STRONA GŁÓWNA

Dokumenty/Documents

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia drugiego stopnia

Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie ze wzorem.

  • Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej wydrukowane z Portalu rekrutacyjnego.

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, wydrukowane i podpisane podanie wraz z resztą wymaganych dokumentów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji. Wpłynięcie dokumentów jest podstawą do uaktywnienia Procesu kwalifikacji. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej.

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu (dołączenie suplementu obowiązuje kandydatów, którzy ukończyli studia po 1 stycznia 2005 r.).

Kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

  • 1 zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ  (wymagany w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).

 

Student PŁ nie może być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje.

Dokumenty można dostarczyć lub przesłać je pocztą na adres Działu Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź) wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie ze wzorem.

Documents required from candidates for second cycle studies

  • Application for admission to the Lodz University of Technology printed from the  Admissions Registration Service.

After electronic registration, the printed and signed application together with the rest of the required documents must be submitted to the Admissions Office. The submission of documents is the basis for activating the qualification process. Announced results are the final lists of those accepted (and not pre-qualified) for studies at the Lodz University of Technology.

  • Copy of the diploma of higher education with a photocopy of the supplement (the supplement is valid for candidates who have completed their studies after 1 January 2005).


Candidates who have completed their studies but have not yet received their diploma may submit an appropriate certificate issued by the Dean's Office. The certificate shall expire thirty days after its issue. The basis for admission to the second cycle is a higher education diploma.

In case of a diploma obtained outside the Polish educational system, its validation or apostille is required. Translation into Polish of all the above mentioned documents is also required.

  • 1 photograph, in accordance with the requirements applicable to issue of identity cards.

  • Proof of payment of the recruitment fee to the TUL account (required if the recruitment fee is paid by post or bank transfer).

A TUL student cannot be accepted to the field of study in which he is currently studying. 
The documents can be delivered in person or sent by post to the address of the Admissions Office of the Lodz University of Technology [Działu Rekrutacji Politechniki Łódzkiej] (Radwańska 29, 90-924 Lodz) then the date of the postmark is decisive for their acceptance.


Failure to submit documents is tantamount to resignation from studies.
Candidates submit their documents in a folder described according to the template.

 

 

 

Poznaj nasz kampus