75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Drzwi Zawsze Otwarte

"DRZWI ZAWSZE OTWARTE" to projekt, w ramach którego przez cały rok zapraszamy uczniów i nauczycieli na naszą uczelnię. Chcemy być w stałym kontakcie z młodzieżą i pedagogami, proponując bogaty i różnorodny program promujący naukę oraz studia na kierunkach ścisłych.

 

Poniżej prezentujemy aktualne tematy wykładów, pokazów oraz warsztatów, jakie przez cały rok prowadzimy na poszczególnych Wydziałach.

W celu ustalenia terminów, formy i tematu zajęć prosimy o kontakt z Działem Promocji (tel. 42 631-20-10) lub z osobami odpowiedzialnymi za kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami na poszczególnych wydziałach.
 

Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej zaprasza na spotkania z mechatroniką, budową maszyn, drukarkami 3D i innymi obszarami nauk mechanicznych. Będzie wiele okazji do samodzielnego sprawdzenia, jak działają maszyny i co potrafią wytworzyć!

 

1. Badanie mikrostruktury krystalograficznej metali

Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z techniką wykonywania zgładów metalograficznych, począwszy od przygotowania próbek, obejrzenia ich struktury pod specjalnym mikroskopem. Uczestnicy zostaną zapoznani z budową i obsługą mikroskopów do obserwacji mikrostruktury materiałów. Własnoręcznie wykonają próbki do obserwacji mikrostruktury stopu poprzez operacje szlifowania, polerowania oraz trawienia. Po wykonaniu próbek zapoznają się z budową mikrostruktury materiału dzięki obserwacjom mikroskopowym.

2.Obróbka skrawaniem

W ramach tego warsztatu można zapoznać się z budową maszyn do obróbki skrawaniem. Uczestnicy będą obrabiali materiał (wykonywali otwory) przy zastosowaniu różnych wariantów oprzyrządowania oraz narzędzi i pomocy warsztatowych. Te wszystkie zadania posłużą do wyliczenia granicznej liczby sztuk, przy której opłaca się zastosowanie konkretnego uchwytu obróbkowego. Dzięki tym warsztatom, uczniowie będą umieli rozróżnić tokarkę od frezarki oraz rozpoznawać narzędzia do obróbki ubytkowej.

3. Technologia wtrysku tworzyw sztucznych

Podczas warsztatów zostaną przybliżone technologie wykonywania wyprasek z tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania. Uczestnicy, po wstępnym zapoznaniu się z technologią oraz budową urządzenia, własnoręcznie wykonają wypraski, dobierając odpowiednie parametry procesu. Następnie porównają ze sobą powstałe wypraski i określą optymalne parametry wtrysku.

4. Odlewanie w technologii pełnej formy

W trakcie warsztatów uczniowie zapoznają się ze specjalną techniką wykonania odlewów metalowych przy zastosowaniu styropianu. Własno-ręcznie przygotują styropianowy zestaw modelowy potrzebny do wykonania odlewu, począwszy od wykonania modelu styropianowego, poprzez klejenie zestawu modelowego, aż po nakładanie pokrycia ceramicznego. Każdy wykona odlew metalowy w piaskowej formie niedzielonej.

5. Aplikacje robotów przemysłowych  

Pokazy robotów przemysłowych służących studentom do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

6. Spawanie w atmosferach ochronnych

Spawalnictwo jest działem technologii mechanicznej obejmującym łączenie metali przez spawanie i zgrzewanie oraz procesy pokrewne. Na warsztatach uczniowie będą mogli bliżej zapoznać się z technologią spawania w osłonach gazowych stosowanych głównie do aluminium, miedzi, stali niskowęglowych i wysokostopowych.

7. Obrabiarki CNC

W ramach tego ćwiczenia zapoznamy uczestników z możliwościami technologicznymi frezarki sterowanej numerycznie, a także z metodami jej programowania. Za pomocą oprogramowania EdgeCAM zostanie przygotowana próbka na to urządzenie, która następnie będzie poddana procesowi obrabiania.

8. Formowanie ręczne i zalewanie

Celem warsztatów jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z wytwarzaniem odlewów metalowych. Można je wykonywać metodą tradycyjną w różnych formach piaskowych. Uczestnicy warsztatów własnoręcznie wykonają tego typu formę, wykorzystując typowe narzędzia, takie jak: ubijak, nakłuwak, sito, gładzik. Wykonana forma zostanie zalana ciekłym stopem metali. Po wybiciu odlewu z formy uczniowie ocenią jego jakość, nazywając powstałe wady, a na tej podstawie określą jakość samej formy.

9. Design Thinking

Na zajęciach utworzone będą interdyscyplinarne zespoły, aby z wielu różnych stron mieć spojrzenie na zadany problem. Prowadzący pokażą, że w Design Thinking nie ma całkowicie złych pomysłów, bo nawet te mniej trafione, mogą pobudzić członków grupy do spojrzenia na problem w innej płaszczyźnie. Każdą myśl trzeba więc zapisać, by można ją następnie rozwinąć, bądź do niej wrócić w kolejnych etapach pracy nad problemem.
Czas trwania: 2-3 godz., maksymalna liczba uczestników: ok. 20 uczniów szkół średnich

10. Projektowanie przestrzenne

To prezentacja najnowszego oprogramowania do projektowania komputerowego. Uczestnicy zajęć będą nie tylko projektować elementy maszyn czy urządzeń codziennego użytku, ale także dobierać materiały czy projektować technologie obróbek cieplnych lub cieplno-chemicznych.
Czas trwania: 2-3 godz., maksymalna liczba uczestników: ok. 20 uczniów szkół średnich

11. Nauka o materiałach w praktyce

W ramach zajęć uczestnicy poznają budowę, właściwości, metody otrzymywania oraz metody badania różnego rodzaju materiałów. Od pobrania próbki, zrobienia zgładu metalograficznego i ujawnienia struktury, aż po zaawansowane metody badań, takie jak mikroskopia skaningowa czy dyfraktometria rentgenowska.
Czas trwania: 2-3 godz., maksymalna liczba uczestników: ok 20 uczniów szkół średnich

12. Drukowanie 3D - fikcja czy rzeczywistość?

Warsztaty pokazujące możliwości i zastosowanie drukarek 3D w warunkach technicznych.

13. Jak powietrze napędza fabryki?- Sterowanie komputerowe i pneumatyka w praktyce.

Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość zapoznania się z elementami pneumatyki przemysłowej i ich funkcjonowaniem. Będą mogli skonstruować podstawowy układ pneumatyczny oraz zaprogramować proste operacje robocze.

Kontakt:
Piotr Zawadzki
tel.: 791-740-920
e-mail: piotr.zawadzki@p.lodz.pl

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki to największa jednostka na naszej uczelni. Ma w swojej ofercie wiele ciekawych wykładów i warsztatów.

 

 1. Nadprzewodnictwo
  Zajęcia pokazowe mają na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi właściwościami nadprzewodników, jako materiału o zerowym oporze i specyficznych właściwościach magnetycznych. Dodatkowo zostanie przeprowadzony pokaz lewitacji nadprzewodnika.
 2. Kurs lutowania (na stanowisku 3 osoby, czas trwania 30 min).
 3. Przykłady robotów i ich zastosowanie (MAOR, robot zwiadowczy manipulator, roboty Sumo, LineFollowery, Drony, Robozwierzaki).
 4. Eksploracja koła naukowego robotyków: SKaNeR
  Studenci wspólnie z uczniami będą sterowali robotem wyposażonym w kamerę, wykonując  po drodze różne polecenia
 5. Jak powstaje "zielona" energia? 
  Uczniowie będą mogli zapoznać się z pracą odnawialnych źródeł energii oraz dowiedzą się, jaki jest ich wpływ na system elektroenergetyczny.
 6. Czy wystarczy nam prądu? Czyli jak zapobiec blackoutowi w przyszłości
  Wykład przedstawia problemy, przed którymi stoi polska energetyka: dlaczego odnawialne źródła energii stanowią problem dla bezpiecznej pracy systemu? Uczniowie dowiedzą się nad czym pracują naukowcy z PŁ, aby zapobiec blackoutowi.
 7. Oświetlenie sztuczne a proces widzenia (wykład, zajęcia pokazowe)
  Zajęcia mają na celu przedstawienie wpływu promieniowania widzialnego, emitowanego przez nowoczesne źródła światła m.in. na sposób rozróżniania barw oświetlanych przedmiotów.
 8. Transport szynowy w XXI wieku
  Wykład przybliżający rolę transportu publicznego we współczesnym świecie, techniczne perspektywy rozwoju transportu w Polsce - bezzałogowe pociągi metra, konwencjonalne koleje aglomeracyjne i regionalne, koleje dużych prędkości.
 9. Energia odnawialna – i Ty możesz być producentem energii elektrycznej
  W ramach wykładu uczniowie zapoznają się z technologiami obecnie wykorzystywanymi do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz ich wpływem na niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
 10. Elektronika wokół nas
  Zajęcia obejmują 45 minutowy wykład i godzinne zwiedzanie laboratoriów Instytut Elektroniki
 11. Zwiedzanie laboratoriów informatycznych Instytutu Informatyki Stosowanej Wydz. EEIA PŁ
 12. Programowanie inteligentnych budynków. Zajęcia pokazowo - warsztatowe dla grupy max. 15 osób, trwające ok. 1h.
 13. Inteligentne budynki – wykład
 14. Programowanie systemów wbudowanych, czyli jak działa domowy sprzęt elektroniczny.
 15. Podstawy programowania sterowników PLC, czyli informatyka w elektronice przemysłowej.
 16. Systemy SCADA, czyli sterowanie całą fabryką z jednego komputera.
 17. Android, czyli napisz swoją aplikację mobilną.
 18. JavaScript (TypeScript), czyli przyszłość aplikacji internetowych.
 19. Architektura komputerów, czyli dlaczego matematyki warto się uczyć.

 

Kontakt:
dr inż. Ewa Korzeniewska
e-mail: ewa.korzeniewska@p.lodz.pl

 

Wydział Chemiczny

Wydział Chemiczny oferuje uczniom i nauczycielom szeroką ofertę edukacyjną w formie prezentacji Instytutów, wykładów, laboratoriów oraz kół zainteresowań. Zajęcia z zakresu CHEMII, TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, NANOTECHNOLOGII, BIOMATERIAŁÓW, CHEMII SĄDOWEJ i OCHRONY ŚRODOWISKA, opracowane zostały w oparciu o aktualną podstawę programową przedmiotu chemia, realizowanego w GIMNAZJUM i LICEUM.

 

A) Zwiedzanie jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego. W ramach tego działania uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą naukowo-badawczą Wydziału, uczestniczyć w badaniach wykonywanych często na unikatowej w skali kraju aparaturze,  zaznajomić się z tematyką realizowanych w danej jednostce badań i projektów naukowych, a także będą mogli bezpośrednio porozmawiać ze swoimi starszymi kolegami o studiowaniu na Wydziale Chemicznym.

