75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna na studia pierwszego i drugiego stopnia
(bezzwrotna)

(rok akademicki 2019/2020):   

  • dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu uzdolnień plastycznych - 150 zł    
  • dla kandydatów na studia na pozostałych kierunkach - 85 zł i jest niezależna od liczby wybranych kierunków

Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej, na które należy wnieśc opłatę rekrutacyjną:

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

Numery kont:      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)

SWIFT:

PKOPPLPW

Tytuł wpłaty:

"Opłata rekrutacyjna", imię i nazwisko kandydata


Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy dołączyć do składanych dokumentów.

OPŁATY ZA STUDIA

 OPŁATY SEMESTRALNE ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Wydział

Opłata za studia

Opłata za studia

I-go stopnia

II-go stopnia

język polski

język angielski

język polski

język angielski

W-1

Mechaniczny

3900 PLN

8000 PLN

3900 PLN

8000 PLN

W-2

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki

4500 PLN

4500 PLN

4500 PLN

4500 PLN

W-3

Chemiczny

3500 PLN

-

4500 PLN

-

W-4

Technologii Materiałowych               i Wzornictwa Tekstyliów

4500 PLN

8000 PLN

4500 PLN

8000 PLN

W-5

Biotechnologii i Nauk o Żywności

4000 PLN

-

4500 PLN

-

W-6

Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska

4000 PLN

8000 PLN

4000 PLN

8000 PLN

W-7

Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej

3500 PLN*

(fizyka techniczna: 2500 PLN)

-

4000 PLN

-

W-8

Zarządzania
i Inżynierii Produkcji

2500 PLN
(logistyka: 4000 PLN)

2800 PLN

2500 PLN

-

W-9

Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska

2900 PLN

-

3100 PLN

3400 PLN

CKM

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

-

8000 PLN

-

8000 PLN

 

Opłaty za studia wnoszone są ZA SEMESTR do dnia rozpoczęcia kształcenia, tj. do dnia rozpoczęcia zajęć na kolejnym semestrze studiów.


Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej:

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

Numery kont:      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)

SWIFT:

PKOPPLPW

Tytuł wpłaty:

"Opłata za studia", imię i nazwisko studenta, skrócona nazwa wydziału

OPŁATY ZA WYDAWANE STUDENTOM DOKUMENTY

Pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

  1. Elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł;
  2. Elektronicznej legitymacji doktoranta – opłata równa kosztom jej wydana, która zostanie podana do wiadomości w odrębnym komunikacie;
  3. Dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł;
  4. Dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł;
  5. Dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł;
  6. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału;
  7. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić studenta lub doktoranta z opłat, o których była mowa w ust. 1.

 

Poznaj nasz kampus