75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

szkolenia

Szkolenia

Informacja na tej stronie nie jest ofertą handlową.

 

Problemy eksploatacyjne rurociągów wysokopreżnych

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Instytut Maszyn Przepływowych/Wydział Mechaniczny

2. Kierownik szkolenia:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, dr inż. Maciej Rydlewicz

3. Charakterystyka szkolenia:

Zakres szkolenia:

 • podstawowe zagadnienia przepływowe i konstrukcyjne dla rurociągów jako systemów transportu,
 • wysokoprężne rurociągi parowe – specyfika w porównaniu   z innymi systemami rurociągowymi,
 • podstawy projektowania rurociągów wysokoprężnych (z uwzględnieniem specyfiki eksploatacji) – Oddziaływanie ciśnienia i temperatury oraz innych obciążeń statycznych i dynamicznych na konstrukcję rurociągu,
 • zamocowania rurociągów i ich wpływ na właściwą pracę instalacji,
 • rola naciągów wstępnych w procesie montażu i uruchamiania rurociągów wysokoprężnych,
 • obciążenia dynamiczne: uderzenie parowe i uderzenie hydrauliczne oraz ich wpływ na konstrukcję instalacji rurociągowych - przyczyny, skutki, przebieg i możliwości zapobiegania,
 • drgania rurociągów: przyczyny, objawy i zapobieganie,
 • diagnostyka rurociągów wysokoprężnych,
 • metody i znaczenie bieżącej oceny stanu instalacji prowadzonej przez służby nadzoru i eksploatacji instalacji,
 • modernizacje, remonty.   

4. Adresaci:

Pracownicy przemysłu (średni personel techniczny), związany ze służbami eksploatacji rurociągów wysokoprężnych - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przemysłem gazu itp.

5. Cel szkolenia:

Doskonalenie wiedzy z dziedziny podstawowych zagadnień projektowania rurociagów wysokoprężnych z uwzględnieniem specyfiki ich eksploatacji.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • analizować zagadnienia przepływowe i konstrukcyjne dla rurociągów jako środków transportu, 
 • analizować oddziaływania ciśnienia i temperatury oraz innych obciążeń statycznych i dynamicznych na konstrukcję rurociągu, 
 • przeprowadzić ocenę stanu instalacji zgodnie z wytycznymi służb nadzoru i eksploatacji,     
 • interpretować wpływ zamocowania rurociągów na właściwą pracę instalacji.

7.  Liczba miejsc:

Min. 10 osób-max. 15 osób.

8.  Czas trwania szkolenia:

Dwa spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia  warsztatowe). Terminy realizacji szkolenia uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm.

10. Opłaty za całe szkolenie:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednego uczestnika 1800,00 PLN. Koszt obejmuje materiały pomocnicze do szkolenia, które otrzymuje każdy uczestnik.   Wydajemy także certyfikaty ukończenia szkolenia.

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 23 64

i-10@adm.p.lodz.pl

Problemy eksploatacyjne sprężarek i wentylatorów

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Instytut Maszyn Przepływowych/Wydział Mechaniczny

2. Kierownik szkolenia:

Prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz

3. Charakterystyka szkolenia:

Zakres szkolenia:

 • konstrukcje współczesnych sprężarek i wentylatorów osiowych i promieniowych,
 • sprężarki osiowe i promieniowe jednowałowe,
 • sprężarki wielowałowe (przekładniowe),
 • podstawy projektowania i doboru sprężarek i wentylatorów – przykładowe, elementarne obliczenia, analiza wpływu parametrów na prawidłowa pracę,
 • elementy techniki projektowania i modernizacji sprężarek,
 • eksploatacja sprężarek i wentylatorów w układach technologicznych – zjawisko pompowania, typowe awarie, zapobieganie,
 • wybrane zagadnienia eksploatacji,
 • współpraca z siecią,
 • pompowanie.   

4. Adresaci:

Pracownicy przemysłu  (średni personel techniczny) związany ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przemysłem gazu itp.

5. Cel szkolenia:

Doskonalenie wiedzy z dziedziny konstrukcji i eksploatacji współczesnych sprężarek przepływowych i wentylatorów na poziomie pracowników obsługi.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • rozróżniać konstrukcje współczesnych sprężarek i wentylatorów promieniowych i osiowych ze względu na zasadę działania,
 •  posługiwać się podstawowymi elementami techniki projektowania i modernizacji sprężarek,
 • interpretować typowe awarie sprężarek.

7.  Liczba miejsc:

Min. 10 osób-max. 15 osób.

8.  Czas trwania szkolenia:

Dwa spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia  warsztatowe). Terminy realizacji szkolenia uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm.

10. Opłaty za całe szkolenie:

Koszt udziału w szkoleniu  dla jednego uczestnika 1800,00 PLN. Koszt obejmuje materiały pomocnicze do szkolenia, które otrzymuje każdy uczestnik. Wydajemy także certyfikaty ukończenia szkolenia.