B) Wykłady o charakterze popularno-naukowym. Przygotowane prelekcje mogą być wygłaszane zarówno na Wydziale Chemicznym, jak i w ramach zajęć szkolnych, festynów, festiwali naukowych, itp. Tematyka proponowanych wykładów dotyczy: historii chemii, chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej, biomateriałów i inżynierii materiałowej, a także ochrony środowiska i ekologii.
Tytuły wykładów oraz ich streszczenia znajdują się na stronie internetowej Wydziału (www.chemia.p.lodz.pl, w zakładce „OFERTA DLA SZKÓŁ”).

C) Koło Młodych Chemików. Od ponad trzydziestu lat na Wydziale Chemicznym odbywają się cykliczne, cotygodniowe zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kl. I-III) oraz uczniów ostatniej klasy gimnazjum, zainteresowanych pracą w laboratorium chemicznym. W ramach programu, prowadzone są zajęcia laboratoryjne wykraczające poza podstawę programową liceum, poprzedzone wykładem dotyczącym tematu zajęć. Uczniowie, najczęściej kierowani przez nauczycieli, poszerzają na zajęciach swoją wiedzę z zakresu chemii i fizyki, przygotowując się w ten sposób do konkursów przedmiotowych i egzaminów gimnazjalnych/maturalnych.

Zajęcia odbywają się od października do maja raz w tygodniu przez 3 godziny. Liczba uczestników laboratoriów to 45 - 60 osób w każdym roku szkolnym.
Nadzór metodyczny i merytoryczny nad realizacją zajęć sprawuje dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz (tel. 42 631 31 08, e-mail: elzbieta.szubiakiewicz@p.lodz.pl), nauczyciel chemii w Zespole Szkół Politechniki Łódzkiej.

D) Laboratoria dla młodzieży szkolnej. Wydział Chemiczny PŁ oferuje zajęcia laboratoryjne z zakresu CHEMII NIEORGANICZNEJ, ORGANICZNEI I FIZYCZNEJ dla zorganizowanych grup młodzieży gimnazjalnej i licealnej pod opieką nauczycieli, udział w których ma na celu uatrakcyjnienie procesu kształcenia w ramach przedmiotu chemia. Ćwiczenia zostały opracowane i przygotowane przez nauczycieli akademickich i są spójne z podstawą programową przedmiotu chemia realizowaną w GIMNAZJUM i LICEUM.

Nauczyciele mogą wybierać jeden z proponowanych tematów:

 1. Amfoteryczność
 2.  Analiza ilościowa – analiza miareczkowa
 3. Cykl przemian chemicznych miedzi
 4. Właściwości chemiczne związków chromu i manganu
 5. Szereg elektrochemiczny metali – aktywność metali
 6. Chemia organiczna w chemii gospodarczej, żywności, lekach
 7. Najważniejsze klasy związków organicznych
 8. Badanie własności utleniających nadtlenku wodoru H2O2 – wpływ katalizatora
 9. Występowanie i zastosowanie izotopów promieniotwórczych, metody detekcji promieniowania jądrowego
 10. Badanie dyfuzji barwników i procesu krystalizacji w żelach agarowych
 11. Mydła- otrzymywanie, własności i zastosowanie
 12. Krem lanolinowy z olejem jojoba i masłem shea – jako przykład emulsji woda w oleju
 13. Ogniwa galwaniczne. Siła elektromotoryczna ogniwa
 14. Efekt krioskopowy i ebulioskopowy. Wyznaczanie masy molowej metodą krioskopową
 15. Otrzymywanie cieczy ferromagnetycznej
 16. Otrzymywanie nanocząstek srebra metodą chemiczną
 17. Wytwarzanie organicznych diod elektroluminescencyjnych jako energooszczędnych źródeł światła

 

UWAGA: Należy pamiętać, że udział w zajęciach laboratoryjnych związany jest z kontaktem młodzieży z odczynnikami chemicznymi (nieorganicznymi i organicznymi) i wymaga przestrzegania szczególnych zasad pracy w laboratorium (określonych przez Regulaminy BiHP oraz P-POŻ). Warunkiem uczestnictwa  w tego rodzaju formie kształcenia jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia ZGODY NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH LABORATORYJNYCH.
Z tego powodu, prosimy nauczycieli o kontakt z dr inż. Karoliną Chałupką (tel.: 42 631 31 25, e-mail: karolina.chalupka@p.lodz.pl) przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem w celu ustalenia tematu zajęć, programu wizyty na Wydziale Chemicznym PŁ, przekazania stosownych oświadczeń i instrukcji do ćwiczeń.

 

Kontakt:
dr inż. Karolina Chałupka
tel.: 42 631-31-25
e-mail: karolina.chalupka@p.lodz.pl

 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów proponuje kilka spotkań, dzięki którym będzie można poznać specyfikę tamtejszego studiowania. Rozwiejemy wszelkie mity o włóknie i pokażemy jak bardzo jesteśmy nowocześni i potrzebni w przemyśle!
 

1. Kosmiczne tekstylia

Na wykładzie zostaną przedstawione wybrane kierunki rozwoju włókiennictwa i tendencje do nowatorskiego zastosowania tekstyliów w XXI wieku.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 min. 

 

2. Czego oprócz jedzenia i powietrza potrzebujesz do życia?

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane tekstylia codziennego użycia, o których użytkownicy nawet nie wiedzą, że je stosują. Uczestnicy poznają tekstylia wykorzystywane w sporcie, medycynie, samochodach, samolotach oraz innych dziedzinach przemysłu.

Wykład dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 min. 

 

 3. Niezwykłe włókna

Spotkanie poświęcone jest niezwykłym właściwościom włókien mających zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Uczniowie mają możliwość wykonać próbki wyrobów z niezwykłymi włóknami i obejrzeć różnorodne próbki włókien.

Wykład dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 min. 

 

4. Tekstylia przyjazne człowiekowi

Podczas wykładu przedstawione zostaną innowacyjne surowce, materiały i wyroby włókiennicze o cechach zapewniających komfort fizjologiczny i bezpieczeństwo użytkowania z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 20 min. 

5. Odzież inteligentna

Wykład obejmuje zagadnienia dotyczące najnowszych rozwiązań w zakresie odzieży, w tym odzieży wielofunkcyjnej oraz tzw. smart. Przedstawione zostaną przykłady innowacyjnych ubrań o unikatowych właściwościach i funkcjach, m.in. z zastosowaniem rozwiązań tekstronicznych.

Wykład dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 min. 

 

6. EKO Plastik

Rozwój przetwórstwa tworzyw sztucznych powoduje nie tylko otrzymywanie lekkich nowoczesnych konstrukcji, ale też wzrost odpadów. Istnieją jednak tworzywa, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Wykład przybliży tematykę związaną z pozyskiwaniem i przetwórstwem biopolimerów, a także ich ekologiczną utylizacją.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 min. 

 

7. Pi razy OKO

Pomiary towarzyszą człowiekowi od lat, jednak czy zawsze potrafimy je wykonać. Wykład przybliży tajniki współczesnych pomiarów w nauce oraz tych wykonywanych na co dzień na oko.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 min. 

 

8. Historia mikroskopii historią wielkich odkryć

Wykład przybliży rozwój mikroskopii począwszy od mikroskopii optycznej a skończywszy na mikroskopii sił atomowych. Przedstawione zostaną przykłady znaczącej roli mikroskopii w największych odkryciach ostatnich lat, np. w odkryciu grafenu.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 min. 

 

9. Tekstylia inteligentne w ochronie zdrowia

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 45 min. 

 

10. Mikrokapsułki polimerowe w kontrolowanym wydzielaniu naturalnych substancji leczniczych

Wykład przedstawia możliwości zastosowania polimerowych mikrokapsułek zawierających naturalne substancje lecznicze do modyfikacji wyrobów tekstylnych.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 40 min.  

 

11. Nowoczesne oprogramowanie inżynierskie i jego wykorzystanie w wirtualnym laboratorium mechaniki

Wykład stanowi przegląd dostępnego dla studentów i uczniów w pełni funkcjonalnego oprogramowania inżynierskiego wykorzystywanego w najlepszych firmach i biurach konstrukcyjnych. Zaprezentowane zostaną przykładowe symulacje numeryczne i obliczenia oraz zadania wykonywane przez studentów w ramach wirtualnego laboratorium mechaniki.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 min. 

 

12. Czy Twój T-shirt chroni Cię skutecznie przed słońcem?

Letnia odzież, tak jak krem do opalania, też ma swój „faktor”. Badania wykazują, że duża część przeznaczonej na lato odzieży, mimo iż zapobiega powstawaniu rumienia na skórze, nie chroni skutecznie użytkownika przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Aby mieć pewność, że letni wyrób odzieżowy stanowi skuteczną barierę dla promieniowania UV należy wyznaczyć dla niego wskaźnik UPF (Ultraviolet Protection Factor), który jest odpowiednikiem parametru SPF (Sun Protection Factor), charakteryzującego skuteczność ochronną kremów do opalania.

Warsztaty dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania warsztatów: 45-60 min.

 

13. Projekt i wykonanie wyrobu włókninowego z uwzględnieniem aspektów wzorniczych

Celem warsztatów jest modelowanie efektów zdobniczych w oparciu o wybraną technologię wytwarzania włóknin. Zadaniem uczniów będzie, na bazie przygotowanej wcześniej próbki włókniny igłowanej, zaprojektować własną kompozycję barwną, wykorzystując kolorowe włókna przędne oraz utrwalić kompozycję w procesie igłowania.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 45-60 min.

 

14. Warsztat projektanta

Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie stworzyć artystyczny przedmiot techniką assamblage. Jest to ćwiczenie wprowadzające młodzież w zagadnienia wzornictwa.

Warsztaty dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 60-120 min.

 

15. ABC kreatywności

Warsztat, podczas którego uczestnicy poznają i przećwiczą wybrane techniki kreatywnego rozwiązywania problemów na przykładach związanych z projektowaniem.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 60-120 min.

 

16. Drugie życie opakowań – warsztaty rzeźby z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyclingu

Uczestnicy wykonują rzeźby i kompozycje przestrzenne z użyciem materiałów takich jak plastikowe kubeczki po jogurtach, kartony tetra pak, opakowania tekturowe, butelki PET, zakrętki i innych.

Warsztaty dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 150 min.

Koszt materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów – 250 zł od 30 uczestników za 1 warsztat

 

17. Animacja - czy to trudne?

W ramach warsztatów uczniowie będą mogli samodzielnie doświadczyć, że tworzenie animacji komputerowych to "pestka". Wystarczy tylko poznać kilka prostych zasad jakimi należy kierować się, aby wybrany program (Adobe Flash, służący do tworzenia animacji) sam zrobił za nas większość żmudnej pracy, jaką na co dzień musieli niegdyś wykonać twórcy pierwszych filmów rysunkowych. Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 90 min.


 

18. Projektowanie komfortu cieplnego odzieży

Warsztaty mają na celu ocenę właściwości biofizycznych, które kreują komfort fizjologiczny różnego rodzaju odzieży. Zadaniem uczestników będzie określenie optymalnego rodzaju ubrania dla zadanych warunków termicznych, na podstawie otrzymanych informacji wstępnych oraz przeprowadzenie pomiaru na manekinie termicznym.

