STRONA GŁÓWNA

Sprawdzian uzdolnień plastycznych/Artistic aptitude test

Architektura - studia I stopnia / BSc in Architecture

informacje ogólne/przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych

Informacje ogólne

Kandydatów na kierunek architektura obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych.

 • Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów.

 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

 • Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których sprawdzian nie obowiązuje.

Przebieg sprawdzianu:

Rysunek odręczny ołówkiem, z wyobraźni, na zadany temat.

Część I: arkusz papieru o wymiarach 50 cm x 70 cm

Część II: arkusz papieru o wymiarach 35 cm x 50 cm

Potrzebne materiały: ołówki i gumki.

Celem sprawdzianu jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

 

Przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych

 

ROK 2020

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Tajemniczy zaułek  na terenie zabytkowego miasteczka - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze wielopoziomowego centrum handlowego - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Targ staroci na terenie starego miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze dużej księgarni - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

ROK 2019

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Idąc krętą uliczką starego miasta położonego na wzgórzu- rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze muzeum sztuki - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Ulica w zabytkowym mieście, przy której znajduje się współczesny budynek- rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze teatru widziane z ostatniego rzędu widowni - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

ROK 2018

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Widok miasta z górnych pięter wieżowca - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Dziedziniec starego zamku - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Miast przyszłości widziane z perspektywy człowieka - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Widok holu w teatrze - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

ROK 2017

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Ulica pomiędzy dwiema fabrykami w kompleksie przemysłowym - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze holu w multikinie - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Wielka budowa w centrum miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Mała, wąska uliczka z kawiarniami - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

background information/sample topics for the artistic aptitude test

Background information

Candidates in the field of Architecture are required to take a test of their artistic aptitude skills.

 • The test of artistic aptitude lasts a total of 5 hours and consists in making two handwritten drawings on the given topics in pencil.

 • The maximum number of points possible to obtain is 500. The candidate must obtain at least 250 points from the test in order to be classified further.

 • The results obtained from the test will not be taken into account when classifying a candidate for the directions in which the test is not valid.

The test procedure:

Handwritten drawing in pencil, from imagination, on a given topic.

Part I: A sheet of paper measuring 50 cm x 70 cm

Part II: sheet of paper measuring 35 cm x 50 cm

Required materials: pencils and erasers.

The aim of the test is to check the aesthetic sensitivity of the candidate, the ability to perceive reality, spatial imagination, the ability to reproduce and transform space.

 

Sample topics for the artistic aptitude test

2020

Two-part task on the given topics - time 5 hours

Part I: A flea market in the old town - a handwritten drawing with a pencil on a larger sheet of deliverd paper.

Part II: The interior of a large bookstore - a handwritten drawing with a pencil on the smaller sheet of paper delivered.

 

2019

Set 1

Two-part task on the given topics - time 5 hours

Part I: Walking down the winding street of the old town on a hill - a handwritten pencil drawing on a larger sheet of supplied paper.

Part II: The interior of the art museum - a handwritten drawing in pencil on a smaller sheet of supplied paper.

Set 2

Two-part task on the given topics - time 5 hours

Part I: A street in the historic city with a modern building - a handwritten pencil drawing on a larger sheet of supplied paper.

Part II: The interior of the theatre seen from the last row of the audience - a handwritten drawing in pencil on a smaller sheet of delivered paper.

 

2018

Set 1

Two-part task on the given topics - time 5 hours

Part I: View of the city from the upper floors of the skyscraper - handwritten drawing in pencil on a larger sheet of supplied paper.

Part II: Courtyard of the old castle - handwritten drawing in pencil on a smaller sheet of delivered paper.

Set 2

A two-part task on the given topics - time 5 hours.

Part I: Cities of the future as seen from a human perspective - a handwritten pencil drawing on a larger sheet of supplied paper.

Part II: View of the hall in the theatre - handwritten drawing in pencil on a smaller sheet of delivered paper.

 

2017

Set 1

Two-part task on the given topics - time 5 hours

Part I: Street between two factories in an industrial complex - handwritten drawing in pencil on a larger sheet of supplied paper.

Part II: Interior of the hall in the multi-cinema - handwritten drawing in pencil on a smaller sheet of delivered paper.

Set 2

A two-part task on the given topics - time 5 hours.

Part I: Great construction site in the city centre - handwritten drawing in pencil on a larger sheet of supplied paper.