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 23 64

i-10@adm.p.lodz.pl

Cisco Certified Networking Associate - Routing and Switching

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej/Instytut Informatyki Stosowanej

2. Kierownik szkolenia:

Dr inż. Łukasz Sturgulewski

3. Charakterystyka szkolenia:

Zakres tematyczny szkolenia:

Wprowadzenie do sieci komputerowych

 • poznawanie sieci,
 • konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego,
 • protokoły i komunikacja w sieci,
 • dostęp do sieci,
 • ethernet,
 • warstwa sieciowa,
 • warstwa transportowa,
 • adresacja IP,
 • podsieci IP,
 • warstwa aplikacji.

Podstawy routingu i przełączania

 • wprowadzenie do sieci przełączanych,
 • podstawowe idee i konfiguracja przełączania,
 • sieci VLAN,
 • koncepcje routingu,
 • routing między sieciami VLAN,
 • routing statyczny,
 • routing dynamiczny,
 • protokół OSPF jednoobszarowy,
 • listy kontroli dostępu (ACL),
 • automatyczna konfiguracja węzła (DHCP),
 • translacja adresów (NAT).

Skalowalne sieci komputerowe

 • wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych,
 • redundancja w sieciach LAN,
 • agregacja łączy,
 • sieci bezprzewodowe,
 • optymalizacja i rozwiązywanie problemów protokołu OSPF jednoobszarowego,
 • protokół OSPF wieloobszarowy,
 • protokół EIGRP,
 • zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów protokołu EIGRP,
 • obrazy systemu operacyjnego (IOS) i licencjonowanie urządzeń,

Łączenie sieci komputerowych

 • hierarchiczna budowa sieci (Cisco Enterprise Architecture),
 • przyłączanie do sieci WAN,
 • protokół PPP,
 • protokół Frame Relay,
 • translacja adresów (NAT),
 • rozwiązania szerokopasmowe (xDSL),
 • prywatne sieci wirtualne - połączenia site-to-site (VPN),
 • monitorowanie sieci (SNMP, Netflow),
 • rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting).

4. Adresaci:

Szkolenia skierowane są do uczniów, studentów oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, którzy posiadają podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem oraz pracy w środowisku sieciowym i chcą uzupełnić swoją wiedzę w dziedzinie administrowania sieciami komputerowymi.

5. Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie m. in.: działania lokalnej i rozległej sieci komputerowej i administrowania systemami sieciowymi. Rozwijanie wiedzy dotyczącej routingu, przełączania, aplikacji sieciowych, protokołów i usług.

6. Efekty kształcenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie posiadał wiedzę teoretyczną dotyczącą działania sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,
 • nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie budowy i utrzymania lokalnej i rozległej sieci komputerowej oraz administrowania systemami sieciowymi,
 • zdobędzie wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą routingu, przełączania, aplikacji sieciowych, protokołów i usług sieciowych.

7.  Liczba miejsc:

Min. 18.

8.  Czas trwania szkolenia:

Każda część szkolenia to 6 spotkań po 6 h lekcyjnych (plus 36 h pracy własnej),

Termin rozpoczęcia szkolenia uzależniony jest od organizacji odpowiednio licznej grupy.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia są przyjmowane na kwestionariuszu udostępnionym na stronie www szkolenia, wysłanym na adres sekretariatu.

10. Opłaty za całe szkolenie:

Koszt jednej części 1000,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Sekretariat: tel.: +48 42 631 27 50

marta@kis.p.lodz.pl, luk@iis.p.lodz.pl

Adres do korespondencji: ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódź

MCSA Microsoft Server 2012

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki/Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik szkolenia:

Mgr inż. Tomasz Tomczyk

3. Charakterystyka szkolenia:

Zakres szkolenia:

W ramach 120 godzin dydaktycznych realizujemy program wymagany do zdania trzech egzaminów Microsoft do ścieżki MCSA Windows Server 2012:

 • 70-410 Installing and Cofiguring Windows Server 2012,
 • 70-411 Administering Windows Server 2012,
 • 70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

4. Adresaci:

Zajęcia kierowane są do studentów kierunków informatycznych lub pokrewnych oraz osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługami katalogowymi Active Directory i usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2012 R2. Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów dowolnej uczelni, administratorów serwerów, specjalistów i pracowników pomocy technicznej IT, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę i potwierdzić ją certyfikowanym egzaminem.

5. Cel szkolenia:

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do administrowania usługami sieciowymi i katalogowymi opartymi o rozwiązania Microsoft oraz przygotowaniem do uzyskania certyfikatu MCSA Microsoft Certified Solution Associate z zakresu Windows Server 2012 R2.

