75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Wymagania językowe

język polski

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) posiadają Kartę Polaka, która potwierdza podstawową znajomość języka polskiego, lub

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (informacje o cerfyfikacie i egzaminach na stronie: certyfikatpolski.pl), lub

3) ukończyli kurs języka polskiego w szkole językowej i otrzymali certyfikat znajomości języka na poziomie B1, lub

4) już studiują lub studiowali w języku polskim i uzyskają od swojej Uczelni potwierdzenie, że językiem wykładowym całego programu studiów, który podjęli, jest/był język polski, lub

5) w wyjątkowych sytuacjach, zdadzą test Politechniki Łódzkiej ze znajomości języka polskiego i zapłącą za wydanie certyfikatu.

język angielski

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz studia doktoranckie, prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia:

Dyplomy ukończenia:

- studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej,

- studiów wyższych za granicą – uznaje się język wykładowy.

Dodatkowo, dla potwierdzenia znajomości języka angielskiego wymagane są następujące certyfikaty lub zaświadczenia:

- First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage — co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),

- International English Language Testing System IELTS – powyżej 6 pkt – zaświadczenia wydane przez University of Cambridge ESOL Examinations,
British Council, IDP IELTS Australia,

- Educational Testing Service (ETS) — w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupeΠnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupeΠnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) — co najmniej 700 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

język francuski

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz studia doktoranckie, prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia:

Dyplomy ukończenia:

- studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej,

- studiów wyższych za granicą – uznaje się język wykładowy.

Dla potwierdzenia znajomości języka francuskiego wymagane są następujące certyfikaty lub zaświadczenia:

- Diplôme d’Etudes de Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue Française (SAFL) – wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF).

- Certyficat d’acès au DALF organizowany przez Instytut Francuski,

- Diplôme de Langue Française (DL), Diplôme Supèrieur d’Etudes Françaises Modernes (DS.), Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF) – wydane przez Alliance Française,

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

 

Poznaj nasz kampus