Part II: Small, narrow street with cafes - handwritten pencil drawing on a smaller sheet of delivered paper.

 

Wzornictwo - studia I stopnia / MA in Design
Inżynieria wzornictwa przemysłowego - studia I stopnia / MSc in Advanced Design and Technology

informacje ogólne/przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych

Kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego obowiązuje  sprawdzian uzdolnień plastycznych.

 • Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 4 godziny; polega na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego dotyczącego zadanego tematu oraz wykonaniu zadanych kompozycji: barwnej i czarno-białej; łącznie uzyskać można 400 punktów.

 • Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata na studia jest uzyskanie na sprawdzianie co najmniej 200 punktów.

 • Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których sprawdzian nie obowiązuje.

Przebieg sprawdzianu:

Zadanie 1

Studium rysunkowe martwej natury na zadany temat, technika - rysunek na papierze (biały brystol o wymiarach 50 cm x 70 cm).

Potrzebne materiały: ołówki, gumka

Zadanie 2  

Wykonanie dwóch kompozycji:

a) Kompozycja barwna o wymiarach 30 cm x 30 cm na papierze (biały brystol o wymiarach 50 cm x 70 cm).

b) Kompozycja czarno-biała o wymiarach 30 cm x 30 cm (biały brystol o wymiarach 50 cm x 70 cm).

 • Potrzebne materiały: papiery w kolorach : niebieski, żółty, czerwony, szary, czarny (minimalna wielkość 210 x 297 mm), nożyczki, klej, linijka, cyrkiel

 • Sprawdzian ma na celu sprawdzenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz wykazanie znajomość kompozycji na płaszczyźnie, proporcji, światłocieniowego traktowania bryły oraz perspektywy.

 

Przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych

ROK 2021

Zestaw II

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką, szklanym naczyniem i żółtą draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską, statyczną, czarno-białą a jednocześnia zamknietą.  Posługując się wybranym przez siebie elementem geometrycznym (kwadrat lub trójkąt), zbudować kompozycję rytmiczną charakteryzującą się narastaniem i zanikiem struktur rytmicznych, które można porównąć do zjawiska harmonijnego falowania. Rezultat taki można uzyskać poprzez zastosowanie zróżnicowanej skali użytych elementów.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską kolorową, dynamiczną a zarazem otwartą o wyraźnych cechach rytmu zakłóconego w dowolnie wybanym punkcie. Posługując się wybranym przez siebie elementem geometrycznym (kwadrt lub trójkąt), zbudować układ plastyczny, w którym da się wyodrębnić zachowanie porządku struktury rytmicznej.  Zjawisko rytmizacji powinno być podkeślone zastosowaniem trzech kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

ZESTAW I

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z naczyniami, i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską kolorową oraz czarno-białą, zamkniętą  wywołującą iluzję wklęsłości płaszczyzny w jej punkcie centralnym. Posługując się zbiorem lini o zróżnicowanej grubości, zbudować układ plastyczny wywołujący sugestywne wrażenie deformacji płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, dynamiczną o wyraźnych cechach rytmu. Posługując się wybranym przez siebie zbiorem elementów geometrycznych (kwadrat, trójkat lub koło), zbudować kompozycję o zakłóconym rytmie, w dowolnie określonym miejscu.  Do realizacji zadania należy użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony, żółty).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

ROK 2020

ZESTAW I 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i zieloną butelką" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą iluzję optycznego odkształcenia płaszczyzny. Posługując się zbiorów elementów linearnych o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję rytmiczną wywołującą wrażenie deformacji płaszczyzny w trzech wybranych przez siebie miejscach.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową o cechach sugestywnej rytmizacji. Posługując się zbiorem elementów geometrycznych (kwadrat), zbudować kompozycję posiadającą tendencję zmierzającą do silnego zrytmizowania powierzchni. Dla podkreślenia wrażenia rytmu użyć trzech kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

ZESTAW II

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszanym naczyniem, buteką i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską, czarno-białą.  Posługując się wybranym przez siebie zbiorem elementów geometrycznych (kwadrat lub trójkąt) zbudować kompozycję rytmiczną noszącą cechy optycznego zniekształcenia. Poprzez zróżnicowaną skalę elementów wywołać wrażenie falowania powierzchni.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, dynamiczną o wyraźnych cechach rytmu. Posługując się wybranym przez siebie zbiorem elementów geometrycznych (kwadrat, trójkat lub koło), zbudować kompozycję o zakłóconym rytmie, w dowolnie określonym miejscu.  Do realizacji zadania należy użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony, żółty).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