Warsztaty dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 45-60 min.

 

19. "Odziej" się na zimę - projektowanie i wytwarzanie wyrobów dzianych

W ramach warsztatów uczniowie poznają podstawowe sploty dzianin rządkowych. Następnie, pracując w grupach, zaprojektują oraz wykonają szalik na maszynie dziewiarskiej - szydełkarce płaskiej.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 45-60 min.

 

20. Zabawa kolorem i wzorem

W ramach warsztatów uczniowie poznają technikę sitodruku na tkaninach i innych materiałach. Następnie wykonają wybrany wzór metodą sitodruku na tkaninie lub wybranym przez siebie wyrobie. Uczniowie mogą przynieść własną torbę tkaninową lub koszulkę (T-shirt) (ważne, żeby torby i koszulki były wyrobami bawełnianymi i miały jasny kolor).

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 45-60 min.

 

21. Bionika, czyli czego możemy nauczyć się od Matki Natury chcąc mądrzej projektować

Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestniczek i uczestników do zagadnień twórczego rozwiązywania problemów projektowych poprzez odwołanie się biologii. Bardzo często okazuje się, że natura poradziła sobie już dawno z jakimś problemem technicznym, w dodatku czyniąc wyjątkowo sprytnie i do tego estetycznie. W trakcie warsztatów przewidziane jest wykonanie dwóch ćwiczeń: pierwsze z nich ma na celu stworzenie wytrzymałej konstrukcji w oparciu o przykłady zaczerpnięte z natury; drugie zadania to próba naśladowania prostego mechanizmu, który możemy podpatrzeć u organizmów żywych.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 120 min.

 

22. Tworzymy swój własny wzór hafciarski

Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie z programem do tworzenia wzorów hafciarskich. Obejmują wykonanie własnych wzorów hafciarskich płaskich i wypukłych.

Warsztaty dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 90 min.

 

23. Mikroskopia włókien

W ramach warsztatów uczniowie dokonają oceny budowy morfologicznej wybranych włókien naturalnych i syntetycznych za pomocą technik mikroskopowych. Będą mieli możliwość zapoznania się z metodyką przygotowania preparatów mikroskopowych do oceny powierzchni i przekrojów poprzecznych włókien. Ocenią wpływ budowy włókien na ich właściwości użytkowe.

Warsztaty dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 45-60 min.

 

24. Naturalny opatrunek hydrożelowy

W ramach zajęć laboratoryjnych uczniowie wykonają hydrożel w oparciu o naturalne polimery np. chitozan, żelatynę, alginian sodu.

Warsztaty dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 90 min.

 

25. Dotknij chemii

To warsztaty, w ramach których uczniowie przeprowadzą proste ćwiczenia laboratoryjne z zakresu preparatyki organicznej i nieorganicznej, chemii analitycznej, kinetyki reakcji i właściwości cieczy i roztworów.

Warsztaty dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 45-60 min.

 

26. Komputerowe projektowanie wyrobów dziewiarskich

W ramach warsztatów uczniowie zapoznają się z zasadami projektowania dzianin kolumienkowych. Będą rozrysowywać sploty dzianin na igłach, a następnie wykonają projekt w odpowiednim programie komputerowym.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 60 min.

 

27. Komputerowe projektowanie materiałów odzieżowych

Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży z możliwością wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych do wzorniczego projektowania materiałów włókienniczych. Warsztaty obejmują naukę użytkowania odpowiednich funkcji programu graficznego dedykowanego projektantom tekstyliów.
Czas trwania: 45 min., maksymalna liczba uczestników: 8 uczniów gimnazjum i szkół średnich.

 

28. Od włókna do …

Pokaz różnych surowców włókienniczych: naturalnych (luźne włókna bawełny, lnu, palmy, wełny, itp) oraz chemicznych (granulat i włókno poliestrowe, poliamidowe, polipropylenowe, szklane, węglowe itp.) wraz z przykładowymi próbkami gotowych wyrobów. Uczestnicy oglądają, dotykają, wąchają i porównują różne surowce i dyskutują o ich zastosowaniu. Doświadczalnie poznają metodę skręcania włókien, obserwują mechaniczne plecenia sznurów oraz indywidualnie wykonują taśmę z czterech sznurków techniką makramy – własnoręcznie wykonany wyrób wraz z instrukcją stanowi pamiątkę z zajęć.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 45 min.

 

Kontakt:
dr Michał Puchalski
tel.: 42 631 33 22
e-mail: michal.puchalski@p.lodz.pl

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Zapraszamy na Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności! Można tu poznać wiele informacji naukowych z życia codziennego! Chcemy zaciekawić wszystkich tematyką zdrowego żywienia, GMO i naukami biotechnologicznymi.

1. Uwarunkowania oraz korzyści studiowania na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności

Powszechnie wiadomo, że Absolwent Uczelni technicznej ma większe możliwości znalezienia pracy niż Absolwent Uniwersytetu. Szczególnie dotyczy to Absolwenta naszego Wydziału, bo produkcja żywności była i jest ważną gałęzią gospodarki nie tylko polskiej. Warto podkreślić, że studiując na Wydziale BiNoŻ, Studenci mogą wybrać zarówno kierunek studiów jak i specjalizację oraz dobrać ukierunkowanie zawodowe zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz predyspozycjami. Celem wykładu jest omówienie możliwości wyboru rodzaju studiów, a także zatrudnienia Absolwentów Wydziału.

Wykład i warsztaty dla uczniów szkół średnich oraz wycieczka po wydziale

Czas trwania: 60-90 min

 

2. Antocyjany - roślinne kameleony

Antocyjany są to rozpuszczalne w wodzie barwniki roślinne. Odpowiadają za szeroką gamę barw, od pomarańczowej poprzez czerwoną aż do prawie czarnej kwiatów, owoców czy warzyw. Co odpowiada za taką różnorodność kolorów barwników antocyjanowych? Czy możemy zmienić czerwony sok owocowy na zielony lub niebieski? A może możemy pozbawić np. owoce ich naturalnej barwy?

Wykład i warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 3. Zielone światło dla zielonej biotechnologii

W ramach wykładu omówione zostaną rodzaje genetycznych modyfikacji roślin oraz wynikające z nich korzystne efekty. Zwrócona zostanie również uwaga na elementy ryzyka uwzględniane w konstrukcji GM roślin jak i zasady dopuszczania na rynek żywności zawierającej transgeniczny surowiec. Przedstawione zostaną dane odnośnie powierzchni upraw poszczególnych GM roślin na świecie.

Wykład i warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

4. DNA staje się widoczne! - DNA becomes visible! (zajęcia prowadzone w języku polskim lub angielskim)

Warsztaty pokazujące technikę elektroforezy DNA, która umożliwia nam wizualizację DNA

i identyfikację jego wielkości. Dlaczego rośliny są zielone? Warsztaty pokazujące izolację pigmentów roślinnych i ich rozdział metodą chromatografii papierowej i cienkowarstwowej.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 5. Jak woda przepływa przez rośliny? - How water travels through plants? (zajęcia prowadzone w języku polskim lub angielskim) 

Wiosenne warsztaty, podczas których badany jest proces transpiracji w świeżo zakwitniętych roślinach za pomocą potometru. Ponadto przyjrzymy się bioróżnorodności wiosennego trawnika.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 6. Żywienie przyszłości czyli super produkty w diecie człowieka

Dieta przyszłości to opowieść o trendach w żywieniu i super produktach. Dzięki naukowym osiągnięciom, znane i nieznane produkty stają super żywnością? A w nietypowych połączeniach jeszcze korzystniej wpływają na zdrowie człowieka i jego samopoczucie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy składniki super produktów wchodzą w „dialog z DNA” i uciszają geny starzenia.

Wykład i warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 7. Tajne przez poufne, czyli co kryje liczba Pi

Liczba Pi była i nadal jest inspiracją. Wykorzysta ją matematyk, chemik, biochemik, fizyk, inżynier, architekt, a nawet poeta. Noblistka Wisława Szymborska pisała o niej z niebywałą lekkością i żartem rozpoczynając wiersz słowami: "Podziwu godna liczba Pi trzy koma jeden cztery jeden". W chemii ma swoje ważne miejsce, muzyk ją zagra, śpiewak zaśpiewa. Występuje chyba w każdej dziecinie życia. Ukryta jest w miejscach, w których się nie spodziewasz.

Wykład i warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

  

8. Jak zostać kulinarnym detektywem?

Powszechnie wiadomo, że na zdrowie człowieka w największym stopniu wpływa właściwa dieta i tryb życia. Każdego dnia dokonujemy wyborów: co zjeść? A nie jest to łatwe, gdyż każdego roku powstaje ponad 30 tys. nowych produktów spożywczych. A na nasze wybory kulinarne znaczący wpływ wywiera reklama. Czy są to decyzje trafne? I co zrobić, aby były to najlepsze wybory dla naszego zdrowia? Trzeba zostać kulinarnym detektywem. Podpowiemy, jak w prosty sposób wybierać żywność, która korzystnie wpływa na zdrowie człowieka i koncentrację. Dowiesz się, co jest lepsze, powszechnie reklamowana margaryna, czy może jednak niereklamowane masło. Jak rozpoznać i na co zwracać uwagę przy ocenie wartość odżywczej produktu? Jaki jest najlepszy tłuszcz do smarowania, smażenia i pieczenia i jakie to ma znaczenie? A ile jest szynki w szynce? Czym reklamowany Actimel różni się od jogurtu naturalnego? Czy ciemne i razowe pieczywo znaczy to samo? Co sprawia, że paczkę chipsów zjadamy na poczekaniu i jeszcze nam mało. Czy istnieją pożywne, wartościowe przekąski i zdrowe słodycze? Gdy zostaniesz kulinarnym detektywem poznasz odpowiedzi na te pytania.

Wykład i warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

9. Jak pachnie świat?

Każdego dnia otacza nas mnóstwo zapachów. Wpływają one na nasz nastrój, czasami ostrzegają, innym razem przywołują wspomnienia. Warto mieć nosa… na zapachy otaczającego nas świata, gdyż pełnią one ważną rolę w życiu człowieka, także zwierząt i roślin. Dlaczego otaczający świat pachnie z różną intensywnością? I czy pachną nasze geny? Dowiesz się, gdy się spotkamy na zajęciach.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

  

10. Czy można dosięgnąć DNA?

Uniwersalnym nośnikiem informacji genetycznej jest kwas deoksyrybonukleinowy. DNA to kod chemiczny, który opisuje każdą żywą formę istniejącą na naszej planecie. Jak powstało DNA i kiedy, chyba nie dowiemy się nigdy. Wiemy natomiast, kiedy zostało odkryte przez człowieka i jak

w związku z tym zmieniło się postrzeganie nas samych i świata. Ta niezwykła struktura inspiruje od dziesiątek lat, gdyż ukrytych jest w niej tak wiele informacji o człowieku i zwierzętach, roślinach i bakteriach. Badania nad DNA nieustannie trwają i wiemy o nim coraz więcej… ale do odkrycia wszystkich jego sekretów jeszcze daleka droga. Jak wygląda ta struktura? Czy jest skomplikowana? Czy DNA można wyizolować, zobaczyć i dotknąć? Przekonaj się i zostań nastoletnim biochemikiem. Wyizolujesz DNA, zobaczysz i dotkniesz! Wykonamy także model przestrzenny struktury DNA.

