Oferta studiów podyplomowych

Informacja na tej stronie nie jest ofertą handlową

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Katarzyna Boczkowska

3Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują zagadnienia z zakresu prawnych aspektów bhp, badania wypadków przy pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego, metodyki szkoleń bhp oraz ergonomii, fizjologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich) w szczególności kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z BHP oraz ergonomią w przedsiębiorstwie oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zgodnego z PN-ISO 45001.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie bhp, problematyki ergonomii, systemów bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-ISO 45001:2018 w stopniu niezbędnym do samodzielnego pełnienia zadań służb bhp, kierowania działaniami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy. W trakcie studiów słuchacze zapoznawani są z aktualną wiedzą dotyczącą ergonomii, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zdobywają umiejętności w zakresie prowadzenia działań, sporządzania dokumentacji. Słuchacze zdobywają również kompetencje do opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy do praktyki gospodarczej.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:  

 • wyjaśnia istotę funkcjonowania systemu ochrony pracy w Polsce, wymienia i interpretuje wymagania prawne z zakresu bhp, ppoż oraz ergonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych,
 • analizuje przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych według różnych kryteriów klasyfikacyjnych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technik badawczych, przeprowadza postępowanie wypadkowe i sporządza stosowną dokumentację oraz dobiera adekwatne środki prewencyjne, trzymając się zasad i obowiązującego prawnie aparatu pojęciowego,
 • absolwent charakteryzuje i identyfikuje czynniki zagrożenia w środowisku pracy (w tym czynniki ergonomiczne) z wykorzystaniem różnych narzędzi i technik oraz dokonuje oceny ryzyka stosując różne metody oceny, dobiera skuteczne środki prewencyjne i sporządza dokumentację, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi,
 • dobiera właściwe formy, treści, środki przekazu szkolenia w dziedzinie bhp, wykorzystując i doskonaląc odpowiednie metody i narzędzia w kształceniu dorosłych i sporządza dokumentację szkoleniową zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi,
 • planuje i realizuje proces diagnozy ergonomicznej na stanowisku pracy z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i narzędzi, aparatury specjalistycznej i aplikacji komputerowych, potrafi projektować i adaptować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami prawa i norm, w szczególności uwzględniając potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych,
 • dobiera i projektuje narzędzia i mierniki (reaktywne i proaktywne) oceny stanu bhp, oceny zgodności procedur i zasad z obowiązującymi w organizacji wymaganiami prawnymi i normatywnymi oraz wykorzystuje odpowiednie narzędzia i mierniki do analiz ekonomicznych w obszarze bhp,
 • planuje i realizuje obowiązki kontrolno-doradcze służb bhp w organizacji, wykorzystując właściwe metody i techniki pracy własnej i w zespole oraz planuje rozwój własnej kariery zawodowej i działalności gospodarczej w obszarze bhp,
 • planuje, organizuje wdrożenie systemu zarządzania bhp w oparciu o obowiązujące normy zarządzania, opracowuje dokumentację systemową oraz wykorzystując odpowiednie narzędzia do monitorowania i doskonalenia systemu.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry (edycja 21 - od 13 października 2023 r. do 30 września 2024 r.)

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu: ZBiHPEDXXI

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

4. dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),

5. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

10. Opłaty- za całe studia:

4.400,00  zł

11. Dane kontaktowe:

Kierownik: dr inż. Katarzyna Boczkowska

katarzyna.boczkowska@p.lodz.pl

Sekretariat: Alicja Musiał-Paczkowska

alicja.musial-paczkowska@p.lodz.pl; Tel. +48 42 631 37 68

Adres do korespondencji:

Al. Politechniki 8, 93-590 Łódź

 http://bhp.woiz.p.lodz.pl/

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1 Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów/Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Michał Frydrysiak

3 Zakres tematyczny studiów:

Bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń. Certyfikacja i aspekty ekonomii w BHP. Program szkoleń w zakresie BHP. Mikroklimat. Ergonomia i nadzór nad warunkami pracy. Organizacja i metody pracy służb BHP. Podstawy eksploatacji i instalacji urządzeń i sieci elektrycznych. Prace szczególnie niebezpieczne. Wypadki, Ocena ryzyka. Medyczna ochrona zdrowia. Zagrożenia pożarowe. Ochrona warunków pracy.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów na pracowników oraz obecnych pracowników służb BHP w zakładach pracy.

5. Cel studiów:

Wykształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997r) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 listopada 2004r). Absolwent, po ukończeniu studiów podyplomowych, może pracować na stanowisku inspektora i starszego inspektora bhp lub przypadku posiadania co najmniej rocznego stażu pracy w służbie BHP na  wyższym stanowisku.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • przedstawić zasady ergonomii i ochrony środowiska oraz nadzoru nad bezpieczeństwem pracowników,
 • opisać zagrożenia wspólne dla wszystkich stanowisk pracy, rozpoznać specyficzne zagrożenia dla różnych stanowisk pracy, wybrać przeciwwypadkowe zabezpieczenia dla stanowisk pracy, formułować zasady bezpiecznej pracy, eksploatacji i serwisowania maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy, przedstawić cele i metody certyfikacji,
 • przygotować dane do oceny zagrożeń czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi, podać metody ich badań i określać ryzyko zawodowe oraz układać listy kontrolne dla stanowisk pracy,
 • określać warunki dla stosowania i doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla stanowisk pracy,
 • w zaawansowanym stopniu przedstawić metody pracy służb BHP i programy szkolenia pracowników w zakresie BHP w zakładach pracy,
 • opisać metody ochrony zdrowia i przyczyny chorób zawodowych w zakładzie, opisać i identyfikować wypadki przy pracy i im zapobiegać oraz ratować zdrowie i życie po wypadku,
 • wykorzystać nabytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności dla skontrolowania i poprawy pod względem BHP zakładu pracy i stanowisk pracy,
 • pozyskać informację z literatury, baz danych oraz dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i norm związanych z BHP i ergonomią, integrować je i dokonywać interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie jak również potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
 • wyjaśniać ważność oraz prezentować aspekty i skutki działalności służb BHP, w tym jego istotnego wpływu na pracodawców i pracowników, wraz ze związaną z tym odpowiedzialnością za podejmowane decyzje, przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodowej,
 • jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

7. Liczba miejsc:

Min. 25 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:podanie  o przyjęcie na studia,                                                                        

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach podyplomowych z BHP - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:BHPED1

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza 

 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjatu),
 • wypełnione zgłoszenie uczestnictwa w studiach podyplomowych wraz z informacją o ochronie danych osobowych -  dostępny na stronie Katedry: www.bhp-k412.p.lodz.pl,
 • 1 zdjęcie,
 • złożenie oświadczenia do wystawienia faktury VAT (dotyczy osób,  które mają studia dofinansowane przez pracodawcę), 
 • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

3000,00 zł           Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

11. Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116 www.bhp-k412.p.lodz.pl

Słuchacz może uczestniczyć  w dodatkowym kursie na audytora wewnętrznego, zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO45001:2018.

Kurs za dodatkowa niewielką odpłatą, organizowany jest przez firmę Dekra z Warszawy.

12. Rekomendacje

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy prowadzone od 2005 roku (zakończone 26 edycje) to moja furtka do kariery zawodowej.

Studia pozwoliły mi na zapoznanie się z ogromną i różnorodną wiedzą o BHP, wykładowcy wskazali też techniki i kierunki pracy nowoczesnej służby BHP.  Wykształcili we mnie poczucie świadomości i odpowiedzialności związanej z zawodem oraz wszczepili zasadę podnoszenia poziomu BHP przez budowanie wysokiej świadomości i wiedzy pracodawców i pracowników, dzięki czemu mogłem pracować od 2007 roku na stanowiskach BHP w dużych zakładach produkcyjnych między innymi w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym WIFAMA-PREXER w Łodzi.

Główny specjalista ds. BHP, inż. Piotr Metelski

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska/Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Artur Lewandowski

3 Zakres tematyczny studiów:

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem, a w szczególności z analizą i oceną ryzyka procesowego i wybuchowego niezbędnych do realizacji obowiązujących regulacji prawnych w Polskim przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kadry z zakładów chemicznych, inżynierów pracujących w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, energetycznym i innych, służb bezpieczeństwa technicznego, bhp i ochrony środowiska, projektantów biur projektów, przedstawicieli administracji państwowej (PIP, PIOŚ, PSP) oraz reprezentantów uczelni akademickich.

5. Cel studiów:

Celem Studiów jest przygotowanie absolwenta do wypełniania zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem, a w szczególności z analizą i oceną ryzyka procesowego i wybuchowego niezbędnych do realizacji obowiązujących regulacji prawnych w Polskim przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym, w oparciu o obowiązujące Ustawy.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi:

1. Analizować zagrożenia procesowe i wybuchowe w procesach przemysłowych i procesach pracy z udziałem substancji niebezpiecznych.
2. Zastosować metody oceny potencjalnych skutków zagrozeń procesowych i formułować rozwiązanie służące ograniczeniu tych skutków.
3. Zastosować wiedzę w zakresie technicznych, społecznych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowań związanych z poważnymi awariami w procesach przemysłowych.
4.Klasyfikować substancje niebezpieczne i zakłady przemysłowe pod względem zagrożenia poważną awarią zgodnie z wymogami Dyrektywy Seveso II/III.
5. Identyfikować zagrożenia procesowe, formułować mechanizmy powstawania scenariuszy awaryjnych oraz częstość ich występowania.
6. Identyfikować, dobierać i oceniać organizacyjne i techniczne systemy bezpieczeństwa i ochrony służace do zapobiegania i ochrony przed poważnymi awariami.
7. Oceniać i opracowywać założenia do projektowania elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym systemu zarządzania ryzkiem, procedur operacyjnych oraz zarządzania zmianami.
 

7. Liczba miejsc:

Min. 20

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych -Edycja XXVI proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:SPBPPEDXXVI

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

 • 1 zgłoszenie potwierdzające minimum kwalifikacji,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

10. Opłaty- za całe studia:

6400,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Anna Aulak, tel. kom. 604 971 008 lub +48 42 631 37 43, anna.aulak@p.lodz.pl;

dr inż. Artur Lewandowski, mail artur.lewandowski@p.lodz.pl                                                                                                                                          

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź.

        https://wipos.p.lodz.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/bezpieczenstwo-proc...łowych

12. Rekomendacje

Jestem absolwentką XIV edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych, rok akademicki 2014/15. Studia Podyplomowe prowadzone były na bardzo wysokim merytorycznym poziomie kształcenia. Wykładowcami byli wysokiej klasy profesjonaliści z doświadczeniem praktycznym a także aktywni zawodowo specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego, niejednokrotnie absolwenci tych Studiów. Niełatwe zagadnienia związane z bezpieczeństwem instalacji przemysłowych przekazywane były w sposób jasny i zrozumiały. Wykładowcy byli otwarci na dyskusje i pytania uczestników, co sprawiło, że zajęcia były ciekawe. Szczególnie zajmujące, nieszablonowe były zajęcia prowadzone przez Kierownika Studiów Profesora Adama Markowskiego. Interesująca była sesja wyjazdowa w Grupie LOTOS S.A. w Gdańsku, gdzie sporządzaliśmy analizy bezpieczeństwa wytypowanych obiektów w aspekcie zapobiegania poważnym awariom. Prace te były później prezentowane i oceniane przez użytkowników instalacji.

Pod względem organizacyjnym studia również oceniam bardzo wysoko. Warunki lokalowe, liczba godzin, rozkład zajęć były dogodne dla studentów. Materiały dydaktyczne - książkę, broszury, konspekty, prezentacje wykorzystuję obecnie podczas pracy. Prezentacje dostarczane uczestnikom na bieżąco pocztą elektroniczną wyczerpywały tematykę zajęć. 

Sabina Grefenheim

Grafika komputerowa i techniki multimedialne

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki/ Instytut Informatyki  Stosowanej

2. Kierownicy studiów:

dr hab. inż. Robert Banasiak, prof. uczelniany, dr Joanna Sekulska-Nalewajko

3.  Zakres tematyczny studiów:

W trakcie realizacji procesu kształcenia słuchacze zdobywają wiedzę o przygotowaniu profesjonalnego środowiska pracy grafika, w tym nabywają umiejętności kalibrowaniu urządzeń pracujących z obrazem przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Uczą się obsługi nowoczesnych programów graficznych oraz zastosowania grafiki w nauce, biznesie i sztuce.

Słuchacze budują swoje kompetencji również w zakresie kompozycji i typografii i poznają zalety stosowania tabletów graficznych w projektowaniu, tworzeniu dokumentów elektronicznych i przygotowaniu materiałów poligraficznych od podstaw (wizytówka, plakat itp.) oraz w zakresie zasad współpracy z drukarniami.

Ważnym elementem edukacji w ramach studiów jest nabycie kompetencji w zakresie projektowania stron internetowych,  w takich technologiach jak: HTML5, języki skryptowe, systemy CMS - Word Press, a także zdobycie i poszerzenie doświadczeń w pracy z obrazem cyfrowym. Słuchacze zagłębiają się w tajniki technik fotografii cyfrowej, efektywnej obróbki materiału cyfrowego, wykorzystania narzędzi fotomontażu i malarstwa cyfrowego, a także wykorzystania obrazów cyfrowych do prezentacji multimedialnych.

Słuchacze w ramach studiów zdobywają również wiedzę o zasadach montażu i edycji filmów, o interaktywnych dokumentach elektronicznych, a także na temat przygotowywania projektów modeli 3D do druku, w tym również wiedzę o samych drukarkach 3D.

Pierwsze tygodnie zajęć poświęcone są intensywnej integracji całej grupy ćwiczeniowej poprzez zespołowe i kreatywne rozwiązywanie problemów otwartych przy pomocy metodyki Design Thinking.

W procesie kształcenia słuchacze korzystają między innymi z takich aplikacji, jak: pakiet Adobe, Blender, RAW Therapee, Corel, Corel Painter, Krita oraz DaVinci Resolve. Zajęcia odbywają się w salach dydaktyczne Instytutu Informatyki Stosowanej wyposażonych w nowoczesne komputery klasy PC (po 18 stanowisk) oraz rzutniki multimedialne, ponadto w zestawy ekranów do aranżacji efektu blue-box. Sale wyposażone są w tablety graficzne oraz profesjonalną drukarkę atramentową do wydruku fotografii Do dyspozycji słuchaczy jest również sala wykładowa wyposażona w rzutnik multimedialny, ekran i nagłośnienie. Sale mogą zostać w miarę potrzeb dostosowane są do wymogów reżimu sanitarnego.

W trakcie zajęć słuchacze korzystają również z bogatego zbioru materiałów pomocniczych przygotowanych przez kadrę instruktorską specjalnie dla tego profilu studiów.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, którzy posiadają ogólne umiejętności w zakresie użytkowania komputerów i chcą nabyć umiejętności tworzenia i obróbki projektów graficznych i multimedialnych za pomocą narzędzi informatycznych.

