Przejdź do treści

FAQ

Studenci w fartuchach prowadzą eksperymenty chemiczne.

Terminy - I stopień

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 dostępny jest na stronie rekrutacji 

Nie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji określone zostały terminy, w których kandydat musi zarejestrować się w Portalu Kandydata, wypełnić wymagane dane osobowe oraz o ukończonym wcześniejszym etapie edukacji, wgrać zdjęcie wykonane zgodnie z wymaganiami zdjęć do dowodu osobistego, wybrać i opłacić kierunki – w tym czasie w Portalu Kandydata możliwe jest dokonywanie zmian. Jeśli po zakończeniu tego okresu nie dokona się opłaty za wybrane kierunki, nie bierze się udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Jeżeli jednak dokona się opłaty za wybrane kierunki, kandydat zobowiązany jest śledzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego, którego wyniki są dostępne w Portalu Kandydata oraz złożyć wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania się na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 dostępny jest na stronie rekrutacji.
 

Limity - I stopień

Limit miejsc określa maksymalną liczbę kandydatów, którzy mogą być przyjęci na studia dla danego kierunku. Liczba ta może być większa w przypadku, kiedy kilku kandydatów ma taką samą liczbę punktów, co ostatni kandydat – wówczas zakwalifikowani zostają wszyscy kandydaci spełniający to kryterium punktowe.
Minimalna liczba kandydatów oznacza minimalną liczbę osób przyjętych na studia, dla których na pewno zostanie uruchomiony dany kierunek. W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu miejsc określonego przez Senat Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w trybie rekrutacji na nieuruchomiony kierunek, będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, wybranym w trakcie rejestracji przez kandydata lub w przypadku jego braku – na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, pod warunkiem niewyczerpania na nim limitu miejsc. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

Należy skontaktować się w tej sprawie z Działem Rekrutacji. Po przeanalizowaniu sytuacji danego kandydata, kandydat będzie mógł podjąć studia na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, wybranym w trakcie rejestracji przez kandydata lub w przypadku jego braku – na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, pod warunkiem niewyczerpania na nim limitu miejsc. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 zostały opublikowane w zakładce Limity miejsc. Natomiast limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 listopada 2024 r. i będą dostępne na stronie rekrutacji.

Zasady rekrutacji - I stopień

Po złożeniu dokumentów i przyjęciu na studia, kandydat nie będzie brany pod uwagę w rekrutacji na inne kierunki studiów, co jest zgodne z uchwałą rekrutacyjną, która mówi, że kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek i formę studiów. 
Jeżeli po przyjęciu na studia na dany kierunek podejmiesz decyzję o rezygnacji z danego kierunku (utracisz miejsce na danym kierunku), możesz brać udział w drugiej turze rekrutacji – pamiętaj, że nie masz gwarancji, że zostaniesz zakwalifikowany na inny kierunek.

Tak, możesz wziąć udział w rekrutacji pod warunkiem, że wśród deklarowanych kierunków studiów nie będzie znajdować się kierunek, na którym aktualnie studiujesz lub który ukończyłeś w ramach tego samego stopnia i formy studiów. 

Podczas rejestracji kandydat wskazuje jeden kierunek, który będzie traktowany jako priorytetowy. 

Jeżeli kandydat posiada wystarczającą liczbę punktów na tym kierunku, uzyska status „Zakwalifikowany na kierunek priorytetowy” i będzie mógł złożyć dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Po złożeniu dokumentów uzyska status „Przyjęty” i czeka na potwierdzenie uzyskania statusu studenta (dokument potwierdzający wpis na listę studentów będzie do pobrania w Portalu Kandydata). Jeżeli Kandydat nie złoży dokumentów na kierunek priorytetowy, na który został zakwalifikowany, wówczas po przetasowaniu list będzie rozpatrywany na pozostałych opłaconych kierunkach. Jeśli będą na tych kierunkach wolne miejsca, a kandydat posiada wystraczającą liczbę punktów, może otrzymać status „Zakwalifikowany” na pozostałych kierunkach. Należy pamiętać o złożeniu dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, aby nie stracić tego statusu.

 

Jeśli na kierunku priorytetowym Kandydatowi zabrało punktów do otrzymania statusu „Zakwalifikowany na kierunek priorytetowy”, wówczas zobaczy na tym kierunku status „Lista rezerwowa”. Będzie jednak rozpatrywany na pozostałych opłaconych kierunkach – zatem może uzyskać status „Zakwalifikowany”, jeśli będą na tych kierunkach wolne miejsca, a kandydat posiada wystraczającą liczbę punktów, albo „Lista rezerwowa”, jeśli inni kandydaci mają więcej punktów na dany kierunek. W przypadku statusu „Zakwalifikowany” musi zdecydować, czy w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć dokumenty na wybrany kierunek (złożenie dokumentów oznacza, że rezygnuje z udziału w kwalifikacji na pozostałe kierunki). W przypadku statusu „Lista rezerwowa” musisz czekać na przetasowanie list, być może inni kandydaci nie złożą dokumentów na dany kierunek zwalniając tym samy miejsce dla innych kandydatów.

 

Uwaga: 

Złożenie przez kandydata dokumentów na jeden z kierunków oznacza rezygnację z kwalifikacji na pozostałe opłacone kierunki.

Osoby posiadające polskie obywatelstwo są przyjmowane tylko i wyłącznie na zasadach obowiązujących Polaków.

Kandydat może w Portalu Kandydata wybrać 4 pozycje (4 kierunki lub 4 formy studiów) - możliwy jest zatem wybór dwóch form studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na tym samym kierunku. Należy tylko pamiętać, że w danej rekrutacji kandydat może zostać przyjęty wyłącznie na jeden kierunek i jedną formę studiów, na którym aktualnie nie studiuje lub nie ukończył tych studiów. Ponadto za każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna.

