STRONA GŁÓWNA

Opłaty

Opłaty obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2018/2019

Opłata rekrutacyjna

Informujemy, że opłata rekrutacyjna na studia drugiego stopnia wynosi  85 zł i jest niezależna od liczby wybranych kierunków.

 

Opłatę rekrutacyjną można wnieść:

 • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU)
 • za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego. W tym przypadku dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy dołączyć do składanych dokumentów.

 

Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

Nr   96 1020 3408 0000 4602 0021 5251

tytułem: imię i nazwisko kandydata - opłata rekrutacyjna

Opłaty za studia niestacjonarne

Opłaty za semestr, za studia niestacjonarne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2017/2018 - dla studentów rekrutowanych w  roku akademickim  2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018

Wydział

Kierunek studiów

Rodzaj studiów

Rekrut. 2014/15

(semestr)

Rekrut. 2015/16

(semestr)

Rekrut. 2016/17

(semestr)

Rekrut. 2017/18

(semestr)

Mechaniczny

mechatronika

pierwszego stopnia

(inżynierskie)

2 889,00

2 927,00

2 976,00

 

mechanika i budowa maszyn

2 252,00

2 310,00

2 341,00

2 388,00

inżynieria produkcji

2 795,00

2 825,00

2 832,00

 

transport

2 564,00

2 651,00

2 655,00

 

energetyka

2 392,00

2 425,00

2 492,00

 

inżynieria materiałowa

2 594,00

2 642,00

2 689,00

 

automatyka i robotyka

2 875,00

2 916,00

2 958,00

 

mechanika i budowa maszyn

drugiego stopnia

2 508,00

2 548,00

2 582,00

2 590,00

inżynieria materiałowa po inż.

2 822,00

     

automatyka i robotyka

3 138,00

     

energetyka

2 721,00

     

transport

3 017,00

     

mechatronika

2 927,00

     

inżynieria produkcji

3 108,00

     
       

Elektrotechniki, Elektroniki, informatyki i Automatyki

informatyka

pierwszego stopnia

(inżynierskie)

1 951,00

2 023,00

2 054,00

2 214,00

elektronika i telekomunikacja

2 047,00

2 061,00

2 134,00

2 771,00

energetyka

2 392,00

2 425,00

2 492,00

3 063,00

elektrotechnika

1 998,00

2 020,00

2 097,00

2 252,00

mechatronika

2 393,00

2 481,00

2 583,00

3 037,00

transport

2 564,00

2 651,00

2 655,00

2 988,00

automatyka i robotyka

2 073,00

2 073,00

2 212,00

2 387,00

informatyka

drugiego stopnia

2 357,00

2 289,00

2 314,00

2 499,00

elektrotechnika

2 513,00

2 519,00

2 555,00

2 607,00

         

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

edukacja techniczno-informatyczna

pierwszego stopnia

(inżynierskie)

       

inżynieria materiałowa

       

wzornictwo

       

inżynieria bezpieczeństwa pracy

       

włókiennictwo

1 452,00

     

edukacja techniczno-informatyczna

drugiego stopnia

       

wzornictwo

       

inżynieria materiałowa

       

włókiennictwo

       
             

Biotechnologii i Nauk o Żywności

biotechnologia

pierwszego stopnia

(inżynierskie)

2 302,00

2 375,00

2 549,00

2 320,00

technologia żywności i żywienie człowieka

2 100,00

2 112,00

2 232,00

2 215,00

             

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

budownictwo

pierwszego stopnia

(inżynierskie)

2 038,00

2 139,00

2 252,00

2 261,00

inżynieria środowiska

2 505,00

2 614,00

2 728,00

2 783,00

architektura (wieczorowe)

 

2 972,00

2 984,00

3 013,00

architektura i urbanistyka (wieczorowe)

2 845,00

     

budownictwo

drugiego stopnia

2 497,00

2 442,00

2 472,00

2 417,00

inżynieria środowiska

2 574,00

2 504,00

2 503,00

2 501,00

architektura  (wieczorowe)

 

2 490,00

2 615,00

2 630,00

architektura i urbanistyka (wieczorowe)

2 437,00

     
             

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

informatyka

pierwszego stopnia

(inżynierskie)

2 003,00

2 057,00

2 167,00

2 170,00

informatyka

drugiego stopnia

2 177,00

2 213,00

2 332,00

2 344,00

             

Organizacji i Zarządzania

zarządzanie i inżynieria produkcji

drugiego stopnia

2 150,00

2 230,00

2 230,00

2 399,00

zarządzanie

2 100,00

2 155,00

2 155,00

2 199,00

zarządzanie i inżynieria produkcji

pierwszego stopnia

(inżynierskie)

2 150,00

2 230,00

2 230,00

2 399,00

inżynieria bezpieczeństwa pracy

2 100,00

2 250,00

2 250,00

2 445,00

inżynieria zarządzania

2 000,00

2 105,00

2 105,00

2 198,00

zarządzanie

pierwszego stopnia

(licencjackie)

2 000,00

2 030,00

   
             

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria bezpieczeństwa pracy

pierwszego stopnia

(inżynierskie)

2 100,00

2 250,00

2 250,00

2 445,00

inżynieria środowiska

2 150,00

     

inżynieria środowiska

drugiego stopnia

2 150,00

2 250,00

2 250,00

2 495,00

             

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

papiernictwo i poligrafia

pierwszego stopnia

(inżynierskie)

2 081,00

2 070,00

2 200,00

2 197,00

papiernictwo i poligrafia

drugiego stopnia

2 215,00

2 107,00

2 204,00

2 205,00

 

Opłatę za semestr student wnosi na rachunek bankowy Uczelni odpowiednio: za semestr zimowy do 31 października, za semestr letni  do 31 marca lub w czterech równych ratach odpowiednio: za semestr zimowy w terminach do 31 października, 15 listopada,  15 grudnia, 15 stycznia oraz za semestr letni w terminach do 31 marca, 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca.

