STRONA GŁÓWNA

Przeniesienia z innych uczelni/w tym zagranicznych 2023/2024

Zasady przyjęć

1.   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest weryfikacja dokumentacji dotychczasowego przebiegu studiów na innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2.   Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie.

3.   Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, jeśli zaliczył co najmniej pierwszy semestr w uczelni macierzystej lub uzyskał w dotychczasowym przebiegu studiów co najmniej 30 punktów ECTS.

4.   Kandydat składa Prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej wraz z dokumentami, umożliwiającymi analizę i potwierdzenie dotychczasowego przebiegu studiów. Wniosek składany jest do Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce się przenieść.

5.   Decyzję o przyjęciu na studia w Politechnice Łódzkiej przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, podejmuje Prodziekan właściwy dla kierunku, na który kandydat chce się przenieść.

6.   Przy rozpatrywaniu prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej Prodziekan właściwy dla kierunku uwzględnia w szczególności:

  •    wyniki uzyskane w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów w macierzystej uczelni;
  •    możliwość potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych w dotychczasowym przebiegu studiów i uzupełnienia różnic programowych;
  •    dodatkowe dokumenty dołączone na prośbę Prodziekana.

7.   Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej jest:

  •    istnienie możliwości techniczno-organizacyjnych zwiększenia liczby studentów w Politechnice Łódzkiej na danym kierunku studiów;
  •    przedstawienie dokumentacji, potwierdzającej dotychczasowy przebieg studiów.

8.   Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przez Prodziekana właściwego dla kierunku kandydat składa Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

9.   W przypadku negatywnie zaopiniowanej prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przez Prodziekana właściwego dla kierunku, kandydat może złożyć Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z odebrania przez kandydata dokumentów z uczelni macierzystej, na etapie braku decyzji o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

10. Prodziekan po rozparzeniu podania podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej po uwzględnieniu:

  •    zgody Rektora lub jego odpowiednika w uczelni, którą opusza kandydat;
  •    złożonych dokumentów określonych w zakładce Wymagane dokumenty.

11. W decyzji o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa się kierunek studiów, poziom, profil i tryb studiów, rok i semestr studiów, na który następuje pierwsza rejestracja na studia w Politechnice Łódzkiej oraz dokonuje się potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych podczas studiów na poprzednim programie studiów i określa się różnice programowe do uzupełnienia przez kandydata wraz z terminami ich uzupełnienia oraz warunki finansowe.

12. Odmowa przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

13. Od decyzji Prodziekana o odmowie przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, przysługuje odwołanie do Rektora Politechniki Łódzkiej, złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

14. W przypadku kiedy z powodu zaistnienia nagłych przyczyn losowych, np. działań wojennych lub katastrof naturalnych nie jest możliwe przedstawienie dokumentów, umożliwiających weryfikację danych,  w szczególności dokumentów poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanych przez uczelnię macierzystą, decyzja o przyjęciu na studia przez przeniesienie podejmowana jest po przeprowadzeniu procedury potwierdzania efektów uczenia się, przeprowadzanej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. W wymienionych wyżej okolicznościach przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej nie stosuje się postanowień § 3 ust. 6. >>>

 

Harmonogram

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będzie prowadzone w następujących terminach: na studia rozpoczynające się od semestru zimowego do 20 września 2023 r., natomiast na studia rozpoczynające się od semestru letniego do 20 lutego 2024 r.

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będący obywatelami polskimi, są zobowiązani złożyć:
1)    Prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej do Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce być przeniesiony.
2)    wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej”,
3)    wydane przez uczelnię macierzystą dokumenty poświadczające odbyte okresy studiów i uzyskane wyniki studiów;
4)    podpisany dokument „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”,
5)    w przypadku studiów pierwszego stopnia dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:
a)    świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości),
b)    świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:
-    oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille,
-    zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,
-    tłumaczenie przysięgłe na język polski lub język angielski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów;
6)    w przypadku studiów drugiego stopnia odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu; W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski lub język angielski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów;
7)    jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.

Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będący cudzoziemcami, są zobowiązani złożyć:
1)    Prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej do Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce być przeniesiony.
2)    wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia”,
3)    wydane przez uczelnię macierzystą dokumenty poświadczające odbyte okresy studiów i uzyskane wyniki studiów;
4)    podpisany dokument „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”,
5)    w przypadku studiów pierwszego stopnia świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskiwania apostille lub legalizacji;
6)    w przypadku studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z transkryptem ocen uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia;
7)    tłumaczenie przysięgłe świadectwa lub dyplomu na język polski lub język angielski;
8)    certyfikat językowy wg. wymagań na wybranym kierunku;
9)    kopię paszportu;
10)  kopię wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany);
11)  jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;
12)  potwierdzenie wniesienia opłaty za semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności – przed rozpoczęciem roku akademickiego;
13)  ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro.

Formularze

Poznaj nasz kampus