Osoba niepełnoletnia w dniu składania dokumentów może brać udział w rekrutacji z pewnymi ograniczeniami. Następujący dokument „Podanie o przyjęcie na studia” musi być podpisany przez przedstawiciela ustawowego, najczęściej jest to rodzic. Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest złożyć podpis w Dziale Rekrutacji w obecności pracownika Politechniki Łódzkiej.
Jeżeli dokumenty zostaną podpisane poza Działem Rekrutacji, to własnoręczność podpisu przedstawiciela ustawowego musi zostać potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul Rzeczpospolitej Polski.
Przedstawiciel może ustanowić pełnomocnika do dokonania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów w Politechnice Łódzkiej, który musi być osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Własnoręczność jego podpisu pod pełnomocnictwem musi być potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul Rzeczpospolitej Polski.

W procesie kwalifikacyjnym na studia prowadzone w języku polskim brane są pod uwagę przedmioty obowiązkowe, czyli matematyka i język obcy oraz przedmiot dodatkowy, do wyboru: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, dyplom zawodowy. Na każdy kierunek studiów obowiązują inne przedmioty kwalifikacyjne.
W procesie kwalifikacyjnym na studia prowadzone w języku angielskim brane są pod uwagę przedmioty obowiązkowe, czyli matematyka oraz język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym (minimalny wynik z rozszerzenia z języka angielskiego to 50%) oraz przedmiot dodatkowy, do wyboru: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, drugi język obcy, dyplom zawodowy. Na każdy kierunek studiów obowiązują inne przedmioty kwalifikacyjne.
Ponadto kandydatów na studia na kierunki: architektura (w języku polskim i w języku angielskim), wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych. 

Tak, wyniki z poszczególnych przedmiotów kwalifikowanych zostaną przeliczone na punkty PŁ według zasad obowiązujących dla tych matur podanych na stronie.

Na różne kierunki obowiązują inne przedmioty kwalifikacyjne. Niepodanie któregoś z tych przedmiotów może spowodować, że uzyskasz mniejszą liczbę punktów niż w rzeczywistości posiadasz. Podczas kwalifikacji na dany kierunek Politechnika Łódzka wybiera ten przedmiot dodatkowy, którego wynik jest najkorzystniejszy dla kandydata.

W przypadku posiadania wyników z tzw. starej matury, matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) procedura rekrutacyjna przebiega w taki sam sposób, jak dla nowej matury – należy zarejestrować się w portalu kandydata, wypełnić odpowiednie dane oraz wpisać wyniki z matury, wybrać i opłacić kierunki, a po ogłoszeniu wyników kwalifikacji należy złożyć dokumenty. W Portalu Kandydata w kafelku Ukończona szkoła należy wybrać odpowiedni rodzaj zadawanej matury oraz wprowadzić wyniki dla danego rodzaju matury.

Tak. W takim przypadku otrzymasz 0 punktów za przedmiot dodatkowy. Nadal jednak można ubiegać się o przyjęcie na podstawie wyników z przedmiotów obowiązkowych.

Dopóki posiadasz status studenta na kierunku, na który aplikujesz, nie zostaniesz wzięty pod uwagę w kwalifikacji na ten kierunek. Musisz najpierw zrezygnować z obecnego kierunku, aby móc brać udział w rekrutacji na ten kierunek. Zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej wśród deklarowanych kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym aktualnie studiujesz lub który ukończyłeś w ramach tego samego stopnia i formy studiów. 

Nie. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki z części pisemnych egzaminu dojrzałości/egzaminu maturalnego.

Kandydat może aplikować na maksymalnie 4 kierunki studiów, ale przyjęty może być wyłącznie na jeden kierunek studiów.

Kandydat może złożyć dokumenty i być przyjętym wyłącznie na jeden kierunek i jedną formę studiów w ramach danego stopnia studiów.

 

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełnią jeden z poniższych warunków:
•    uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszącym co najmniej 50%,
•    posiadają maturę wydaną w szkole anglojęzycznej,
•    posiadają maturę IB/EB,
•    zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej,
•    uczyli się w szkole, w której językiem wykładowym był język angielski.

Olimpiady/Konkursy

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała. Laureaci i finaliści, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego muszą obowiązkowo dokonać rejestracji w Portalu Kandydata. W terminach przewidzianych w harmonogramie rekrutacji są zobowiązani wprowadzić wyniki matury, dokonać opłaty rekrutacyjnej za zadeklarowane kierunki oraz przesłać w formie skanu zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. 
Podczas składania dokumentów w Dziale Rekrutacji kandydaci dostarczają ksero oraz przedstawiają oryginał zaświadczenia do wglądu. Z uprawnienia można skorzystać wyłącznie po otrzymaniu pozytywnych wyników egzaminów maturalnych i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego oznacza, że laureaci i finaliści otrzymują maksymalną wartość przeliczonych punktów na PŁ.
Kandydatów na kierunek architektura, kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych, z którego muszą uzyskać wynik pozytywny, aby móc skorzystać z procedury pominięcia postępowania kwalifikacyjnego.

Sprawdziany uzdolnień plastycznych

Kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych do swoich potrzeb, wynikających z niepełnosprawności. W tym celu kandydat powinien złożyć pisemny wniosek do Działu Rekrutacji o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie później niż na pięć dni przed zakończeniem terminu rekrutacji określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego. Sposób adaptacji formy sprawdzianu ustalany jest w sposób indywidualny na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności przez Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Kandydat przynosi ze sobą na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego ołówki i gumki (do wykonania rysunku z natury), papiery w kolorach: niebieski, żółty, czerwony, szary, czarny (minimalna wielkość 210 mm x 297 mm), nożyczki, klej, linijkę, cyrkiel.
Na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek architektura kandydat przynosi ołówki i gumki.

Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania, ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych, na kierunku architektura wynosi 500. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku architektura jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego wynosi 400. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo oraz na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie będą uwzględniane przy kwalifikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych dotyczy kierunków: architektura w języku polskim i angielskim, wzornictwo i inżynieria wzornictwa przemysłowego. Odbywa się on na Politechnice Łódzkiej, a szczegółowe informacje na jego temat oraz tematy z zeszłych lat zamieszczamy na stronie rekrutacji w zakładce Egzaminy.