ROK 2019

ZESTAW I 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i zieloną butelką" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą iluzję optycznego odkształcenia płaszczyzny. Posługując się elementami linearnymi o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję rytmiczną wywołującą wrażenie deformacji płaszczyzny w trzech wybranych przez siebie miejscach.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową o cechach sugestywnej rytmizacji. Posługując się elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję posiadającą tendencję zmierzającą do silnego zrytmizowania powierzchni. Dla podkreślenia wrażenia rytmu użyć trzech kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

ZESTAW II

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą  wywołującą wrażenie zakłócenia płaszczyzny w dwóch, wybranych miejscach. Posługując się zbiorem elementów linearnych o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję noszącą sugestywne cechy zniekształcenia płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową. Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie iluzji przestrzeni. Dla podkreślenia tego wrażenia należy użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony, żółty), a jeden z nich powinien być potraktowany jako barwa dominująca.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2018

ZESTAW I 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z naczyniami i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Posługując się zbiorem linii i kwadratów zaproponować kompozycję czarno-białą rytmiczną, charakteryzującą się statyką. Praca powinna posiadać cechy koncepcyjnej czytelności przedstawionego układu plastycznego.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Korzystając z elementów podanych w zadaniu 2 (patrz wyżej), zbudować kompozycję otwartą, opierającą się na trzech kolorach podstawowych (niebieski, czerwony, żółty). Zaprezentowana praca ma charakteryzować się dynamiką, a zastosowany kolor ma ten dynamizm podkreślać. W celu uwypuklenia cech dynamicznych można posłużyć się różnicowaniem skali poszczególnych elementów.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

ZESTAW II

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać czarno-białą kompozycję płaską, wywołującą złudzenie optycznej deformacji płaszczyzny w trzech dowolnie wybranych punktach. Do realizacji powyższego zadania należy użyć zbioru elementów linearnych charakteryzujących się zróżnicowaniem szerokości i kształtu.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Zaproponować kompozycję płaską, kolorową. Wykorzystując zbiór kwadratów oraz posługując się trzema kolorami podstawowymi (niebieski, czerwony, żółty), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie iluzji przestrzennej. Właściwe posługiwanie się kolorem, jaki i zmiana skali poszczególnych elementów powinno podkreślić założenie zawarte w zadaniu. 

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2017

ZESTAW I 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszanym naczyniem i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską czarno-białą wywołującą wrażenie optycznego odkształcenia płaszczyzny. Do powyższego zadania należy użyć linii o niejednorodnej grubości i zróżnicowanym charakterze. Dla uzyskania czytelności odkształcenie powinno dotyczyć jednego, dowolnie wybranego punktu kompozycji.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową o wyraźnie zakłóconym rytmie. Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą zakłócone zrytmizowanie powierzchni. Dla spotęgowania ogólnego wrażenia wizualnego użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony i  żółty).

Wymiary 30x30 cm. czas trwania 60 min. (1 godzina).

background information/sample topics for the artistic aptitude test

Background information

Candidates for Design and Advanced Design and Technology are required to take a test of artistic aptitude.

 • The test of artistic aptitude lasts a total of 4 hours; it consists of producing a handwritten drawing on a given subject with a pencil and performing the given compositions: colour and black and white; a total of 400 points can be obtained.

 • The condition for further classification of a candidate is to obtain at least 200 points for the test.

 • The results obtained from the test will not be taken into account when classifying a candidate for courses where the test is not valid.

The course of the test:

Task 1

Study of still life drawing on a given topic, technique - drawing on paper (white bristol with dimensions 50 cm x 70 cm).

Required materials: pencils, eraser

Task 2 

Performing two compositions:

a) Colour composition of 30 cm x 30 cm on paper (white bristol of 50 cm x 70 cm).

b) Black and white composition measuring 30 cm x 30 cm (white bristol measuring 50 cm x 70 cm).

Required materials: paper in colors: blue, yellow, red, grey, black (minimum size 210 x 297 mm), scissors, glue, ruler, compass
The aim of the test is to test the ability to think in an abstract way and to show the knowledge of composition on the plane, proportions, chiaroscuro treatment and perspective.

