szkolenia

Szkolenia

Informacja na tej stronie nie jest ofertą handlową.

 

Cisco Certified Networking Associate - Routing and Switching

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej/Instytut Informatyki Stosowanej

2. Kierownik szkolenia:

Dr inż. Łukasz Sturgulewski

3. Charakterystyka szkolenia:

Zakres tematyczny szkolenia:

Wprowadzenie do sieci komputerowych

 • poznawanie sieci,
 • konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego,
 • protokoły i komunikacja w sieci,
 • dostęp do sieci,
 • ethernet,
 • warstwa sieciowa,
 • warstwa transportowa,
 • adresacja IP,
 • podsieci IP,
 • warstwa aplikacji.

Podstawy routingu i przełączania

 • wprowadzenie do sieci przełączanych,
 • podstawowe idee i konfiguracja przełączania,
 • sieci VLAN,
 • koncepcje routingu,
 • routing między sieciami VLAN,
 • routing statyczny,
 • routing dynamiczny,
 • protokół OSPF jednoobszarowy,
 • listy kontroli dostępu (ACL),
 • automatyczna konfiguracja węzła (DHCP),
 • translacja adresów (NAT).

Skalowalne sieci komputerowe

 • wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych,
 • redundancja w sieciach LAN,
 • agregacja łączy,
 • sieci bezprzewodowe,
 • optymalizacja i rozwiązywanie problemów protokołu OSPF jednoobszarowego,
 • protokół OSPF wieloobszarowy,
 • protokół EIGRP,
 • zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów protokołu EIGRP,
 • obrazy systemu operacyjnego (IOS) i licencjonowanie urządzeń,

Łączenie sieci komputerowych

 • hierarchiczna budowa sieci (Cisco Enterprise Architecture),
 • przyłączanie do sieci WAN,
 • protokół PPP,
 • protokół Frame Relay,
 • translacja adresów (NAT),
 • rozwiązania szerokopasmowe (xDSL),
 • prywatne sieci wirtualne - połączenia site-to-site (VPN),
 • monitorowanie sieci (SNMP, Netflow),
 • rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting).

4. Adresaci:

Szkolenia skierowane są do uczniów, studentów oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, którzy posiadają podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem oraz pracy w środowisku sieciowym i chcą uzupełnić swoją wiedzę w dziedzinie administrowania sieciami komputerowymi.

5. Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie m. in.: działania lokalnej i rozległej sieci komputerowej i administrowania systemami sieciowymi. Rozwijanie wiedzy dotyczącej routingu, przełączania, aplikacji sieciowych, protokołów i usług.

6. Efekty kształcenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie posiadał wiedzę teoretyczną dotyczącą działania sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,
 • nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie budowy i utrzymania lokalnej i rozległej sieci komputerowej oraz administrowania systemami sieciowymi,
 • zdobędzie wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą routingu, przełączania, aplikacji sieciowych, protokołów i usług sieciowych.

7.  Liczba miejsc:

Min. 18.

8.  Czas trwania szkolenia:

Każda część szkolenia to 6 spotkań po 6 h lekcyjnych (plus 36 h pracy własnej),

Termin rozpoczęcia szkolenia uzależniony jest od organizacji odpowiednio licznej grupy.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia są przyjmowane na kwestionariuszu udostępnionym na stronie www szkolenia, wysłanym na adres sekretariatu.

10. Opłaty za całe szkolenie:

Koszt jednej części 1000,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Sekretariat: tel.: +48 42 631 27 50

marta@kis.p.lodz.pl, luk@iis.p.lodz.pl

Adres do korespondencji: ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódź

Analiza danych

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

2. Kierownik szkolenia:

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, prowadzenie dr inż. Krzysztof Smółka

3. Charakterystyka szkolenia:

Wykorzystanie  arkusza kalkulacyjnego w zakresie posługiwania się formułami i funkcjami, w tym funkcjami z zakresu statystyki, zagnieżdżanie funkcji, wykorzystania wykresów, tabel przestawnych oraz podstawowej analizy danych. Realizacja typowych zadań dla arkuszy kalkulacyjnych.

