Przedmioty kwalifikacyjne/Qualifying subject

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów z wybranych przedmiotów

Studia w języku polskim

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kierunek Język prowadzenia zajęć Przedmioty kwalifikacyjne obowiązkowe Przedmioty kwalifikacyjne dodatkowe

Przedmioty kwalifikacyjne dodatkowe
Dyplom zawodowy, kod i nazwa zawodu:

aktuariat i analiza finansowa

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 

 

 

analityka chemiczna

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

architektura

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych
 • dyplom zawodowy

 

311210 technik renowacji elementów architektury
314202 technik architektury krajobrazu

automatyka i robotyka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311303 technik elektryk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311909 technik automatyk
315317 technik mechanik lotniczy
333107 technik logistyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
522305 technik handlowiec
 technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

automatyka i sterowanie robotów

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

biotechnologia

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
314403 technik technologii żywności

budownictwo

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311205 technik budownictwa wodnego
311216 technik budowy dróg
311220 technik budownictwa
kolejowego
311221 technik dekarstwa
311942 technik budowy jednostek
pływających
351203 technik informatyk
351406 technik programista

chemia

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

chemia budowlana

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311204 technik budownictwa
311208 technik inżynierii środowiska
 i melioracji
311210 technik renowacji elementów
 architektury
311216 technik budowy dróg
311219 technik robót wykończeniowych
 w budownictwie
311603 technik technologii chemicznej
311925 technik technologii szkła
311944 technik ceramik
325511 technik ochrony środowiska

ekotechnologie
i bioprocesy

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
314403 technik technologii żywności
325511 technik ochrony środowiska

elektronika i telekomunikacja

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311909 technik automatyk
311413 technik robotyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
352203 technik telekomunikacji
351103 technik teleinformatyk
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
311929 technik chłodnictwa
 i klimatyzacji
311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
351203 technik informatyk
351406 technik programista
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

elektrotechnika

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

energetyka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej technik
 automatyki i robotyki (decyzja
 MEN z 09.07.2019)

fizyka techniczna

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
351203 technik informatyk
351406 technik programista
 technik automatyki i robotyki
 (decyzja MEN z 09.07.2019)

informatyka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa
 i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

informatyka stosowana

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

informatyka w ochronie środowiska

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
311603 technik technologii chemicznej
321406 technik programista
325511 technik ochrony środowiska
351203 technik informatyk

inżynieria bezpieczeństwa pracy

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311603 technik technologii chemicznej
311919 technik pożarnictwa
325509 technik bezpieczeństwa i higieny pracy
325511 technik ochrony środowiska

inżynieria biomedyczna

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub dyplom zawodowy

 

311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
 technik automatyki i robotyki
 (decyzja MEN z 09.07.2019)

inżynieria chemiczna
i biochemiczna

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub dyplom zawodowy

 

311103 technik analityk
311208 technik inżynierii środowiska i melioracji
311218 technik inżynierii sanitarnej
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

inżynieria materiałowa

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311220 technik budownictwa
 kolejowego
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów
 samochodowych
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu
 metalurgicznego
311909 technik automatyk
311927 technik transportu drogowego
311928 technik transportu kolejowego
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

inżynieria ochrony środowiska

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub dyplom zawodowy

 

311103 technik analityk
311208 technik inżynierii środowiska
 i melioracji
311218 technik inżynierii sanitarnej
311603 technik technologii chemicznej
311929 technik chłodnictwa
 i klimatyzacji
314403 technik technologii żywności
325511 technik ochrony środowiska

inżynieria środowiska w budownictwie

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311208 technik inżynierii środowiska
311218 technik inżynierii sanitarnej
311913 technik gazownictwa
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
325511 technik ochrony środowiska i melioracji

inżynieria wzornictwa przemysłowego

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311219 technik robót
wykończeniowych w budownictwie
311601 technik papiernictwa
311912 technik garbarz
311916 technik obuwnik
311922 technik technologii drewna
311926 technik technologii wyrobów
 skórzanych
311931 technik włókienniczych
 wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
311935 technik procesów drukowania
311936 technik procesów
 introligatorskich
311943 technik grafiki i poligrafii
 cyfrowej
311946 technik stylista
311941 technik przemysłu mody
333907 technik reklamy
343105 technik fotografii i multimediów

logistyka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311927 technik transportu drogowego
311928 technik transportu kolejowego
331403 technik ekonomista
333106 technik eksploatacji portów
333107 technik logistyk
333108 technik spedytor
522305 technik handlowiec

marketing w przemyśle

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista
333907 technik reklamy
522305 technik handlowiec

matematyka stosowana

język polski

 • matematyka
 • język obcy

 

