75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

uznawalność świadectw i dyplomów

Uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce

Uznanie zagranicznego świadectwa za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim następuje:

1)  z mocy prawa - czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski

2)  w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty (tzw. nostryfikacja).

1) Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:

  • Świadectwa ukończenia szkół średnich uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.

    Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
  • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
  • Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi.

2) Niewymienione wyżej świadectwa muszą zostać uznane za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447). Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a, tel.: (+48) 42 636 61 30

Dokumenty potrzebne do nostryfikacji w Kuratorium Oświaty:

- zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z wykazem ocen;

- informacja, że dane świadectwo upoważnia do podejmowania studiów wyższych w kraju wydania dokumentu (taką informację można uzyskać w Ministerstwi Edukacji lub w polskiej placówce dyplomatycznej w kraju wydania dokumentu);

- tłumaczenie przysięgłe tego świadectwa wraz z wykazem ocen na język polski (lista tłumaczy przysięgłych dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)

 

Uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, studia trzeciego stopnia lub otwarcie przewodu doktorskiego w Polsce

Jeżeli dyplom cudzoziemca uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej.

Jeżeli dyplom cudzoziemca nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to cudzoziemiec chce kontynuować kształcenie w Polsce, wtedy przed podjęciem studiów musi poddać swój dyplom procedurze nostryfikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz.U. 2015 poz. 1467).

W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, podlegają uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów wyższych lub dyplomem nadania stopnia naukowego doktora, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Poznaj nasz kampus