Opłaty

Opłatę rekrutacyjną można dokonać jedynie poprzez system płatności PayU dostępny w Portalu Kandydata. Opłata dokonywana jest osobno za każdy wybrany kierunek.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego – październik-luty oraz letniego – marzec-wrzesień). Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć. Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, to za te studia nie ponoszone są dodatkowe opłaty.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego – październik-luty oraz letniego – marzec-wrzesień). Każdy semestr składa się z 10 zjazdów (sobota-niedziela), w czasie których odbywają się zajęcia. Studia niestacjonarne są płatne – wysokość opłat zależy od kierunki, można je znaleźć na stronie rekrutacji (Opłaty).

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne znajdziesz w zakładce Opłaty

Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia, to możesz spotkać się z innymi opłatami – ich lista i wysokość opłat znajdziesz w zakładce Opłaty.

Tak. Opłata jest pobierana za każdy wybrany kierunek. Terminowe jej uregulowanie (zaksięgowanie na koncie PŁ) jest warunkiem dalszego rozpatrywania  podania zarejestrowanego kandydata.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed zakończeniem terminu rekrutacji poprzez płatność elektroniczną. Terminowe jej uregulowanie (zaksięgowanie na koncie PŁ)  jest warunkiem dalszego rozpatrywania  podania zarejestrowanego kandydata.

Jeśli kandydat nie dokona opłaty w terminie podanym w harmonogramie, nie będzie brany pod uwagę podczas kwalifikacji na studia na wybrany kierunek.

Tak. Nie ma znaczenia z czyjego konta dokonywana jest opłata.

W Portalu Kandydata będzie widoczna informacja o dokonaniu opłaty za dany kierunek oraz numer dokonanej transakcji. Opłata wniesiona poprzez system PayU będzie widoczna na koncie kandydata w ciągu kilku minut. 

Posiadanie obywatelstwa polskiego uprawnia Cię do studiowania bez ponoszenia opłat za studia. Jednak, jeżeli chcesz studiować na studiach niestacjonarnych, to takie studia są płatne za każdy semestr. Wysokość opłat zależy od kierunku, a informacja taka jest dostępna na stronie rekrutacji (Opłaty).

Portal Kandydata - I stopień

Portal Kandydata to serwis, w którym odbywa się rejestracja kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej. Kandydat chcący aplikować na studia w Politechnice Łódzkiej musi zarejestrować się w Portalu Kandydata (założyć konto), uzupełnić wszystkie wymagane informacje dotyczące kandydata i jego wykształcenia. W Portalu Kandydata dostępne będą również wyniki kwalifikacji na studia oraz będzie możliwość wydrukowania podania o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej. 
Aby wejść do Portalu Kandydata należy wejść na stronę https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl i wybrać w prawym górnym roku „Portal rekrutacyjny”, a następnie należy kliknąć „Rekrutuj na studia pierwszego i drugiego stopnia”. 

Kandydat może aplikować na maksymalnie 4 kierunki studiów, ale przyjęty może być wyłącznie na jeden kierunek studiów.

Portal Kandydata będzie aktywny (będzie można założyć konto, uzupełniać dane, sprawdzać wyniki kwalifikacji) w terminach rekrutacji. 

Deklaracja na studia dopuszcza wybranie maksymalnie 4 kierunków. Lista tych kierunków może być dowolnie zmieniania przed upływem terminu określonego w harmonogramie przeznaczonego na rejestrację kandydatów. Zmiany na liście zadeklarowanych kierunków nie można dokonać po dokonaniu opłaty za dany kierunek. 
W przypadku podejścia do II tury rekrutacji należy potwierdzić udział w rekrutacji dla kierunków, które zostały opłacone lub można dokonać zmiany na liście wybranych kierunków (w takiej sytuacji opłata rekrutacyjna nie jest zwracana).
UWAGA! Na niektóre kierunki rekrutacja kończy się wcześniej – sprawdź w harmonogramie rekrutacji.  

Niektóre kafelki będą dostępne dopiero po wypełnieniu danych podstawowych oraz załączeniu zdjęcia. Załączenie zdjęcia jest konieczne aby przejść do wyboru stopnia i kierunku studiów. Inne kafelki udostępnimy w odpowiednim czasie określonym w harmonogramie rekrutacji. Zbyt dużo informacji od razu mogłoby spowodować, że trudno byłoby wypełnić wszystkie potrzebne dane.

Wszystkie dane kandydatów, w tym również zdjęcie, są kasowane po zakończeniu wszystkich formalności związanych z procesem rekrutacji na studia.

Wyniki z matury należy wpisać po wybraniu odpowiedniego stopnia (I stopnia) w kafelku Ukończona szkoła, który będzie aktywny dopiero po uzupełnieniu Danych osobowych oraz umieszczeniu zdjęcia.

Tak. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości należy uzupełnić wyniki, czyli wskazać zdawane przedmioty, ich poziom oraz wprowadzić wynik, numer dokumentu, datę wydania, organ wydający (OKE) i kraj wydania. Dane te powinny być uzupełnione najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji internetowej.

Tegoroczni maturzyści zobowiązani są uzupełnić wyniki w Portalu Kandydata niezwłocznie po ich otrzymaniu, do dnia określonego w harmonogramie rekrutacji. 

W Portalu Kandydata należy wprowadzić rok zdawanej matury (nie rok zdawania poprawy), datę, numer oraz miejsce wydania świadectwa dojrzałości. Następnie należy zaznaczyć, że posiada się aneksy oraz wprowadzić ich numery oddzielone przecinkami.
Oceny należy wprowadzić zgodnie z posiadanymi dokumentami, czyli w przypadku poprawy wyników – oceny z aneksu.

Po wypełnieniu kafelka Ukończona szkoła uaktywni się następny – Wybór kierunków. Z dostępnej listy można wybrać maksymalnie 4 kierunki. Flagi przy nazwach kierunków wskazują język wykładowy prowadzonych zajęć. Dopóki nie dokonasz opłaty za dany kierunek, lub dopóki trwa rekrutacja na dany kierunek można zmieniać listę wybranych kierunków.

Rejestracja - I stopień

TAK, można rejestrować się w portalu rekrutacyjnym (wg harmonogramu rekrutacji). W miejscu gdzie należy wprowadzić wyniki należy wybrać opcję „Nie posiadam jeszcze świadectwa dojrzałości …”. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości należy uzupełnić wyniki, czyli wskazać zdawane przedmioty, ich poziom oraz wprowadzić wynik, numer dokumentu, datę wydania, organ wydający (OKE) i kraj wydania. Dane te powinny być uzupełnione najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji internetowej.