Wykład i warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

11. Eko-sposoby na pielęgnację urody

Eko-sposoby na pielęgnację urody, to wykład i warsztat poświęcony sekretom wykorzystania produktów naturalnych w kosmetyce domowej. Dzięki takim produktom możemy przygotować ekologiczne, naturalne kosmetyki o wyjątkowym i wielokierunkowym działaniu. Takie kosmetyki wykonane w domowym zaciszu to prosty sposób na bogate w składniki odżywcze preparaty, idealne do każdego rodzaju skóry. Przyjdź i pobaw się z nami w miodowe czary mary dla urody!

Wykład i warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

  

 12. Naturalna czy przetworzona, dokąd zmierza żywność w XXI wieku

Coraz trudniej jest producentom żywności sprostać wymaganiom w XXI wieku. Konsumenci wymagają, aby żywność była naturalna, zdrowa i smaczna, natomiast handel oczekuje produktów trwałych, które nie ulegną zepsuciu i starzeniu. Dodatkowo każda ze stron, włączając producentów, chciałaby, aby żywność była tania. Czy można pogodzić tak różne wymagania? Czy żywności przetworzonej należy się obawiać? Czy będzie nas stać na żywność ekologiczną? Czy współczesna żywność ma związek z epidemią chorób cywilizacyjnych? Ile możemy wyczytać z etykiety? Wykład będzie poszukiwaniem odpowiedzi na zadane pytania poprzez porównanie i dyskusję oczekiwań różnych uczestników rynku żywności.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 13. Cała prawda o tłuszczach

Tłuszcze są zdrowe czy nie? Masło czy margaryna? Oliwa z oliwek, olej rzepakowy, słonecznikowy, kokosowy, palmowy czy smalec? Jakie tłuszcze warto jeść, a jakich lepiej unikać? Czy można żyć bez tłuszczu? Kiedy pytań jest coraz więcej, a odpowiedzi wydają się wymykać jak tłusta rybka, warto posłuchać, co mówi Nauka!

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

  

14. Na tropie alergii

Kiedyś alergie były rzadkością, dzisiaj w każdej klasie alergikami może być nawet połowa uczniów! W czasie wykładu spróbujemy odpowiedzieć, jak to się stało, a także co łączy lateksowe rękawiczki z melonem, pomidora z fistaszkami, co wspólnego ma uczulenie na kota z kotletem wieprzowym, a katar sienny –  z alergią na jabłka.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

15. Drożdże - mikroskopijna fabryka

W ramach warsztatów będą poruszane różnorodne zagadnienia związane z potencjałem tkwiącym w komórce drożdży: Etanol - czy jest potrzebny? Buraki na stacji benzynowej - co warto wiedzieć o bioetanolu. Tajemnice fermentacji alkoholowej - zjawiska widzialne i niewidzialne. Czy whisky to wódka? Czy koniak ma starszego brata? Kto zjadł olej? - pączki z drożdży. Jak wyprasować drożdże. Drożdżowa bomba witaminowa.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

16. Mikroorganizmy wokół nas

Wykład: Mikroorganizmy naturalnie występujące w środowisku (powietrze, woda, gleba), tj. bakterie, drożdże, grzyby strzępkowe, glony i pierwotniaki. Mikrobiota zasiedlająca człowieka (przewód pokarmowy, skóra). Mikroorganizmy stosowane w produkcji żywności.

Warsztat: Obserwacja mikroskopowa oraz barwienie drobnoustrojów pochodzących z jamy ustnej człowieka, z mlecznych napojów fermentowanych, drożdży piekarskich, mikroorganizmów glebowych, glonów i pierwotniaków ze środowiska wodnego.

Wykład i warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 17. Mikrobiologia od kuchni nie tylko dla profesjonalistów

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ser ma dziury i jak „żywe” są kultury bakterii z reklam jogurtów, a bakterie i pleśnie są zawsze niebezpieczne - to te zajęcia są właśnie dla Ciebie. Odkryjemy zastosowanie drobnoustrojów w produkcji żywności. Sprawdzimy, jakie mikroorganizmy są odpowiedzialne za kiszenie kapusty i ogórków, smak jogurtu, kefiru i różnych serów. Czy DNA można zobaczyć gołym okiem? Przekonaj się, jak wygląda praca profesjonalnego mikrobiologa.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

18. Mikrołowy - w poszukiwaniu „niewidzialnych mieszkańców”

Na warsztatach w laboratorium mikrobiologicznym odkryjemy tajemnice mikroświata i poznamy „niewidzialnych mieszkańców” nie tylko żywności, ale także wody, powietrza i gleby. Obejrzymy kolonie kolorowych bakterii i puszystych pleśni. Sprawdzimy czy na brudnych rękach naprawdę "mieszkają" mikroorganizmy i czy mydło wszystko umyje. Nauczymy się pracować z mikroskopami i poznamy sprzęt prawdziwych mikrobiologów. Stań się adeptem sztuki mikrobiologicznej, a na własne oczy przekonasz się, że mikroorganizmy są wszędobylskie !!!

Warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 

19. W poszukiwaniu prozdrowotnych mikroorganizmów

Co to są probiotyki, prebiotyki i synbiotyki. Kryteria probiotyczności. Źródła drobnoustrojów probiotycznych. Zastosowanie probiotyków w produkcji żywności i medycynie.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

20. Dobry chleb?  – z biotechnologią to łatwe

Słuchacze dowiedzą się, co to jest chleb na zakwasie, dlaczego jego produkcja nie jest prosta i jak biotechnologia ułatwia uzyskanie pieczywa wysokiej jakości. Na wykładzie uczestnicy poznają zagadnienia mikrobiologiczne związane z produkcją, dowiedzą się, czym są piekarskie kultury starterowe. Poznają się również, na czym polega prozdrowotny fenomen pieczywa na zakwasie.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 21. Dieta bezglutenowa – realna potrzeba czy przejściowa moda?

Wykład odpowie na pytanie, czy żywność może być niezdrowa? Wyjaśni, co to są choroby dietozależne, na czym polega nietolerancja glutenu i kiedy dieta bezglutenowa jest konieczna. Słuchacze dowiedzą się również, dlaczego tak trudno wyprodukować smaczny chleb bezglutenowy i jak sobie z tym radzą technolodzy. I czy prawdą jest, że jedząc chleb można „wyhodować” „pszenny brzuch”?

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 22. Jedzenie dla zdrowia i przyjemności

Wykład o tym, jak dieta wpływa na nasze zdrowie, które nawyki żywieniowe są dobre, a które złe? Jaka jest fizjologiczna rola błonnika pokarmowego i gdzie należy go szukać? Poruszony zostanie problem otyłości, a jednocześnie wykładowca pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy pieczywo tuczy?

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

  

23. Biogaz jako odnawialne źródło energii

Celem wykładu będzie zapoznanie słuchaczy z procesem produkcji i wykorzystania biogazu jako odnawialnego źródła energii. W przystępnej formie zostanie wyjaśnione jak powstaje biogaz oraz jakie odpady mogą być wykorzystywane do jego produkcji. Ponadto zaprezentowany zostanie cykl wytwarzania biogazu począwszy od etapów gromadzenia i przygotowania odpadów, poprzez ich przetwarzanie na biogaz, a następnie wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z tego paliwa.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 

24. Czy piwo robi się z chmielu?

Uczestnicy będą mieli szansę zgłębić aspekty jednej z najszerzej wykorzystywanych biotechnologii nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej. Warsztatowa forma zajęć zapewni możliwość zapoznania się z ideą produkcji piwa, pozwoli dotknąć i ocenić surowce oraz półprodukty, a także zaobserwować procesy biologiczne. Słuchacze dowiedzą się: skąd bierze się barwa piwa?, czym różni się słód od jęczmienia?, czy potrzebna jest waga do warzenia brzeczki?, jakie zadanie mają drożdże

i dlaczego to właśnie one „zatrudnione” są w browarze?

Warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

25. Bioaktywne składniki roślin - poprzez żywność do zdrowia

Podstawę prawidłowo zbilansowanej diety człowieka, zgodnie z piramidą żywieniową, stanowić powinny owoce i warzywa, które oprócz składników odżywczych (np. witaminy) zawierają także związki biologicznie aktywne, takie jak np. polifenole, barwniki roślinne i terpenoidy. Wyniki licznych badań zarówno in vitro, jak i in vivo, wskazują, że związki te wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej, m.in. działają antyoksydacyjnie, przeciwnowotworowo, przeciwotyłościowo, przeciwmiażdżycowo, przeciwzapalnie oraz przeciwcukrzycowo. W świetle tych informacji postulat Hipokratesa wypowiedziany w IV w. p.n.e. „Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” wydaje się być wciąż aktualny.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

26. Przeciwciała – legiony tajnych agentów

Układ immunologiczny organizmu pełni funkcję rozbudowanej organizacji obronnej, której głównym zadaniem jest selektywne niszczenie wroga. Wiadomo, iż jest przygotowana na zdarzenia mogące nigdy nie nastąpić i będzie walczyć z dzisiejszymi zagrożeniami przy pomocy wczorajszych środków, zaś stosowany przez nią arsenał techniczny obejmuje walkę z wykorzystaniem między innymi przeciwciał. W ramach zajęć (2 x 45 min.) słuchacze dowiedzą się czym są przeciwciała, jakie pełnią funkcje, w jaki sposób można je wytworzyć w warunkach in vitro oraz jak wykorzystać je w praktyce.\

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

  

27. Każda substancja jest trucizną - wszystko zależy od jej dawki

W ramach wykładu słuchacze zapoznają się z toksykologią stosowaną w badaniach in vitro.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

  

28. Mikroorganizmy w biotechnologii – fabryka cennych biocząsteczek

Mikroorganizmy to niewidoczne dla oka i niezbędna dla naszego życia biologiczne „MASZYNY”. W zależności od gatunku zachowują się „grzecznie” lub strasznie rozrabiają.  Te grzeczne pomagają nam produkując wiele użytecznych dla człowieka substancji (np. antybiotyki, witaminy, enzymy). Te drugie, łobuziaki, czasami próbują nam przeszkadzać ale potrafimy je okiełznąć, a czasami wręcz wykorzystać jako naszych sprzymierzeńców. W ramach wykładu omówione zostaną wybrane grupy związków m.in. polimery (białka/enzymy,  bionanoceluloza, kwas hialuronowy, chityna, chitozan), antybiotyki, witaminy, lipidy, barwniki, itd., wytwarzane przez bakterie, drożdże, pleśnie i mikroalgi. Zaprezentowane zostaną również możliwości wykorzystania mikrobiologicznych produktów np. w procesie enzymatycznej syntezy biodiesla.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 29. Pięć kroków do bezpiecznej żywności

W ramach wykładu omówiona zostanie negatywna rola drobnoustrojów w żywności (zatrucia pokarmowe, psucie produktów spożywczych) jak również pięć prostych zasad, dzięki którym każdy konsument może zapobiec ich nadmiernemu namnożeniu.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

30. Olej arganowy - hit czy kit?

Skład oleju arganowego oraz jego właściwości. Jak wypada olej arganowy na tle innych dostępnych olejów? Na czym polega jego fenomen?