Kurs realizowany jest w pracowni komputerowej z rzutnikiem multimedialnym i oparty jest o wersję programu Excel z pakietu Microsoft Office 2010 PL.

4. Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do: osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania MS Excel. Mile widziani studenci i absolwenci Politechniki Łódzkiej.

5. Cel szkolenia:

Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy z arkuszem kalkulacyjnym na poziomie średniozaawansowanym.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi w zakresie arkusza kalkulacyjnego (MS Excel):

1) Posługiwać się formułami i funkcjami przy wykonywaniu obliczeń, w tym obliczeń statystycznych,

2) Importować, porządkować i analizować dane, z wykorzystaniem między innymi sprawdzania poprawności danych,  tabel przestawnych i zaawansowanych wykresów.

7.  Liczba miejsc:

Liczba osób w jednej grupie: minimum: 10,  maksimum: 10.

8.  Czas trwania szkolenia:

Dwa spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin - wykłady i zajęcia  warsztatowe).

Terminy realizacji szkolenia uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm.

Zapisy przez Sekretariat Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ.

10. Opłaty za całe szkolenie:

Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika to 475 PLN.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu.

11. Dane kontaktowe:

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)

Politechnika Łódzka

ul Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81

e-mail:i-14@adm.p.lodz.pl

 

Wprowadzenie do uczenia maszynowego

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

2. Kierownik szkolenia:

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, prowadzenie dr inż. Krzysztof Smółka

3. Charakterystyka szkolenia:

Wiodące dziś firmy korzystają z narzędzi uczenia maszynowego (ang. machine learning), aby zautomatyzować procesy podejmowania decyzji.

Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia: wykorzystanie języka Python do eksploracyjnej analizy danych, wizualizacja danych, wybrane algorytmy uczenia maszynowego, stosowanie klasyfikatorów uczenia maszynowego za pomocą biblioteki scikit-learn, wprowadzenie do uczenia głębokiego i biblioteka TensorFlow, ocena skuteczności modelu, przegląd metryk skuteczności.

Kurs realizowany jest w pracowni komputerowej z rzutnikiem multimedialnym i oparty jest o wykorzystanie języka Python wraz z narzędziem Jupyter Notebook.

4. Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla obecnych lub przyszłych analityków danych, którzy chcą rozpocząć pasjonującą przygodę z uczeniem maszynowym. Mile widziani studenci i absolwenci Politechniki Łódzkiej.

5. Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności z w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi z zakresu uczenia maszynowego.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

1) Posiada praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw programowania w języku Python w zakresie potrzebnym do implementowania algorytmów uczenia maszynowego,

2) Potrafi wykorzystać poznane metody i modele uczenia maszynowego do rozwiązywania praktycznych problemów.

7.  Liczba miejsc:

Liczba osób w jednej grupie: minimum: 12,  maksimum: 12.

8.  Czas trwania szkolenia:

Dwa spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin - wykłady i zajęcia  warsztatowe).

Terminy realizacji szkolenia uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm.

Zapisy przez Sekretariat Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ.

10. Opłaty za całe szkolenie:

Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika to 790 PLN.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu.

11. Dane kontaktowe:

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)

Politechnika Łódzka

ul Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81

e-mail:i-14@adm.p.lodz.pl

 

Indywidualne szkolenie rozwoju osobistego - proces coachingowy

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Katedra Systemów Zarządzania /Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

2. Kierownik szkolenia:

dr inż. Agnieszka Pietras

3. Charakterystyka szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane dla liderów zarządzających zespołami, świadomych potrzeb związanych z budowaniem, motywowaniem, kierowaniem zespołami. Przed liderami stawia się coraz większe wymagania jako kadry zarządzającej i kreującej określone postawy w zespole. Oczekuje się wysokich kompetencji nie tylko związanych z obszarem specjalności w której realizuje działania, ale również w zakresie umiejętności miękkich – niezbędnych do pracy zespołowej.

