STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków-semestr letni/Fields of second-cycle studies

Lista kierunków i form studiów drugiego stopnia, na które prowadzony będzie nabór na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Liczba miejsc Min. Liczba miejsc Min.
automatyka i robotyka WM 30 15    
automatyka i sterowanie robotów WEEIA 45 15    
biogospodarka zrównoważona WBINOŻ 30 15    
biotechnologia WBINOŻ 75 25    
chemia WCH 60 15    
chemia budowlana WCH 30 15    
chemia w kryminalistyce WCH 30 15    
elektronika i telekomunikacja WEEIA 45 15    
elektrotechnika WEEIA 60 25    
energetyka WM 30 15    
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ 30 12    
fizyka techniczna WFTIMS 30 12    
Human-Computer Interaction CKM 30 15    
Industrial Biotechnology CKM 25 15    
informatyka WEEIA 90 25    
informatyka stosowana WFTIMS 105 30    
inżynieria biomedyczna WEEIA 45 15    
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 60 12*    
inżynieria materiałowa WM 30 15    
inżynieria środowiska WIPOŚ 60 12* 60 12*
mechanika i budowa maszyn WM 60 15 40 15
mechatronika WEEIA 45 25    
nanotechnologia WCH 30 15    
nanotechnologia (j. angielski) WCH 30 15    
technologia chemiczna WCH 60 15    
technologia kosmetyków WBINOŻ 30 15    
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 75 25    
transport WM 30 15    
włókiennictwo WTMIWT 30 12    
włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT 30 12    
wzornictwo WTMIWT 60 15    
wzornictwo (j. angielski) WTMIWT 30 12    

 

* minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia specjalności

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Admission limits for the first year of second-cycle studies starting in the summer semester of the academic year 2020/2021

 

Fields of study Full-time
studies
second-cycle
Minimal
number
of candidates
Part-time
studies
(extramural)
second-cycle
Minimal
number
of candidates
Applied Computer Science conducted in Polish 105 30    
Automatic Control and Robotics conducted in Polish 30 15    
Automation and Robot Control conducted in Polish 45 15    
Biomedical Engineering conducted in Polish 45 15    
Biotechnology conducted in Polish 75 25    
Chemical and Biochemical Engineering conducted in Polish 60 12*    
Chemical Technology conducted in Polish 60 15    
Chemistry conducted in Polish 60 15    
Chemistry of Building Materials conducted in Polish 30 15    
Chemistry in Forensics conducted in Polish 30 15    
Computer Science conducted in Polish 90 25    
Cosmetics Technology conducted in Polish 30 15    
Design conducted in Polish 60 15    
Design conducted in English 30 12    
Electrical Engineering conducted in Polish 60 25    
Electronics and Telecomunication conducted in Polish 45 15    
Energy Systems in the Built Environment conducted in English 30 12    
Environmental Engineering conducted in Polish 60 12* 60 12*
Food Technology and Human Nutrition conducted in Polish 75 25    
Human-Computer Interaction conducted in English 30 15    
Industrial Biotechnology conducted in English 25 15    
Materials Engineering conducted in Polish 30 15    
Mechanical Engineering conducted in Polish 60 15 40 15
Mechatronics conducted in Polish 45 25    
Nanotechnology conducted in Polish 30 15    
Nanotechnology conducted in English 30 15    
Power Engineering conducted in Polish 30 15    
Sustainable Bioeconomy conducted in Polish 30 15    
Technical Physics conducted in Polish 30 12    
Textile Engineering conducted in Polish 30 15    
Textile Engineering conducted in English 30 15    
Transport conducted in Polish 30 15    

 

* the minimal number of candidates necessary to start the specialization

 

Note:

1.    In case of failure to meet the seat limit set by the Senate, the University may decide not to run programmes in a given field of study.

2.    The candidate admitted to the field of study that will not run, will be able to take up studies in another field of study, provided by Lodz University of Technology.  The criterion for admission to the proposed field of study will be the number of points obtained by the candidate.

 

Poznaj nasz kampus