STRONA GŁÓWNA

nostryfikajca

Nostryfikacja

Uznanie swojego zagranicznego świadectwa lub dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce to jedna z pierwszych rzeczy, którą nowo przyjęty student powinien zrobić po rozpoczęciu studiów na Politechnice Łódzkiej.

W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, podlegają uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów wyższych lub dyplomem nadania stopnia naukowego doktora, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.
 

Sprawdź czy potrzebna ci nostryfikacja!

Przeczytaj dokładnie informacje zawarte poniżej.

 

Uznanie zagranicznego świadectwa za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim następuje:

1)  z mocy prawa - czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski
2)  w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty (tzw. nostryfikacja).

1) Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:

  • Świadectwa ukończenia szkół średnich uzyskane w systemach oświaty Ukrainy, Białorusi i Chin;
  • Świadectwa ukończenia szkół średnich uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.
    Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia (od 28 kwietnia 2020), Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
  • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
  • Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi.

2) Niewymienione wyżej świadectwa muszą zostać uznane za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447). Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo. W skrócie, konieczna jest nostryfikacja.
 

Jesli jesteś studentem studiów licencjackich i już wiesz, że potrzebna ci jest nostryfikacja? Zgłoś się do:

Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a, tel.: (+48) 42 636 61 30

i upewnij się, że masz ze sobą wszystkie wymagane dokumenty!

 

Dokumenty potrzebne do nostryfikacji w Kuratorium Oświaty:

1) zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z wykazem ocen;

Uwaga:  W przypadku legalizacji niezbędny jest również podpis polskiego konsula lyb ambasadora.

2) dokument poświadczający, że dane świadectwo/dyplom ukończenia szkoły średniej upoważnia do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu. Taki dokument można uzyskać w Kuratorium Oświaty, Ministerstwie Edukacji lub w polskiej placówce dyplomatycznej w kraju wydania dokumentu,
LUB
tłumaczenie przysięgłe świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej na język polski.

3) tłumaczenie przysięgłe tego świadectwa/dyplomu wraz z wykazem ocen na język polski (lista tłumaczy przysięgłych dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości);

Uwaga: Tłumaczenie przysięgłe musi zosta zrobione z języka, w którym zostałwydany oryginalny dokument.

4) paszport z wizą lub stemplem Biura ds. cudzoziemców poświadczającym, że oczekujesz na wydanie karty tymczasowego pobytyu w Polsce, a jeśli już ją masz również weź ze sobą kartę tymczasowego pobytu;

Uwaga: Jeśli na twoim świadectwie/dyplomie jest wpisany twój numer paszportu czy dowodu musisz ten dokument mieć ze sobą. Jeśli masz nowy paszport/dowód, w takim wypadku musisz wziąć ze sobą róweniż stary paszport/dowód.

5) legitymację studencką (dostaniesz ją na PŁ).

 

Twoje świadectwo/ twój dyplom nie upoważniają cię do kontynuacji nauki na studiach wyższych/studiach magisterskich?

Nie martw się! Podpowiadamy co zrobić.

Jeżeli dyplom cudzoziemca nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to cudzoziemiec chce kontynuować kształcenie w Polsce, wtedy przed podjęciem studiów musi poddać swój dyplom procedurze nostryfikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz.U. 2015 poz. 1467).

Poznaj nasz kampus