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 31. Naturalne, naturalnie najlepsze?

Popularność kosmetyków naturalnych: co jest w nich takiego specjalnego, gdzie tkwi haczyk?

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 32. Co nam zrobiły parabeny?

Wykład o konserwantach i substancjach o działaniu konserwującym w kosmetykach: dlaczego są stosowane, czy rzeczywiście są takie groźne?

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 33. Druga twarz słońca

Dobroczynne działanie słońca na organizm człowieka. Negatywne skutki nadmiaru słońca. Sposoby zapobiegania - bezpieczne opalanie się.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 

34. Ile owoców w przetworach owocowych – rzecz o sokach, nektarach i napojach

Owoce – ważny składnik właściwej diety, spożywane są również, a niekiedy przede wszystkim w postaci przetworzonej. Najbardziej powszechnymi przetworami owocowymi są produkty pitne, takie jak soki, nektary lub napoje. Czy wypicie szklanki soku może zastąpić zjedzenie porcji owoców? Czy nektar jest gorszy, a może lepszy od soku? Jak powstają soki, nektary i napoje owocowe? Sok 100%, co to znaczy w praktyce? Czy bać się cukrów w przetworach owocowych? Wykład będzie próbą udzielenia odpowiedzi na te pytania poprzez przybliżenie technologii przerobu owoców i zapoznanie

z podstawowymi określeniami towaroznawczymi ciekłych produktów owocowych.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

35. Substancje dodatkowe w żywności – jak łączyć poprawę cech produktu z działaniem dietetycznym

Celem wykładu jest omówienie możliwości wykorzystania substancji dodatkowych w produkcji żywności oraz z różnorodnością ich właściwości fizykochemicznych i funkcjonalnych, tj. emulgujących, stabilizujących, sklejających, spulchniających, wypełniających, przedłużających świeżość, poprawiających właściwości smakowe, regulujących naturalną słodycz i inne. Właściwości funkcjonalne tych substancji dodatkowych, a w szczególności zdolność wiązania wody, zagęszczania

i żelowania, tak ważne dla budowania struktury żywności w kulinarnych procesach technologicznych, mogą być wykorzystane do uzyskania specjalnych efektów dietetycznych żywności. Wśród nich szczególnie ważna jest możliwość wytwarzania potraw  o obniżonej energetyczności. Stosowanie zamienników tłuszczu w produkcji żywności pozwala najskuteczniej obniżyć jej kaloryczność.

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

 36. Czego dotyka bioinformatyka?

Dzisiejszy świat jest pełen informatyki. Zawitała ona też do biologii. W dzisiejszych czasach praca biologa nie polega na gonieniu kolorowych robaczków po łące i przypinaniu ich szpilką w gablotach, które potem kurzą się na ścianach gabinetu swojego odkrywcy. Obecnie biolog, genetyk a także medyk to naukowcy generujący ogromne ilości danych. Nowo odkrywane gatunki nie są zamykane w muzeach ale całe niesione w ich komórkach DNA (czyli geny i wszystko, co genom towarzyszy) jest zapisywane na potężnych serwerach. Te zbiory są w znakomitej większości udostępnione publicznie i każdy może ten cały zapis genetyczny ściągnąć na swój domowy komputer! Gromadzenie danych i ich udostępnianie to tylko jedno, wcale nie najciekawsze oblicze bioinformatyki. Postaram się przybliżyć Słuchaczom, jakie cuda i odkrycia informatycy mogą wyłuskać z ogromnych ilości danych genetycznych i jak ważna jest ich praca dla zrozumienia tajników natury. Ponieważ dobra znajomość praw biologii decyduje o osiągnięciach ludzkości w nowoczesnym w rolnictwie, produkcji żywności funkcjonalnej, suplementów diety, farmaceutyków a przede wszystkim w medycynie bioinformatyka powinna zainteresować każdego!!!!

Wykład dla uczniów szkół średnich

Czas trwania: 60-90 min

 

Kontakt:

dr inz. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk
tel.: 042-631-27-81
e-mail: katarzyna.grzelak-blaszczyk@p.lodz.pl

dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka
tel.: 042-631-34-63
e-mail: ilona.galazka-czarnecka@p.lodz.pl 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska zaprasza na poniższe zajęcia:

 • „Projektowanie trajektoralne ażurowych układów konstrukcyjnych połaci dachowej. Numeryczne modelowanie przestrzenne takich układów”.
  (Termin spotkania ustalany indywidualnie)
 • „Analiza drgań własnych materiałów kompozytowych”
  Wykład dotyczący materiałów kompozytowych jako innowacyjnego budulca współczesnych konstrukcji. Będzie on połączony z prezentacją badania próbek materiałów. Częstotliwości drgań własnych zostaną określone doświadczalnie przy użyciu akcelerometru, lasera i oprogramowania PULSE. Przedstawiony zostanie również model obliczeniowy wykonany w programie komputerowym ABAQUS – wyniki obliczeń zostaną porównane z tymi otrzymanymi z eksperymentu. (Termin spotkania ustalany indywidualnie)
 • „Wszystkie barwy świata betonu”.
  Wizyta w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych połączona z prelekcją dotyczącą konstrukcji betonowych i żelbetowych. W trakcie spotkania przewidziane są pokazy aparatury badawczej, w miarę możliwości odwiedzający będą mieli także możliwość uczestniczenia w badaniach elementów pełnowymiarowych. (Termin spotkania ustalany indywidualnie)
 • „Smog - współczesny problem miast” - wykład
 • Zwiedzanie Laboratorium nowych technik grzewczych, w którym znajduje się pionowy kolektor słoneczny, nagrzewnica z osprzętem, centrala kondensacyjna z osprzętem, centrala rekuperacyjna z bypasem i osprzętem. Analizator spalin ecom-J2KN stosowany do analizy składu chemicznego spalin powstających z paliw gazowych, ciekłych i stałych z bezprzewodową łącznością, znajdujący zastosowanie zarówno przy uruchamianiu nowych urządzeń grzewczych jak i przy badaniach, przeglądach, kontrolach, serwisie i naprawie urządzeń w trakcie ich eksploatacji. Urządzenia te wchodzą w skład:
  • Zbiorczego układu instalacji kolektora słonecznego i zasobnika słonecznego - instalacja składa się z pionowego płaskiego kolektora słonecznego, stojącego zasobnika dwuwężownicowego, grupy pompowej i automatyki sterowanej modułem cyfrowym. Układ taki znajduje zastosowanie w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej zarówno dla domów jedno-, jak i wielorodzinnych. Może wspomagać pracę instalacji centralnego ogrzewania (np. do ogrzewania podłogowego), czy też podgrzewać wodę w krytych lub zewnętrznych basenach.
  • Nagrzewnicy powietrza do odzyskiwania ciepła z zasobnika pracującego jako akumulator energii słonecznej wyposażonego w grupę pompową wraz z automatyką.
  • Centrali grzewczej gazowej kondensacyjnej z zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej – składająca się z kotła z wymiennikiem płytowym ciepłej wody użytkowej wykonanym ze stali szlachetnej oraz zasobnika warstwowego również ze stali szlachetnej w budowie modułowej.
  • Centrali rekuperacyjnej do odzysku ciepła ze zużytego powietrza, która może służyć do wentylacji zarówno domów jedno-, jak i wielorodzinnych, czy też pomieszczeń biurowych.
    

Kontakt:
Michał Gołdyn
tel.: 42 631-35-80
e-mail: michal.goldyn@p.lodz.pl

 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Wszyscy pasjonaci matematyki, fizyki czy informatyki znajdą tutaj coś ciekawego dla siebie. Zajęcia na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej poszerzą horyzonty i utwierdzą Was w przekonaniu, że królowa nauk jest tylko jedna…

 

Instytut Informatyki zaprasza na zajęcia przybliżające wiedzę z zakresu tematów takich jak:

 1. Zrozumieć przestrzeń - projektowanie poziomów do gier wideo. Warsztaty, czas trwania: 45 min., liczba uczestników: 10-30 osób.
 2. Tajemnice Łódzkich Zabytków - zobaczyć nieistniejące. Warsztaty, czas trwania: 45 min., liczba uczestników: 10-30 osób.
 3.  Wirtualny Fidiasz, czyli cyfrowe rzeźbienie modeli do gier komputerowych. Warsztaty, czas trwania: 90 min., maksymalna liczba uczestników: 15 osób.
 4. Czy komputer potrafi się uczyć? Sieci neuronowe i sztuczna inteligencja. W ramach wykładu będzie pokazana graficzna prezentacja nauki sieci Perceptronu, Hopfielda, Kohonena i Madaline (przekrój), kompresja obrazów za pomocą sieci oraz algorytmy genetyczne. Prezentacja multimedialna w połączeniu z demonstracją, czas trwania: 60 min., maksymalna liczba uczestników: 30 osób.
 5. Koło czy kwadrat? Jak komputery rozpoznają kształty. Podczas prezentacji przedstawione zostaną wybrane algorytmy automatycznego rozpoznawania kształtów na sekwencjach obrazów ruchomych. Pozwala to na lepsze zrozumienie sposobów działania programów komputerowych wykorzystujących tego typu metody. Prezentacja multimedialna w połączeniu z demonstracją, czas trwania: 45 min., maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 6. Kim jest ten Pan/Pani? Czyli rozpoznawanie twarzy przez komputery. W ramach prezentacji omówione zostają wybrane algorytmy automatycznego rozpoznawania osób na podstawie obrazów twarzy. Pozwala to na lepsze zrozumienie sposobu funkcjonowania programów komputerowych wykorzystujących tego typu algorytmy.
  Prezentacja multimedialna w połączeniu z demonstracją, czas trwania: 45 min., maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 7.  Zwiedzanie laboratorium biometrii. Prezentacja, czas trwania 45 minut, liczba uczestników: 20 osób.
 8. Nowoczesne technologie wirtualnych środowisk i gier komputerowych. Wykład, czas trwania: 45 min., liczba uczestników: 4-8 osób.
 9. Rola pszczół w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. Wykład, czas trwania: 45 min., maksymalna liczba uczestników: 30 osób.

