Zasady kwalifikacji

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie uznania efektów uczenia się, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w procesie potwierdzania efektów uczenia się.

Wynik uzyskany w procesie potwierdzania efektów uczenia się jest wartością wskaźnika będącego sumą iloczynów liczby punktów ECTS i ocen uzyskanych w wyniku uznania efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów.

Przyjęcie na studia w trybie uznania efektów uczenia się następuje w ramach listy rankingowej, do wyczerpania liczby miejsc.

Poznaj nasz kampus