STRONA GŁÓWNA

Opłaty

Opłaty obowiązujące w Politechnice Łódzkiej 

Opłata rekrutacyjna obowiązująca w roku akademickim 2019/2020

Informujemy, że opłata rekrutacyjna na studia drugiego stopnia wynosi  85 zł i jest niezależna od liczby wybranych kierunków.

 

Opłatę rekrutacyjną można wnieść:

  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU)
  • za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego. W tym przypadku dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy dołączyć do składanych dokumentów.

 

Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

Nr   96 1020 3408 0000 4602 0021 5251

tytułem: imię i nazwisko kandydata - opłata rekrutacyjna

Opłaty za studia niestacjonarne obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Opłaty za semestr, za studia niestacjonarne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2019/2020 

Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn

drugiego stopnia

2 655,00

 

Elektrotechniki, Elektroniki, informatyki i Automatyki

informatyka

drugiego stopnia

2 712,00

elektrotechnika

2 790,00

 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

budownictwo

drugiego stopnia

3068,00

sieci i instalacje w inzynierii środowiska

3221,00

 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

informatyka stosowana

drugiego stopnia

3193,00

 

Zarządzania i Inżynierii Produkcji

zarządzanie i inżynieria produkcji

drugiego stopnia

2 511,00

zarządzanie

2 304,00

papiernictwo i poligrafia 2315,00
 

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria środowiska

drugiego stopnia

2 848,00

 

 

Opłaty za inne usługi edukacyjne obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Opłaty związane z powtarzaniem przedmiotu na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Studenci wszystkich lat kierunków studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty według poniższych zasad:

1. Studenci posiadający rejestrację warunkową i powtarzający przedmiot wnoszą dodatkową opłatę za każdy punkt ECTS przypisany do powtarzanego przedmiotu obliczoną  wg zależności (1):

(1)

                                                                                       

                                                                                                  opłata za semestr wg zawartej umowy o odpłatnościach

liczba pkt ECTS powtarzanych przedmiotów       x           ___________________________________________________________

                                                                                                 liczba punktów ECTS w semestrze wg programu studiów

 

Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie i uzyskali zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wnoszą opłatę z tytułu powtórzenia zajęć niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej. Opłata ta jest niezależna od opłaty pobieranej za powtarzanie innych zajęć. Wysokość tej opłaty jest zależna od liczby punktów ECTS przypisanych w programie studiów do pracy dyplomowej oraz wyrażonego w % stanu zaawansowania pracy określonego przez promotora pracy i jest indywidualnie ustalana dla każdego studenta przed rozpoczęciem powtarzanego semestru przez prodziekana właściwego ds. studenckich wg zależności (2):

(2)

liczba pkt ECTS przypisana pracy x stawka za 1 pkt. ECTS x (100% zaawansowania pracy)

(w zależności (2) stawka opłaty za 1 pkt ECTS jest wyliczana zgodnie z zależnością (3) poniżej)

(3)

                                                             opłata za semestr wg zawartej umowy o odpłatnościach

opłata za 1 punkt ECTS        =         _______________________________________________________________

                                                             liczba punktów ECTS w semestrze wg programu studiów

                                              

2. Opłaty wymienione w pkt. 1 i 2 powinny być wniesione w ciągu 30 dni od daty podanej do wiadomości Studenta za pośrednictwem WebDziekanatu tożsamej z datą wprowadzenia naliczenia do systemu informatycznego Uczelni. Opłatę wnosi się bez dodatkowego wezwania Studenta do zapłaty. Datą wniesienia opłaty jest dzień wpływu środków na konto bankowe Uczelni.
3. Prodziekani właściwi ds. studenckich jednostek realizujących proces kształcenia mogą ustalić odpłatność ratalną za powtarzanie zajęć lub semestru, a w uzasadnionych przypadkach ustalić studentowi częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat zgodnie z Uchwałą.

Opłaty związane z powtarzaniem przedmiotu lub semestru na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Studenci wszystkich lat kierunków studiów stacjonarnych wnoszą opłaty według poniższych zasad:

1.Studenci wszystkich lat kierunków studiów stacjonarnych, z wyjątkiem Centrum Kształcenia Międzynarodowego, powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 55 zł za każdy punkt ECTS przypisany do powtarzanego przedmiotu, przy czym:

a) Opłata nie jest pobierana z tytułu powtarzania obowiązkowych praktyk.

 

b) W przypadku powtarzania zajęć z Wychowania fizycznego, którym w programie studiów nie zostały przypisane punkty, pobierane są następujące opłaty:  za powtarzanie 30 godzinnego modułu - 110 zł, za powtarzanie 15 godzinnego modułu - 55 zł.

