  • 150 zł – na kierunki: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego;
  • 85 zł – na pozostałe kierunki studiów pierwszego stopnia.


Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek.

Opłatę rekrutacyjną dokonujemy z wykorzystaniem udostępnionej w Portalu Kandydata metody płatności elektronicznej.
Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia kandydata, jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji kandydatów, określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.
Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania lub niezakwalifikowania wpłaty na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego.
Opłata rekrutacyjna może być zwrócona kandydatowi w przypadku nieuruchomienia kierunku. Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

Opłaty za studia niestacjonarne obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Opłaty za semestr, za studia niestacjonarne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

Wydział

Kierunek studiów

Rodzaj studiów

Rekrut. 2023/24

(za semestr)

Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn

pierwszego stopnia (inżynierskie)

3715,00

   

Elektrotechniki, Elektroniki, informatyki i Automatyki

informatyka

pierwszego stopnia (inżynierskie)

4473,00

elektrotechnika

4467,00

automatyka i sterowanie robotów

4500,00

   
   

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

włókiennictwo i przemysł mody

pierwszego stopnia (inżynierskie)

5680,00

   

Organizacji i i Zarządzania

zarządzanie i inżynieria produkcji

pierwszego stopnia (inżynierskie)

3000,00

papiernictwo i poligrafia

3455,00

       

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria bezpieczeństwa pracy

pierwszego stopnia (inżynierskie)

3 873,00

 

 

Opłaty za inne usługi edukacyjne obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Opłaty na studiach  niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia z tytułu powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce

1. Studenci wszystkich lat kierunków studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty według poniższych zasad:

1) Studenci posiadający rejestrację warunkową i powtarzający zajęcia realizowane w danym semestrze wnoszą w tym semestrze dodatkową opłatę za każdy punkt ECTS przypisany do powtarzanych zajęć, która wynika z zależności (1):

(1)                                                                                          

opłata za 1 pkt ECTS = (1/suma punktów ECTS w semestrze wg programu) x opłata za semestr 

 

"opłata za semestr" oznacza kwotę opłaty semestralnej obowiązującej dla danego kierunku studiów zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Komunikatu

 

2) Studenci powtarzający semestr lub rok studiów wnoszą w powtarzanym okresie studiów wyłacznie opłatę za powtarzanie zajęć realizowanych w danym semestrze w wysokości wynikającej z iloczynu liczby punktów ECTS przypisanych powtarzanym zajęciom i opłaty za punkt ECTS obliczanej wg zależności (1) określonej w pkt. 1, z zastrzeżeniem przypadku określonego w punkcie 3;

3) Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, powtarzają ostatni semestr studiów i uzyskali zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wnoszą opłatę z tytułu powtórzenia zajęć niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej. Opłata ta jest niezależna od opłaty pobieranej za powtarzanie innych zajęć. Wysokość tej opłaty jest zależna od liczby punktów ECTS przypisanych w programie studiów do przedmiotu "praca dyplomowa" lub równoważnego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej oraz wyrażonego w % stanu zaawansowania pracy dyplomowej określonego przez promotora pracy i jest indywidualnie ustalana dla każdego studenta przed rozpoczęciem powtarzanego semestru przez prodziekana ds. studenckich wg zależności (2):

 

(2)

Opłata = liczba pkt ECTS przypisana pracy x opłata za 1 pkt. ECTS x (100% - % zaawansowania pracy)

(w zależności (2) stawka opłaty za 1 pkt ECTS jest wyliczana zgodnie z zależnością (1) powyżej)

4) Opłata nie jest pobierana z tytułu powtarzania obowiązkowych praktyk

2. Opłaty wymienione w ust. 1 powinny być wniesione w ciągu 30 dni od daty podanej do wiadomości Studenta za pośrednictwem portalu WebDziekanatu, tożsamej z datą wprowadzenia naliczenia do systemu informatycznego Uczelni. Opłatę wnosi się bez dodatkowego wezwania Studenta do zapłaty. Datą wniesienia opłaty jest dzień wpływu środków na konto bankowe Uczelni.
3. Prodziekan ds. studenckich jednostki realizującej proces kształcenia może ustalić odpłatność ratalną za powtarzanie zajęć, a w uzasadnionych przypadkach ustalić studentowi częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat zgodnie z Uchwałą.

 

Opłaty na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia z tytułu powtarzania określonych zajęć  z powodu niezadowalających wyników w nauce.

1. Studenci wszystkich lat kierunków studiów stacjonarnych wnoszą opłaty z tytułu powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce według poniższych zasad:

 1) Studenci wszystkich lat kierunków studiów stacjonarnych, z wyjątkiem kierunków realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego, powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 65 zł za każdy punkt ECTS przypisany do powtarzanego przedmiotu, niezależnie od języka w jakim jest prowadzony przedmiot, przy czym:

  1. Opłata nie jest pobierana z tytułu powtarzania obowiązkowych praktyk.
  2. W przypadku powtarzania zajęć z Wychowania fizycznego, którym w programie studiów nie zostały przypisane punkty, pobierane są następujące opłaty:  za powtarzanie 30 godzinnego modułu zajęć -130 zł, za powtarzanie 15 godzinnego modułu zajęć -65 zł.