5. Cel studiów:

Nabycie umiejętności w zakresie:

 • obsługi i wiedzy na temat specjalistycznych aplikacji użytkowych grafiki wektorowej oraz rastrowej, 2D i 3D,
 • animacji i wideo,
 • przygotowania autorskich projektów z zachowaniem reguł kompozycji,
 • typografii i druku,
 • modelowania oraz druku 3D,
 • kompleksowego łączenia różnorodnych technik graficznych w projektach stron www.
 • nieszablonowego, kreatywnego rozwiązywania problemów.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • dobierać typ środowiska projektowego i oprogramowania w zależności od realizowanych zadań i projektów,
 • posługiwać się narzędziami do obróbki obrazów cyfrowych wektorowych i rastrowych w celu ich tworzenia, edytowania i wzbogacania, a także używać narzędzi do optymalizacji obrazów cyfrowych i poprawnie dobierać parametry obrazu pod kątem jego przeznaczenia,
 • przygotowywać autorskie projekty poligraficzne z uwzględnieniem reguł kompozycji i typografii oraz wymagań stawianych projektom przeznaczonym do druku,
 • łączyć różnorodne techniki graficzne, multimedialne i informatyczne w projektach publikacji internetowych i materiałach audiowizualnych,
 • analizować strukturę serwisów internetowych pod kątem ich pozycjonowania w wyszukiwarkach oraz pod kątem ich przeznaczenia, z uwzględnieniem charakterystyki technicznej treści w nich prezentowanych,
 • dobierać składniki projektów audiowizualnych, takie jak infografika, dźwięk i materiał wideo, łączyć je poprzez odpowiednie techniki montażu, a także wzbogacać projekty we własne efekty trikowe w celu tworzenia dystrybucyjnej wersji materiałów w technologii DVD-Video,
 • stosować prawidłowe techniki pracy w zakresie budowania i przygotowywania modeli 3D dla potrzeb druku 3D,
 • przeprowadzać analizę potrzeb użytkowników w celu realizacji kreatywnych autorskich projektów spełniających wymagania grup docelowych oraz stosować zasady i narzędzia szybkiego prototypowania produktów,
 • prezentować założenia i charakterystykę własnych projektów w postaci prezentacji multimedialnej oraz/lub pisemnej dysertacji.

7. Liczba miejsc:

min. 16 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

(w sprawie uruchamiania nowych kolejnych edycji należy kontaktować się z osobami wymienionymi w pkt. 11)

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Grafika komputerowa i techniki multimedialne - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:GKiTMED31

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza.

 • złożenie podania do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia - dostępne w dokumentach do pobrania,
 • złożenie odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
 • złożenie kwestionariusza osobowego - dostępny w dokumentach do pobrania,
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. nr 18 RODO - dostępne w dokumentach do pobrania,
 • złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów obowiązujących w PŁ zał. nr 6 - dostępny w dokumentach do pobrania,
 • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

Odpłatność jednego uczestnika: 5 500,00 zł 

11. Dane kontaktowe:

Sekretariat: tel:+48 42 631 27 50.

gkitm@iis.p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

ul. Stefanowskiego 18, 90 –537 Łódź, budynek A10

https://i24.p.lodz.pl

12. Rekomendacje

Jestem absolwentką studiów podyplomowych Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne. Po skończeniu studiów mogę stwierdzić, iż zajęcia prowadzone były profesjonalnie i przez dobrze przygotowaną do tego kadrę. Na każdych zajęciach otrzymywaliśmy komplet materiałów ze szczegółowym opisem zadań do wykonania. Prowadzący byli pomocni i chętnie odpowiadali na każde zadawane pytanie. Plan studiów został tak ułożony, żebyśmy mogli jak najwięcej czasu poświęcać na ćwiczenia praktyczne, doskonalenie nabywanych umiejętności, a także rozwój  twórczości własnej, bo grafika to nie tylko obsługa programów, ale również sztuka. Zajęcia odbywały się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy z najnowszymi wersjami programów komputerowych do obróbki grafiki i filmów oraz do tworzenia animacji. Studia zakończyły się napisaniem pracy końcowej - projektu o wybranym przez siebie temacie przy twórczym wykorzystaniu nabytych umiejętności. Ja wybrałam przygotowanie gry komputerowej, gdyż wymagało to ode mnie sporządzenia grafik i animacji oraz wykorzystania elementów programowania. Studia skończyłam z jeszcze większą motywacją do rozwoju nabytych umiejętności i odkrywania nowych możliwości programów jako narzędzi do realizacji pomysłów.

Agata Twardowska     

Agata Twardowska     

Konstrukcja ubioru

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów/Instytut Architektury Tekstyliów,                                                                                                       

2. Kierownik studiów:

dr inż. Magdalena Owczarek

3 Zakres tematyczny studiów:

 • Konstrukcja i modelowanie ubioru
 • Komputerowe wspomaganie konstrukcji i modelowania ubioru
 • Modelowanie przestrzenne ubioru na manekinie
 • Materiałoznawstwo i technologia w konstruowaniu ubioru

4. Adresaci:

Studia podyplomowe adresowane są do osób planujących podjęcie pracy w zawodach wymagających kwalifikacji z obszaru konstrukcji ubioru, np. nauczyciele zawodu w szkołach zawodowych, firmach odzieżowych w dziale przygotowania produkcji, samodzielnej działalności zawodowej w obszarze opracowania szablonów odzieży, projektowania ubioru.

5. Cel studiów:

Celem głównym realizacji studiów jest pozyskanie wiedzy, umiejętności związanych z rozumieniem i umiejętnością praktycznego wykorzystania zagadnień związanych z konstruowaniem ubioru.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • wskazuje zależności pomiędzy linią mody a konstrukcją ubioru na przestrzeni wieków,
 • identyfikuje punkty antropometryczne na figurze ludzkiej i wyznacza wybrane pomiary antropometryczny adekwatne do danych asortymentów ubioru,
 • wykonuje obliczenia konstrukcyjne, wyznacza siatkę konstrukcyjną oraz prowadzi linie modelowe wybranych elementów ubioru,
 • wyznacza wartość naddatków oraz  wprowadza opis do budowanych  szablonów wybranych elementów ubioru,
 • ocenia poprawność opracowanych konstrukcji w zrealizowanym prototypie,
 • określa zasady tworzenia rysunków ubioru,
 • wykorzystuje narzędzia graficzne do rysowania elementów, detali, warstwowości, układalności, dopasowania ubioru,
 • wykonuje rysunki ubioru zgodnie z zasadami  zachowania proporcji ubioru,
 • wykorzystuje narzędzia komputerowego systemu CAD/CAM do konstrukcji i modelowania wybranych elementów ubioru,
 • przeprowadza wirtualną wizualizację ubioru na cyfrowym awatarze,
 • upina i drapuje materiał tekstylny na manekinie wg. projektu ubioru, zgodnie z zasadami modelowania przestrzennego,
 • tworzy niestandardowe formy ubioru  wg. potrzeb projektu ubioru,
 • tworzy szablony na podstawie form wymodelowanych na manekinie,
 • identyfikuje wybrane surowce włókiennicze wykorzystując metody organoleptycze,
 • identyfikuje rodzaje i parametry wybranych wyrobów włókienniczych (płaskich i liniowych) wykorzystując metody organoleptycze,
 • definiuje rodzaje połączeń nitkowych i beznitkowych.
 

 

7. Liczba miejsc:

Min 10 osób

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Na studia mogą rekrutować osoby posiadające ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz będący absolwentem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub posiadający kwalifikację zawodową lub doświadczenie zawodowe w branży przemysłu mody lub ukończone kursy zawodowe w obszarze konstrukcji ubioru świadczące o podstawowej wiedzy i  umiejętnościach w tym obszarze.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Konstrukcja ubioru - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:KUEDIII

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

 

10. Opłaty- za całe studia:

8 500,00 zł 

11. Dane kontaktowe:

Politechnika Łódzka
Instytut Architektury Tekstyliów
ul. Żeromskiego 116,  90-924 Łódź, bud. A33
tel. 42 631 33 50,  fax. 42 631 33 43,

Informacje  i pytania: magdalena.owczarek@p.lodz.pl

www.iat.p.lodz.pl/KONSTRUKCJA_UBIORU,51,320

UWAGA

Studia uzyskały pozytywną rekomendację zespołu ekspertów dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych „Konstrukcja Ubioru” i zostały przesłane do oceny Rada Interesariuszy Ministra Edukacji Narodowej. Po uzyskaniu opinii o przypisaniu poziomu i wpisaniu studiów do Zintegrowanego Systemu Kwalifkacji informacja zostanie zaktualizowana. Na ten moment studia są w dalszym procedowaniu.

Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE

1 Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej/Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Roman Krasiukianis

3 Zakres tematyczny studiów:

Tematyka pierwszego etapu studiów obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą zapisu algorytmów w języku programowania oraz konstruowania modelu obiektowego reprezentującego wybrane pojęcia. W dalszej części studia zorientowane są na wykształcenie umiejętności zaprojektowania, zbudowania, przetestowania i wdrożenia aplikacji biznesowych w technologii JEE. W szczególności program studiów obejmuje wzorce projektowe stosowane w procesie tworzenia oprogramowania, zasady tworzenia aplikacji w architekturze kontener-komponent, a także technologie JEE umożliwiające budowę skalowalnych systemów informatycznych dla biznesu oraz techniki ich integracji bazujące na usługach sieciowych (Web services).

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i budowy aplikacji przeznaczonych dla biznesu w języku Java.

5. Cel studiów:

Rozszerzenie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej programowania w języku Java z użyciem komponentów i wzorców projektowych oraz projektowania i budowania aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • utworzyć działający program w języku programowania Java,
 • wykorzystywać narzędzia niezbędne do budowy oprogramowania,
 • wykorzystywać narzędzia niezbędne do tesowania i nadzorowanego uruchamiania oprogramowania,
 • projektować, tworzyć i uruchamiać oprogramowanie w architekturze kontener-komponent,
 • tworzyć aplikacje udostępniajace graficzny interfejs użytkownika (GUI),
 • projektować i wdrażać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa aplikacji,
 • przewidywać i rozwiązywać problemy dostępu współbieżnego do danych,
 • utworzyć wielomodułowy projekt programistyczny wykorzystujący istniejące biblioteki,
 • stosować  uznane  standardy i praktyki  programistyczne w tworzeniu kodu źródłowego,
 • opracowywać dokumentację projektową i programistyczną aplikacji,
 • ​stosować rozwiązania umożliwiające przekształcenie i utrwalenie danych,
 • stosować modele obiektowe w programowaniu,
 • uwzględniać konieczność obsługi błędów i stosować odpowiednie do tego mechanizmy,
 • kompleksowo zaprojektować i zaimplementować aplikację biznesową w języku Java zgodnie z założonymi wymaganiami,
 • zaprezentować wykonany projekt i dokonać jego krytycznej oceny.    

7. Liczba miejsc: 16

8. Czas trwania:

dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE - Edycja 14 proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:NABJJEDXIV

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza 

Po otrzymaniu potwierdzenia, że edycja studiów podyplomowych zostanie uruchomiona, należy złożyć:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z okazaniem oryginału w celu potwierdzenia zgodności),
 • oświadczenie o zapoznaniu się, zaakceptowaniu i zobowiązaniu do przestrzegania warunków odbywania studiów podyplomowych i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Politechnice Łódzkiej.

 10. Opłaty:

za całe studia: 10 900,00 zł

za semestr: 5 450,00 zł

11. Dane kontaktowe:

e-mail: java-podyplomowe@it.p.lodz.pl

tel./fax: +48 42 631 36 00

Dodatkowe informacje na stronie: http://java-podyplomowe.it.p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Instytut Informatyki

al. Politechniki 8, 93-590 Łódź

12. Rekomendacje

Z pełną świadomością polecam to studia wszystkim zainteresowanym chcącym zdobyć wiedzę z zakresu technologii JEE jak i tym, którzy posiadaną wiedzę chcą uporządkować. Tematy poruszane na wykładach prowadzone są profesjonalnie, a co najważniejsze dotykają najistotniejszych zagadnień wymaganych przez rynek pracy. Co ważne program przygotowany jest tak, by i osoby bez większego doświadczenia w programowaniu mogły nadrobić zaległości (wszystko zależy od nas samych). O unikatowości i renomie tego studium niech świadczy fakt, że zdecydowałem się na nie pomimo konieczności pokonywania trasy Trójmiasto-Łódź przez 22 tygodnie zjazdowe:).

Radosław Dittmann (słuchacz edycji 5, 2015/2016 r.)

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Nowoczesne aplikacje biznesowe Java EE było najlepszą decyzją edukacyjną, jaką podjąłem. Rok spędzony na dokładnym poznaniu API, reguł stosowania języka, sposobu działania maszyny wirtualnej, środowiska programistycznego, wzorców projektowych, zespołowego tworzenia kodu źródłowego, pisania dokumentacji projektowej oraz stosowania technologii Java EE pozwolił mi uzyskać wiedzę do samodzielnego budowania dojrzałych aplikacji klasy enterprise. Położenie dużego nacisku na aktywne wykorzystanie języka Java w trakcie zajęć i omawianie na bieżąco wyników prac wyrobiło we mnie nawyki tworzenia przejrzystego, czytelnego i spełniającego standardy programistyczne kodu źródłowego.

Studia te są doskonałym wyborem zarówno dla osób planujących rozpoczęcie kariery programistycznej, jak i dla tych, którzy   posiadaną wiedzę chcą ugruntować i poszerzyć o nowe zagadnienia. Obszerne materiały dostarczone przez prowadzących w  formie prezentacji i kodu źródłowego stanowią cenne źródło informacji również po ukończeniu studiów.

Jakub Błachucki (słuchacz edycji 4, 2014/2015 r.).

Nowoczesne procesy i metody w technologii papieru

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak

3 Zakres tematyczny studiów:

Tematyka studiów obejmuje najnowsze zagadnienia z zakresu technologii papieru, przetwórstwa papierniczego z elementami poligrafii. Zaplanowano przedstawienie tematów związanych z: klasyfikacja i technologią wytwarzania pierwotnych mas włóknistych,chemizacją procesów w papiernictwie. Studenci otrzymają teoretyczne i praktyczne informacje dotyczące przygotowywania masy papierniczej oraz formowania, prasowania i suszenia wstęgi papierniczej. Poznają budowę i eksploatację maszyny papierniczej. Uzupełnieniem programu są tematy z zakresu  uszlachetniania powierzchniowego, wykończania wstęgi papierowej, wytwarzania i właściwości tektur falistych oraz opakowań.Uzyskają informacje na temat metrologii papieru i tektury oraz fizyki wytworów papierowych. Uzupełnią wiedzę z  BHP w przemyśle papierniczym. Słuchacze poznają wybrane sposoby drukowania i kontroli jakości druków. Studia dotyczą również tematyki cyfryzacji w zarządzaniu barwą oraz inżynierii jakości.Dodatkowo uzupełniają wiedzę o elementy statystyki i optymalizacji procesów produkcyjnych oraz kontrolę i sterowanie w procesie produkcji papieru.