 

Kontakt:
Ewa Szkudlarek
tel. 42 631-36-05
e-mail: ewa.szkudlarek@p.lodz.pl
 

 

Instytut Matematyki poprowadzi zajęcia przybliżające wiedzę z obszarów matematyki teoretycznej jak i stosowanej. W szczególności polecane są następujące zagadnienia:

1. Problemy grafowe. Wykład, podczas którego zostaną rozważone problemy m.in. kolorowania map, szukania najkrótszej drogi oraz kojarzenia par.
Czas trwania: 60 min., maksymalna liczba uczestników: 40 osób.

2. Liczby pierwsze i ich zastosowania. Wykład poświęcony krótkiej historii liczb pierwszych, pewnym szczególnym liczbom pierwszym oraz ich aplikacjom w kodowaniu informacji.
Czas trwania: 60 min., maksymalna liczba uczestników: 40 osób.

3. Modelowanie matematyczne w naukach przyrodniczych. Zaprezentowane zostaną możliwości modelowania matematycznego rozwoju chorób (w szczególności modelowania rozwoju nowotworów), jak również modelowania rozprzestrzeniania się epidemii oraz zjawisk zewnętrznych np. zjawisk pogodowych.
Czas trwania: 60 min., maksymalna liczba uczestników: 40 osób.

4. Wybrane modele ekologiczne. Przedstawiona zostanie analiza możliwości modelowania współistnienia gatunków w przyrodzie, analizy warunków sprzyjających równowadze oraz zapewniających przetrwania lub oznaczających wyginięcie danego gatunku.
Czas trwania: 60 min., maksymalna liczba uczestników: 40 osób.

5. Czy istnieje jedna nieskończoność? W potocznym języku używając słowa nieskończoność nie zdajemy sobie sprawy, że istnieje wiele jej rodzajów. Wykład będzie dotyczyć możliwości porównywania liczności zbiorów za pomocą odwzorowań wzajemnie jednoznacznych, które wyznaczają w ten sposób klasy zbiorów równoważnych. W szczególności zostanie poruszona kwestia tego, że chociaż zbiory liczb naturalnych i rzeczywistych są nieskończone, to liczb rzeczywistych jest więcej.
Czas trwania: 60 min., maksymalna liczba uczestników: 40 osób.

6. Wycena papierów wartościowych. Wykład będzie dotyczyć analizy możliwości wyceny podstawowych papierów wartościowych typu akcja, obligacja, kontrakty terminowe. Zostanie przedstawiona również krótka analiza możliwości budowy portfeli inwestycyjnych oraz sposobów ich immunizacji.
Czas trwania: 60 min., maksymalna liczba uczestników: 40 osób.

Kontakt:
dr Artur Wachowicz
tel. 631-38-54 lub 38-53
e-mail: artur.wachowicz@p.lodz.pl

 

Instytut Fizyki proponuje spotkania pogłębiające wiedzę z zakresu tematów takich jak:

1. Materiały węglowe w nanotechnologii. W trakcie wykładu zostaną przybliżone i wyjaśnione pojęcia takie jak: fulereny, nanorurki węglowe, grafen. Zostaną omówione wybrane metody wytwarzania nanomateriałów węglowych, ich właściwości fizyczne oraz zastosowania w nanotechnologii.

2. Drgania i zjawisko rezonansu. W trakcie wykładu uczniowie poznają m.in. poniższe zagadnienia: ruch harmoniczny prosty, parametry opisujące ruch, energia w ruchu harmonicznym prostym, wahadło matematyczne, okres drgań i jego zależność od warunków ruchu, okres drgań wahadła fizycznego, drgania tłumione, wymuszone, rezonans. Wykład ilustrowany jest przykładami symulacji drgań przy zadawaniu różnych wartości parametrów istotnych dla drgań. Zjawisko rezonansu zostanie zaprezentowane w krótkich ilustracjach filmowych. Prowadzący przygotują pokazy zjawisk związanych z ruchem drgającym.
Czas trwania zajęć: 60-90 min.

3. Akustyka. Celem wykładu jest zdefiniowanie pojęć takich jak dźwięk, mowa czy muzyka. Przedstawimy młodzieży podstawowe zależności dotyczące: ruchu falowego, lokalnych zmian ciśnienia i gęstości powietrza, zasad słyszenia zjawisk dźwiękowych, podziału dźwięków ze względu na częstotliwość oraz energię. Omówiona zostanie rola elementów systemu słyszenia w odbiorze zjawisk dźwiękowych, akustyczne zjawisko dudnień oraz Dopplera, podział oktawy, zasada wydobywania dźwięków o zdanej wysokości przez instrumenty strunowe oraz dęte, barwa dźwięku. Będzie efekt Dopplera, fala stojąca w powietrzu, rura Rubensa. Wykład interaktywny dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania zajęć: 60-90 min.

4. Zjawisko fotoelektryczne i jego współczesne zastosowania. Wykład ma na celu omówienie pierwszych eksperymentów i próby wyjaśnienia obserwowanych wyników. Wyjaśnimy efekt fotoelektryczny zaproponowany przez Einsteina. Omówione zostaną jego zastosowania oraz pokażemy animacje związane z efektem fotoelektrycznym.

5. Dynamika bryły sztywnej. Na wykładzie będzie zdefiniowane pojęcie bryły sztywnej, przedstawione podstawowe działania na wektorach. Będzie mowa o momencie pędu i siły, omówienie kinematyki bryły sztywnej - ruch postępowy i obrotowy, omówimy pojęcie momentu bezwładności, energii kinetycznej ruchu obrotowego bryły sztywnej, zjawisko giroskopowe na przykładzie wirowania koła rowerowego lub wirnika odkurzacza lub szlifierki kątowej, zasada jazdy na rowerze. Zapraszamy na pokaz wielu eksperymentów w tym temacie.
Czas trwania zajęć: 60-90 min.

6. Zjawisko fotoelektryczne i jego współczesne zastosowania. Wykład ma na celu omówienie pierwszych eksperymentów i próby wyjaśnienia obserwowanych wyników. Wyjaśniony będzie efekt fotoelektryczny zaproponowany przez Einsteina. Omówione zostaną jego zastosowania oraz pokazane animacje związane z efektem fotoelektrycznym.

7. Podstawy fizyki jądrowej. Celem wykładu jest przedstawienie podstaw fizyki jądrowej, omówienie pojęcia defektu masy, energii wiązania, reakcji jądrowych i ich zastosowań, podstawowych modeli jądra atomowego, zastosowania fizyki jądrowej w przemyśle i medycynie.
Czas trwania zajęć: 60-90 min.

8. Energetyka jądrowa. Wykład ma na celu przedstawienie sytuacji energetyki jądrowej na świecie oraz w Polsce. Omówione będą podstawy fizyki reaktorów jądrowych, komercyjnych reaktorów jądrowych typu PWR, BWR i PHWR, przybliżona zostanie koncepcja reaktorów IV generacji.
Czas trwania zajęć: 60-90 min.

9. Odkrycie elektronu. Celem wykładu jest przedstawienie historii odkrycia elektronu, omówienie eksperymentów, które przyczyniły się do tego odkrycia. Przedstawiony będzie wpływ odkrycia elektronu na naukę i technikę. Czas trwania zajęć: 60-90 min.

10. Promieniowanie rentgenowskie. Wykład przybliża historię odkrycia promieniowania rentgenowskiego. Omówione będą właściwości promieniowania rentgenowskiego i jego zastosowań w nauce, technice oraz medycynie (przedstawienie tomografii rentgenowskie i mammografii). Przedstawione będzie pojęcie dawki promieniowania na organizmy żywe i wybrane normy prawne dotyczące dawek dopuszczalnych. Czas trwania zajęć: 60-90 min.

10. Analogie w grawitacji i elektrostatyce. Celem wykładu jest porównanie pojęć: ładunek grawitacyjny – ładunek elektryczny, natężenie pola grawitacyjnego – natężenie pola elektrycznego, potencjał grawitacyjny – potencjał elektryczny, jednorodne pole grawitacyjne – jednorodne pole elektryczne, energia pola grawitacyjnego – energia pola elektrycznego.
Czas trwania zajęć: 60-90 min.

11. Polaryzacja światła. Wykład ma na celu wyjaśnienie i demonstrację zjawisk związanych z polaryzacją światła. Omówiona będzie dualistyczna natura światła, właściwości fal oraz szczegółowy opis fal elektromagnetycznych wraz z wyjaśnieniem, na czym polega ich polaryzacja. Następnie przedstawione są metody uzyskiwania i wykrywania polaryzacji światła. Na zakończenie omówione będą zjawiska dwójłomności wymuszonej, efekt elastooptyczny oraz efekty Kerra i Faradaya. Czas trwania zajęć: 60-90 min.

12. Materiały piezoelektryczne, podstawowe własności i zastosowania. Wykład omawia zjawisko piezoelektryczne proste i odwrotne, przedstawia są podstawowe materiały piezoelektryczne. Przedstawione będą zarówno znane zastosowania zjawiska piezoelektryczne- go jak i możliwe do pomyślenia zastosowania przyszłe.
Czas trwania zajęć: 60-90 min.

Kontakt:
dr inż. Rafał Ledzion
tel: 42 631 39 65
e-mail: rafal.ledzion@p.lodz.pl

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska zaprasza na wykłady prowadzone przez pracowników i studentów tego wydziału, którzy w bardzo ciekawy sposób opowiedzą o różnych twarzach inżynierii.

 

1. Grzyby - świat organizmów, który Was zaskoczy

Grzyby  to osobne królestwo organizmów żywych, które „zrobiły karierę” nie tylko w naszej kuchni, ale również w przemyśle biotechnologicznym. Są źródłem wielu cennych substancji, np. antybiotyków oraz leków obniżających poziom cholesterolu.
Czas trwania: 60 min.

2. LNG - paliwo przyszłości

Paliwa kopalne do lamusa? Niekoniecznie! Zwłaszcza te, które są bardzo efektywne, stosunko-wo czyste i bezpieczne dla środowiska. Dowiedz się dlaczego nasz typ to Liquefied Natural Gas! Skroplony gaz ziemny jest nietoksycznym, niekorozyjnym, ekologicznym i ekonomicznym paliwem. W stanie ciekłym zajmuje objętość ponad 600 razy mniejszą, niż w stanie gazowym, dzięki temu może być transportowany drogą morską na duże odległości i dostarczany do wielu odbiorców.
Czas trwania: 60 min.

3. Inżynieria tkankowa – od biopolimerów do pełnego zdrowia

Coraz intensywniej wykorzystujemy w medycynie polimery naturalne, jak i syntetyczne. Na wykładzie przedstawione zostaną możliwości jakie daje wykorzystanie skafoldów polimerowych w regeneracji nerwów obwodowych oraz jak pozyskujemy rusztowania polimerowe o różnych właściwościach.

4. Czy da się połączyć biologię z technologią?

Odpowiedź może stać się źródłem nowej wiedzy i inspiracji dotyczących możliwości przeniesienia procesów naturalnie zachodzących w środowisku do procesów produkcji będącej przedmiotem wielu gałęzi przemysłowych.

5. Czy z odpadów da się coś zrobić?

Kłopoty z odpadami? Jest tu całe mnóstwo możliwości, jakie dają nowoczesne technologie – dowiedz się jak wytworzyć z nich energię i bardzo użyteczne dobra.