6. Efekty kształcenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił wdrażać, administrować i utrzymywać środowiska sieciowe oraz katalogowe oparte na rozwiązaniach Microsoft,
 • uzyska wiedzę pozwalającą na zdanie trzech certyfikowanych egzaminów na tytuł Microsoft Certified Associate MCSA z zakresu Windows Server 2012 R2.

7.  Liczba miejsc:

Min. 8 osób-max. 14 osób.

8.  Czas trwania szkolenia:

Zajęcia trwają 120 godzin dydaktycznych i prowadzone są trybie weekendowym w formie 12 spotkań sobotnio-niedzielnych co dwa/trzy tygodnie.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia są przyjmowane na kwestionariuszu udostępnionym na stronie www szkolenia, wysłanym na adres sekretariatu.

10. Opłaty za całe szkolenie:

 • studenci Politechniki Łódzkiej: 1200,00 zł. (możliwość rozłożenia na raty).
 • studenci pozostałych uczelni oraz absolwenci Politechniki Łódzkiej: 2200,00 zł.
 • osoby nie będące studentami lub absolwentami PŁ: 3200,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 609 734 906 http://itedu.pl/kurs-mcsa-server-2012/

MCSA Microsoft SQL Server 2012

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki/Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik szkolenia:

Mgr inż. Tomasz Tomczyk

3. Charakterystyka szkolenia:

Zakres szkolenia:

W ramach 120 godzin dydaktycznych realizujemy program wymagany do zdania trzech egzaminów Microsoft do ścieżki MCSA SQL Server 2012:

 • 70-461 Querying Micrososft SQL Server 2012,
 • 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases,
 • 70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012.

4. Adresaci:

Zajęcia kierowane są do studentów kierunków informatycznych lub pokrewnych oraz osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji, zarządzania oraz programowania bazami danych Micrososft SQL Server 2012. Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów dowolnej uczelni, pracowników działów IT, administratorów baz danych, programistów, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę i potwierdzić ją certyfikowanym egzaminem.

5. Cel szkolenia:

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do zdania trzech certyfikowanych egzaminów na tytuł Microsoft Certified Solution Associate MCSA z zakresu Microsoft SQL Server 2012.

6. Efekty kształcenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił wdrażać, administrować i programować środowiska bazodanowe oparte na SQL Server,
 • uzyska wiedzę niezbędną do zdania trzech certyfikowanych egzaminów na tytuł Microsoft Certified Solution Associate MCSA z zakresu Microsoft SQL Server 2012.

7.  Liczba miejsc:

Min. 8 osób-max. 14 osób.

8.  Czas trwania szkolenia:

Zajęcia trwają 120 godzin dydaktycznych i prowadzone są trybie weekendowym w formie 12 spotkań sobotnio-niedzielnych co dwa/trzy tygodnie.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia są przyjmowane na kwestionariuszu udostępnionym na stronie www szkolenia, wysłanym na adres sekretariatu.

10. Opłaty za całe szkolenie:

 • studenci Politechniki Łódzkiej: 1200,00 zł. (możliwość rozłożenia na raty).
 • studenci pozostałych uczelni oraz absolwenci Politechniki Łódzkiej: 2200,00 zł.
 • osoby nie będące studentami lub absolwentami PŁ: 3200,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 609 734 906 http://itedu.pl/kurs-mcsa-microsoft-sql-server-2012/

MCSA Microsoft Windows 8

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki/Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik szkolenia:

Mgr inż. Tomasz Tomczyk

3. Charakterystyka szkolenia:

Zakres szkolenia:

W ramach 100 godzin dydaktycznych realizujemy program wymagany do zdania dwóch egzaminów Microsoft do ścieżki MCSA Windows 8:

 • 70-681 Configuring Windows 8.1,
 • 70-688 Supporting Windows 8.1.

Dodatkowo zajęcia uzupełnione są o wiedzę dotyczącą infrastruktury sieciowej opartej o Windows Server 2012.

4. Adresaci:

Zajęcia kierowane są do studentów kierunków informatycznych lub pokrewnych oraz osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i  utrzymania stacji roboczych Windows 8.1 (Windows 10), w infrastrukturze sieciowej i korporacyjnej. Szkolenie jest często wybierane przez osoby zajmujące się pomocą techniczną i wsparciem użytkowników. Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów z dowolnej uczelni, a także pracowników działów IT, administratorów i pracowników pomocy technicznej IT, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę i potwierdzić ją certyfikowanym egzaminem.

5. Cel szkolenia:

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do zdania dwóch certyfikowanych egzaminów na tytuł Microsoft Certified Solution Associate MCSA z zakresu Windows 8.1.