4. Adresaci:

Rekrutacja obejmuje absolwentów szkół wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich): kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego i przetwórstwa papierniczego, kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego i przetwórstwa papierniczego oraz osób zawodowo związanych z branżą papierniczą i przetwórstwa papierniczego względnie z przemysłem poligraficznym bądź branżami powiązanymi z wyżej wymienionymi. Zasady rekrutacji obejmują złożenie kompletu dokumentów.

5. Cel studiów:

Celem niniejszych studiów podyplomowych jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności w zakresie procesów i metod w technologii papieru, podstaw przetwórstwa papierniczego z elementami poligrafii

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów Słuchacz będzie potrafił: dyskutować i wyjaśniać podstawowe problemy związane z działalnością współczesnego przemysłu papierniczego i przetwórczego. Identyfikować, oceniać, klasyfikować i porównywać rodzaje surowców oraz operacje jednostkowe stosowane w technologii papieru i przetwórstwa papierniczego. Identyfikować, klasyfikować i oceniać budowę maszyn papierniczych. Wyjaśniać, stosować, oceniać i adaptować podstawowe metody i techniki badawcze z zakresu technologii celulozy, papiernictwa oraz przetwórstwa papierniczego. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi efektywnie funkcjonować i porozumiewać się zarówno w zespołach tematycznych jak i interdyscyplinarnych oraz potrafi skutecznie i bezpiecznie funkcjonować w środowiskach związanych z nowoczesnym przemysłem papierniczym i przetwórczym.

7. Liczba miejsc:

Min. 14 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Nowoczesne procesy i metody w technologii papieru- Edycja I - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu: NPMTPEDI

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

 

Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej  (najlepiej pocztą tradycyjną na adres Politechnika Łódzka, Centrum Papiernictwa i Poligrafii, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź )

Wymagane dokumenty (pliki do pobrania na stronie internetowej CPP):

- Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (w CPP potwierdzamy za zgodność z oryginałem i zostawiamy w teczce słuchacza kopię, oryginał oddajemy Państwu);
- Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- Kwestionariusz osobowy
- Potwierdzenie wpłaty słuchacza studiów podyplomowych
- Klauzura do umowy – załącznik Dane osobowe - zgoda 2023

10. Opłaty- za całe studia:

6 690,00 zł

11. Dane kontaktowe:

 dr  inż. Agnieszka Wysocka-Robak, Telefon: 42 631 38 19,  42 631 38 03,

e-mail agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl,

adres do koresponencji: Politechnika Łódzka, Centrum Papiernictwa i Poligrafii, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,  e-mail: cpp@adm.p.lodz.pl

Studium kosmetologii

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków

2Kierownik studiów:

dr inż. Agnieszka Krajewska

3 Zakres tematyczny studiów:

Surowce kosmetyczne, podstawy technologii kosmetyków, produkty zapachowe,  laseroterapia, dermatologia, immunologia i alergologia, mikrobiologia, , regulacje prawne obrotu kosmetykami, toksykologia substancji kosmetycznych, Proces certyfikacji kosmetyków naturalnych, technologia kosmetyków dekoracyjnych

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub planują związać się z szeroko pojętym przemysłem kosmetycznym.

5. Cel studiów:

Przygotowanie  specjalistów dla przemysłu kosmetycznego i perfumeryjnego.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:  

 • Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu kluczowe i szczegółowe zagadnienia z zakresu technologii produkcji, analizy kosmetyków i kosmetologii.
 • Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne i etyczne związane z produkcją, analizą, kontrolą jakości, przechowywaniem i dystrybucją kosmetyków, w tym procesy zachodzące w cyklu życia obiektów.
 • Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów, związanych z kosmetologią poprzez właściwy dobór źródeł i informacji oraz zaawansowanych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.
 • Absolwent potrafi, wykorzystując posiadaną widzę z zakresu technologii produkcji, analizy kosmetyków oraz kosmetologii, komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.
 • Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się i rozwój przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie.
 • Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z technologią kosmetyków i kosmetologią.

7. Liczba miejsc:

Min.  20  max.  30 miejsc

8. Czas trwania:

Zaplanowane do uruchomienia

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • podanie,
 • CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • rekrutacja prowadzona jest na platformie WIKAMP po wcześniejszym kontakcie z kierownikiem studiów podyplomowych
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studium Kosmetologii - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:SKED1

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza 

 

10. Opłaty- za całe studia:

7 000,00 zł koszt studiów

11. Dane kontaktowe:

Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków
90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 2/22 
tel. (+48 42) 631 34 10, fax: (+48 42) 631 28 42
dr inż. Agnieszka Krajewska, tel. (42) 631 34 23

agnieszka.krajewska@p.lodz.pl

 

Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

2. Kierownik studiów:

dr inż. Barbara Kozłowska

3 Zakres tematyczny studiów:

Zagadnienia dotyczące przepisów prawnych związanych z zarządzaniem gospodarką odpadami komunalnymi, finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych, organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi, analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji, organizacji przetargów publicznych, procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, stosowania współczesnych metod i technik zarządzania.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych, przedstawicieli firm działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami, absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu zarządzania gospodarką

5. Cel studiów:

Celem studiów jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi,
 • finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych,
 • organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi,
 • analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji,
 • organizacji przetargów publicznych, procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • stosowania współczesnych metod i technik zarządzania.

6. Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:
1. Słuchacz potrafi zostosować odpowiednie akty prawne do konkternych przypadków dotyczacych postępowania z różnymi odpadami i procesami tehcnologicznymi.
2. Słuchacz potrafi omówić i zastosować zasady rządzace zamówieniami publicznymi.
3. Słuchacz potrafi omówić zasady współpracy partnera publicznego i partnera prywatnego przy realizacji zadania.
4. Słuchacz potrafi wyjasnić i identyfikować podstawowe problemy z zkaresu tehcniczno-tehcnologicznego gospodarowania odpadami komunalnymi.

W zakresie umiejętności:
5. Słuchacz potrafi przedstwiwć jak zorganizować efektywny system gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Słuchacz potrafi stosować zasady nowgo zarządzania publicznego oraz nowoczesnych metod zarządzania w samorządzie terytorialnym.
7. Słuchacz potrafi wybrać, zaprezentować i wdrożyć metody wspomagania procesu podejmowania decyzji dla konkretnej gminy.
8. Słuchacz potrafi pozyskiwać kompleksowe informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je oraz przekształcać do formy użytecznej, w zadanym problemie inżynierskim. 

W zakresie kompetencji społecznych:
9. Słuchacz potrafi wyjasnić przedstawicielom lokalnej społeczności najważniejsze zagadnienia dotyczace nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. Słuchacz potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.
 

7. Liczba miejsc:

Min. 15 

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • zgłoszenie,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

10. Opłaty- za całe studia:

4 000 zł

11. Dane kontaktowe:

 • Barbara Kozłowska, tel. +48  42 631 37 78, barbara.kozlowska@p.lodz.pl
 • Anna Aulak, tel.  +48 42 631 37 43, 604 971 008 anna.aulak@p.lodz.pl;                                                                                                                                                            
  Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź 

 

  https://wipos.p.lodz.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/zarzadzanie-gospoda...

  Zarządzanie i systemy zarządzania jakością

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju

  2Kierownik studiów:

  dr inż. Anna Walaszczyk

  3 Zakres tematyczny studiów:

  Problematyka zarządzania w tym Zarządzanie Jakością TQM, systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz branżowe systemy zarządzania.

  4. Adresaci:

  Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia: licencjackie, inżynierskie, magisterskie) - w szczególności kadry zarządzającej firm odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania.

  5. Cel studiów:

  • wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą i Systemów Zarządzania Jakością u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,
  • przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością (SZJ), Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz innych branżowych systemów zarządzania,
  • szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

  • precyzyjnie posługiwać się terminami i definicjami funkcjonującymi w systemach zarządzania.
  • wyjaśniać podstawowe zagadnienia oraz dokonywać kluczowych analiz, związanych z problematyką, stanowiącą wymagania wstępne do szczegółowego zapoznania się z systemami zarządzania.
  • stosować metody, techniki i narzędzia doskonalenia firmy i systemów zarządzania.
  • projektować dokumentację związaną z systemami zarządzania omawianymi  w programie studiów.
  • analizować problemy w obszarach związanych w sposób bezpośredni  z zarządzaniem i systemami zarządzania jakością.
  • dokonywać szczegółowych analiz procesów w celu oceny sytuacji przedsiębiorstwa, co do jego gotowości do wdrożenia systemu/systemów zarządzania.

  7. Liczba miejsc:

  Min. 20 miejsc

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry (edycja 21 - do 13 października 2023 r. do 30 września 2024 r.)

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością - Edycja XXI- proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:ZSZJEDXXI

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

  • przyjęcie następuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych,
  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
  • warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie  minimum studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich.

  Informacje na: https://jakosc.woiz.p.lodz.pl/

  10. Opłaty- za całe studia:

  4900 zł (w tym certyfikacja na Auditora wewnętrznego ZSZ i Menedżera Jakości DEKRA)

  11.Dane kontaktowe:                                                                                                                   

  dr inż. Anna Walaszczyk
  anna.walaszczyk@p.lodz.p; tel. 502 775 036

  Adres do korespondencji:
  Al. Politechniki 8, 93-590 Łódź    

  Szczegóły na: https://jakosc.woiz.p.lodz.pl

  Zarządzanie logistyką

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Zarządzania

  2. Kierownik studiów:

  dr inż. Barbara Galińska

  3 Zakres tematyczny studiów:

  Globalizacja, wzrost konsumpcji, rozwój technologii ICT oraz udziału e-commerce w rynku, zmiany demograficzne i inne istotne zjawiska czy procesy zachodzące w społeczeństwie powodują, że branża logistyczna nieustannie się rozwija. To z kolei implikuje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów posiadających pożądane na rynku kompetencje z zakresu zarządzania łańcuchem logistycznym i występujących w nim procesów (m.in.: zaopatrzenia i zarządzania zapasami, produkcji, dystrybucji, transportu i magazynowania).

  Co wyróżnia studia:

  • doświadczona kadra dydaktyczna, w tym praktycy z przemysłu,
  • program studiów zorientowany na aktualne trendy i kierunki rozwoju logistyki, stworzony w oparciu o bieżące potrzeby rynku - oprócz podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania logistyką tematyka łańcuchów dostaw 4.0 i współczesnych koncepcji zarządzania logistyką, ekologistyki, e-commerce w logistyce, analizy danych z wykorzystaniem MS Excel, technologii informacyjno-komunikacyjnych w logistyce, ergonomii, BHP, międzynarodowych standardów zarządzania oraz prawa w logistyce,
  • dobre przygotowanie i wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy,       
  • uzyskanie dyplomu uznawanego i cenionego w środowisku biznesowym, sprzyjającego dalszej karierze zawodowej.

  4. Adresaci:

  Studia podyplomowe skierowane są do:

  • absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania logistyką,
  • kierowników przedsiębiorstw oraz pracowników operacyjnych odpowiadających za realizację procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu zarządzania w obszarze logistyki,
  • osób, które chcą poznać praktyczne zastosowanie zasad i metod zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa i chcą w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką,
  • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

  Uwaga!

  Aby rozpocząć studia podyplomowe wystarczy być absolwentem studiów 1-stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich. Nie jest wymagane ukończenie studiów 2-stopnia, tj. magisterskich.

  5. Cel studiów:

  Przekazanie wiedzy z zakresu metod zarządzania logistyką, w tym zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, odzysku, zapasami, transportem, magazynem, kosztami oraz wykształcenie umiejętności jej praktycznego zastosowania.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:    

  • identyfikować, analizować diagnozować i rozwiązywać problemy logistyczne w przedsiębiorstwie, uwzględniając złożone zależności prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne funkcjonowania systemów logistycznych w globalnej gospodarce,
  • analizować i oceniać wpływ innych obszarów zarządzania na zarządzanie systemami logistycznymi w przedsiębiorstwach, uwzględniając specyfikę wynikającą z rozmiaru przedsiębiorstwa oraz branży, w jakiej działa,
  • identyfikować źródła informacji, oceniać ich wiarygodność, pozyskiwać, przetwarzać i poddawać krytycznej analizie informacje konieczne w procesach logistycznych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
  • analizować, oceniać, interpretować dane i informacje, budować na ich podstawie wiedzę jednostkową oraz organizacyjną, a także w oparciu o nie wnioskować indukcyjnie, abdukcyjnie oraz dedukcyjnie, by bazując na nich, podejmować decyzje z akceptowalnym ryzykiem,
  • efektywnie funkcjonować i komunikować się w zespołach dziedzinowych oraz interdyscyplinarnych, przyjmując zarówno rolę członka, jak i lidera

  7. Liczba miejsc:

  Min. 17 miejsc

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry (edycja 18 - do 6 października 2023 r. do 30 września 2024 r.)

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplom ukończenia studiów wyższych.

  10. Opłaty- za całe studia:

  4 900,00 zł (możliwość płatności w ratach)

  11. Dane kontaktowe:

   

  Zarządzanie projektami

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Zarządzania

  2. Kierownik studiów:

  Dr inż. Agnieszka  Pietras – edycje parzyste

  Dr inż. Paweł Pietras – edycje nieparzyste

  3 Zakres tematyczny studiów:

  Studia obejmują między innymi zagadnienia z zakresu:

  • metodyk zarządzania projektami w szczególności Metodyki AGILE (certyfikacja),
  • zarządzania ryzykiem w projekcie,
  • budowania i motywowania zespołu projektowego,
  • komputerowego wspomagania zarządzania projektami,
  • technik pracy w zespole projektowym,
  • finansowania projektów.

  4. Adresaci:

  Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami.

   

  5. Cel studiów:

  Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności:

  • wprowadzenie w problematykę zarządzania projektami,
  • zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w tej dziedzinie,
  • wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją projektu,
  • zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania projektami,
  • zaznajomienie z zagadnieniami psychologii pracy i zachowań organizacyjnych w procesach zarządzania projektami,
  • kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

  • formułować, wyjaśniać, oceniać i stosować podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia i materiały, niezbędne do rozwiązywania problemów wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
  • przygotowywać projekty inwestycyjne, rozwojowe i procesowe z wykorzystaniem metod i technik stosowanych powszechnie w zarządzaniu projektami,
  • prowadzić projekty w sposób efektywny i ukierunkowany na postawiony cel biznesowy,
  • efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych jak również w zespołach interdyscyplinarnych,
  • w przedsiębiorczy sposób funkcjonować w dowolnym środowisku organizacyjno-technicznym przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy.