Podczas rejestracji należy podać adres mailowy, który służy do weryfikacji konta podczas jego zakładania. Podanego adresu mailowego używamy również do komunikacji z kandydatem oraz studentem dopóki nie uzyska dostępu do poczty i systemów używanych na Politechnice Łódzkiej. 

Istnieje możliwość odzyskania hasła. Należy po wejściu na stronę Panelu Kandydata wybrać link „Nie pamiętam hasła?”, zostaniemy przeniesieni na stronę resetowania hasła. Na mail podany podczas rejestracji zostanie wysłany link do strony ze zmianą hasła – można będzie ustawić nowe hasło. Pamiętaj, że musi ono spełnić pewne wymagania: hasło musi składać się przynajmniej z 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę lub znak specjalny.

Należy wejść na stronę https://rekrutacja.p.lodz.pl/ i w prawym górnym rogu wybrać okna należy wybrać Portal rekrutacyjny. założyć konto w Portalu Kandydata. Po zalogowaniu się do portalu należy uzupełnić dane osobowe, zamieścić zdjęcie (zgodne w wymogami), uzupełnić dane o ukończonej szkole oraz uzupełnić wyniki ukończenia poprzedniego etapu edukacji, kolejno wybrać kierunki i dokonać za nie opłaty. Po kwalifikacji w Portalu Kandydata zobaczysz swoje wyniki – jeśli zostaniesz zakwalifikowany, należy wydrukować podanie i dostarczyć je w odpowiednim terminie do Działu Rekrutacji Politechniki Łódzkiej. A później czekać na potwierdzenia wpisania na listę przyjętych.

Tak, rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich kierunków i form studiów. 

Składanie dokumentów - I stopień

Podanie będzie dostępne w Portalu Kandydata w zakładce Wyniki kwalifikacji. Podanie będzie aktywne dla każdego kierunku, na którym uzyska się status zakwalifikowany. Należy wydrukować tylko podanie dla kierunku, na którym chce się studiować i złożyć wydrukowanie podanie o przyjęcie na studia wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Niedostarczenie w wyznaczonym przez uczelnię terminie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z przyjęcia na kierunek, na który został zakwalifikowany.

Po ogłoszeniu wyników kandydat zakwalifikowany do przyjęcia musi złożyć osobiście oryginały wymaganych dokumentów w Dziale Rekrutacji w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Konieczne jest złożenie oryginalnych dokumentów w tym oryginalnego świadectwa dojrzałości lub oryginalnego odpisu wydanego przez OKE. 
Dokumenty w Dziale Rekrutacji może złożyć osoba, której kandydat udzielił pisemnego pełnomocnictwa do wykonania czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów w PŁ. W tym przypadku wymagane jest złożenie podpisanego przez kandydata pełnomocnictwa wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Nie. Są to odrębne dokumenty. Świadectwo ukończenia szkoły średniej potwierdza posiadanie przez absolwenta wykształcenia średniego. Dokument ten nie ma znaczenia w trakcie rekrutacji na studia w PŁ.
Z kolei świadectwo dojrzałości jest dokumentem wydawanym po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości stanowi podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, przedmiot dodatkowy (LPdodatkowy) może zostać zastąpiony wynikiem z dyplomu zawodowego lub wynikiem z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe traktowanym jako rozszerzenie (k=1). Wykaz dyplomów zawodowych i kierunków ich uznania, branych pod uwagę w rekrutacji znajdziesz TUTAJ.
Nie posiadam dyplomu zawodowego / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale posiadam certyfikaty kwalifikacji zawodowych wymaganych do uzyskania dyplomu zawodowego / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Czy na podstawie tych certyfikatów mogę być brany w rekrutacji na studia w Politechnice Łódzkiej?
Nie, musisz posiadać dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Politechnika Łódzka tylko na podstawie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika uzna Twój wyniki z dyplomu jako przedmiot dodatkowy (LPdodatkowy). Wykaz dyplomów zawodowych i kierunków ich uznania, branych pod uwagę w rekrutacji znajdziesz TUTAJ.

Istnieje możliwość przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego oraz na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 
Wykaz olimpiad i kierunków ich uznania, branych pod uwagę w rekrutacji z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz tutaj.

Lokalizacja Działu Rekrutacji wraz z godzinami pracy znajduje się tutaj: https://rekrutacja.teamwww.p.lodz.pl/kontaktkontakt
W harmonogramie rekrutacji znajduje się informacja, w jakich dniach należy składać dokumenty.

Nie musisz składać dokumentów przed zakwalifikowaniem. Wszystkie potrzebne dokumenty (skany), zarówno świadectwo dojrzałości, aneksy, dyplom kwalifikacji zawodowych, zaświadczenie o byciu laureatem/finalistą olimpiady należy umieścić w Portalu Kandydata. Wprowadzone wyniki zostaną zweryfikowane z załączonymi skanami. Po weryfikacji wprowadzonych ocen, będziesz mógł w Portalu Kandydata zapoznać się z przeliczeniem punktów – w razie niezgodności należy skontaktować się z Działem Rekrutacji. 
UWAGA!!! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowe umieszczenie wyników oraz czytelnych skanów w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Osoba niepełnoletnia w dniu składania dokumentów może brać udział w rekrutacji z pewnymi ograniczeniami. Następujące dokumenty: „Podanie o przyjęcie na studia”, zgoda opiekunów prawnych, muszą być podpisane przez przedstawiciela ustawowego, najczęściej jest to rodzic. Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest złożyć podpis w Dziale Rekrutacji w obecności pracownika PŁ.
Jeżeli dokumenty zostaną podpisane poza Działem Rekrutacji, to własnoręczność podpisu przedstawiciela ustawowego musi zostać potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.
Przedstawiciel może ustanowić pełnomocnika do dokonania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów w PŁ, który musi być osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Własnoręczność jego podpisu pod pełnomocnictwem musi być potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP. 