 2) Studenci wszystkich lat kierunków studiów stacjonarnych realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 90 zł za każdy punkt ECTS przypisany do powtarzanego przedmiotu, niezależnie od języka w jakim jest prowadzony przzedmiot, z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 1 lit. a i b.

 3) Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, powtarzają ostatni semestr studiów i uzyskali zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wnoszą opłatę z tytułu powtórzenia zajęć niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej. Opłata ta jest niezależna od opłaty pobieranej za powtarzanie innych zajęć. Wysokość tej opłaty jest zależna od liczby punktów ECTS przypisanych w programie studiów do przedmiotu "praca dyplomowa" lub równoważnego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej oraz wyrażonego w % stanu zaawansowania pracy określonego przez promotora pracy i jest indywidualnie ustalana dla każdego studenta przed rozpoczęciem powtarzanego semestru przez prodziekana ds. studenckich wg zależności (3):

(3)

Opłata = liczba pkt ECTS przypisana pracy dypl. x opłata za 1 pkt. ECTS x (100% - % zaawansowania pracy)                    

 

(w zależności (3) podstawowa stawka za 1 pkt ECTS wynosi odpowiednio 65 zł, a dla studentów realizujących studia w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego stawka za 1 pkt ECTS wynosi 90 zł.)

2. Opłaty wymienione w ust. 1 powinny być wniesione w ciągu 30 dni od daty podanej do wiadomości Studenta za pośrednictwem WebDziekanatu tożsamej z datą wprowadzenia naliczenia do systemu informatycznego Uczelni. Opłatę wnosi się bez dodatkowego wezwania Studenta do zapłaty. Datą wniesienia opłaty jest dzień wpływu środków na konto bankowe Uczelni.
3. Prodziekan ds. studenckich jednostki realizującej proces kształcenia może ustalić odpłatność ratalną za powtarzanie zajęć lub semestru, a w uzasadnionych przypadkach ustalić studentowi częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat zgodnie z Uchwałą.

 

Opłata z tytułu realizacji zajęć nieobjętych programem studiów.

1. Za realizację zajęć nieobjętych programem studiów stacjonarnych mogą być pobierane opłaty w wysokości wynikającej z iloczynu liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu i stawki za 1 pkt ECTS. Podstawowa stawka za 1 punkt ECTS przypisany do przwedmiotu wynosi 65 zł, a dla przedmiotów realizowanych w języku obcym stawka za 1 pkt ECTS wynosi 90 zł.

2.  Za realizację zajęć nieobjętych programem studiów niestacjonarnych mogą być pobierane opłaty w wysokości wynikającej z iloczynu liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu i stawki za 1 pkt ECTS obliczanej wg zależności (1).

3. Opłatę za realizację przedmiotów nieobjętych programem studiów ustala prodziekan ds. studenckich jednostki realizującej kształecenie.

4. Opłatę wnosi się nie później niż w ciągu 30 dni od wyrażenia przez prodziekana ds. studenckich zgody na korzystanie z tych zajęć.  Opłatę wnosi się bez dodatkowego wezwania Studenta do zapłaty. Datą wniesienia opłaty jest dzień wpływu środków na konto Uczelni.

 

Opłata związana z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się

Za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się pobierane są opłaty wg zasad określonych przez Senat PŁ. Wysokość opłaty określa Rektor w odrębnych przepisach. Opłatę wnosi się w terminie określonym w umowie o warunkach odpłatności za przeprowadzenie postępowania potwierdzenia przez Politechnikę Łódzką efektów uczenia się zawieranej pomiędzy Politechniką Łódzką a osobą przystępującą do postępowania potwierdzania efektów uczenia się.

 

Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

Kandydaci na studia w Politechnice Łódzkiej wnoszą opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2023/2024 wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi:

1.      150 zł - dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia przystępujących, zgodnie z wymogami kwalifikacji na danych kierunkach, do jednego lub dwóch sprawdzianów uzdolnień plastycznych;

2.      85 zł - dla kandydatów na studia na pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

 

 

Opłaty za wydawane studentom dokumenty.

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661) pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

1) legitymacji studenckiej - 22 zł;

2) odpisów innych niż wydadanych na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

a) odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów - 20 zł;

b) odpisu w jęzzyku obcym suplementu do dyplomu - 20 zł;

c) duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł;

d) duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł

3) Za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę w wysokości 33 zł.

4)  Za uwierzytelnienie  dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.

2.   Opłaty określone w ust.1 i 2 wnosi się najpóźniej w dniu otrzymania dokumentu.

 

Opłaty z tytułu kształcenia na studiach  podyplomowych i innych formach kształcenia.

1. Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką z tytułu kształcenia na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia są ustalane niezależnie dla danej edycji danej formy kształcenia  na podstawie kalkulacji kosztów warunkujących samofinansowanie się tych form kształcenia.

2. Wysokość opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia ustala dla danej formy i edycji Rektor w trybie określonym z Zarządzeniu w sprawie ustalenia zasad organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Łódzkiej.

3. Zasady i terminy wnoszenia opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia ustala dla danej formy i edycji kierownik danej formy kształcenia.

4. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia podawane są do wiadomości przed uruchomieniem danych studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń, poprzez zamieszczanie jej na stronie internetowej jednostki prowadzącej studia i kursy, dostępnej ze strony Uczelni www.p.lodz.pl oraz wywieszanie komunikatu na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

Poznaj nasz kampus