  7. Liczba miejsc:

  Min. 15 miejsc

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry (edycja 30 - od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.)

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  Dyplom ukończenia studiów wyższych, wpłata I raty.

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Zarządzanie Projektami - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:ZPedycja30

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

   10. Opłaty- za całe studia:

  7 200,00 zł

  11. Dane kontaktowe:

  Kierownik studiów:
  dr inż. Agnieszka Pietras -  tel.  +48 501 066 769, adres e-mail agnieszka.pietras@p.lodz.pl

   

  Sprawy administracyjne:
  mgr Anita Kozak – tel. +48 42 631-37-59, adres e-mail anita.kozak@p.lodz.pl

  http://www.podyplomowewlodzi.pl

  Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź

  Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Zarządzania

  2. Kierownik studiów:

  Dr hab. Anna Walecka, prof. uczelni

  3 Zakres tematyczny studiów:

  Organizacja i zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, ich restrukturyzacji, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania strategicznego w służbie zdrowia i podstaw marketingu usług medycznych, a także elementów inżynierii biomedycznej i laseroterapii.

  4. Adresaci:

  Studia podyplomowe skierowane są do kierowników jednostek ochrony zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia oraz osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

  5. Cel studiów:

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: teorii i praktyki zarządzania, finansów w jednostkach ochrony zdrowia, marketingu ZZL, negocjacji, restrukturyzacji w jednostkach ochrony zdrowia, podstaw ekonomii, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania jakością w ochronie zdrowia, elementów prawa w ochronie zdrowia, elementów inżynierii biomedycznej oraz laseroterapii, pozyskiwania funduszy unijnych, diagnostyki medycznej, zarządzania strategicznego w służbie zdrowia i podstaw marketingu usług medycznych, a także kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystywania w kierowaniu placówkami ochrony zdrowia.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:                          

  • rozwiązuje wybrane problemy z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia,                                                         
  • ocenia skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania placówką ochrony zdrowia,                                            
  • zna i doskonali wybrane umiejętności menedżera placówki ochrony zdrowia,                                                                                
  • pracuje w zespole i komunikuje się w zespołach pracowniczych, 
  • dobiera źródła finansowania w jednostce ochrony zdrowia,
  • pozyskuje i rozlicza świadczenia zdrowotne,                                  
  • zarządza sprzętem medycznym.

  7. Liczba miejsc:

  Min. 13 miejsc

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry (edycja 21 - od 1 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r. )

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • rekrutacja na studia jest otwarta,
  • decyduje kolejność zgłoszeń,
  • od kandydatów wymagamy:
   • wypełnionego formularza zgłoszenia na studia,
   • dostarczenia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • 2 zdjęć  formatu legitymacyjnego.

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  W celu zgłoszenia uczestnictwa lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach podyplomowych Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej - Edycja XXII proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu: ZSZETMXXII

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

  10. Opłaty- za całe studia:

  4 500 zł /2 semestry. Istnieje możliwość płatności w 2 ratach po 2250,00 zł.

  11. Dane kontaktowe:

  Administracja studiów - dr hab. Anna Walecka tel.  +48 604 891 291, anna.walecka@p.lodz.pl;

  tel. jednostki:+48 42 631 37 62;

  Strona internetowa studiów: www.spzdrowie.pl;

  SAdres do korespondencji: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź

  12. Rekomendacje

  Rekomenduję studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej wszystkim specjalistom  i wszystkim, których celem jest zostanie specjalistą w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia. Dlaczego? Profesjonalny, wysoki poziom wykładów i zajęć praktycznych realizowany w grupie osób z branży pozwala na analizę tematycznych problemów z innej perspektywy, w sposób umożliwiający naukę nie tylko na podstawie merytoryki, ale również doświadczenia kolegów po fachu. To wyższy poziom procesu poznawania dziedziny niezwykle dynamicznie rozwijającej się w naszym kraju. Nie mogę pominąć również twórczej atmosfery w trakcie zajęć i koleżeńskiej atmosfery w trakcie przerw. Na największą uwagę zasługuje jednak moduł dotyczący elementów techniki medycznej – polecam wszystkim osobom, które w placówkach medycznych realizują zadania w procesie nadzoru nad aparaturą i sprzętem medycznym oraz tym osobom, których fascynuje pędzący świat technologii medycznych.

  Aneta Kurzyńska

  BIM –współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych.

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki

  2. Kierownik studiów:

  Dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek

  3.  Zakres tematyczny studiów:

  • Budowlany proces inwestycyjny wspomagany technologią BIM
  • Zastosowanie technologii BIM-studium przypadków
  • Dobre praktyki w tworzeniu i zarządzaniu modelami BIM
  • Kurs oprogramowania typu BIM
  • Parametryzacja modeli BIM
  • Technologie towarzyszące
  • Praca grupowa w BIM
  • Analizy modeli BIM

  4. Adresaci:

  Oferta studiów podyplomowych jest skierowana do przedstawicieli zawodów, związanych z budownictwem lub zarządzaniem inwestycją ( architekci, inżynierowie budownictwa-projektanci, menadżerowie projektów, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru, geodeci)

  5. Cel studiów:

  Celem studiów BIM – współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych jest przygotowanie osób związanych z architekturą i budownictwem, inżynierią środowiska, geodezją do pracy na stanowiskach, wymagających znajomości komputerowych technologii wspomagania procesu inwestycyjnego oraz umiejętności koordynacji pracy wielobranżowych zespołów projektowych przy wsparciu technologii BIM. Zajęcia mają  za zadanie doskonalić praktyczne umiejętności w zakresie pracy w wielobranżowych zespołach projektowych, wspomaganych technologiami BIM, oraz przygotować ich do pełnienia funkcji koordynatora BIM w zespole.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:                                 

  • zna i rozumie standardy dotyczące zintegrowanego budowlanego procesu inwestycyjnego, wspomaganego BIM,
  • zna i rozumie metody i technologie umożliwiające przepływ danych i zadań w organizacji w metodologii BIM,
  • zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy teoretyczne metod i technologii tworzenia oraz zarządzania modelami informacji o obiekcie (BIM),
  • potrafi wykonywać złożone zadania projektowe w technologii BIM w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach,
  • potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym, narzędziami, urządzeniami i materiałami wykorzystywanymi w technologii BIM,
  • potrafi opracowywać i prowadzić dokumentację wymaganą w projektowaniu wielobranżowym z wykorzystaniem technologii BIM,
  • potrafi monitorować rozwój technologii BIM oraz jej krajowe uwarunkowania i konteksty,
  • potrafi koordynować pracę zespołu projektowego, realizującego założone zdania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach,
  • potrafi projektować obieg informacji w zespole projektowym,
  • potrafi adaptować standardy, wzorce, biblioteki, dobre praktyki, procedury w technologii BIM,
  • potrafi samodzielnie korzystać z dostępnych możliwości aktualizacji i poszerzania kompetencji z  zakresu technologii BIM oraz wspomagać w tym współpracowników,
  • jest gotów do dotrzymywania uzgodnień dotyczących współpracy przy wykorzystaniu zadań projektowych,
  • jest gotów do komunikowania się w zespole projektowym w sposób zapewniający dobrą współpracę,
  • jest gotów do kontrolowania jakości wykonywania zadań współpracowników i przyjmowania odpowiedzialności za podjęte decyzje.

  Uczestnicy będą mogli  również zdobyć Certyfikat znajomości oprogramowania typu BIM. Certyfikaty mogą się wiązać z dodatkową opłatą, ponieważ wydają je zewnętrzne, autoryzowane firmy szkoleniowe.

  7. Liczba miejsc:

  Min. 14 

  8. Czas trwania:

   Dwa semestry

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • dyplom ukończenia studiów technicznych min. I stopnia na kierunku związanym z architekturą lub budownictwem, inżynierią środowiska, geodezją
  • podanie o przyjęcie na studia  wraz z kwestionariuszem osobowym,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • uiszczenie opłaty wpisowej.

  10. Opłaty- za całe studia:

  5200 zł (istnieje możliwość płatności w 2 ratach)

  11. Dane kontaktowe:

  Kierownik Studiów:

  dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek

  +48 42 631 35 33      

  email: agata.glinkowska@p.lodz.pl

  Adres do korespondencji:

  Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ

  Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

   

  E-commerce in Textiles

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

  2. Kierownik studiów:

  dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. nadzw.

  3.  Zakres tematyczny studiów:

  Modele wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w Polsce i marketing w e-commerce. Zarządzanie w e-commerce. Nowoczesne technologie w przemyśle włókienniczym. Projektowanie i wizualizacja w e-commerce. Platformy e-commerce. Butik modowy. Charakterystyka techniczno-marketingowa produktów. Strategie sprzedaży elektronicznej. Strategie i instrumenty wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw wraz z wprowadzeniem do handlu elektronicznego. Bankowość i logistyka w e-commerce. Projektowanie i wdrażanie sklepów internetowych.

  4. Adresaci:

  Studia skierowane są do:

  • zarządzających przedsięwzięciami e-commerce,
  • zainteresowanych uruchomieniem własnych przedsięwzięć e-biznesowych,
  • przedsiębiorców planujących wykorzystanie Internetu jako kanału sprzedaży,
  • kierowników i dyrektorów działów handlowych,
  • specjalistów ds. marketingu i sprzedaży,
  • dostawców usług dla przedsięwzięć e-commerce,
  • zainteresowanych wykorzystaniem Internetu w zakresie m.in. obsługi klienta, komunikowania się z klientem, promocji, współpracy z partnerami biznesowymi, wsparcia procesów biznesowych,
  • informatyków zainteresowanych aspektami programowania i technicznej obsługi sklepów internetowych,
  • projektantów z obszaru wzornictwa tekstyliów i komunikacji wizualnej.

  5. Cel studiów:

  Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w obszarze kompleksowego zarządzania przedsięwzięciami e-commerce, w tym budowania strategii biznesowych, nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami i partnerami biznesowymi, wdrażania innowacyjnych rozwiązań wspomagających prowadzenie działalności e-commerce, właściwej selekcji rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i realizowanych celów, zarządzania projektami oraz ewaluacji działań z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych. Studia te pozwolą także na rozwinięcie umiejętności analitycznego myślenia nakierowanego na rozwiązywanie rzeczywistych problemów menedżerskich z zakresu e-commerce.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

  • wyjaśnić podstawowe cele, pojęcia, terminologię, narzędzia, metody, specyfikę, aspekty prawne i zadania e-commerce,
  • przedstawić fundamenty, strategie budowy oraz składowe wizerunku i promocji e-sklepów oraz ich bezpieczeństwo,
  • opisać procesy logistyczne, procesy, metody i techniki zarządzania sprzedażą internetową oraz rozliczeniami typu bankowego,
  • zarządzać systemami handlu internetowego dla zrealizowania właściwego działania przedsiębiorstwa wraz z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
  • opisać strategie oraz instrumenty oraz modele wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w Polsce i marketing e-commerce,
  • przedstawić nowoczesne technologie w przemyśle włókienniczym, surowce, przędze i nitki, systemy tekstroniczne, sposoby identyfikacji, oceny jakości i klasyfikacji tkanin, dzianin, plecionek i wyrobów nietkanych, wzornictwo wyrobów włókienniczych,
  • przedstawić charakterystykę techniczno-marketingową produktów tekstylnych i odzieżowych,
  • opisać metody stylizacji ubioru w zakresie spersonalizowanego doboru odzieży i dodatków w oparciu o łączenie produktów kilku firm,
  • wykorzystać systemy do budowy aplikacji handlu elektronicznego oraz mikroformatów i mikrodanych do zwiększenia semantyki sklepu internetowego,
  • wykorzystać nabytą w trakcie studiów wiedzę zarządzania e-commerce,
  • przygotować projekt i wdrożyć sklep internetowy,
  • pozyskać informacje z literatury, baz danych oraz z dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i norm związanych z e-commerce, integrować je i dokonywać interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

  7. Liczba miejsc:

  Min. 18 miejsc

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru: podanie o przyjęcie na studia:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjatu),
  • zgłoszenie uczestnictwa w studiach podyplomowych,
  • 1 zdjęcie,
  • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

  10. Opłaty- za całe studia:

  3900,00 zł (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty)

  11. Dane kontaktowe:

  anna.wilanowska@p.lodz.pl, tel. +48 42 631 33 84
  ecommerce@info.p.lodz.pl, tel. +48 42 631 33 38

  Adres do korespondencji: Politechnika Łódzka, Wydział W4; 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
                                                 z dopiskiem: „studia podyplomowe E-commerce in Textiles ”

  Technologie napojów alkoholowych

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej/Zakład Technologii Spirytusu i Drożdży

   

  2. Kierownik studiów:

  Dr hab. inż. Maria Balcerek

   

  3.  Zakres tematyczny studiów:

  - technologia piwowarstwa,
  - technologia słodownictwa,
  - technologia winiarstwa,
  - technologia gorzelnictwa,
  - technologia spirytusu i wódek,
  - aspekty mikrobiologiczne produkcji napojów alkoholowych,
  - analiza sensoryczna,
  - nowoczesne techniki analityczne,
  - aspekty prawne produkcji napojów alkoholowych,
  - marketing i aspekty ekonomiczne produkcji napojów alkoholowych,
  - komunikacja w biznesie.

  4. Adresaci:

  Studia podyplomowe skierowane są do pracowników nadzoru technologicznego i laboratoriów w zakładach przemysłu piwowarskiego, winiarskiego, gorzelniczo-spirytusowego.

   

  5. Cel studiów:

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z technologią produkcji piwa, wina, spirytusu surowego/destylatu rolniczego, spirytusu rektyfikowanego oraz napojów spirytusowych (m. in. wódek), z uwzględnieniem aspektów mikrobiologicznych produkcji napojów alkoholowych (drobnoustroje wykorzystywane do prowadzenia fermentacji alkoholowej i stawianie im wymagania, źródła zakażeń mikrobiologicznych i ich konsekwencje), nowoczesnych technik analitycznych, jak również metod analizy sensorycznej napojów alkoholowych. Ponadto celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych i ekonomicznych produkcji napojów alkoholowych.

