STRONA GŁÓWNA

informacje dla niepełnosprawnych

Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną i otwartą na osoby niepełnosprawne, dlatego jako jedna z pierwszych w Polsce uczelni technicznych powołała odrębną jednostkę - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem BON jest wszechstronna, wielowymiarowa pomoc studentom i doktorantom PŁ z niepełnosprawnościami i stwarzanie im warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Jeśli masz wątpliwości, czy poradzisz sobie na PŁ ze względu na swoją sytuację zdrowotną, skontaktuj się z pracownikami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. W BON dowiesz się, jakie są możliwości.

BON mieści się przy ul. Żeromskiego 116 (budynek A30),

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. 42 636 38 87, email: bon@adm.p.lodz.pl

http://bon.p.lodz.pl/

Informator dla kandydatów z niepełnosprawnościami

 

Formy pomocy są uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb oraz stanu zdrowia i mają na celu ułatwienie realizacji programu studiów, jednakże przy zachowaniu pełnych wymagań merytorycznych wobec niepełnosprawnych studentów.

Może to być np.:

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności; 
 • Pomoc psychologiczna,
 • Pomoc doradcy zawodowego,
 • Zapewnienie pomocy asystentów (dydaktycznych, transportowych)
 • Wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu (oferta jest cały czas poszerzana również na wniosek studenta),
 • Dostosowanie trybu kształcenia do indywidualnych potrzeb,
 • Pomoc tłumaczy języka migowego,
 • Indywidualne lektoraty z języka angielskiego dla osób z dysfunkcją słuchu,
 • Obozy szkoleniowe,
 • Wsparcie na  zadania  związane ze stwarzaniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia zawarte w regulaminie przyznawania wsparcia  dla studentów PŁ.

 

Wszystkie formy pomocy są całkowicie bezpłatne, warunkiem jej uzyskania jest rejestracja w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy do BONu z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Warunki rekrutacji osób niepełnosprawnych są takie same jak wszystkich innych kandydatów. Osoby niewidome i niedowidzące, mające trudność z wypełnieniem formularza elektronicznego, proszone są o osobistą wizytę w Sekcji Rekrutacji, gdzie pracownicy pomogą wypełnić formularz.

Informacja o budynkach dostosowanych do potrzeb osób z niesprawnością narządu ruchu:

 • Fabryka Inżynierów (Wydział Mechaniczny)
 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (niektóre budynki)
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (niektóre budynki)
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (niektóre budynki)
 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (niektóre budynki)
 • Wydział Organizacji i Zarządzania (tylko bud. B9 „Lodex”)
 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (niektóre budynki)
 • Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE  (dostosowany cały budynek)
 • Studium Języków Obcych
 • Biblioteka Główna
 • Społeczny Dom Studenta
 • I Dom Studenta
 • IV Dom Studenta

 

 

Poznaj nasz kampus