4.  Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, liderów zespołów, a także indywidualnych osób gotowych na zmiany i podjęcie rozwoju osobistego

5.  Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jest procesem trwającym, w zależności od potrzeb, od 6 do 8 miesięcy. Składa się z cyklicznych, indywidualnych spotkań z certyfikowanym trenerem. Każde spotkanie przebiega wg. ustalonego planu dostosowanego do wymagań uczestnika.

6. Opłata za szkolenie:

5 000,00 zł

7. Dane kontaktowe:

Katedra Systemów Zarządzania 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Politechnika Łódzka

Ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. (0-42) 631 37 53

e-mail: agnieszka.pietras@p.lodz.pl

 

 

MTA Certyfikowany Administrator Microsoft SQL Server

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki/Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik szkolenia:

mgr inż. Tomasz Tomczyk

3. Charakterystyka szkolenia:

W ramach 80 godzin dydaktycznych realizujemy program z zakresu wprowadzenia do języka Transact-SQL oraz administracji, utrzymania Microsoft SQL Server.

Wprowadzenie do języka Transact-SQL (40h)
Administracja Microsoft SQL Server (40h)


4. Adresaci:

Zajęcia kierowane są do studentów kierunków informatycznych lub pokrewnych oraz osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji, zarządzania oraz programowania bazami danych Microsoft SQL Server. Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów dowolnej uczelni, pracowników działów IT, administratorów baz danych, programistów, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę i potwierdzić ją certyfikowanym egzaminem.

5. Cel szkolenia:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu administracji Microsoft SQL Server oraz przygotowania do zdania certyfikowanego egzaminu MTA.

6.  Liczba miejsc:

min. 6 osób - max. 10 osób.

7.  Czas trwania szkolenia:

Zajęcia trwają 80 godzin dydaktycznych i prowadzone są trybie weekendowym w formie 8 spotkań sobotnio-niedzielnych co dwa/trzy tygodnie.

8. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej na adres podany na stronie www Akademii Microsoft IIS

9. Opłaty za całe szkolenie:

Studenci Politechniki Łódzkiej: 4000 zł
Studenci dowolnej uczelni oraz absolwenci Politechniki Łódzkiej: 4500 zł
Osoby zewnętrzne: 5000 zł

10. Dane kontaktowe:

Tel. +48 609 734 906 http://itedu.pl/kurs-certyfikowany-administrator-sql-server/

 

MTA Certyfikowany Administrator Infrastruktury IT (Windows Server 2016/2019)

1. Organizator szkolenia/jednostka organizacyjna:

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki/Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik szkolenia:

mgr inż. Tomasz Tomczyk

3. Charakterystyka szkolenia:

W ramach 80 godzin dydaktycznych realizujemy program z zakresu wprowadzenia do języka Transact-SQL oraz administracji, utrzymania Microsoft SQL Server.

Wprowadzenie do języka Transact-SQL (40h)
Administracja Microsoft SQL Server (40h)

4. Adresaci:

Zajęcia kierowane są do studentów kierunków informatycznych lub pokrewnych oraz osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji, zarządzania oraz programowania bazami danych Microsoft SQL Server. Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów dowolnej uczelni, pracowników działów IT, administratorów baz danych, programistów, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę i potwierdzić ją certyfikowanym egzaminem.

5. Cel szkolenia:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu administracji Microsoft SQL Server oraz przygotowania do zdania certyfikowanego egzaminu MTA.

6.  Liczba miejsc:

min. 6 osób - max. 10 osób.

7.  Czas trwania szkolenia:

Zajęcia trwają 80 godzin dydaktycznych i prowadzone są trybie weekendowym w formie 8 spotkań sobotnio-niedzielnych co dwa/trzy tygodnie.

8. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej na adres podany na stronie www Akademii Microsoft IIS

9. Opłaty za całe szkolenie:

Studenci Politechniki Łódzkiej: 4000 zł
Studenci dowolnej uczelni oraz absolwenci Politechniki Łódzkiej: 4500 zł
Osoby zewnętrzne: 5000 zł

10. Dane kontaktowe:

Tel. +48 609 734 906 http://itedu.pl/kurs-certyfikowany-administrator-sql-server/

 

Poznaj nasz kampus