   

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                  

  - charakteryzować surowce wykorzystywane w przemyśle gorzelniczym, browarniczym i winiarskim oraz metody ich przygotowania do produkcji; charakteryzować procesy i operacje jednostkowe w produkcji spirytusu, piwa, wina;

  - wymieniać wymagania stawiane drożdżom gorzelniczym, piwowarskim, winiarskim; oceniać ryzyko i wpływ zakażeń mikrobiologicznych na przebieg procesów produkcyjnych i jakość spirytusu, piwa i wina; podejmować działania zmierzające do ograniczania rozwoju niepożądanych mikroorganizmów;

  - opisywać metody oceny przydatności technologicznej surowców do produkcji oraz jakości produktów finalnych;           

  - kontrolować przy użyciu poznanych technik wybrane etapy procesu produkcyjnego. Przewidywać wpływ surowców oraz wybranych operacji jednostkowych i parametrów na efekt końcowy procesu produkcyjnego,  wyjaśniać podłoże naukowe konwersji surowców do gotowych produktów w przemyśle fermentacyjnym;

  - scharakteryzować kierunki rozwoju branży alkoholowej oraz regulacje prawne, które mają zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym z nieodpowiedzialną konsumpcją napojów alkoholowych;

  - pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;

  - pracować indywidualnie i w zespole; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym;

  - wykorzystać poznane metody do oceny prawidłowości prowadzenia procesu produkcji oraz jakości produktów gotowych; potrafi interpretować uzyskane wyniki w odniesieniu do regulacji krajowych i unijnych;

  - planować i przeprowadzać eksperymenty; opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu lub projektu; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie uzyskanych wyników;

  - przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego lub projektowego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionych wyników.

  - docenić znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję napojów alkoholowych;

  - myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;

  - pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie;

  - docenić znaczenie ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

   

  7. Liczba miejsc:

  Min. 12 miejsc

   

  8. Czas trwania:

  Zaplanowane do uruchomienia

   

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  - podanie skierowane do kierownika Studiów Podyplomowych;

  - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

  - wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa.

   

  10. Opłaty- za całe studia:

  6 000 zł

   

  11. Dane kontaktowe:

  Kierownik Studiów:

  dr hab. inż. Maria Balcerek

  tel.: +48 42 631 34 72

  fax: +48 42 636 65 56

  email: maria.balcerek@p.lodz.pl

  Adres do korespondencji:

  Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź

   

  3D.MED - Technologie 3D w Medycynie

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Mechaniczny/Instytut Inżynierii Materiałowej

  2. Kierownik studiów:

  prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

  3.  Zakres tematyczny studiów:

  • rynek technologii wytwarzania przyrostowego,
  • zaawansowane modele brylowe,
  • zaawansowane modele siatkowe,
  • podstawy fotogrametrii i skanowania,
  • wytwarzanie 3D i materiałoznastwo,
  • budowa i eksploatacja drukarek,
  • zastosowanie drukarek 3D w medycynie,
  • projektowanie innowacyjnych rozwiazań medycznych,
  • obrazowanie medyczne w druku 3D,
  • ocena biologiczna wydruków do zatosowań medycznych.

  4. Adresaci:

  Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub lekarskie, które planują podjąć pracę w sektorze związanym z wykorzystaniem druku 3D w zastosowaniach medycznych.

  5. Cel studiów:

  Celem studiów jest uzysaknie kwalifikacji z zakresu 3D i materiałoznastwa oraz projektowania i wytwarzania innowacyjnych wyrobów medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wytwarzania przy uwzględnieniu metod oceny ich właściwości niezbędnych w procesie certyfikacji. 

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                      

  • wskazać potencjał, obszary, zakres, możliwości i ograniczenia metod przyrostowych w zastosowaniach medycznych,
  • zaprojektować lub pozyskać model przeznaczony do wytwarzania metodami przyrostowymi,
  • zaplanować i przeprowadzić proces wytwarzania przyrostowego wraz z doborem materiału odpowiedniego do wydruku w zależności od postawionych wymagań i wybranej technologii wytwarzania przyrostowego,
  • wskazać zakres badań i dokumentacji niezbędnej do certyfikacji wyrobu medycznego,
  • zaprojektować zakres użytkowości i funkcjonalności wyrobu medycznego z uwzględnieniem potrzeb użytkowników.       

   

  7. Liczba miejsc:

  Min. 15

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  Nabór na podstawie zgłoszeń zawierających:

  • kserokopię dyplomu ukończenia stuiów wyższych wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
  • podanie do kierownika studiów oprzyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym,
  • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • dowód wpłaty za I semestr nauki po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęcia na studia podyplomowe.

  10. Opłaty- za całe studia:

  6 500 zł

  11. Dane kontaktowe:

  Kierownik Studiów:

  prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

  tel.: +48 42 631 32 78

  email: piotr.niedzielski@p.lodz.pl

  Adres do korespondencji:
  Politehcnika Łódzka 
  Wydział Mechaniczny
  Instytut Inżynierii Materiałowej
  ul. Stefanowskiego 1/15
  90-924 Łódź

  Technologiczne i jakościowe aspekty produkcji cukru

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna:

  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ / Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

  2. Kierownik studiów:

  dr inż. Ilona Błaszczyk

  3. Zakres tematyczny studiów:

  Uczestnik studiów podyplomowych zdobędzie w pogłębionym stopniu zaawansowaną wiedzę obejmującą szczegółowe zagadnienia związane z produkcją cukru takie jak technologia cukru, analityka cukrownicza z uwzględnieniem nowoczesnych technik analizy instrumentalnej, wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych jako użytecznego surowca, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka cieplna, pomiary i automatyka, dokumentacja techniczna, analiza statystyczna oraz systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności włączając w to bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktu.

  4. Adresaci:

  Oferta skierowana jest do pracowników zarówno branży cukrowniczej jak i przedsiębiorstw współpracujących z cukrowniami oraz innych osób zainteresowanych procesem produkcji cukru.

  5. Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie produkcji cukru.

  6. Efekty uczenia się:

  • Uczestnik ma w pogłębionym stopniu zaawansowaną wiedzę dotyczącą produkcji cukru, obejmującą szczegółowe zagadnienia w zakresie technologii cukru i analityki cukrowniczej.
  • Uczestnik zna i rozumie uwarunkowania prawne, ekonomiczne i inne związane z produkcją cukru, w tym zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i pasz.
  • Uczestnik potrafi dobierać właściwe źródła informacji oraz dokonywać krytycznej analizy, oceny, syntezy, interpretacji i prezentacji pozyskanych informacji a także dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia w celu rozwiązania złożonego, nietypowego problemu zaistniałego w procesie produkcji cukru.
  • Uczestnik jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów praktycznych związanych z produkcją cukru a także inicjowania i organizowania działań doskonalących działalność cukrowni.

  7. Liczba miejsc:

  Min. 12 osób

  8. Czas trwania:

  Trzy semestry: od 1.09.2023 do 30.09.2024

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis
  • wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studia podyplomowe należy postępować według poniżej opisanych wskazówek.

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Technologiczne i jakościowe aspekty w procesie produkcji cukru - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:TiJAPPCEDI

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

  10. Opłaty- za całe studia:

  8200 zł

  11. Dane kontaktowe:

  dr inż. Ilona Błaszczyk (kierownik studiów)

  tel. 42 631 34 48

  e-mail: ilona.blaszczyk@p.lodz.pl

  mgr Beata Myszkorowska (biuro)

  tel. 42 631 34 49

  e-mail: beata.myszkorowska@p.lodz.pl

  Data Science

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej/Instytut Informatyki

  2. Kierownik studiów:

  dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. PŁ

  3 Zakres tematyczny studiów:

  Data Science jest pojęciem łączącym kompetencje statystyczne, analityczne i programistyczne. Data scientist to osoba, która nie tylko umie przetwarzać dane i wykonywać na nich analizy statystyczne, ale potrafi także analizować olbrzymie ilości danych i zaobserwować w nich zależności i trendy niewidoczne dla zwykłych analityków. Wymaga to posiadania rozległej wiedzy statystycznej, doświadczenia analitycznego, umiejętności zrozumienia problemu biznesowego, a także bardzo dobrych umiejętności programistycznych i znajomości elastycznych narzędzi pozwalających na efektywną analizę dużych ilości danych. Program studiów przygotowuje słuchaczy do nowoczesnej pracy analitycznej na przykładach realnych problemów biznesowych.

  W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do budowy zaawansowanych modeli analitycznych i prognostycznych. W programie studiów znajdują się przedmioty wprowadzające do programowania w języku Python, statystycznej i eksploracyjnej analizy danych, wizualizacji i raportowania oraz zaawansowanych technik związanych z algorytmami genetycznymi, sztucznymi sieciami neuronowymi i uczeniem głębokim.

  4. Adresaci:

  Oferta studiów podyplomowych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku na interdyscyplinarnych analityków danych (ang. „data scientists”) i jest skierowana do osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w zbiorach danych w celu wspierania podejmowania decyzji z różnych obszarów działalności, w szczególności z obszaru finansów, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej i nauki.

  Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do osób posiadających już podstawowe doświadczenie w analizie danych i programowaniu. Brak takiego doświadczenia nie stanowi przeszkody w podjęciu studiów, jednak będzie to wymagało więcej samodzielnej pracy. Jest to bardzo dobra inwestycja w kompetencje i wiedzę pożądane przez pracodawców.

  5. Cel studiów:

  Celem studiów jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą z danymi w odniesieniu do analityki biznesowej oraz nowej dynamicznie rozwijającej się dziedziny – Data Science.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:         

  • zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i techniki z zakresu statystycznej i eksploracyjnej analizy danych, z uwzględnieniem metod uczenia maszynowego
  • zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i techniki z zakresu sztucznej inteligencji
  • potrafi dobrać odpowiednie metody z zakresu Data Science do zadanego problemu
  • potrafi przetwarzać zbiory danych w języku programowania Python
  • potrafi raportować i wizualizować wyniki analizy danych
  • potrafi zbudować kompleksowe rozwiązanie z zakresu Data Science do zadanego problemu analitycznego
  • potrafi zaprezentować wykonany projekt i przeprowadzić jego krytyczną ocenę

  7. Liczba miejsc:

  Min. 16

  8. Czas trwania:

  dwa semestry

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • karta zgłoszenia uczestnictwa
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
  • dowód wpłaty za I semestr nauki po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

   INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

   W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Data Science -Edycja 3 - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

   1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

   2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

   3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu: DSEDIII

   UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

   Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

  10. Opłaty- za całe studia:

  za semestr 4395,00 zł

  za całe studia 8 790,00 zł 

  11. Dane kontaktowe:

  Administracja studiów:

  Anna Bejmert

  kontakt tel.: 42 631 36 00

  e-mail: anna.bejmert@p.lodz.pl

  Kierownik Studiów:

  dr hab. inż. Agnieszka Wosiak

  e-mail: agnieszka.wosiak@p.lodz.pl

   

  Adres do korespondencji:

  ul. Wólczańska 215

  90-924 Łódź

  Nowe technologie w przemyśle lekkim. Transformacja do cyrkularnej gospodarki cyfrowej.

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

  2. Kierownik studiów:

  prof.dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

  3. Zakres tematyczny studiów:

  Studia Podyplomowe p.t. Nowe technologie w przemyśle lekkim. Transformacja do cyrkularnej gospodarki cyfrowej: wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających gruntowną wiedzę w zakresie najnowszych technologii w przemyśle lekkim (tekstylnym, odzieżowym, skórzanym i obuwniczym) oraz wykształconych również w zakresie oczekiwań rynku pracy w kontekście wytycznych Unii Europejskiej, wymogów krajowego programu Polski Ład jak również regionalnych programów Urzędów Marszałkowskich w Polsce na lata 2021-2027 (okres inicjatywy Unii Europejskiej i przyznawanych Polsce funduszy w ramach polityki spójności UE i Funduszu Odbudowy). 

  Program studiów podyplomowych oferuje zyskanie unikalnych kwalifikacji integrujących wiedzę na temat nowych technologii stosowanych w sektorach TCLF (Textiles-Clothing-Leather-Footwear). Słuchacz zyskuje wiedzę na temat metod i możliwości oferowanych przez nowe technologie w handlu elektronicznym, jako w najszybciej rozwijającym się sektorze zarówno europejskiego jak i  światowego handlu. Co więcej oferujemy pogłębienie wiedzy na temat zasad i instrumentów oraz możliwości pozyskiwania funduszy w projektach Unii Europejskiej i w projektach krajowych oraz regionalnych w najbliższych latach- dotyczących nowych rozwiązań technologicznych oraz w handlu elektronicznym.

  4. Adresaci:

  Studia są adresowane do studentów kończących zarówno studia I stopnia (dyplomowo - inżynierskie) jak i magisterskie, głównie kierunków o profilu technicznym, biologiczno-chemicznym jak i ekonomicznym. Studia te są również znakomitym uzupełnieniem i aktualizacją wiedzy zdobytej we wcześniejszych latach przez absolwentów uczelni technicznych, ekonomicznych, biologiczno-chemicznych oraz absolwentów kierunku zarządzanie i marketing zarówno na uczelniach państwowych jak i prywatnych. Studia te z pewnością mogą zainteresować pracowników przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych oraz informatyków, poszukujących informacji i aktualnej wiedzy na temat możliwości aplikowania o fundusze europejskie w najbliższych latach w nowej ofercie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

  5. Cel studiów:

  Student poznaje technologie wychodzące naprzeciw wyzwaniom środowiskowym i zdrowotnym.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

  - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie surowców i technologii stosowanych w przemyśle lekkim

  - potrafi identyfikować metody wdrażania gospodarki cyrkularnej i programy wdrażania cyfryzacji

  - zna i rozumie najczęściej stosowane modele zrównoważonego rozwoju, podstawowe funkcje opakowań oraz materiałów opakowaniowych, regulacje prawne i normatywne UE i Polski

  - potrafi tworzyć struktury mikroformatów i mikrodanych oraz implementować gotowe aplikacje do zastosowania w dziedzinie e-commerce

  - potrafi stosować narzędzia CAD/CAM projektowania odzieży

  - potrafi przedstawić zasady budowy i zarządzania całościowego marką modową on-line

  - potrafi wyszukać źródła finansowania na ukierunkowane działania na poziomie krajowym i europejskim

  - potrafi planować i zarządzać procesem budowy sklepu e-commerce oraz sporządzać biznes plan przedsiębiorstwa.

  - potrafi planować proces projektowania oraz analizować strukturę pracy w projekcie

  - potrafi stosować metody i narzędzia w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu

  - potrafi interpretować informacje pozyskane z literatury, baz danych i innych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie oraz komunikować się na tematy specjalistyczne z zróżnicowanymi kręgami odbiorców

  - ma świadomość znaczenia wiedzy rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w zakresie cyrkularnej gospodarki cyfrowej

  - jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych

   

  7. Liczba miejsc:

  Min. 25

   

  8. Czas trwania:

  dwa semestry

   

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • Ukończone studia wyższe (minimum licencjat) głównie kierunków głównie o profilu technicznym, biologiczno-chemicznym jak i ekonomicznym.
  • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( klauzula informacyjna RODO).

   

  10. Opłaty- za całe studia:

   3 200 zł

  Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty.

  Informacja o terminie dokonania opłaty za studia będzie wysyłana bezpośrednio do uczestników po zakończeniu rekrutacji. W chwili składania dokumentów nie jest wymagane okazanie dowodu wpłaty.

