STRONA GŁÓWNA

Przedmioty kwalifikacyjne/Qualifying subject

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów z wybranych przedmiotów

Studia w języku polskim

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kierunek Przedmioty kwalifikacyjne: Dyplom zawodowy, kod i nazwa zawodu
aktuariat i analiza finansowa ■ matematyka  ■   język obcy   
analityka chemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska
architektura  ■ matematyka  ■   język obcy  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych  ■ dyplom zawodowy 311210 technik renowacji elementów architektury
314202 technik architektury krajobrazu
automatyka i robotyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311303 technik elektryk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311909 technik automatyk
315317 technik mechanik lotniczy
351203 technik informatyk
351406 technik programista
automatyka i sterowanie robotów ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
biogospodarka ■ matematyka ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
314403 technik technologii żywności
325511 technik ochrony środowiska

biotechnologia ■ matematyka ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
314403 technik technologii żywności
budownictwo ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311205 technik budownictwa wodnego
311216 technik budowy dróg
311220 technik budownictwa kolejowego
311221 technik dekarstwa
311942 technik budowy jednostek pływających
351203 technik informatyk
351406 technik programista
chemia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

chemia budowlana ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

elektronika i telekomunikacja ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311909 technik automatyk
311413 technik robotyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
352203 technik telekomunikacji
351103 technik teleinformatyk
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego  
351203 technik informatyk
351406 technik programista
elektrotechnika ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji

energetyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311303 technik elektryk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
fizyka techniczna ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
351203 technik informatyk
351406 technik programista

informatyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
informatyka stosowana ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
informatyka w ochronie środowiska ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska
inżynieria bezpieczeństwa pracy ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  lub dyplom zawodowy 311218 technik inżynierii sanitarnej
311307 technik energetyk
311913 technik gazownictwa
inżynieria biomedyczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
inżynieria chemiczna i biochemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
inżynieria materiałowa ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311220 technik budownictwa kolejowego
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów samochodowych
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu metalurgicznego
311909 technik automatyk
311927 technik transportu drogowego
311928 technik transportu kolejowego
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy
inżynieria ochrony środowiska ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311208 technik inżynierii środowiska
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
325511 technik ochrony środowiska i melioracji
inżynieria środowiska w budownictwie ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311208 technik inżynierii środowiska
311218 technik inżynierii sanitarnej
311913 technik gazownictwa
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
325511 technik ochrony środowiska i melioracji
inżynieria wzornictwa przemysłowego ■ matematyka ■   język obcy  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311219 technik robót wykończeniowych w budownictwie
311601 technik papiernictwa
311912 technik garbarz
311916 technik obuwnik
311922 technik technologii drewna
311926 technik technologii wyrobów skórzanych
311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
311935 technik procesów drukowania
311936 technik procesów introligatorskich
311943 technik grafiki i poligrafii cyfrowej
311946 technik stylista
311941 technik przemysłu mody
333907 technik reklamy
343105 technik fotografii i multimediów
logistyka ■ matematyka ■   język obcy   ■   fizyka lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311927 technik transportu drogowego
311928 technik transportu kolejowego
331403 technik ekonomista
333106 technik eksploatacji portów
333107 technik logistyk
333108 technik spedytor
522305 technik handlowiec i terminali
matematyka stosowana ■ matematyka   ■   język obcy  
mechanika i budowa maszyn ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów samochodowych
311515 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu metalurgicznego
311909 technik automatyk
311940 technik urządzeń dźwigowych
311942 technik budowy jednostek pływających
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy

mechatronika ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
menedżer żywności i żywienia ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy 314403 technik technologii żywności
343404 technik żywienia i usług gastronomicznych
nanotechnologia ■ matematyka  ■ język obcy  ■ fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska
papiernictwo i poligrafia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub biologia lub dyplom zawodowy 311601 technik papiernictwa
311603 technik technologii chemicznej
311922 technik technologii drewna
311935 technik procesów drukowania (fleksografia i offset)
311936 technik procesów introligatorskich
311943 technik grafiki i poligrafii cyfrowej
314301 technik leśnik
333907 technik reklamy
343105 technik fotografii i multimediów
planowanie przestrzenne ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub geografia lub dyplom zawodowy 311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311216 technik budowy dróg
314202 technik architektury krajobrazu
325511 technik  ochrony środowiska
systemy sterowania inteligentnymi budynkami  ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
technologia chemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska
technologia żywności i żywienie człowieka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub biologia lub przdmiot zawodowy 311103 technik analityk
314403 technik technologii żywności
343404 technik żywienia i usług gastronomicznych
transport ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311220 technik budownictwa kolejowego
311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311407 technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
311513 technik pojazdów samochodowych
311518 technik pojazdów kolejowych
311927 technik transportu drogowego
311928 technik transportu kolejowego
311940 technik urządzeń dźwigowych
311942 technik budowy jednostek pływających
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy
333107 technik logistyk
333108 technik spedytor
włókiennictwo i przemysł mody ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311912 technik garbarz
311916 technik obuwnik
311926 technik technologii wyrobów skórzanych
311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
311941 technik przemysłu mody
311946 technik stylista
wzornictwo  ■ matematyka  ■   język obcy  ■   sprawdzian uzdolnień plastycznych  
zarządzanie ■ matematyka  ■  język obcy   ■   fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec
zarządzanie i inżynieria produkcji ■ matematyka  ■  język obcy   ■   fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec

Studia w języku obcym

Kierunki studiów przedmioty kwalifikacyjne Dyplom zawodowy, kod i nazwa zawodu
Advanced Biobased and Bioinspired Materials

■  matematyka   ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska
architektura  (j. angielski) ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych ■ dyplom zawodowy 311210 technik renowacji elementów architektury
314202 technik architektury krajobrazu
Biomedical Engineering and Technologies ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311909 technik automatyk
311413 technik robotyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
352203 technik telekomunikacji
351103 technik teleinformatyk
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
351203 technik informatyk
351406 technik programista
Business and Technology ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec
Business Studies ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec
Computer Science ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji

Electronic and Telecommunication Engineering ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
Gestion et Technologie ■  matematyka  ■  język angielski lub język francuski* ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec
Industrial Biotechnology ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
314403 technik technologii żywności
Information Technology ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka   
Mathematical Methods in Data Analysis ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka  
Mechanical Engineering ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów samochodowych
311515 technik mechanizacji rolnictwa
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu metalurgicznego
311909 technik automatyk
311940 technik urządzeń dźwigowych
311942 technik budowy jednostek pływających
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy i agrotroniki
Modelling and Data Science ■  matematyka  ■ język angielski*   ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy 351203 technik informatyk
351406 technik programista
włókiennictwo i przemysł mody ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311912 technik garbarz
311916 technik obuwnik
311926 technik technologii wyrobów skórzanych
311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
311941 technik przemysłu mody
311946 technik stylista
 
* wymaga się zdawania na egzaminie maturalnym języka obcego wykładowego dla danego kierunku na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym

 

 

Poznaj nasz kampus