Po zakwalifikowaniu się na studia I stopnia należy w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyć do Działu Rekrutacji:
•    Wydrukowane z Portalu Kandydata podanie o przyjęcie na studia, dla kierunku, na który zostało się zakwalifikowanym i chce się go studiować.
•    Oryginał świadectwa dojrzałości z ewentualnymi aneksami.
•    Dodatkowe dokumenty wymienione na stronie rekrutacji w zakładce „Dokumenty”

Nie. Można wydrukować i złożyć czarno-białe podanie. Należy jednak pamiętać, że samo zdjęcie wgrywane do Portalu Kandydata musi być kolorowe i spełniać wymagania jak do dowodu osobistego.

Fotografia

Zdjęcie to posłuży do przygotowania legitymacji studenckiej. Załączenie zdjęcia jest konieczne aby kontynuować wypełnianie danych w portalu kandydata (wybrać stopień studiów).

Wszystkie dane kandydatów, w tym zdjęcie, są kasowane po zakończeniu wszystkich formalności związanych z procesem rekrutacji na studia. 

Wymagania dla fotografii, która umieszczona jest w Portalu Kandydata są określone tutaj. Fotografia, która wgrywana jest do Portalu Kandydata musi być plikiem graficznym w jednym z formatów JPG, JPEG, PNG o minimalnych wymiarach 492x633 piksele o maksymalnym rozmiarze 2MB.

Fotografia powinna zostać wgrana do Portalu Kandydata po uzupełnieniu danych osobowych, w terminie trwania rekrutacji elektronicznej. 

Profesjonalny fotograf doskonale wie, jakie wymagania obowiązują przy wydawaniu dowodów osobistych i wykona właściwe zdjęcie. W niektórych zakładach fotograficznych można również poprosić o udostępnienie pliku ze zdjęciem na nośniku danych lub o przesłanie pliku mailowo.
Wgrywane do systemu zdjęcie zostanie wykorzystane do druku legitymacji studenckiej, którą student będzie posługiwał się przez całe studia. Legitymacja nie tylko umożliwia korzystanie ze zniżek studenckich, ale również potwierdza status studenta na zaliczeniach i egzaminach. Dlatego zawsze zalecamy skorzystanie z usług fotografa, aby zdjęcie na legitymacji było dobrej jakości.
Zdjęcie będzie sprawdzane podczas weryfikacji dokumentów. Jeśli zostanie zweryfikowane i uznane za poprawne otrzymasz potwierdzenie w komunikatach w Portalu Kandydata. Jeśli zdjęcie nie zostanie zaakceptowane, otrzymasz informację w komunikatach z prośbą o przyniesienie papierowego zdjęcia wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli jednak podczas składania dokumentów zdjęcie nadal zostanie odrzucone lub zapomnisz je przynieść, w takim przypadku należy dostarczyć poprawną fotografię do dziekanatu wydziału. Bez poprawnego zdjęcia nie otrzymasz legitymacji studenckiej.

Tak, dopóki trwa rekrutacja elektroniczna. 

Zdjęcie będzie sprawdzane podczas weryfikacji dokumentów. Jeśli zostanie zweryfikowane i uznane za poprawne otrzymasz potwierdzenie w komunikatach w Portalu Kandydata. Jeśli zdjęcie nie zostanie zaakceptowane, otrzymasz informację w komunikatach z prośbą o przyniesienie papierowego zdjęcia wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli jednak podczas składania dokumentów zdjęcie nadal zostanie odrzucone lub zapomnisz je przynieść, w takim przypadku należy dostarczyć poprawną fotografię do dziekanatu wydziału. Bez poprawnego zdjęcia nie otrzymasz legitymacji studenckiej.

Tak. Zdjęcie spełniające wymagania zdjęcia do dowodu osobistego musi zostać umieszczone w Portalu Kandydata.

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia akt osobowych studenta wszyscy kandydaci muszą zamieścić w Portalu Kandydata elektroniczną wersję fotografii.

Kwalifikacja na studia - I stopień

Numery prezentowane na listach zbiorczych są numerem kandydata. Ze względu na RODO nie możemy publikować imiennych list. Numer kandydata jednoznacznie identyfikuje go na listach zbiorczych. 

Jeżeli nie złożysz wymaganych dokumentów na kierunek, na którym posiadasz status zakwalifikowany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, po kolejnej iteracji stracisz status zakwalifikowania na dany kierunek (zwalniasz przez to miejsce dla osób z list rezerwowych). Złożenie dokumentów na kierunek, na który posiadasz status zakwalifikowany powoduje, że nie bierzesz udziału w kwalifikacji na inne kierunki – zwalniasz miejsce na pozostałych kierunkach dla osób z list rezerwowych (na Politechnice Łódzkiej możesz być przyjęty tylko na jeden kierunek w danej rekrutacji). 
Jeśli jednak Twoim marzeniem jest kierunek, na którym jesteś na liście rezerwowej, to musisz sam podjąć decyzję, że czekasz na kolejną iterację – może się okazać, że zostaniesz zakwalifikowany w drugiej lub kolejnej iteracji – to Ty podejmujesz decyzję, czy złożyć dokumenty na kierunek, na który zostałeś zakwalifikowany, czy czekasz na zmianę statusu w kolejnych iteracjach. 
Uwaga!!! Listy osób zakwalifikowanych są uaktualniane co kilka dni – jeśli nie złożysz dokumentów w iteracji, w której zostałeś zakwalifikowany na dany kierunek, oznacza to, że rezygnujesz z podjęcia studiów na danym kierunku zwalniając przez to miejsce dla osób z list rezerwowych. 

Numer kandydata znajduje się po zalogowaniu do Portalu Kandydata, w prawym górnym rogu, pod adresem e-mail kandydata.

Tak, możesz wziąć udział w drugim etapie rekrutacji. Nie dzieje się to automatycznie, musisz w Portalu Kandydata potwierdzić udział w drugim etapie oraz wskazać, które kierunki należy wziąć pod uwagę w drugim etapie rekrutacji.

Nie. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia musi jeszcze złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Jeżeli kandydat nie dostarczy dokumentów w postaci papierowej, to otrzyma status rezygnacja.