6. Oceniamy budynki dla środowiska - nie każdy budynek jest na szóstkę

Na wykładzie można będzie dowiedzieć się, czemu służą systemy oceniania budynków, jak pomagają inwestorom i instytucjom odpowiedzialnym za ich jakość i bezpieczeństwo. Scharakteryzowane będą systemy dokonywania oceny, między innymi metoda CASBEE wykorzystująca wskaźnik BEE, metoda LEED, a także metoda BREEAM.

7. Wspólny skarb: Woda – monitorujemy, gospodarujemy, obrazujemy 

Woda jest w każdej żyjącej istocie na Ziemi, jest powszechna w środowisku, co nie znaczy, że pozbawiona unikatowych i osobliwych właściwości. Przekonaj się, że za pomocą naj-nowszych technologii cyfrowych możemy diagnozować jej stan i jakość zapobiegając zanieczyszczeniu – nawet online! 

8. Energetyzujący singlet – czyli jak uchronić mężczyzn przed wyginięciem

Hormony są wszechobecne, także w wodzie. Mogą one bardzo poważnie wpływać na zdolności reprodukcyjne człowieka. Z wykładu dowiecie się, jak je zneutralizować za pomocą singletowego tlenu i światła. 

9. Wielki potencjał w mikroskopijnych algach

Mikroaligi w megazastosowaniach. Dietetyka, zdrowie, uroda, energia odnawialna to tylko niektóre aspekty wykorzystywania tych, jednych z najprostszych i najstarszych organizmów na Ziemi.

10. Dziura ozonowa - mit czy fakt

Rozwój przemysłu i technologii nie jest nam obcy. Niestety na początku XX wieku zaczęto obserwować negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Ocieplenie klimatu, topnienie lodowców, podnoszenie się ilości wody w morzach i oceanach, wyginięcie niektórych gatunków zwierząt czy roślin spowodowało, że ludzie zaczęli zastanawiać się, czy to nie jest spowodowane przez nagły rozwój techniki i jaki to może mieć dalszy skutek.

11. Wierzba energetyczna – czyste źródło energii?

Wspólnie z prowadzącym uczniowie zastanowią się, czy to gruszki na wierzbie czy obietnica realnej, odnawialnej energii, która oprócz wykorzystania nieużytków oczyści glebę z metali ciężkich.

12. Dlaczego oddychamy coraz bardziej zanieczyszczonym powietrzem?

W obliczu rosnącego ruchu samochodowego i uprzemysłowienia wielu obszarów świata obserwujemy ciągłe pogarszanie się jakości powietrza (głównie w miastach, np. Pekin, Kraków). W ramach prezentacji omówione zostaną najważniejsze przyczyny, a następnie opisane zostaną potencjalne rozwiązania. Pozwoli to również przybliżyć znaczenie i rolę inżynierii środowiska w strategii zrównoważonego rozwoju.

13. Pokazy kół naukowych: „Oktan”, „Sukces”, „BioActive”

Razem z kolegami z kół naukowych  zobaczycie w akcji Chemcar czyli koncepcyjny pojazd i napęd oparty o reakcję chemiczną nie będącą reakcją spalania. Sprawdzicie czy jesteście szybszy od zadymienia w grze po laboratorium Dymu w LabFactor.
Czas trwania: 45 min.

14. Warsztaty Design Thinking

Myśl intensywnie, baw się dobrze z pożytkiem dla siebie i innych! Zapraszamy na nietypowe, kreatywne warsztaty w jednym z podanych poniżej tematów:

                a. Inteligentny sposób podawania leków

                b. Bezpieczna ewakuacja z budynków użyteczności publicznej

                c. Jak zwiększyć efektywność uczenia się?

                d. Planeta Woda – miejsce LabFactor – misja: Myśl!

Czas trwania każdego warsztatu ok. 3-4 godz.

15. Ścieżka dydaktyczna „4 żywioły”

To spotkanie, podczas którego można obserwować nowoczesne zaplecze laboratoryjne i aparaturę pomiarową. Motywem przewodnim są żywioły: woda, ogień i powietrze oraz procesy, które człowiek musi ujarzmić, aby służyły mu do produkcji, wytworzenia odnawianej energii i ochrony środowiska. W ramach spotkania odwiedzić można 4 poniżej opisane laboratoria:

                a. Laboratorium technologii wody i ścieków

                b. Laboratorium suszenia płomieniowego

                c. Laboratorium wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa

                d. Laboratorium czystych technologii i konwersji odpadów

Czas trwania: 30 min. w każdym laboratorium.

 

Kontakt:
dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska
tel.: 42 631 37 09
e-mail: aleksandra.zieminska-stolarska@p.lodz.pl

mgr Adam Szymański
tel.: 42 631 37 87
e-mail: adam.szymanski@p.lodz.pl


Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Nie tylko dla przyszłych managerów i kierowników produkcji swoje drzwi otwiera Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Polecamy uczniom wszystkich szkół zajęcia z zakresu nowych mediów, materiałów inżynierskich czy oszczędzania energii. Wszystko w wydaniu przedsiębiorczych inżynierów!

1. Czym jest reklama mobilna?

Wykład pokazuje rozwiązania technologiczne oraz dane z całego świata dotyczące korzystania z technologii mobilnych. Przedstawione będą także przykładowe rozwiązania marketingu mobilnego.

2. Czy metal może pływać…?

Wykład poprowadzony będzie w formie prezentacji na temat istniejących materiałów inżynierskich oraz ich ciekawych własności i nieznanych zastosowań.

3. Świat innowacyjnej reklamy

Wykład przybliży temat reklamy jako części naszego życia oraz przedstawi coraz bardziej innowacyjne jej rodzaje. Omówione zostaną formy, które obecnie obserwujemy w przekazach medialnych oraz psychologiczne oddziaływanie reklamy na człowieka.

4. Odzysk energii odpadowej

Wykład porusza problem oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej. Przedstawiona będzie możliwość wykorzystania niskotemperaturowych źródeł energii w przemyśle i życiu codziennym.

5. Przedsiębiorczość wczoraj i dziś

Wykład przybliży problematykę współczesnego podejścia do przedsiębiorczości. Wyjaśnione zostaną obszary innowacji oraz start-up'ów w świetle współczesnych uwarunkowań rynku.

6. Dlaczego kupujemy?

Wykład wyjaśniający powody, którymi kierują się konsumenci kupując konkretne towary i usługi. Wspólnie ze słuchaczami dokonamy analizy procesu zakupowego i sztuczek stosowanych przez sprzedawców. Czas trwania 60-90 minut.

7. Komunikacja w biznesie

Warsztaty wskazujące na podstawowe zasady prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, motywacji pracowników oraz prowadzenie profesjonalne komunikacji biznesowej.
Czas trwania 60-90 minut.

8.  Klasyfikacja współczesnych papierniczych mas włóknistych - wykład

9. Papier: mity i fakty - wykład

10. Uszlachetnianie papieru to lepsza jakość wydruku - wykład

11. Rozpoznawanie rodzaju mas włóknistych za pomocą mikroskopu - warsztaty

12. Czerpanie papieru - warsztaty

13. Tajemnica papieru powlekanego - warsztaty

 14. Zwykłe i niezwykłe odbitki - warsztaty

 15. Pokaz symulatora maszyny papierniczej - warsztaty

 

Kontakt:
dr hab. inż. Grzegorz Szymański
tel. 42 631 37 55
e-mail: grzegorz.szymanski@p.lodz.pl

mgr Dariusz Hryniewiecki
 tel.: 42 631 36 99; kom.: 501043715
e-mail: dariusz.hryniewiecki@p.lodz.pl

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) to jednostka, która skupia na PŁ międzynarodowe środowisko studenckie. Aby poznać szczegóły studiowania w IFE można umówić sie na spotkanie z przedstawicielami władz i studentami z tej jednostki.

Kontakt:
mgr Ania Gryszkiewicz
tel.: 42 638 38 32,
e-mail: anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl
 

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Matematyka i fizyka bez tajemnic? Jest to możliwe dzięki wykładom oferowanym przez Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ. Serdecznie zapraszamy.

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

1. Koło, kula, kwadrat - to różne figury, czy mają ze sobą coś wspólnego? A może kwadrat i kula to to samo? 

Wykład połączony z ćwiczeniami na temat odległości na płaszczyźnie i w przestrzeni. Spotkanie przeprowadzane jest raz w miesiącu dla jednej grupy.

2. Co wspólnego ma pole namiotowe z matematyką?

Wykład połączony jest z ćwiczeniami i przybliża wykorzystanie teorii grafów do rozwiązania pewnych problemów praktycznych. Spotkanie przeprowadzane raz w miesiącu dla jednej grupy.

3. Leonhard Euler - wszechstronna osobowość XVIII wieku

W czasie wykładu opowiemy o wkładzie Leonharda Eulera w naukę XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem, tych zagadnień, które dały początek  współcześnie rozwijającym się dziedzinom matematyki, informatyki, czy ekonomii. Zapoznamy słuchaczy z zagadnieniem mostów królewieckich, "przybliżymy" liczbę e, powiemy o przełomowym odkryciu sposobu obliczania pierwiastków stopnia parzystego z liczb ujemnych, dzięki któremu możemy korzystać dziś z wielu zdobyczy współczesnej techniki, pokażemy najpiękniejszy wzór matematyki.
Zajęcia przeprowadzane 1 raz w semestrze, dla szkół ponadgimnazjalnych, czas trwania 90 minut.

4. Georg Cantor – człowiek, który ujarzmił nieskończoność

Przedstawimy sylwetkę Georga Cantora i jego wkład w rozwój matematyki. Odpowiemy na pytania: których liczb jest więcej - naturalnych czy całkowitych, naturalnych czy wymiernych? Czy liczb rzeczywistych jest tyle samo co wymiernych? Czy na prostej jest więcej punktów niż na odcinku? Czy nieskończoności są takie same? Oprzemy się na definicji przeliczalności zbioru liczbowego sformułowanej przez Cantora. Przedstawimy kilka zbiorów związanych z nieskończonością: klasyczny zbiór Cantora, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha.
Zajęcia przeprowadzane 1 raz w semestrze, dla szkół ponadgimnazjalnych, czas trwania 90 minut.

5. Matematyka ukryta w cętkach żyrafy -  warsztaty w laboratorium matematycznym.

Jak wyznaczyć lokalizację nowej stacji benzynowej w Twoim mieście, tak aby miała ona jak najwięcej klientów?
Czy aktualny podział administracyjny Polski jest optymalny, tzn. czy każdy mieszkaniec spośród wszystkich stolic wojewódzkich ma najbliżej do własnej?
Te i inne ciekawe zadania, związane z planowaniem rozmieszczenia obiektów, regionów i ścieżek, zilustrujemy  wykorzystując program GeoGebra.
Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla grup 15-20 osób, czas trwania 90 minut.

6. Rozmaitości probabilistyczne - paradoksy, ciekawostki oraz zastosowania metod probabilistycznych w praktyce.
    Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla grup 20-30 osób, czas trwania 90 minut.