2. Studenci wszystkich lat kierunków realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 80 zł za każdy brakujący punkt ECTS z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

 

3. Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie i uzyskali zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wnoszą opłatę z tytułu powtórzenia zajęć niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej. Opłata ta jest niezależna od opłaty pobieranej za powtarzanie innych zajęć. Wysokość tej opłaty jest zależna od  liczby punktów ECTS przypisanych w programie studiów do pracy dyplomowej oraz wyrażonego w % stanu zaawansowania pracy określonego przez promotora pracy i jest indywidualnie ustalana dla każdego studenta przed rozpoczęciem powtarzanego semestru przez prodziekana właściwego ds. studenckich wg. zależności (4):

(4)

liczba pkt ECTS przypisana pracy x stawka za 1 pkt. ECTS x (100% zaawansowania pracy)

                    

(w zależności (4) stawka za 1 pkt ECTS wynosi odpowiednio 55 zł, a dla studentów realizujących studia w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego stawka za 1 pkt ECTS wynosi 80 zł.)

4. Opłaty wymienione w pkt 1,2,3 powinny być wniesione w ciągu 30 dni od daty podanej do wiadomości Studenta za pośrednictwem WebDziekanatu tożsamej z datą wprowadzenia naliczenia do systemu informatycznego Uczelni. Opłatę wnosi się bez dodatkowego wezwania Studenta do zapłaty. Datą wniesienia opłaty jest dzień wpływu środków na konto bankowe Uczelni.
5. Prodziekani właściwi ds. studenckich jednostek realizujących proces kształcenia mogą ustalić odpłatność ratalną za powtarzanie zajęć lub semestru, a w uzasadnionych przypadkach ustalić studentowi częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat zgodnie z Uchwałą.

Opłata związana z realizacją zajęć nieobjętych planem studiów.

Opłatę za przedmioty nieobjęte planem studiów, odpowiednio do wymiaru punktów ECTS, ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. Opłata wnoszona jest według poniższych zasad:

  1. dla przedmiotów realizowanych w jednostkach uczelni poza Centrum Kształcenia Międzynarodowego opłata wynosi 55 zł za punkt ECTS;
  2. dla przedmiotów realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego opłata wynosi 80 zł za punkt ECTS.
  3. opłatę wnosi się nie później niż w ciągu miesiąca od wyrażenia zgody na korzystanie z zajęć lub zgodnie z harmonogramem wpłat ustalonym przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

 

Opłata związana z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się

Za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się pobierane są opłaty wg zasad określonych przez Senat PŁ. Wysokość opłaty określa Rektor. Opłatę wnosi się w terminie ustalonym przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzacej studia.

 

Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Kandydaci na studia w Politechnice Łódzkiej wnoszą opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2019/20 wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi:

1.  150 zł - dla kandydatów na studia I stopnia przystępujących, zgodnie z wymogami kwalifikacji na danych kierunkach, do jednego lub dwóch sprawdzianów uzdolnień plastycznych;

2.   85 zł - dla kandydatów na studia na pozostałych kierunkach studiów I i II stopnia.

 

Opłaty za wydawane studentom dokumenty.

1. Dla osób przyjętych do r.ak. 2018/19 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.))

1) Pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

a) elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł;
b) dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł;
c) dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł;
d) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł;

2) Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta pobiera się opłatę w wysokości 25,50 zł.

 

3) Za uwierzytelnienie  dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.

 

2. Dla studentów przyjętych od r.ak. 2019/20 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861z późn. zm.))

 

1)   Pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

a) elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł;

b) odpisów innych niż wydanych na podstawie art. 77 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

• odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym -  20 zł;
• odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym -  20 zł;

c) duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł;

d) duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł.

 

2) Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

3) Za uwierzytelnienie  dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.

 

3. Prodziekan właściwy ds. studenckich jednostki organizacyjnej realizującej kształcenie na danym kierunku studiów  może zwolnić studenta lub doktoranta z opłat, o których była mowa w ust. 1 i 2.

 

4. Opłaty określone w ust.1 i 2 wnosi się najpóźniej w dniu otrzymania dokumentu.

 

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne z tytułu kształcenia na studiach  podyplomowych, i innych formach kształcenia, obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2019/2020

1. Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką z tytułu kształcenia na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia są ustalane niezależnie dla danej edycji danej formy kształcenia  na podstawie kalkulacji kosztów warunkujących samofinansowanie się tych form kształcenia, przy uwzględnieniu zasad określonych w:

1) Uchwale nr 7/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką oraz warunki i tryb zwalniania z opłat;
2) Uchwale nr 9/2014 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 18 czerwca 2014 r. Zasady organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej;

2. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia podawane są do wiadomości przed uruchomieniem danych studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń, poprzez zamieszczanie jej na stronie internetowej jednostki prowadzącej studia i kursy, dostępnej ze strony Uczelni www.p.lodz.pl oraz wywieszanie komunikatu na tablicach ogłoszeń.

 

 

Poznaj nasz kampus