Podczas potwierdzania udziału w drugim etapie rekrutacji potwierdzasz również kierunki, które należy uwzględnić w drugim etapie. Jeżeli są to kierunki, za które została już dokonana opłata – zostanie ona przepisana do drugiego etapu. Możesz również zrezygnować z opłaconych kierunków (nie jest to podstawą do zwrotu opłaty rekrutacyjnej) i wybrać nowe – za te kierunki musisz wnieść opłatę rekrutacyjną.
Uwaga!!! Jeśli podczas potwierdzania kierunków zrezygnujesz z danego kierunku, a później stwierdzić, że jednak chciałbyś ten kierunek ponownie mieć na liście wybranych kierunków, system traktuje to jako nowy kierunek – musisz wnieść ponownie opłatę za ten kierunek.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na kierunek, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji musisz złożyć wymagane dokumenty, wówczas status w Portalu Kandydata dla tego kierunku zmieni się na „przyjęty” (dla pozostałych kierunków status będzie „rezygnacja”). W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji w Portalu Kandydata otrzymasz do pobrania dokument potwierdzający wpis na listę studentów.

W Portalu Kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji zostanie uaktywniony kafelek Strefa studenta, w którym będzie do pobrania plik potwierdzających wpis na listę studentów. Pierwsze pobranie pliku musisz potwierdzić wpisaniem kodu, który zostanie wysłany na Twój numer telefonu podany w Portalu Kandydata. 

Wyniki na wybrane kierunku zostaną opublikowane w Portalu Kandydata w kafelku „Wyniki kwalifikacji” w terminie określonym w harmonogramie. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany na dany kierunek, należy w terminie określonym w harmonogramie złożyć osobiście wymagane dokumenty. Nie złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z aplikowania na dany kierunek. Dodatkowo listy zakwalifikowanych i przyjętych zostaną opublikowane na stronie rekrutacji.
Uwaga!!! Listy osób zakwalifikowanych są uaktualniane co kilka dni – jeśli nie złożysz dokumentów w iteracji, w której zostałeś zakwalifikowany na dany kierunek, oznacza to, że rezygnujesz z podjęcia studiów na danym kierunku zwalniając przez to miejsce dla osób z list rezerwowych. 

Nie. Osoba przyjęta na studia zostaje studentem dopiero po złożeniu ślubowania, po rozpoczęciu roku akademickiego.

Nie, musisz złożyć wymagane dokumenty w odpowiednim terminie określonym w harmonogramie. Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie oznacza rezygnację z przyjęcia na dany kierunek.
Uwaga!!! Listy osób zakwalifikowanych są uaktualniane co kilka dni – jeśli nie złożysz dokumentów w iteracji, w której zostałeś zakwalifikowany na dany kierunek, oznacza to, że rezygnujesz z podjęcia studiów na danym kierunku zwalniając przez to miejsce dla osób z list rezerwowych. 

Musisz zdecydować, na którym kierunku chcesz studiować. Dla tego kierunku musisz wydrukować podanie o przyjęcie na studia oraz złożyć osobiście wymagane dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Uwaga!!! Listy osób zakwalifikowanych są uaktualniane co kilka dni – jeśli nie złożysz dokumentów w iteracji, w której zostałeś zakwalifikowany na dany kierunek, oznacza to, że rezygnujesz z podjęcia studiów na danym kierunku zwalniając przez to miejsce dla osób z list rezerwowych. 

Informacja o wynikach kwalifikacji zostanie umieszczona w Portalu Kandydata na indywidualnym koncie, z uwzględnieniem każdego kierunku przez niego wybranego oraz na stronie rekrutacji w zakładce Wyniki, gdzie pojawią się listy zbiorcze. Dodatkowo kandydat otrzyma wiadomość w Portalu Kandydata, że w Portalu Kandydata znajdują się wyniki kwalifikacji.
Po otrzymaniu informacji będzie można wydrukować podanie o przyjęcie na studia (dla osób zakwalifikowanych) i złożyć je w Dziale Rekrutacji wraz z innymi wymaganymi dokumentami w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Uwaga!!! Listy osób zakwalifikowanych są uaktualniane co kilka dni – jeśli nie złożysz dokumentów w iteracji, w której zostałeś zakwalifikowany na dany kierunek, oznacza to, że rezygnujesz z podjęcia studiów na danym kierunku zwalniając przez to miejsce osobom z list rezerwowych. 

Musisz czekać na kolejną iterację (zgodnie z harmonogramem rekrutacji). Kandydaci, którzy są przed Tobą na liście mogą nie złożyć dokumentów lub wybrać inny kierunek niż ten, którym jesteś zainteresowany. Kolejna iteracja to szansa na przesuniecie się z listy rezerwowej na listę osób zakwalifikowanych. 
Uwaga!!! Listy osób zakwalifikowanych są uaktualniane co kilka dni – jeśli nie złożysz dokumentów w iteracji, w której zostałeś zakwalifikowany na dany kierunek, oznacza to, że rezygnujesz z podjęcia studiów na danym kierunku zwalniając przez to miejsce dla osób z list rezerwowych. 

Zakwaterowanie

Po ogłoszeniu list przyjętych, w Portalu Kandydata będzie wysłany link do zapisów do akademików w systemie. Po zakwalifikowaniu do akademików Kandydat otrzyma e-maila oraz komunikat w Portalu Kandydata, co ma robić dalej.

Po ogłoszeniu list przyjętych, w Portalu Kandydata będzie wysłany link do zapisów do akademików w systemie. Po zakwalifikowaniu do akademików Kandydat otrzyma e-maila podany przez Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Łódzką (Portal Kandydata) oraz komunikat w Portalu Kandydata, co ma robić dalej. Wszystkie informacje są na stronie …….https://samorząd.p.lodz.pl/….

Informację o akademikach znajdziesz na stronie https://samorzad.p.lodz.pl/categories/zakwaterowania ;

Przeniesienia

1.    Należy skontaktować się z Prodziekanem właściwym dla kierunku, na który chcesz się przenieść. Adresy dziekanatów znajdziesz na stronie rekrutacji
2.    Należy przedstawić Prodziekanowi właściwemu dla kierunku następujące dokumenty:
a.    Prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
b.    Dokumenty umożliwiające analizę i potwierdzenie dotychczasowego przebiegu studiów.
3.    Prodziekan właściwy dla kierunku rozpatruje prośbę Kandydata o możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej analizując uzyskane w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów w macierzystej uczelni oraz możliwość potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych w dotychczasowym przebiegu studiów i uzupełnienia różnic programowych, ale również analizując możliwości techniczno-organizacyjnych zwiększenia liczby studentów w Politechnice Łódzkiej na danym kierunku studiów.
4.    Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przez Prodziekana właściwego dla kierunku, kandydat składa Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
5.    Dostarcza wszystkie wymagane dokumenty oraz zdjęcie. 
 