7. Zaskakujące powiązania                                                                                         

W ramach zajęć uczniowie zapoznają się ze złotą liczbą oraz dowiedzą się, jaki ta liczba ma wpływ na powiązanie matematyki z przyrodą i sztuką. Uczniowie powinni na zajęcia przynieść: linijkę, kalkulator i cyrkiel.
Zajęcia przeprowadzane 1 raz w semestrze, dla szkół ponadgimnazjalnych, grupy 20-30 osób, czas trwania 60 minut.

8. Numer PESEL, kod paskowy, kod QR - ile w nich matematyki?
Naszym życiem sterują obecnie ciągi cyfr oraz ciągi czarno-białych pasków i kwadracików. Przy każdej okazji urzędowej podajemy numer PESEL, na każdym kupowanym artykule znajduje się kod paskowy i/lub kod QR. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, co to wszystko oznacza i co kryje się w "czarno-białej magii" czytanej przez skanery? Zainteresowanych zapraszam na zajęcia.
Zajęcia przeprowadzane 1 raz w semestrze, dla szkół ponadgimnazjalnych, grupy 20-30 osób, czas trwania 75 minut.

9. Zajęcia matematyczne w języku angielskim, w IFE PŁ na tematy zamieszczone poniżej:

 • Podstawy logiki
 • Powtórzenie funkcji elementarnych.
 • Wprowadzenie ciągów i pochodnej.
 • Liczby zespolone (ćwiczenia tylko w 1-wszym sem.)
 • Podstawy algebry (ćwiczenia tylko w 1-wszym sem.)
 • Algebra i geometria analityczna w przestrzeni 3-wymiarowej (ćwiczenia tylko w 2-gim sem.)

    Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla grup 20-30 osób (jedna klasa), czas trwania do ustalenia ( od 45 min. do 135 min.).

10. "Króliki, szyszki, zegarki i architektura, czyli po co nam ciąg Fibonacciego?"

Co łączy drzewo genealogiczne trutnia, układ spiral słonecznika, sposoby wchodzenia po schodach i fraktalnego piernikowego ludzika? A co tytułowe króliki, zegarki, architektura i szyszki? Czy słynny ciąg odkryty na początku XIIIw. naprawdę rządzi światem? Zapraszamy do badania tajemnic ciągu Fibonacciego.

Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla grup 20-30 osób (jedna klasa), czas trwania 90 minut.

11. „Matematyk buduje i urządza dom”

Wykład przedstawia ciekawe aspekty wybranych zagadnień matematycznych, wpisując je w założoną konwencję budowania i urządzania domu. Zastanowimy się nad wyborem bryły budynku, profilem nachylenia dachu, doborem wielkości i kształtu okien, wzorem mozaik podłogowych i dywanu, a także nad tym jak odkurzać i przestawiać meble. Wszystkie te problemy powiązane są z konkretnymi zagadnieniami z różnych działów matematyki, a osadzone w kontekście praktycznym istotnie i pozytywnie wpływają na przyswojenie i zapamiętanie  prezentowanych treści.        

Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla grup 20-30 osób (jedna klasa), czas trwania 75 minut.                                               

ZAJĘCIA Z FIZYKI

1. Co cukier ma wspólnego z LCD?

    Na wykładzie omówione będzie zjawisko polaryzacji światła. Przedstawione będą rodzaje, sposoby polaryzacji i wykorzystanie tego zjawiska. Omówione będzie prawo Malusa, a także zjawisko aktywności optycznej. Na  
    zakończenie  wyjaśniona będzie budowa i działanie ekranów LCD. W trakcie wykładu uczniowie będą mogli samodzielnie zaobserwować zjawisko polaryzacji, prawo Malusa, zjawisko aktywności optycznej oraz wykorzystanie 
    polaryzacji w elastooptyce.

Wykład przewidziany jest dla około 15 osób - uczniów liceum. Czas trwania zajęć to ok. 60 min.

2. Światło na granicy ośrodków

Na wykładzie omówione będą podstawowe zjawiska zachodzące z udziałem światła na granicy dwóch ośrodków: odbicie, załamanie, całkowite wewnętrzne odbicie i rozszczepienie. Powiemy również o praktycznym wykorzystaniu tych zjawisk. Wykładowi towarzyszyć będzie interaktywny pokaz działania zwierciadeł wklęsłych i wypukłych, soczewek skupiających i rozpraszających oraz pryzmatu i płytki płasko-równoległej. Pokażemy również w jaki sposób powstaje tęcza, na jakiej zasadzie działa światłowód i jak koryguje się wady wzroku. W ramach interakcji uczniowie samodzielnie sprawdzą działanie różnych elementów optycznych, w różnych ich konfiguracjach i połączeniach, przepuszczając przez nie wiązkę równoległych promieni laserowych. Będą mogli także zmierzyć „na żywo” ogniskową soczewki lub zwierciadła.

Zajęcia dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla grup ok. 10-12 osób, czas trwania 60 minut.

3. Muzyka z perspektywy fizyka?

Zapraszamy na wykład, gdzie przekażemy kilka informacji o muzyce, jej wpływie na człowieka, instrumentach muzycznych. Omówione zostaną podstawowe wielkości charakteryzujące fale mechaniczne. Wyjaśnione zostanie powstawanie fali stojącej. Uczniowie poznają pojęcie wyższych harmonicznych, dowiedzą się co to jest flażolet, zobaczą podobieństwa w działaniu struny gitarowej i strun głosowych. Zaobserwują rozkład na składowe harmoniczne dźwięków wytwarzanych przez różne źródła. Poznają parametry opisujące dźwięki.

   Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla grup ok. 25-30 osób, czas trwania 90 minut.

4. Czy to jest możliwe? Niezwykły ruch obrotowy.

Na wykładzie przybliżone będą niektóre aspekty trudnego zagadnienia, jakim jest ruch po okręgu i ruch obrotowy bryły sztywnej. Przedstawiony zostanie tor ruchu dowolnego punktu toczącego się koła, zademonstrowane przyspieszenie dośrodkowe ciała. Uczniowie poznają sens fizyczny momentu siły, momentu bezwładności ciała. Omówiona i zademonstrowana zostanie zasada zachowania momentu pędu, zasada zachowania energii toczącego się ciała. Uczniowie zaobserwują efekt żyroskopowy. W trakcie zajęć uczniowie będą brali aktywny udział w pokazach.
Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla grup ok. 25-30 osób, czas trwania 90 minut.

5.  Aerodynamika w praktyce.

Podczas wykładu będą omówione podstawowe prawa aerodynamiki, ale przede wszystkim przykłady działania praw aerodynamiki w praktyce, w życiu codziennym. Zaprezentujemy wiele doświadczeń w tunelu aerodynamicznym małych prędkości. Bedzie też możliwość samodzielnego wykonania niektórych doświadczeń przez słuchaczy wykładu.
Szczegółowe zagadnienia omawiane podczas zajęć to między innymi:

 • Dlaczego skrzydło unosi samolot?
 • Co daje jazda w cieniu aerodynamicznym (drafting)?
 • Aerodynamika samochodów. Co na nią wpływa i jak to poprawić?
 • Aerodynamika w sporcie (np. prawo Magnusa czyli rogale piłkarskie, golf i inne sporty)
 • a także inne zagadnienia praktyczne.

Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla grup ok. 25-30 osób, czas trwania 60 minut.

6. Drgania - to może być ciekawe.

Podczas wykładu będą omówione typy równowagi ciał. Pokazane zostaną sytuacje, w których można zaobserwować ruch drgający. Omówione będą cechy prostych ruchów drgających na podstawie pokazu drgań masy na sprężynie oraz masy na nitce (modelu wahadła matematycznego). Przedstawione będą pokazy drgań tłumionych z omówieniem bilansu energii układu oraz charakteru sił tłumiących ruch.
Pokazy drgań  będą ilustrowane wykresami zależności wychylenia od czasu otrzymanymi poprzez użyciu czujników przesyłających dane (on-line) do programu komputerowego. Wykład będzie uzupełniony przez pokaz zależności okresu drgań wahadła matematycznego od wychylenia oraz poglądowe wyjaśnienie tej obserwacji. Zademonstrowane będzie zjawisko rezonansu mechanicznego.
Wykład będzie uzupełniony przez pokazy drgań układów złożonych: wahadła chaotycznego oraz zabawek fizycznych. W trakcie zajęć uczniowie będą brali aktywny udział w pokazach
Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla grup ok. 25-30 osób, czas trwania 60 minut.

7. Maszyny proste – pokazy z objaśnieniami.

Czy każdy potrafi wyjaśnić czym są maszyny prostei jak działają? Celem spotkania jest zaznajomienie uczestników z wybranymi typami maszyn prostych (dźwignie, układy bloczków). Pokażemy je w akcji – każdy uczestnik będzie mógł sam osobiście przetestować ich  zadziwiająco skuteczne działanie. Wyjaśnimy dokładnie, jak to się dzieje, że z ich użyciem nawet słabeusz może stać się mocarzem.
Wspólnie wyszukamy typowe i mniej typowe przykłady zastosowania.
Szczegółowa lista interaktywnych pokazów:
- dźwignia dwustronna i jednostronna, czyli:  „dajcie mi punkt podparcia a poruszę Ziemię”
- sumacyjny i potęgowy układ bloczków ruchomych, czyli: ciągnąć lżej, ale co w zamian?
- „mega” układ bloczków ruchomych, czyli: jak podnieść kolegę lub koleżankę jedną ręką?
 

Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla grup ok. 25-30 osób, czas trwania 60 minut.

 

 

Kontakt:
dr Joanna Kucner 
tel.: 42 631 36 25,
e-mail: joanna.kucner@p.lodz.pl  

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Drzwi Zawsze Otwarte ma w Politechnice także Biblioteka, która zaprasza na zajęcia nie tylko miłośników książek i e-booków.

 

1. Cyfryzacja od kuchni
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak powstają zasoby Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA, to zapraszamy do odwiedzin Pracowni Digitalizacji Biblioteki Politechniki Łódzkiej oraz na krótki pokaz praktyczny.
Prezentacja i warsztaty - czas trwania 45 min.

2. Kulturalna strona Internetu
W jaki sposób dotrzeć do kultury nie wychodząc z domu? Przybliżymy Wam bogatą ofertę instytucji takich jak: Telewizja Polska, SnagFilms, Adapter, Europeana, Narodowe Archiwum Cyfrowe, muzea, teatry i wielu innych.
Prezentacja- czas trwania 45 min.

3. Klub Krótkofalowców Politechniki Łódzkiej SP7TUL
Pokaz i zwiedzanie siedziby klubu - czas trwania 30 min.

3. Zwiedzanie Biblioteki PŁ
Wycieczka po zakamarkach gmachu Biblioteki Głównej. Czas trwania 45 min.


Kontakt:
mgr inż. Izabela Gajda
Oddział Promocji i Informacji. Biblioteka PŁ.
tel. 42-631-20-62
email: opi@lib.p.lodz.pl
 

 

 

 

Poznaj nasz kampus