Dokumenty

Kandydaci na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji będący obywatelami polskimi są zobowiązani złożyć:

1)   wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego;

2)   oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu;

3)   kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

4)   w przypadku gdy kandydata reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwo notarialne (wzór pełnomocnictwa).  Ponadto pełnomocnik zobowiązany jest okazać swój dowód osobisty lub paszport oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata. 

W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

 

Student PŁ nie może być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje lub, który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej w ramach tego samego stopnia.

 

 

 

Poznaj nasz kampus