Informację o wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie rekrutacji w zakładce Dokumenty.

Na stronie rekrutacji znajdują się informacje o kierunkach, w tym również o Wydziale prowadzącym dany kierunek. Należy wówczas skontaktować się z Dziekanatem danego kierunku – kontakt do dziekanatów można znaleźć na stronie rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będzie prowadzona w następujących terminach: na studia rozpoczynające się od semestru zimowego dla cudzoziemców studiujących poza polskim systemem oświaty do 19 lipca 2024 r.; dla kandydatów studiujących w polskim systemie oświaty do 16 września 2024 r.; na studia rozpoczynające się od semestru letniego dla cudzoziemców studiujących poza polskim systemem oświaty do 20 grudnia 2024 r.; dla kandydatów studiujących w polskim systemie oświaty do 24 lutego 2025 r.

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 dostępny jest na stronie rekrutacji

Terminy - II stopień

Nie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji określone zostały terminy, w których kandydat musi zarejestrować się w Portalu Kandydata, wypełnić wymagane dane osobowe oraz o ukończonym wcześniejszym etapie edukacji, wgrać zdjęcie wykonane zgodne w wymaganiami zdjęć do dowodu osobistego, wybrać i opłacić kierunki – w tym czasie w Portalu Kandydata możliwe jest dokonywanie zmian. Jeśli po zakończeniu tego okresu nie dokona się opłaty za wybrane kierunki, nie bierze się udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Jeżeli jednak dokona się opłaty za wybrane kierunki, kandydat zobowiązany jest śledzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego, którego wyniki dostępne są w Portalu Kandydata oraz złożyć wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania się na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej rozpoczynające się w semestrze zimowym dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024 r. i nie później niż 2 września 2024 r., a zakończy nie wcześniej niż 9 września 2024 r. i nie później niż 15 października 2024 r.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców rozpocznie się nie wcześniej niż 2 grudnia 2024 r. i nie później niż 3 lutego 2025 r., a zakończy nie wcześniej niż 17 lutego 2025 r. i nie później niż 10 marca 2025 r.

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 zostanie określony przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2024 r i zostanie opublikowany na stronie rekrutacji (TERMINY).

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 dostępny jest na stronie rekrutacji (TERMINY).

Limity - II stopień

Należy skontaktować się w tej sprawie z Działem Rekrutacji. Po przeanalizowaniu sytuacji danego kandydata, kandydat będzie mógł podjąć studia na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką wybranym w trakcie rejestracji przez kandydata lub w przypadku jego braku – na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, pod warunkiem niewyczerpania na nim limitu miejsc. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 zostały opublikowane w zakładce Limity miejsc. Natomiast limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 listopada 2024 r. i będą dostępne na stronie rekrutacji.

Limit miejsc określa maksymalną liczbę kandydatów, którzy mogą być przyjęci na studia dla danego kierunku. Liczba ta może być większa w przypadku, kiedy kilku kandydatów ma taką samą liczbę punktów, co ostatni kandydat – wówczas zakwalifikowani zostają wszyscy kandydaci spełniający to kryterium punktowe.
Minimalna liczba kandydatów oznacza minimalną liczbę osób przyjętych na studia, dla których na pewno zostanie uruchomiony dany kierunek. W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu miejsc określonego przez Senat Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w trybie rekrutacji na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką wybranym w trakcie rejestracji przez kandydata lub w przypadku jego braku – na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, pod warunkiem niewyczerpania na nim limitu miejsc. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

Zasady rekrutacji - II stopień

Tak, możesz wziąć udział w rekrutacji pod warunkiem, że wśród deklarowanych kierunków studiów nie będzie znajdować się kierunek, na którym aktualnie studiujesz lub który ukończyłeś w ramach tego samego stopnia i formy studiów. 

Kandydat może aplikować na maksymalnie 4 kierunki studiów, ale przyjęty może być wyłącznie na jeden kierunek studiów.

Dopóki posiadasz status studenta na kierunku, na który aplikujesz, nie zostaniesz wzięty pod uwagę w kwalifikacji na ten kierunek. Musisz najpierw zrezygnować z obecnego kierunku, aby móc brać udział w rekrutacji na ten kierunek. Zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej wśród deklarowanych kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym aktualnie studiujesz lub który ukończyłeś w ramach tego samego stopnia i formy studiów. 

Kandydat może złożyć dokumenty i być przyjętym wyłącznie na jeden kierunek jedną formę studiów w ramach danego stopnia studiów.

W trakcie rekrutacji Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ocenia kompetencje kandydata do podjęcia studiów drugiego stopnia na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem. Jeżeli kandydat spełnia wymagania rekrutacyjne, to będzie mógł zostać przyjęty na wybrany kierunek studiów. Ukończenie innego kierunku studiów nie jest przeszkodą, o ile kandydat posiada wymagane kompetencje potwierdzone dyplomem i suplementem. Wykaz kompetencji, które są wymagane na danym kierunku są dostępne na stronie rekrutacji.

Po złożeniu dokumentów i przyjęciu na studia, kandydat nie będzie brany pod uwagę w rekrutacji na inne kierunki studiów, co jest zgodne z uchwałą rekrutacyjną, która mówi, że kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek i formę studiów. 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny.
Wykaz kierunków, na które można kandydować z tytułem licencjata można znaleźć na stronie rekrutacji.

Kandydat może w Portalu Kandydata wybrać 4 pozycje (4 kierunki lub 4 formy studiów) - możliwy jest zatem wybór dwóch form studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na tym samym kierunku. Należy tylko pamiętać, że w danej rekrutacji kandydat może zostać przyjęty wyłącznie na jeden kierunek i jedną formę studiów, na którym aktualnie nie studiuje lub nie ukończył tych studiów. Ponadto za każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna.

