75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia drugiego stopnia

 • Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej wydrukowane z Portalu rekrutacyjnego.
  Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, wydrukowane i podpisane podanie wraz z resztą wymaganych dokumentów należy dostarczyć do Sekcji Rekrutacji. Wpłynięcie dokumentów jest podstawą do uaktywnienia Procesu kwalifikacji. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu (dołączenie suplementu obowiązuje kandydatów, którzy ukończyli studia po 1 stycznia 2005 r.).
  Kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

 • 1 zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ  (wymagany w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).

 

Student PŁ nie może być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą na adres Działu Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź) wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.
  Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

  Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie ze wzorem.

   

   

   

  Poznaj nasz kampus