Definicje

Definicje

 • efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się;
 • potwierdzanie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, w szczególności w drodze wykonywanej pracy zarobkowej, działalności społecznej, działalności naukowej lub rozwoju osobistego;
 • Polska Rama Kwalifikacji (PRK) – opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • poziom 5 PRK – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, w ramach którego nadawane są kwalifikacje poza systemem studiów wyższych;
 • poziom 6 PRK – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji odpowiadający poziomowi studiów wyższych pierwszego stopnia;
 • poziom 7 PRK – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji odpowiadający poziomowi studiów wyższych drugiego stopnia;
 • poziom studiów – studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia;
 • kierunek studiów – wyodrębniona w ramach studiów wyższych forma kształcenia, realizowana w Uczelni w sposób określony przez program studiów w ramach 6 i 7 poziomu PRK;
 • profil – profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki w ramach danego kierunku studiów;
 • program studiów – opis zakładanych dla danego kierunku studiów, poziomu studiów i profilu kierunkowych efektów uczenia się wraz z opisem procesu prowadzącego do ich uzyskania, ustalony przez Senat;
 • przedmiot – najmniejszy wyodrębniony element w programie studiów, realizowany w Uczelni, składający się z co najmniej jednej formy zajęć dydaktycznych, któremu przypisane są zakładane efekty uczenia się oraz liczba punktów ECTS, realizowany przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni albo inną osobę posiadającą kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć;
 • punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych (European Credit Transfer System) jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się;
 • prowadzący przedmiot – nauczyciel akademicki albo inna osoba posiadająca kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć albo doktorant, któremu Dziekan Wydziału powierzył prowadzenie zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu, zgodnie z planem obciążenia dydaktycznego;
 •  kierownik przedmiotu – nauczyciel akademicki albo inna osoba prowadząca zajęcia posiadająca kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć, któremu Dziekan Wydziału powierzył prowadzenie przedmiotu przewidzianego w programie studiów;
 • karta przedmiotu -  szczegółowy opis modułu zajęć ustalony przez kierownika przedmiotu albo inną osobę posiadającą kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć zgodnie z obowiązującym na danym kierunku studiów, poziomie studiów i profilu programem studiów;
 • wniosek – pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w drodze potwierdzania efektów uczenia się;
 • wynik uzyskany w procesie potwierdzania efektów – wynik potwierdzenia efektów uczenia się uzyskany przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na danym kierunku studiów, poziomie studiów i profilu w drodze potwierdzania efektów uczenia się, stanowiący podstawę przyjęcia na studia.
 

Poznaj nasz kampus