 

mechanika i budowa maszyn

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów
 samochodowych
311515 technik mechanizacji rolnictwa
 i agrotroniki
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu
metalurgicznego
311909 technik automatyk
311940 technik urządzeń dźwigowych
311942 technik budowy jednostek
 pływających
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

mechatronika

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa
 i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

menedżer żywności i żywienia

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

 

314403 technik technologii żywności
343404 technik żywienia i usług
 gastronomicznych

Modelling and Data Science

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

351203 technik informatyk
351406 technik programista
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

nanotechnologia

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

papiernictwo i poligrafia

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub biologia lub dyplom zawodowy

 

311601 technik papiernictwa
311603 technik technologii chemicznej
311922 technik technologii drewna
311935 technik procesów drukowania
 (fleksografia i offset)
311936 technik procesów
 introligatorskich
311943 technik grafiki i poligrafii
 cyfrowej
314301 technik leśnik
333907 technik reklamy
343105 technik fotografii i multimediów

planowanie przestrzenne

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub geografia lub dyplom zawodowy

311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311216 technik budowy dróg
314202 technik architektury krajobrazu
325511 technik  ochrony środowiska

systemy sterowania inteligentnymi budynkami

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa
 i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

technologia chemiczna

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

technologia żywności i żywienie człowieka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

 

311103 technik analityk
314403 technik technologii żywności
343404 technik żywienia i usług
 gastronomicznych

transport

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311220 technik budownictwa
 kolejowego
311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
311407 technik automatyk sterowania
 ruchem kolejowym
311513 technik pojazdów
 samochodowych
311518 technik pojazdów kolejowych
311927 technik transportu drogowego
311928 technik transportu kolejowego
311940 technik urządzeń dźwigowych
311942 technik budowy jednostek
 pływających
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy
333107 technik logistyk
333108 technik spedytor

włókiennictwo i przemysł mody

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311912 technik garbarz
311916 technik obuwnik
311926 technik technologii wyrobów
 skórzanych
311931 technik włókienniczych
 wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
311941 technik przemysłu mody
311946 technik stylista

wzornictwo

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych

 

 

zarządzanie

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec

zarządzanie i inżynieria produkcji

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec

 


* wymaga się zdawania na egzaminie maturalnym języka obcego wykładowego dla danego kierunku na poziomie rozszerzonym z minimalnym wynikiem 50 % lub dwujęzycznym

 

Studia w języku obcym

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kierunek Język prowadzenia zajęć Przedmioty kwalifikacyjne
obowiązkowe
Przedmioty kwalifikacyjne dodatkowe

Przedmioty kwalifikacyjne dodatkowe
Dyplom zawodowy, kod i nazwa zawodu:

Advanced Biobased
and Bioinspired Materials

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

architektura

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych
 • dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

311210 technik renowacji elementów architektury
314202 technik architektury krajobrazu

Biomedical Engineering
and Technologies

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka
  lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

311909 technik automatyk
311413 technik robotyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
352203 technik telekomunikacji
351103 technik teleinformatyk
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
311929 technik chłodnictwa
 i klimatyzacji
311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
351203 technik informatyk
351406 technik programista
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

Business Society
and Technology

język angielski/
język angielski - francuski

 • matematyka
 • język angielski
  (dla ścieżki angielskiej)*
 • angielski lub język francuski
  (dla ścieżki dwujęzycznej
  angielsko – francuskiej)
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka
  lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów
 samochodowych
311909 technik automatyk
331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

Business Studies

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka
  lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec

Computer Science

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

 

311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa
 i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

Electronic and Telecommunication
Engineering

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

 

311302 technik elektroenergetyk
 transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej
 komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa
 i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów
 energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

Industrial Biotechnology

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
314403 technik technologii żywności

Information Technology

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub chemia lub informatyka
 • drugi język obcy

 

Mathematical Methods
in Data Analysis

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

351203 technik informatyk
351406 technik programista
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

Mechanical Engineering

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

 

311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów
 samochodowych
311515 technik mechanizacji rolnictwa
 i agrotroniki
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu
 metalurgicznego
311909 technik automatyk
311940 technik urządzeń dźwigowych
311942 technik budowy jednostek
 pływających
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

Modelling and Data Science

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub chemia lub informatyka
  lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

351203 technik informatyk
351406 technik programista
 technik automatyki i robotyki
(decyzja MEN z 09.07.2019)

włókiennictwo i przemysł mody

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy
 • drugi język obcy

 

311912 technik garbarz
311916 technik obuwnik
311926 technik technologii wyrobów
 skórzanych
311931 technik włókienniczych
 wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
311941 technik przemysłu mody
311946 technik stylista

 


* wymaga się zdawania na egzaminie maturalnym języka obcego wykładowego dla danego kierunku na poziomie rozszerzonym z minimalnym wynikiem 50 % lub dwujęzycznym

 

 

 

Poznaj nasz kampus