  11. Dane kontaktowe:

  anna.wilanowska@p.lodz.pl, tel. +48 42 631 33 84

  Adres do korespondencji: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

  Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

  2Kierownik studiów:

  dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni

  3 Zakres tematyczny studiów:

  Fizjologiczne uwarunkowania znaczenia mikroorganizmów w żywności, źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji żywności, zapewnienie higieny w produkcji żywności, metody przechowywania i utrwalania żywności, rola laboratorium mikrobiologicznego w zapewnieniu jakości żywności, alternatywne i zmodyfikowane metody w analityce mikrobiologicznej,  mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności, bezpieczeństwo żywności

  4. Adresaci:

  Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w zakładach przemysłu spożywczego, laboratoriach oceniających jakość i bezpieczeństwo żywności, jednostkach urzędowej kontroli żywności, firmach doradczych i audytujących, oraz w firmach zajmujących się obrotem żywności.

  5. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi: 

  • scharakteryzować mikroorganizmy, w tym mikroorganizmy chorobotwórcze obecne
   w żywności oraz określić źródła ich występowania
  • przywoływać i interpretować zapisy prawa żywnościowego oraz stosować procedury zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
  • pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować
   i uzasadniać opinie porozumiewając się przy użyciu różnych technik
  • pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie i wykonać je
  • wykorzystać poznane metody do oceny jakości żywności, wody, powietrza i linii technologicznej oraz stosować metody statystyczne do oceny jakości badań mikrobiologicznych
  • krytycznie ocenić posiadaną wiedzę i uznawać jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z produkcją żywności

  6. Liczba miejsc:

  Min.  24   max.  28 miejsc-

  7. Czas trwania:

  Dwa semestry: od 11.03. 2023 do 19.05.2024 (termin zostanie ustalony po zapisaniu się odpowiedniej liczby osób, dodatkowe informacje u Kierownika Studiów Podyplomowych)

  8. Koszt studiów

  6500 zł za całe studia

  Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty. Informacja o terminach dokonania opłaty za studia będzie wysyłana bezpośrednio do uczestników po zakończeniu rekrutacji.

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • przyjęcie następuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych,
  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studium Mikrobiologii, higieny i jakości w przemyśle spożywczym - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:MHJED1

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza 

   10. Dane kontaktowe

  dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni,

  tel.  42 631 32 73  malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

  ul. Wólczańska 171/173, 90-530 Łódź

  www.mikrobiologia.p.lodz.pl

  Architektura wnętrz

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Instytut Architektury i Urbanistyki (I-61), Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (B6) Politechnika Łódzka (PŁ)

  2. Kierownik studiów: dr inż. arch. Katarzyna Janicka-Świerguła

  3 Zakres tematyczny studiów:

  Instytut Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu architektonicznym wnętrzarskim. Zatrudnia doskonale przygotowaną kadrę nauczycieli akademickich, którzy będąc praktykami w zawodzie przekazują studentom najlepszej jakości wiedzę oraz umiejętności.

  Program studiów podyplomowych obejmuje oprócz przedmiotów z zakresu projektowania architektonicznego i projektowania wnętrz również „warsztaty wykonawcze”, podczas których studenci w praktyce, poprzez fizyczne prezentacje w sali wykładowej, poznają wybrane technologie budowlane oraz rzemieślnicze. Są to zajęcia unikatowe, odpowiadające na wiele pytań z zakresu wykonawstwa, które pojawiają się w procesie projektowym i pozwalające uniknąć błędów w dokumentacji budowlanej.

  Studenci zostaną zaznajomieni z zagadnieniami instalacyjnymi, podstawami kosztorysowania oraz umiejętnościami menadżerskimi związanymi z prowadzeniem własnej pracowni projektowej. 

  4. Adresaci:

  Studia skierowane są zarówno do absolwentów kierunków architektonicznych, budowlanych i im pochodnych jak i do osób niezwiązanych wcześniej z tą tematyką, ale zainteresowanych projektowaniem wnętrz i rozwijaniem swojej kreatywności. Warunkiem wymaganym do przyjęcia na studia jest ukończenie studiów min. I stopnia.

  5. Cel studiów:

  Studia podyplomowe z zakresu „Projektowania Architektury Wnętrz” na uczelni technicznej poprzez połączenie zagadnień artystycznych, architektonicznych i budowlanych są doskonałym przykładem humanizacji studiów inżynierskich. Stanowi to jednocześnie odpowiedź na potrzeby rynku oraz obowiązujących trendów, w których rozwinięta kreatywność i tworzenie niesztampowych przestrzeni staje się atrakcyjnym polem działalności zawodowej. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w specjalności projektanta wnętrz.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów absolwent:

  • Zna i rozumie wiadomości z zakresu architektury i architektury wnętrz oraz teoretyczne metody i technologie stosowane w architekturze wnętrz
  • Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju pracowni projektowej
  • Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące prawa autorskiego w dziedzinie architektury wnętrz
  • Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności architekta wnętrz
  • Potrafi wykonywać dokumentację fotograficzną wnętrz oraz detali projektowych
  • Potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu projektowania architektury wnętrz poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji
  • Potrafi posługiwać się rysunkiem technicznym w tworzeniu dokumentacji projektowej oraz potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym, narzędziami i materiałami wykorzystywanymi w tworzeniu dokumentacji projektowej
  • Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu projektowania architektury wnętrz
  • Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole projektowym
  • Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także utrzymywania jakości prowadzonej działalności oraz kultury współpracy i kultury konkurencji

  7. Liczba miejsc:

  18 osób

  8. Czas trwania:

  2 semestry (250 godzin zajęć)

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  Warunkiem przystąpienia do rekrutacji  jest złożenie następujących dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  2. kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe,
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia,
  4. zaświadczenie wniesienia opłaty wpisowej,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Architektura wnętrz - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:SPAWED1

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza 

   10. Opłaty- za całe studia:

  5800 zł za dwa semestry (płatne w jednej lub dwóch ratach).

  11. Dane kontaktowe:

  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki
  al. Politechniki 6
  90-924 Łódź

  dr inż. arch. Katarzyna Janicka-Świerguła (kierownik studiów)
  Zakład Projektowania Wnętrz

  mail: katarzyna.janicka@p.lodz.pl

  tel. +48 42 631 35 45

  Warsztat miejski. Nauka przez praktykę.

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, Jednostka realizująca zajęcia: Instytut Architektury i Urbanistyki (I61)

  2. Kierownik studiów:

  kierownik Robert Warsza, dr inż. arch. / adiunkt / Instytut Architektury i Urbanistyki, PŁ I-61 
  z-ca kierownika Aneta Tomczak, dr inż. arch. / adiunkt / Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ I-61 

  3Zakres tematyczny studiów:

  Studia z dziedzin: planowanie przestrzenne, urbanistyka, architektura i design miejski dedykowane w szczególności kadrom samorządów. Samorządy gminne i wojewódzkie realizują liczne zadania własne z dziedzin: planowania strategicznego i przestrzennego, urbanistyki i architektury. Do codziennych obowiązków kadry zarządzającej i administrującej należy monitorowanie, tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, strategii sektorowych oraz ich późniejsza realizacja inwestycyjna. Od ich wiedzy, kompetencji i umiejętności zależą szanse długotrwałego, skoordynowanego rozwoju, adekwatność działań w stosunku do potrzeb społecznych i możliwości ekonomicznych, równowaga ekologiczna i piękno otaczającej nas przestrzeni. Dostrzegając te potrzeby Instytut Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ PŁ, w porozumieniu z Atlas Sztuki Spółka z o.o. (częściowym mecenasem przedsięwzięcia), występuje z programem edukacyjnym studiów podyplomowych. W trakcie zająć realizowane będą zadania  w trzech głównych działach:

  • planowanie strategiczne i przestrzenne,
  • projektowanie urbanistyczne,
  • architektura i design miejski.

  Zajęcia realizowane będą przez 3 grupy wykładowców: kadrę Instytutu Architektury i Urbanistyki, praktyków w wybranych branżach oraz uznane autorytety społeczno-gospodarcze związane z samorządem posiadające doświadczenie w zagadnieniach przedmiotowych. Program kładzie nacisk na część inspiracyjną i aplikacyjną wiedzy. Polskie i zagraniczne przykłady dokumentów i polityk, zrealizowane inwestycje czy działania społeczne mają otworzyć słuchaczy na szeroki wachlarz możliwości i ukazać ścieżkę wdrożenia różnych instrumentów planistycznych i strategicznych.  Każdy z działów kończy się warsztatami, podczas których pod nadzorem merytorycznym praktyków studenci rozwiązują problemy własnych gmin i projektują lokalne przestrzenie.

  4. Adresaci:

  • Przedstawiciele władzy samorządowej
  • Kadra zarządzająca procesami przestrzennymi i inwestycyjnymi samorządów gminnych i wojewódzkich
  • Specjaliści w wybranych dziedzinach chcący pogłębiać swoją wiedzę
  • Absolwenci kierunków architektonicznych, planistycznych, geograficznych, geoinformatycznych, organizacji i zarzadzania

  5. Cel studiów:

  Celem studiów jest :

  • podniesienie kompetencji w formułowaniu oczekiwań i oceny opracowań planistycznych u osób nieprzygotowanych specjalistycznie,
  • podniesienie umiejętności projektowych u osób ukierunkowanych na projektowanie strategiczne, urbanistyczne i architektoniczne,
  • podniesienie umiejętności pracy  w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych,
  • lepsze zrozumienie zasad przepływów między społeczeństwem, gospodarką a przestrzenią na etapie budowy strategicznych kierunków rozwojowych,
  • zapoznanie ze współczesnymi trendami rozwoju struktur miejskich oraz zasadami organizacji służb, mechanizmów i procesów administracyjnych dla ich implementacji,
  • ukazanie sposobu budowania pięknych, lokalnych przestrzeni na bazie zrealizowanych przykładów.

  6. Efekty uczenia się:

  Zna i rozumie podstawowe wiadomości ogólne dotyczące planowania i zarządzania miastem/gminą, zależności pomiędzy poszczególnymi elementami procesu planowania oraz metody prowadzenia działań w jednostkach samorządów na poziomie samorządu.

  Zna i rozumie procesy zachodzące w obszarach zurbanizowanych, zasady kształtowania formy urbanistycznej, kanony piękna miejskiego, standardy urbanistyczne.

  Zna i rozumie metody i technologie projektowania urbanistyczno-architektonicznego, sposoby implementacji dobrych praktyk projektowych i organizacji procesów inwestycyjnych.

  Potrafi monitorować zmiany w procesach rozwojowych miast, zna kontekst społeczno-gospodarczy oraz podstawowe technologie stosowane w planowaniu przestrzennym.

  Potrafi oceniać jakość rozwiązań przestrzennych w środowisku zurbanizowanym, potrafi dobierać narzędzia urbanistyczne do diagnozowanych problemów.

  Potrafi zastosować metody projektowania urbanistyczno-architektonicznego, potrafi zastosować planistyczne procedury formalno-prawne w procesach rewitalizacyjnych i inwestycyjnych.

  Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu, do promowania zasad etycznych w dziedzinie planistycznej. Posiada umiejętność podejmowania decyzji strategicznych związanych z prowadzeniem polityki przestrzennej.

  Jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania zadań w procesie planowania urbanistycznego, utrzymywania dobrej jakości rozwiązań przestrzennych oraz wysokiej kultury współpracy
  z innymi podmiotami procesów rozwojowych miasta/gminy.

  Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla planowania strategicznego, urbanistycznego i zarządzania procesami inwestycyjnymi. Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu. Posiada umiejętność podejmowania decyzji strategicznych związanych
  z prowadzeniem polityki przestrzennej.

  7. Liczba miejsc:

  Planowana liczba słuchaczy: 15 - 24

  8. Czas trwania:

  2 semestry (186 godzin zajęć)
  20 października 2023 – 29 czerwca 2024

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach "Warsztat miejski. Nauka przez praktykę -Edycja 1" - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:WMNPPEDI

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza.

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia,
  • zaświadczenie wniesienia opłaty wpisowej,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  10. Opłaty- za całe studia:

  Koszty kształcenia studenta: 7000 zł minus dofinansowanie w roku 2023/2024 na mocy porozumienia z Atlas Sztuki Spółka z o.o. (częściowym mecenasem przedsięwzięcia)

  Opłata dla studenta: 3000 zł

  11. Dane kontaktowe:

  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
  Instytut Architektury i Urbanistyki (I61)
  al. Politechniki 6
  90-924 Łódź

  Oliwia Łuczak

  oliwia.luczak@p.lodz.pl

  42 631 35 45

  Marzena Lechańska
  marzena.lechanska@p.lodz.pl
  42 631 35 45

  Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna:  Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

  2. Kierownik studiów: dr hab. inż. Justyna Szulc

  3Zakres tematyczny studiów:

  • Wprowadzenie do GOZ
  • Prawne i ekonomiczne aspekty GOZ
  • Biomasa w biotechnologii
  • Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle
  • Źródła, technologie i zastosowanie energii odnawialnej
  • Środowiskowe zagrożenia zdrowia
  • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w obiektach GOZ a jakość powietrza
  • Panel ekspertów, rozwiązania GOZ w przemyśle

  4. Adresaci:

  Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników zatrudnionych w branżach: spożywczej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i pokrewnych jak również jednostek instytucji państwowych związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami oraz ochroną i monitoringiem środowiska. Słuchaczami mogą być absolwenci uczelni wyższych (studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich).        

  5. Cel studiów:

  Dzięki naszej wieloletniej współpracy z przemysłem opartej na realizacji modelu gospodarki cyrkularnej i wdrażaniu innowacji studia te zapewniają zdobycie solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa w branżach: spożywczej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i pokrewnych według zasad: trwałego i zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej produkcji oraz odpowiedzialności społecznej. Studia dedykowane są również dla jednostek instytucji państwowych związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami oraz ochroną i monitoringiem środowiska.

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do dokonywania innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem pod kątem ochrony środowiska, prowadzenia monitoringu środowiskowego, identyfikacji i wdrażania innowacji zmniejszających negatywne oddziaływanie przemysłu na środowisko naturalne, a także pozyskiwania środków na działania efektywne środowiskowo ze źródeł zewnętrznych.

  6. Efekty uczenia się:

  Absolwenci studiów podyplomowych „Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle” mają wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa branży: spożywczej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i pokrewnych jak również jednostek instytucji państwowych związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami oraz ochroną i monitoringiem środowiska według zasad: trwałego i zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), czystszej produkcji (ang. cleaner production) oraz odpowiedzialności społecznej.

  Absolwenci są gotowi do dokonywania innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem pod kątem ochrony środowiska, pozyskiwania środków na działania efektywne środowiskowo ze źródeł zewnętrznych, prowadzenia monitoringu środowiskowego oraz identyfikowania i wdrażania innowacji zmniejszających negatywne oddziaływanie przemysłu na środowisko.

  Słuchacze zdobędą następujące efekty uczenia się: 

  W zakresie wiedzy:

  1. Słuchacz potrafi zastosować odpowiednie akty prawne i zalecenia literaturowe dotyczące: trwałego i zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej produkcji oraz odpowiedzialności społecznej.