6. Efekty kształcenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił wdrażać, administrować i utrzymywać środowiska klienckie oparte o Windows 8.1 i Windows 7
 • uzyska wiedzę niezbędną do zdania trzech certyfikowanych egzaminów na tytuł Microsoft Certified Solution Associate MCSA z zakresu Windows 8.1.

7.  Liczba miejsc:

Min. 8 osób-max. 14 osób.

8.  Czas trwania szkolenia:

Zajęcia trwają 100 godzin dydaktycznych i prowadzone są trybie weekendowym w formie 12 spotkań sobotnio-niedzielnych co dwa/trzy tygodnie.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia są przyjmowane na kwestionariuszu udostępnionym na stronie www szkolenia, wysłanym na adres sekretariatu.

10. Opłaty za całe szkolenie:

 • studenci Politechniki Łódzkiej: 1200,00 zł. (możliwość rozłożenia na raty).
 • studenci pozostałych uczelni oraz absolwenci Politechniki Łódzkiej: 2200,00 zł.
 • osoby nie będące studentami lub absolwentami PŁ: 3200,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 609 734 906 http://itedu.pl/kurs-mcsa-microsoft-windows-8-technical-support/

 

Analiza danych

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

2. Kierownik szkolenia:

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, prowadzenie dr inż. Krzysztof Smółka

3. Charakterystyka szkolenia:

Wykorzystanie  arkusza kalkulacyjnego w zakresie posługiwania się formułami i funkcjami, w tym funkcjami z zakresu statystyki, zagnieżdżanie funkcji, wykorzystania wykresów, tabel przestawnych oraz podstawowej analizy danych. Realizacja typowych zadań dla arkuszy kalkulacyjnych.

Kurs realizowany jest w pracowni komputerowej z rzutnikiem multimedialnym i oparty jest o wersję programu Excel z pakietu Microsoft Office 2010 PL.

4. Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do: osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania MS Excel. Mile widziani studenci i absolwenci Politechniki Łódzkiej.

5. Cel szkolenia:

Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy z arkuszem kalkulacyjnym na poziomie średniozaawansowanym.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi w zakresie arkusza kalkulacyjnego (MS Excel):

1) Posługiwać się formułami i funkcjami przy wykonywaniu obliczeń, w tym obliczeń statystycznych,

2) Importować, porządkować i analizować dane, z wykorzystaniem między innymi sprawdzania poprawności danych,  tabel przestawnych i zaawansowanych wykresów.

7.  Liczba miejsc:

Liczba osób w jednej grupie: minimum: 10,  maksimum: 10.

8.  Czas trwania szkolenia:

Dwa spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin - wykłady i zajęcia  warsztatowe).

Terminy realizacji szkolenia uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm.

Zapisy przez Sekretariat Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ.

10. Opłaty za całe szkolenie:

Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika to 475 PLN.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu.

11. Dane kontaktowe:

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)

Politechnika Łódzka

ul Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81

e-mail:i-14@adm.p.lodz.pl

 

Wprowadzenie do uczenia maszynowego

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

2. Kierownik szkolenia:

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, prowadzenie dr inż. Krzysztof Smółka

3. Charakterystyka szkolenia:

Wiodące dziś firmy korzystają z narzędzi uczenia maszynowego (ang. machine learning), aby zautomatyzować procesy podejmowania decyzji.

Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia: wykorzystanie języka Python do eksploracyjnej analizy danych, wizualizacja danych, wybrane algorytmy uczenia maszynowego, stosowanie klasyfikatorów uczenia maszynowego za pomocą biblioteki scikit-learn, wprowadzenie do uczenia głębokiego i biblioteka TensorFlow, ocena skuteczności modelu, przegląd metryk skuteczności.

Kurs realizowany jest w pracowni komputerowej z rzutnikiem multimedialnym i oparty jest o wykorzystanie języka Python wraz z narzędziem Jupyter Notebook.

4. Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla obecnych lub przyszłych analityków danych, którzy chcą rozpocząć pasjonującą przygodę z uczeniem maszynowym. Mile widziani studenci i absolwenci Politechniki Łódzkiej.

5. Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności z w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi z zakresu uczenia maszynowego.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

1) Posiada praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw programowania w języku Python w zakresie potrzebnym do implementowania algorytmów uczenia maszynowego,

2) Potrafi wykorzystać poznane metody i modele uczenia maszynowego do rozwiązywania praktycznych problemów.

7.  Liczba miejsc:

Liczba osób w jednej grupie: minimum: 12,  maksimum: 12.

8.  Czas trwania szkolenia:

Dwa spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin - wykłady i zajęcia  warsztatowe).

Terminy realizacji szkolenia uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm.

Zapisy przez Sekretariat Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ.

10. Opłaty za całe szkolenie:

Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika to 790 PLN.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu.

11. Dane kontaktowe:

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)

Politechnika Łódzka

ul Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81

e-mail:i-14@adm.p.lodz.pl

 

 

Poznaj nasz kampus