75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna na studia pierwszego i drugiego stopnia
(bezzwrotna)

(rok akademicki 2020/2021):   

  • dla kandydatów na kierunek architektura/wzornictwo/włókiennictwo, którzy muszą przystąpić do sprawdzianu uzdolnień plastycznych - 150 zł    
  • dla kandydatów na studia na pozostałych kierunkach - 85 zł i jest niezależna od liczby wybranych kierunków

Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej, na które należy wnieśc opłatę rekrutacyjną:

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

Numery kont:      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)

SWIFT:

PKOPPLPW

Tytuł wpłaty:

"Opłata rekrutacyjna", imię i nazwisko kandydata


Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy dołączyć do składanych dokumentów.

OPŁATY ZA STUDIA

 OPŁATY SEMESTRALNE ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Wydział

Opłata za studia

Opłata za studia

I-go stopnia

II-go stopnia

język polski

język angielski

język polski

język angielski

W-1

Mechaniczny

3900 PLN

8000 PLN

3900 PLN

8000 PLN

W-2

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki

4500 PLN

4500 PLN

4500 PLN

4500 PLN

W-3

Chemiczny

3500 PLN

-

4500 PLN

-

W-4

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

4500 PLN

6700 PLN

4500 PLN

6700 PLN

W-5

Biotechnologii i Nauk o Żywności

5400 PLN

-

6100 PLN

-

W-6

Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska

4000 PLN

8000 PLN

4000 PLN

8000 PLN

W-7

Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej

fizyka techniczna: 2500 PLN

matematyka stosowana: 3500 PLN

informatyka stosowana: 4000 PLN

-

4000 PLN

-

W-8

Zarządzania
i Inżynierii Produkcji

2500 PLN
(logistyka: 4000 PLN)

-

2500 PLN

-

W-9

Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska

2900 PLN

-

3100 PLN

3400 PLN

CKM

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

-

8000 PLN

-

8000 PLN

 

Opłaty za studia wnoszone są ZA SEMESTR do dnia rozpoczęcia kształcenia, tj. do dnia rozpoczęcia zajęć na kolejnym semestrze studiów.

Każdy rok akademicki składa sięz dwóch semestrów.

 


Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej:

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

Numery kont:      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)

SWIFT:

PKOPPLPW

Tytuł wpłaty:

"Opłata za studia", imię i nazwisko studenta, skrócona nazwa wydziału

OPŁATY ZA WYDAWANE STUDENTOM DOKUMENTY

Pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

  1. Elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł;
  2. Elektronicznej legitymacji doktoranta – opłata równa kosztom jej wydana, która zostanie podana do wiadomości w odrębnym komunikacie;
  3. Dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł;
  4. Dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł;
  5. Dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł;
  6. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału;
  7. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić studenta lub doktoranta z opłat, o których była mowa w ust. 1.

 

Poznaj nasz kampus