  2. Słuchacz zna i rozumie zasady funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa w branżach: spożywczej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i pokrewnych jak również jednostek instytucji państwowych związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami oraz ochroną i monitoringiem środowiska

  3. Słuchacz zna i rozumie procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w przedsiębiorstwach

  W zakresie umiejętności:

  4. Słuchacz potrafi przedstawić kluczowe rozwiązania technologiczne w przedsiębiorstwach z branży spożywczej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i pokrewnych, które działają zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej produkcji oraz odpowiedzialności społecznej

  5. Słuchacz potrafi zapobiegać i wprowadzać środki zaradcze dotyczące rozwiązywania problemów i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych (spożywczych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych i pokrewnych) zgodnie z zasadą  gospodarki o obiegu zamkniętym

  6. Słuchacz potrafi wybrać, zaprezentować i wdrożyć metody innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem pod kątem ochrony środowiska, pozyskiwania środków na działania efektywne środowiskowo ze źródeł zewnętrznych, prowadzenia monitoringu środowiskowego oraz identyfikowania i wdrażania innowacji zmniejszających negatywne oddziaływanie przemysłu na środowisko

  W zakresie kompetencji społecznych:

  7. Słuchacz jest gotów szczegółowo wyjaśnić przedstawicielom lokalnej społeczności najważniejsze zagadnienia dotyczące trwałego i zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej produkcji oraz odpowiedzialności społecznej.

  8. Słuchacz jest gotów integrować wiedzę z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i dyscyplin pokrewnych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.

  9. Słuchacz jest gotów do wymagania od innych przestrzegania zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej produkcji oraz odpowiedzialności społecznej obowiązujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach jak również utrzymywania jakości prowadzonej działalności oraz kultury współpracy i kultury konkurencji w tych aspektach

  7. Liczba miejsc: 30

  8. Czas trwania: od 01.10.2023 do 31.06.2024 r.

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru: Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). W celach rekrutacyjnych należy przysłać drogą mailową wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa i dostarczyć dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis. W celu dokonania rejestracji na studia podyplomowe należy założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl i zarejestrować się zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej: https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe. Następnie kandydat powinien wypełnić Kartę Słuchacza. Na etapie rekrutacji kandydaci zobowiązani będą do zapoznania się i podpisu oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przedstawienia dowodu wpłaty za I semestr nauki

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle-Edycja 1 proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:GOZEDI

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

  10. Opłaty- za całe studia: 7 000 zł

  11. Dane kontaktowe:

  dr hab. inż. Justyna Szulc

  e-mail: justyna.szulc@p.lodz.pl

  tel. 42 631 27 43

  Podejmowanie decyzji menedżerskich

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna:  Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Zarządzania PŁ, ul. Wólczańska 221, 90-001 Łódź
  2. Kierownik studiów: dr inż. Marek Martin
  3. Zakres tematyczny studiów:

  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje w zakresie elementów teorii i praktyki podejmowania decyzji menedżerskich dotyczących różnorodnych obszarów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Istotnym elementem nabywanych w toku przedmiotowych studiów podyplomowych kompetencji i kwalifikacji jest wyksztalcenie umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o kryteria racjonalności gospodarowania i efektywności alokacji ograniczonych zasobów. Szczegółowe kwalifikacje obejmują między innymi: wykorzystanie instrumentów analizy ekonomicznej i finansowej w procesie podejmowania decyzji menadżerskich. Problematykę decyzji w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, decyzje inwestycyjne, decyzje w zakresie rozwiazywania konfliktów, decyzje i strategie negocjacyjne, dylematy i decyzje rynkowe i marketingowe. Absolwenci proponowanych studiów podyplomowych nabędą również wiedze i umiejętności w zakresie wykorzystania metod ilościowych w procesie podejmowania decyzji.

  Podejmowanie decyzji, w tym podejmowanie decyzji menedżerskich jest immanentnym elementem realizacji procesów gospodarczych zarówno na szczeblu mikro i makroekonomicznym, jak również w sektorze prywatnym i publicznym. Jest też podstawowym warunkiem rozwiązywania większości ważnych problemów występujących w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji menedżerskich znajduje swoje odzwierciedlenie i poczesne miejsce w praktycznie wszystkich obszarach zarządzania przedsiębiorstwom, w tym między innymi w obszarze zarządzania finansami, zarządzania kapitałem ludzkim, marketingu i decyzjach rynkowych, działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych, systemach zarządzania jakością, w sferze fiskalnej oraz wielu innych.

  Obserwacja przebiegu procesów gospodarczych w kraju pozwala na sformułowanie istotnych wątpliwości dotyczących stopnia racjonalności podejmowanych decyzji, między innymi w zakresie optymalności alokacji zasobów. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji rosnącego zadłużenia sektora finansów publicznych oraz niezwykle dynamicznie zmieniających się warunków w których podejmowane są aktualnie decyzje. Do najważniejszych czynników można zaliczyć, między innymi: inflację, niestabilność łańcuchów dostaw, zmienność cen energii (uwarunkowana także czynnikami politycznymi) oraz niezwykle burzliwe otoczenie geopolityczne. W tym kontekście należy wspomnieć także o absolutnie bezprecedensowych w skali kraju planowanych wydatkach modernizacyjnych zarówno w sektorze cywilnym (np. dot. transformacji energetycznej), jak i związanych z obronnością kraju. Planowane jest także, między innymi, dalsze zwiększanie wydatków socjalnych. Te oraz inne czynniki i uwarunkowania wskazują na obecnie poczesne znaczenie problematyki podejmowania właściwych decyzji gospodarczych, w tym decyzji menedżerskich oraz szczególnych trudności związanych z wypracowaniem właściwych decyzji w aktualnie niezwykle skomplikowanych i burzliwych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Obecnie uczestnicy rynku niemal bezustannie konfrontowani są z nowymi wyzwaniami i koniecznością wypracowywania adekwatnych, skutecznych i efektywnych reakcji na te często wyjątkowe wyzwania.

  Co wyróżnia studia:

  • doświadczona kadra dydaktyczna łącząca doświadczenie akademickie z praktycznym doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach aktywności biznesowej (przemysł, finanse, handel i dystrybucja, doradztwo gospodarcze i inne),
  • program studiów zorientowany na aktualne trendy i kierunki rozwoju wiedzy z zakresu problematyki podejmowania decyzji menedżerskich,
  • dobre przygotowanie i wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy,      
  • uzyskanie dyplomu uznawanego i cenionego w środowisku biznesowym, sprzyjającego dalszej karierze zawodowej.

  4. Adresaci:

  Studia podyplomowe Podejmowanie decyzji menedżerskich, skierowane są do: kierowników oraz pracowników podejmujących decyzje różnego szczebla oraz osób pragnących poszerzyć swoją wiedze w tym zakresie. Propozycja niniejszych studiów podyplomowych jest kierowana do osób zatrudnionych lub planujących zatrudnienie zarówno w podmiotach i instytucjach sektora prywatnego, jak i sektora publicznego (w tym także: instytucjach i urzędach publicznych różnego szczebla oraz jednostkach samorządu terytorialnego – JST ).

  Absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych aspektów problematyki podejmowania decyzji menedżerskich, w tym między innymi: decyzji rynkowych, alokacyjnych oraz inwestycyjnych, finansowych, dotyczących optymalizacji podatkowej, decyzji dotyczących czynnika ludzkiego, grupowego podejmowania decyzji oraz decyzji podejmowanych w warunkach konfliktu.

  Kierowników przedsiębiorstw oraz pracowników operacyjnych odpowiadających za realizację procesów decyzyjnych różnych szczebli w przedsiębiorstwie, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu różnorodnych aspektów podejmowania decyzji menedżerskich,

  Osób, które chcą poznać praktyczne zastosowanie zasad i metod zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zasad i uwarunkowań podejmowania decyzji oraz chcących w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji różnego szczebla.

  Osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

  Uwaga!

  Aby rozpocząć studia podyplomowe wystarczy być absolwentem studiów 1-stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich. Nie jest wymagane ukończenie studiów 2-stopnia, tj. magisterskich.

  5. Cel studiów:

  Przekazanie wiedzy i uzyskanie umiejętności z zakresu zasad i metod podejmowania decyzji menedżerskich w podmiotach i instytucjach sektora prywatnego i publicznego, dotyczących miedzy innymi: decyzji inwestycyjnych i finansowych, decyzji dotyczących optymalnej alokacji zasobów, decyzji w zakresie optymalizacji podatkowej, decyzji dotyczących kapitału ludzkiego, decyzji w sytuacjach konfliktowych oraz wykształcenie umiejętności ich zastosowania w praktyce zawodowej.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:   

  • ma w pogłębionym stopniu zaawansowaną oraz uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą szczegółowe zagadnienia i instrumentu w zakresie podejmowania decyzji menedżerskich. Zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla problematyki podejmowania decyzji menedżerskich.
  • zna i rozumie w pogłębionym stopniu różnorodne złożone uwarunkowania, metody w zakresie działalności zawodowej związanej z podejmowaniem decyzji menedżerskich w kontekście rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach.
  • potrafi dobierać właściwe źródła informacji oraz dokonywać krytycznej analizy, oceny, syntezy, interpretacji i prezentacji pozyskanych informacji, a także dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia w celu podjęcia właściwych decyzji menedżerskich w sytuacjach nietypowych, kryzysowych.
  • potrafi komunikować się, rozwiązywać konflikty i współdziałać z różnymi kręgami odbiorców, zwłaszcza z członkami zarządzanych przez siebie zespołów.
  • potrafi modyfikować lub tworzyć nowe procedury w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania organizacji.
  • gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów praktycznych związanych z podejmowania decyzji menedżerskich.

  7. Liczba miejsc:

  Min. 15 miejsc

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry (edycja 1 - 7 października 2023 r. do 30 września 2024 r.)

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Podejmowanie decyzji menedżerskich - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu: PDMEDI

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

  Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplom ukończenia studiów wyższych.

  10. Opłaty- za całe studia:

  4 900,00 zł (możliwość płatności w ratach)

  11. Dane kontaktowe:

  e-mail: pdm@info.p.lodz.pl

  Energetyka jądrowa i bezpieczeństwo radiacyjne

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Chemiczny

  2. Kierownik studiów:

  dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. uczelni

  3Zakres tematyczny studiów:

  Podstawy chemii i fizyki jądrowej. Chemia radiacyjna i efekty radiacyjne w materiałach. Prawne aspekty wykorzystania technologii jądrowych i radiacyjnych. Uwarunkowania ekonomiczne sektora energetycznego w Polsce i na świecie. Ochrona radiologiczna. Radioekologia i monitoring radiacyjny. Podstawy działania reaktorów jądrowych. Współczesne technologie reaktorowe. Społeczne uwarunkowania rozwoju energetyki jądrowej. Bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni jądrowych. Cykl paliwowy i gospodarka odpadami promieniotwórczymi. Budowa, struktura i eksploatacja elektrowni jądrowej i stosowane materiały konstrukcyjne. Pozaenergetyczne zastosowania technologii jądrowych i radiacyjnych.

  4. Adresaci:

  Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów na pracowników oraz obecnych pracowników służb zajmujących się zagrożeniem radiacyjnym i radiologicznym oraz do kadry inżynieryjnej, kierowniczej, menadżerskiej sektora energetycznego oraz przyszłego sektora jądrowego.

  5. Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do pracy w sektorze energetyki jądrowej. Absolwent:

  • Zna i rozumie zasady funkcjonowania tego sektora przemysłu i posiada wiedzę na temat fizycznych i chemicznych podstaw generowania energii z wykorzystaniem technologii jądrowych.
  • Absolwent jest świadomy różnic pomiędzy konwencjonalnymi technologiami pozyskiwania energii i technologiami jądrowymi i potrafi wskazać ich wady i zalety, w szczególności zagrożenia płynące z wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego, produkcji odpadów promieniotwórczych i postępowania z nimi.
  • Posiada wiedzę dotyczącą zasad pracy ze źródłami promieniowania, zna zasady ochrony radiologicznej i konsekwencje wynikające z nadmiernej ekspozycji na promieniowanie.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

  • Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii i fizyki jądrowej. Zna pojęcia i parametry stosowane przy opisie odziaływania promieniowania z materią, metody jego detekcji i zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki.
  • Zna historię rozwoju energetyki jądrowej, zna inne niż energetyczne zastosowanie technologii jądrowych i radiacyjnych.
  • Zna strukturę elektrowni jądrowej, procesy fizyczne i zasady jej pracy. Posiada wiedzę na temat cyklu paliwowego.
  • Zna zagrożenia związane z wykorzystaniem energetyki jądrowej. Zna procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. Zna źródła odpadów promieniotwórczych zna wymogi bezpieczeństwa i zabezpieczenia stosowane we współczesnych elektrowniach jądrowych.
  • Potrafi wskazywać różnice pomiędzy różnymi typami rektorów jądrowych (wskazuje wady i zalety poszczególnych rozwiązań).
  • Potrafi analizować najważniejsze trendy rozwojowe dotyczące technologii wytwarzania energii elektrycznej, związanych z tym procesem koniecznych zmian w modelu technicznym i ekonomicznym funkcjonowania połączonych systemów elektroenergetycznych, magazynów energii i wykorzystania elastyczności popytu.
  • Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi stosować zasady BHP zalecane w środowisku przemysłowym. Umie przygotować prezentację oraz takie dokumenty jak: sprawozdania, przeglądy literaturowe, raporty, itp., w tym również w języku obcym.
  • Potrafi samodzielnie ocenić obecnie funkcjonujące rozwiązania techniczne w zakresie energetyki jądrowej, w tym aspekty pozatechniczne, środowiskowe, ekonomiczne i prawne, dyskutować istniejące i zaproponować nowe rozwiązania.
  • Potrafi formułować zadania badawcze i je realizować, wykorzystując nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Potrafi wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe do symulacji, optymalizacji i projektowania instalacji technologicznych.
  • Potrafi przeanalizować i ocenić rozwiązania technologiczne i techniczne zastosowane w instalacjach przemysłowych. Potrafi zaproponować alternatywne rozwiązania.
  • Podejmuje refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywana pracą. Jest gotów do uzupełniania i doskonalenia wiedzy przez całe życie. Planuje i organizuje pracę własną oraz zespołową. Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych.
  • Zdobycie kompetencji umożliwiających uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (po przystąpieniu do egzaminu państwowego przed komisją PAA).

