STRONA GŁÓWNA

Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna na studia pierwszego i drugiego stopnia
(bezzwrotna)

(rok akademicki 2021/2022):   

 

85 zł
możesz aplikować nawet na 8 kierunków (niezależnie czy aplikujesz na 1 czy 8 kierunków opłata wynosi 85 PLN)

150 zł
ta opłata obowiązuje kandydatów na studia I stopnia na kierunek architektura/wzornictwo/włókiennictwo,
którzy muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień plastycznych

możesz również aplikować na nawet 8 kierunków

 

 


Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej, na które należy wnieśc opłatę rekrutacyjną:

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

Numery kont:      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)

SWIFT:

PKOPPLPW

Tytuł wpłaty:

"Opłata rekrutacyjna", imię i nazwisko kandydata, SMS CWM PŁ


Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy dołączyć do składanych dokumentów.

OPŁATY ZA STUDIA

OPŁATY SEMESTRALNE ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Opłaty za studia wnoszone są ZA SEMESTR do dnia rozpoczęcia kształcenia, tj. do dnia rozpoczęcia zajęć na kolejnym semestrze studiów.
Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów.

Dane do przelewu znajdują się poniżej tabeli.

Wydział

Opłata za semestr studiów
I stopnia

Opłata za semestr studiów
II stopnia

język polski

język angielski

CKM
Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Studia w języku angielskim i francuskim

język polski

język angielski

CKM
Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Studia w języku angielskim i francuskim

W1

Mechaniczny

3900 PLN

-

8000 PLN

3900 PLN

-

8000 PLN

W2

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki

4500 PLN

4500 PLN

8000 PLN

5000 PLN

5000 PLN

8000 PLN

W3

Chemiczny

3500 PLN

-

8000 PLN

4500 PLN

5500 PLN

-

W4

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

4500 PLN

6700 PLN

-

4500 PLN

6700 PLN

-

W5

Biotechnologii i Nauk o Żywności

5400 PLN

-

8000 PLN

6100 PLN

-

8000 PLN

W6

Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska

4000 PLN

8000 PLN

-

4000 PLN

8000 PLN

-

W7

Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej

Technical Physics: 2500 PLN

Applied Mathematics 3500 PLN

Applied Computer Science 4000 PLN

-

8000 PLN

4000 PLN

-

8000 PLN

W8

Zarządzania
i Inżynierii Produkcji

dzienne
2500 PLN
zaoczne
2800 PLN
(Logistyka: 4000 PLN)

-

8000 PLN

dzienne
2500 PLN
zaoczne
2800 PLN

-

8000 PLN

W9

Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska

3000 PLN

-

-

3200 PLN

3500 PLN

-

 

 

Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej:

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

Numery kont:      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)*

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)*

*na jedno z tych kont należy wpłacić tylko opłatę za 1 semestr. Później jako student będziesz wykonywać przelewy na indywidualny numer konta bankowego.

SWIFT:

PKOPPLPW

Tytuł wpłaty:

"Opłata za studia", imię i nazwisko studenta, skrócona nazwa wydziału

OPŁATY ZA WYDAWANE STUDENTOM DOKUMENTY

Pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

  1. elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł;
  2. odpisów innych niż wydanych na podstawie art. 77 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
    - odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym -  20 zł;
    - odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym -  20 zł;
  3. duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł;
  4. duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł;
  5. za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału;
  6. za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.

 


Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić studenta lub doktoranta z opłat, o których mowa powyżej.

 

Poznaj nasz kampus