 

Sample topics for the artistic aptitude test

 

2019

SET I

Task 1:

Make a drawing from nature - pencil technique.

Topic: "Still life with a tin watering can and a green bottle" - Observing the still life, produce a drawing with a varied line, value and chiaroscuro.

The size of the drawing is 50x70 cm. Duration 120 minutes. (2 hours).

Task 2:

Produce a black-and-white composition that creates the illusion of optical deformation of the plane. Using linear elements of heterogeneous thickness, build a rhythmic composition that creates the impression of deformation of the plane in three places of your choice.

Dimensions 30x30 cm.  Duration 60 minutes. (1 hour).

Task 3:

Create a flat, colourful composition with evocative rhythmization features. Using a geometrical element (a square), build a composition with a tendency to strongly rhythmize the surface. To emphasize the impression of rhythm use three basic colours (red, yellow or blue).

Dimensions 30x30 cm. Duration 60 minutes. (1 hour).

SET II

Task 1:

Draw a drawing from nature - pencil technique.

Subject: "Still life with a tin watering can and draperies". - Observing the still life, produce a drawing with a varied line, value and chiaroscuro.

The size of the drawing is 50x70 cm. Duration 120 minutes. (2 hours).

Task 2:

Construct a black-and-white composition that creates the impression of a plane disturbance in two selected places. Using a set of linear elements of heterogeneous thickness, build a composition with suggestive features of plane deformation.

Dimensions 30x30 cm.  Duration 60 minutes. (1 hour).

Task 3:

Create a flat, colourful composition. Using the selected geometric element (square), build a composition that creates the impression of an illusion of space. To emphasize this impression, use three basic colors (blue, red, yellow), and one of them should be treated as the dominant color.

Dimensions 30x30 cm. Duration 60 min. (1 hour).

 

2018

SET I

Task 1:

Produce a drawing from nature - pencil technique.

Subject: "Still life with dishes and drapes" - Observing the still life, make a drawing with a varied line, value and chiaroscuro.

The size of the drawing is 50x70 cm. Duration 120 minutes. (2 hours).

Task 2:

Using a set of lines and squares, propose a black and white rhythmic composition, characterized by statics. The work should have the features of a conceptual legibility of the presented plastic layout.

Dimensions 30x30 cm.  Duration 60 minutes. (1 hour).

Task 3:

Using the elements given in task 2 (see above), build an open composition based on three basic colours (blue, red, yellow). The work presented is to be dynamic, and the colour used is to emphasise this dynamic. In order to emphasize the dynamic features, it is possible to use differentiation of scale of individual elements.

Dimensions 30x30 cm. Duration 60 minutes. (1 hour).

SET II

Task 1:

Produce a drawing from nature - pencil technique.

Subject: "Still life with a tin watering can and draperies". - Observing the still life, make a drawing with a varied line, value and chiaroscuro.

The size of the drawing is 50x70 cm. Duration 120 minutes. (2 hours).

Task 2:

Create a black-and-white flat composition, causing the illusion of optical deformation of the plane at three freely chosen points. To perform the above task, use a set of linear elements characterized by different width and shape.

Dimensions 30x30 cm.  Duration 60 min. (1 hour).

Task 3:

Propose a flat, colourful composition. Using a set of squares and using three basic colours (blue, red, yellow), build a composition that gives the impression of spatial illusion. The proper use of colour and the change of scale of individual elements should emphasize the assumption included in the task.

Dimensions 30x30 cm. Duration 60 minutes. (1 hour).

 

2017

SET I

Task 1:

Produce a drawing from nature - pencil technique.

Subject: "Still life with a tin vessel and a drapery" - Observing the still life, produce a drawing with a varied line, value and chiaroscuro.

The size of the drawing is 50x70 cm. Duration 120 minutes. (2 hours).

Task 2:

Construct a flat black and white composition that gives the impression of optical deformation of the plane. Use lines of heterogeneous thickness and different character for this task. For legibility, the deformation should concern one point of the composition, freely chosen.

Dimensions 30x30 cm.  Duration 60 min. (1 hour).

Task 3:

Construct a flat, colourful composition with a clearly distorted rhythm. Using the selected geometrical element (square), build a composition that causes the disturbed rhythm of the surface. Use three basic colours (blue, red and yellow) to enhance the overall visual impression.

Dimensions 30x30 cm. duration 60 min. (1 hour).

 

 

 

Poznaj nasz kampus