  7. Liczba miejsc:

  Planowana liczba uczestników: 25 – 30 osób

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:EJBREDI

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza 

  4. Wymagane dokumenty

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
  • 1 zdjęcie,
  • złożenie oświadczenia do wystawienia faktury VAT (dotyczy osób,  które mają studia dofinansowane przez pracodawcę),
  • przedstawienie dowodu wpłaty po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

  5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

  10. Opłaty- za całe studia:

  7400zł

  11. Dane kontaktowe:

  dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. uczelni

  tel.: +42 6313196

  mail: ejbr@info.p.lodz.pl

  Adres do korespondencji: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

  www.energia-jadrowa.p.lodz.pl

  Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w praktyce inżynierskiej

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

  2Kierownik studiów:

  dr hab. inż. Grażyna Sakson-Sysiak, prof. uczelni

  3.  Zakres tematyczny studiów:

  Tworzenie i wykorzystanie w praktyce inżynierskiej modeli matematycznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

  4. Adresaci:

  Studia kierowane są do przedstawicieli zawodów związanych z inżynierią środowiska, w szczególności z planowaniem, realizacją i eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

  5. Cel studiów:

  Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne w przedsiębiorstwach/instytucjach odpowiedzialnych za budowę i eksploatację systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, pozna nowoczesne narzędzia informatyczne umożliwiające analizę funkcjonowania tych systemów i wybór optymalnych rozwiązań  w zakresie ich modernizacji i rozbudowy. Pozna zasady i sposoby pozyskiwania i opracowywania danych do tworzenia modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, będzie potrafił utworzyć model systemu wodociągowego i kanalizacyjnego z wykorzystaniem wybranego oprogramowania, dokonać jego kalibracji i walidacji, przeprowadzić symulacje, interpretować uzyskane wyniki, wykorzystywać je w praktyce inżynierskiej.

  6. Efekty uczenia się:

  • Umiejętność przetwarzania danych w oparciu o program MS Excel niezbędnych do budowy modeli sieci wod.-kan.
  • Umiejętność posługiwania się programem QGIS w zakresie edycji, przetwarzania i analizy danych w zakresie niezbędnym do modelowania matematycznego sieci.
  • Umiejętność posługiwania się programem US EPANET – tworzenie i kalibracja modelu sieci wodociągowej, analiza wyników modelowania.
  • Umiejętność posługiwania się programem US EPA SWMM – tworzenie i kalibracja modelu sieci kanalizacyjnej, analiza wyników modelowania.
  • Znajomość podstaw hydrogeologii i meteorologii oraz metod pomiarów opadów i przepływów, niezbędnych przy tworzeniu i kalibracji modeli.
  • Umiejętność przygotowania modelu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla wybranej zlewni, analizy i optymalizacji systemu.

  7. Liczba miejsc:

  Min. 15 miejsc

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  Rekrutacja trwa do 23.09.2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc wg poniższego schematu:

  • do 14.09.2023 r. należy zgłosić chęć podjęcia studiów na adres mailowy kierownika studiów,
  • do 18.09.2023 r. uzyskają Państwo informację czy została zebrana grupa. min. 15 osób i studia zostaną uruchomione
  • w okresie 18-23.09.2023 r. należy zalogować się na platformie WIKAMP wg poniższej instrukcji

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w praktyce inżynierskiej - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:MSWKEDI

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza 

  •  wyniki rekrutacji zostaną przekazane kandydatom do 30.09.2023 r.
  • warunkiem podpisania dn. 07.10.2023 r. umowy i rozpoczęcia studiów jest przedstawienie oryginałów dokumentów i potwierdzenia opłaty za studia.

  10. Opłaty - za całe studia:

  6 600,00  zł

  11. Dane kontaktowe:

  Kierownik studiów: dr hab. inż. Grażyna Sakson-Sysiak, prof. uczelni,

  e-mail: grazyna.sakson-sysiak@p.lodz.pl

  Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

  tel. +48 42 631 35 03

  Adres do korespondencji: Al. Politechniki 6, 93-590 Łódź

  12. Dodatkowe informacje:

  • Miejsce realizacji studiów: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych; poza pierwszym zjazdem planowanym na 07.10.2023r. zajęcia będą odbywały się zdalnie poprzez platformę MS Teams w piątki po południu i w soboty;
  • Zajęcia będą prowadzili doświadczeni pracownicy IIŚiIB PŁ oraz specjaliści spoza PŁ, mający dorobek i doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania, modelowania i optymalizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz systemów informacji przestrzennej.
  • Zajęcia praktyczne (laboratorium komputerowe) będą prowadzone z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania US EPA SWMM, EPANET i QGIS na komputerach uczestników studiów, zalecane 2 monitory.
  • W ramach Pracy końcowej studenci przygotowują model sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla wybranej zlewni, przeprowadzają analizę i optymalizację systemu (10 godz. indywidualnej pracy z Opiekunem).

  Nowoczesne Żywienie i Zarządzanie w Gastronomii

  Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ / Instytut Technologii i Analizy Żywności

  2. Kierownik studiów:

  dr inż. Joanna Oracz

  3Zakres tematyczny studiów:

  Uczestnik studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik stosowanych w produkcji gastronomicznej, projektowania nowych wyrobów i procesów produkcji żywności i potraw, najnowszych zasad żywienia, opracowywania diet zgodnie z zaleceniami żywieniowymi i dietetycznymi, trendów rozwoju produkcji spożywczej i gastronomicznej, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, zasad bezpieczeństwa żywności i systemów jakości żywności, zarządzania firmą z branży gastronomicznej i hotelarskiej, opracowania planów rozwoju i inwestycji firmy gastronomicznej i hotelarskiej, nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  4. Adresaci:

  Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich), w szczególności kierowników, menedżerów i pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, przedsiębiorców z branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz osób zainteresowanych pracą w tych branżach, chcących rozwinąć wiedzę i umiejętności dotyczące nowoczesnej produkcji żywności i potraw, planowania diet, a także zdobyć nowe kompetencje pozwalające na osiągnięcie poziomu eksperta z zakresu zarządzania i marketingu w produkcji żywności i potraw, opracowania planów rozwoju i inwestycji firmy gastronomicznej i hotelarskiej oraz nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych.

  5. Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie nowoczesnej produkcji żywności i potraw, organizacji żywienia, zarządzania w produkcji i dystrybucji żywności i potraw oraz nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:   

  • zna zagadnienia towaroznawcze dotyczące surowców i produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i soków oraz metod ich oceny, a także posiada pogłębioną wiedzę niezbędną do wyjaśniania zjawisk związanych z przetwarzaniem, utrwalaniem i przechowywaniem produktów żywnościowych i ich oddziaływaniem na środowisko naturalne,
  • posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą składników żywności, ich metabolizmu i podstaw przyswajania oraz bezpieczeństwa i jakości żywności w powiązaniu z ich wpływem na jakość żywności i żywienia,
  • zna i rozumie zasady projektowania nowych wyrobów w gastronomii oraz projektowania i udoskonalania procesów przetwarzania, utrwalania i przechowywania produktów żywnościowych, doboru  aparatury i infrastruktury obiektów i urządzeń ze zrozumieniem przemian zachodzących w żywności i wymagań żywieniowych,
  • zna i rozumie zagadnienia dotyczące zarządzania i ekonomii, problemów i zadań menedżerskich i przedsiębiorczych w gastronomii i żywieniu,
  • potrafi wykorzystać znajomość norm i prawa żywnościowego do planowania wyżywienia dla różnych grup ludności, oceny jakość żywieniowej i bezpieczeństwa  produktów spożywczych, opracowywania diety dla różnych grup ludności oraz określenia wpływu żywienia na zdrowie,
  • potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją lub istniejącymi wytycznymi zaprojektować i przeprowadzić proces technologiczny wykorzystywany w produkcji żywności,  potrafi stosując nowoczesne i tradycyjne technologie i techniki  dobierać właściwe metody, urządzenia, surowce, normy, standardy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy, podziału zadań i minimalizowania zagrożeń  środowiska naturalnego,
  • potrafi dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze oraz  przeprowadzić pomiary i analizy w celu oceny właściwości fizyko-chemiczne, sensoryczne, bezpieczeństwo i jakość surowców i produktów żywnościowych oraz określić ich zmiany pod wpływem procesów technologicznych i warunków przechowywania,
  • potrafi stosować zaawansowane technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz wspomagania organizacji pracy w gastronomii, a także projektować strategie marketingowe i działalność przedsiębiorstw gastronomicznych, zaplanować menu, wyposażenie, wystrój obiektu oraz obsługę konsumenta,
  • jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z planowaniem żywienia i organizacji produkcji gastronomicznej, w tym przetwarzaniem, przechowywaniem, utrwalaniem, jakością i bezpieczeństwem żywności i potraw, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz zdobywania nowych kompetencji stosownie do zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy.

  7. Liczba miejsc:

  Min. 15

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) lub jego odpis,
  • wypełnienie formularza rejestracji

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studia podyplomowe należy postępować według poniżej opisanych wskazówek.

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Nowoczesne Żywienie i Zarządzanie w Gastronomii - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:NŻiZGEDI

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza 

   10. Opłaty- za całe studia:

  6750,00 zł

  11. Dane kontaktowe:

  dr inż. Joanna Oracz (kierownik studiów)

  tel. 42 631 34 62

  e-mail: joanna.oracz@p.lodz.pl

  Biuro

  tel. (42) 631-34-66

  e-mail: i-54@adm.p.lodz.pl

  Instytut Technologii i Analizy Żywności

  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

  ul. B. Stefanowskiego 2/22

  90-537 Łódź

  SAP S/4 HANA - system klasy ERP

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

  Instytut Informatyki

  2. Kierownik studiów:

  dr Katarzyna Żykwińska

  3Zakres tematyczny studiów:

  Korzystanie z systemu SAP daje firmom przewagę konkurencyjną poprzez skoordynowanie procesów biznesowych i integrację firmy z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy czy Big Data. System SAP przyczynia się do lepszej organizacji, automatyzacji procesów, co z kolei prowadzi do zwiększenia ich efektywności i rentowności. Kierunek studiów podyplomowych w tym obszarze oferuje praktyczne umiejętności, które są bardzo cenione na rynku pracy. Słuchacze zdobędą umiejętności wspierania procesów biznesowych w firmie w czasie rzeczywistym za pomocą SAP S/4HANA - zaawansowanego systemu klasy ERP zaprojektowanego do przetwarzania in-memory. Podczas studiów będą mieli możliwość zdobycia kompetencji pozwalających na praktyczne wykorzystanie systemu SAP S/4HANA jako narzędzia pracy na stanowisku konsultanta lub też pracownika odpowiedzialnego za wdrożenie i obsługę systemu SAP w firmie. Na zajęciach będą poruszane zagadnienia dotyczące systemów ERP, , w tym m.in.:

  • zarządzanie danymi w gospodarce materiałowej i magazynowej (moduł SAP MM – S/4HANA, SAP EWM  - S/4HANA)
  • komputerowe modelowanie procesów produkcyjnych i planowania produkcji (moduł SAP PP - S/4HANA)
  • automatyzacja i optymalizacja procesów sprzedaży i dystrybucji (moduł SAP SD - S/4HANA)
  • analiza danych finansowych (moduł SAP FI - S/4HANA)
  • narzędzia optymalizacyjne w controllingu i analityce biznesowej (moduł SAP CO - S/4HANA)
  • analiza procesów w zarządzaniu jakością (moduł SAP QM - S/4HANA)
  • techniki analizy danych wspomagające procesy zarządzania zasobami ludzkimi (moduł SAP HCM - S/4HANA)
  • Business Intelligence (moduł SAP SAC)
  • procesy wielomodułowe SAP
  • zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące systemów ERP – architektura S/4HANA

  Co więcej, każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto dostępu do systemu SAP, które jest dostępne 24 godziny na dobę, umożliwiając naukę i praktykę również w domu. Słuchacze mogą również liczyć na wsparcie merytoryczne od doświadczonych wykładowców-konsultantów SAP z bogatym doświadczeniem projektowym.

  4. Adresaci:

  Osoby chcące zdobyć lub pogłębić umiejętności związane z użyciem zintegrowanego systemu IT SAP do skutecznego kierowania firmą.

  Specjaliści odpowiedzialni za wdrażanie procesów biznesowych w firmie przy użyciu zintegrowanych rozwiązań informatycznych.

  Pracownicy firm specjalizujących się w implementacji lub rozbudowie systemów ERP, takich jak SAP (kluczowi użytkownicy).

  Osoby chcące rozpocząć swoją ścieżkę zawodową związaną z systemami klasy ERP oraz SAP S/4HANA.

  Kierownictwo, menedżerowie projektów, kierownicy działów oraz zarządzający firm i instytucji, w tym sektora publicznego, które planują lub już korzystają z systemów klasy ERP.

  Kierunek ten powinien przyciągnąć uwagę tych, którzy korzystają obecnie lub planują korzystać z systemu SAP w swojej codziennej pracy.

  5. Cel studiów:

  Głównym celem tych studiów jest nie tylko przygotowanie do praktycznego stosowania systemu SAP S/4HANA, ale również specjalistyczne przygotowanie do pracy z zintegrowanymi systemami informatycznymi zarządzania klasy ERP opartymi na SAP. Badania pokazują, że 30% dużych firm na świecie korzysta z systemu SAP jako głównego narzędzia zarządzania, a w Polsce odsetek ten jest jeszcze większy, wynoszący około 40%.

  6. Efekty uczenia się:

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

  • zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz modele zarządzania zasobami wraz z narzędziami do zarządzania i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej
  • zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy funkcjonowania baz danych i pracy z danymi
  • zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy bezpieczeństwa w świecie cyfrowym
  • zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy informatyczne zachodzące w przedsiębiorstwach wraz ze wspierającymi je systemami informatycznymi klasy ERP
  • potrafi używać pojęć związanych z informatycznymi systemami klasy ERP
  • potrafi modelować problemy w zakresie systemów ERP i je rozwiązywać
  • potrafi dobierać i stosować właściwe narzędzia informatycznych systemów klasy ERP do realizacji wyznaczonych zadań
  • jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów z zakresu informatycznych systemów ERP

  7. Liczba miejsc:

  Min. 20, max. 25.

  8. Czas trwania:

  Dwa semestry.

  Pierwszy zjazd planowany jest na 25-26.11.2023 r.

  9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • karta zgłoszenia uczestnictwa
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
  • dowód wpłaty za I semestr nauki po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach SAP S/4 HANA - system klasy ERP - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

  1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

  2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

  3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:SH-ERPED1

  UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

  Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

  Studia realizowane są w 100% online.

  10. Opłaty - za całe studia:

  8600 zł.

  Istnieje możliwość płatności w ratach. I rata płatna do rozpoczęcia zajęć, II rata do końca marca 2024 r.

  11. Dane kontaktowe:

  Administracja studiów:

  Anna Bejmert

  kontakt tel.: 42 631 36 00

  e-mail: anna.bejmert@p.lodz.pl

  Kierownik Studiów:

  dr Katarzyna Żykwińska

  e-mail: katarzyna.zykwinska@p.lodz.pl

  Adres do korespondencji:

  Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

  Instytut Informatyki

  Politechnika Łódzka

  al. Politechniki 8

  93-590 Łódź

   

   

   

   

  Poznaj nasz kampus