Opłaty za inne usługi edukacyjne

Opłaty związane z powtarzaniem przedmiotu na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akad. 2017/2018

Studenci wszystkich lat kierunków studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty według poniższych zasad:

 1. Studenci posiadający rejestrację warunkową i powtarzający przedmiot wnoszą dodatkową opłatę za każdy brakujący punkt ECTS obliczoną wg wzoru:

 

                                                                                       opłata za semestr                     ___

                                                                      liczba punktów w semestrze wg programu

 

 1. Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie zgodnym z Regulaminem Studiów i uzyskali zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do końca kolejnego semestru wnoszą dodatkową opłatę z tytułu powtórzenia zajęć potwierdzających przyjęcie pracy dyplomowej w wysokości 500 zł. Opłata ta jest niezależna od opłaty pobieranej za powtarzanie innych zajęć. W przypadku wcześniejszego złożenia pracy dyplomowej dziekan może na pisemny wniosek studenta obniżyć ww. opłatę proporcjonalnie do rzeczywistego czasu przedłużenia realizacji pracy.
 2. Opłaty wymienione w pkt 1 i 2 powinny być wniesione w terminach określonych w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawartej ze studentem.

 

Opłaty związane z powtarzaniem przedmiotu lub semestru na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akad. 2017/2018

Studenci wszystkich lat kierunków studiów stacjonarnych wnoszą opłaty według poniższych zasad:

 1. Studenci wszystkich lat kierunków studiów stacjonarnych, z wyjątkiem Centrum Kształcenia Międzynarodowego, powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 55 zł za każdy brakujący punkt ECTS, przy czym:
 1. Opłata nie jest pobierana z tytułu powtarzania obowiązkowych praktyk.
 2. W przypadku powtarzania zajęć z Wychowania fizycznego, którym w programie studiów nie zostały przypisane punkty, pobierane są następujące opłaty:  za powtarzanie 30 godzinnego modułu -110 zł, za powtarzanie 15 godzinnego modułu -55 zł.
 1. Studenci wszystkich lat kierunków realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 80 zł za każdy brakujący punkt ECTS z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
 1. Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie zgodnym z Regulaminem Studiów i uzyskali zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do końca kolejnego semestru wnoszą dodatkową opłatę z tytułu powtórzenia zajęć potwierdzających przyjęcie pracy dyplomowej w wysokości 500 zł.  Opłata ta jest niezależna od opłaty pobieranej za powtarzanie zajęć.  W przypadku wcześniejszego złożenia pracy dyplomowej dziekan może na pisemny wniosek studenta obniżyć ww. opłatę proporcjonalnie do rzeczywistego czasu przedłużenia realizacji pracy.
 2. Opłaty wymienione w pkt 1,2,3 powinny być wniesione w terminach określonych w umowie  o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawartej ze studentem.

 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących studia mogą ustalić odpłatność ratalną za powtarzanie zajęć lub semestru, a w uzasadnionych przypadkach ustalić obniżoną opłatę lub zwolnić studenta z całości opłaty zgodnie z Uchwałą.

 

Opłata związana z realizacją zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku

Opłatę za przedmioty nieobjęte planem studiów, odpowiednio do wymiaru punktów ECTS, ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. Opłata wnoszona jest według poniższych zasad:

 1. dla przedmiotów realizowanych w jednostkach uczelni poza Centrum Kształcenia Międzynarodowego opłata wynosi 55 zł za punkt ECTS;
 2. dla przedmiotów realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego opłata wynosi 80 zł za punkt ECTS.

 

Opłata związana z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się

Za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się pobierane są opłaty wg zasad określonych przez Senat PŁ. Wysokość opłaty określa Rektor.

 

Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

1. Kandydaci na studia w Politechnice Łódzkiej wnoszą opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na studia, obowiązującą na danym kierunku studiów i określonym poziomie kształcenia.

2. Osoby, które zostały skreślone z listy studentów lub z listy uczestników studiów doktoranckich i wznawiają studia na drugim roku lub wyższych latach studiów, wnoszą opłatę za przeprowadzenie procedury wznowienia studiów. Opłata ta na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia wynosi 85 zł.

 

Opłaty za wydawane studentom dokumenty (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów)

Pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

1)  elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł;

2) elektronicznej legitymacji doktoranta – opłata równa kosztom jej wydana, która zostanie podana do wiadomości w odrębnym komunikacie;

3)  dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł;

4)  dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł;

5)  dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł.

6)  Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

7) Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić studenta lub doktoranta z opłat, o których była mowa powyżej.

 

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne z tytułu kształcenia na studiach  podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach, obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2017/2018

Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką z tytułu kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach są ustalane niezależnie dla danej edycji  studiów/kursu/szkolenia  na podstawie kalkulacji kosztów warunkujących samofinansowanie się tych form kształcenia, przy uwzględnieniu zasad określonych w:

 1. Uchwale nr 16/2017 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 31 maja 2017 r. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką oraz warunki i tryb ustalania obniżonych opłat;
 2. Uchwale nr 9/2014 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 18 czerwca 2014 r. Zasady organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej;
 3. Dokumencie „Tryb opiniowania wniosków dydaktycznych przez Senacką Komisję Dydaktyki i Spraw Studenckich”.

Wysokość opłat podawana jest do wiadomości przed uruchomieniem danych studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń, poprzez zamieszczanie jej na stronie internetowej jednostki prowadzącej studia i kursy, dostępnej ze strony Uczelni www.p.lodz.pl oraz wywieszanie komunikatu na tablicach ogłoszeń.

 

 

Poznaj nasz kampus