W procesie kwalifikacyjnym na studia, na których nie przewidziano egzaminu wstępnego brana jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych przeliczana na punkty PŁ – sposób przeliczania punktów dostępny jest na stronie rekrutacji.
W procesie kwalifikacyjnym na studia, na których przewidziano egzamin wstępny brana jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych przeliczana na punkty PŁ oraz wynik z egzaminu wstępnego – sposób przeliczania punktów dostępny jest na stronie rekrutacji.

Osobowy posiadające polskie obywatelstwo są przyjmowane tylko i wyłącznie na zasadach obowiązujących Polaków.

Procedura rekrutacyjna w przypadku dokumentów potwierdzających wykształcenie uzyskane poza polskim systemem oświaty jest prowadzona indywidualnie i w takie sytuacji prosimy o kontakt e-mailowy z Działem Rekrutacji. 

Punkty kwalifikacyjne - II stopień

Sposób przeliczania wyników znajdziesz w zakładce Zasady rekrutacji

Przeliczanie punktów dla kierunków, które zostały opłacone w terminie nastąpi po weryfikacji wyników przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku dyplomów zagranicznych proces może ulec wydłużeniu.

Nie ma żadnych podstaw do oceny szans kwalifikacji na dany kierunek, ponieważ nie są znane wyniki ukończenia studiów innych kandydatów oraz trudno oszacować liczbę przyszłych kandydatów. 

Opłaty

Tak. Opłata jest pobierana za każdy wybrany kierunek. Terminowe jej uregulowanie (zaksięgowanie na koncie PŁ) jest warunkiem dalszego rozpatrywania  podania zarejestrowanego kandydata.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed zakończeniem terminu rekrutacji poprzez płatność elektroniczną. Terminowe jej uregulowanie (zaksięgowanie na koncie PŁ)  jest warunkiem dalszego rozpatrywania  podania zarejestrowanego kandydata.

Jeśli kandydat nie dokona opłaty w terminie podanym w harmonogramie, nie będzie brany pod uwagę podczas kwalifikacji na studia na wybrany kierunek.

Tak. Nie ma znaczenia z czyjego konta dokonywana jest opłata.

W Portalu Kandydata będzie widoczna informacja o dokonaniu opłaty za dany kierunek oraz numer dokonanej transakcji. Opłata wniesiona poprzez system PayU będzie widoczna na koncie kandydata w ciągu kilku minut. 

Posiadanie obywatelstwa polskiego uprawnia Cię do studiowania bez ponoszenia opłat za studia. Jednak, jeżeli chcesz studiować na studiach niestacjonarnych, to takie studia są płatne za każdy semestr. Wysokość opłat zależy od kierunku, a informacja taka jest dostępna na stronie rekrutacji (Opłaty).

Opłatę rekrutacyjną można dokonać jedynie poprzez system płatności PayU dostępny w Portalu Kandydata. Opłata dokonywana jest osobno za każdy wybrany kierunek.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego – październik-luty oraz letniego – marzec-wrzesień). Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć. Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, to za te studia nie ponoszone są dodatkowe opłaty.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego – październik-luty oraz letniego – marzec-wrzesień). Każdy semestr składa się z 10 zjazdów (sobota-niedziela), w czasie których odbywają się zajęcia. Studia niestacjonarne są płatne – wysokość opłat zależy od kierunki, można je znaleźć na stronie rekrutacji (Opłaty).

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne znajdziesz w zakładce Opłaty

Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia, to możesz spotkać się z innymi opłatami – ich lista i wysokość opłat znajdziesz w zakładce Opłaty.

Portal Kandydata - II stopień

Niektóre kafelki będą dostępne dopiero po wypełnieniu danych podstawowych oraz załączeniu zdjęcia. Załączenie zdjęcia jest konieczne aby przejść do wyboru stopnia i kierunku studiów. Inne kafelki udostępnimy w odpowiednim czasie określonym w harmonogramie rekrutacji. Zbyt dużo informacji od razu mogłoby spowodować, że trudno byłoby wypełnić wszystkie potrzebne dane.

W Portalu Kandydata należy określić, że jeszcze nie posiada się dyplomu, wprowadzić odpowiednie dane dotyczące ukończenia studiów oraz umieścić skan zaświadczenia o ukończeniu studiów otrzymany z Dziekanatu Wydziału (takie zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni – jeśli zostaniesz przyjęty otrzymasz wpis warunkowy, aż do dostarczenia oryginału dyplomu).
Do składanych dokumentów należy dołączyć oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, a po odebraniu dyplomu wciągu 30 dni od daty obrony (oryginał lub oryginalny opis) należy dostarczyć do Dziekanatu w celu podmiany ze złożonym zaświadczeniem o ukończeniu studiów na dylom pod rygorem upływu warunkowego wpisu na listę studentów. 

Wyniki z dyplomu należy wpisać po wybraniu odpowiedniego stopnia (II stopnia) w kafelku Ukończona szkoła, który będzie aktywny dopiero po uzupełnieniu Danych osobowych oraz umieszczeniu zdjęcia.

Tak. Po otrzymaniu dyplomu należy uzupełnić wyniki, czyli wskazać posiadany tytuł oraz wprowadzić wynik, numer dokumentu, datę wydania i kraj wydania. Dane te powinny być uzupełnione najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji internetowej.

Jeżeli nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów, ale posiadasz zaświadczenie o ukończeniu studiów, należy wprowadzić wynik ukończenia studiów na podstawie danych z oświadczenia. Zaznaczasz również informację, że nie posiadasz jeszcze dyplomu. Podczas składania dokumentów będziesz musiał uzupełnić oświadczenie, że zobowiązujesz się do dostarczenia dyplomu i suplementu w ciągu 1 miesiąca od daty obrony pod rygorem skreślenia z listy studentów.
Uwaga!!! Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od obrony, po tym czasie traci ważność – jeśli w ciągu miesiąca nie dostarczysz do właściwego Dziekanatu oryginału dyplomu zostaniesz skreślony z listy studentów. 

Po wypełnieniu kafelka Ukończona szkoła uaktywni się następny – Wybór kierunków. Z dostępnej listy można wybrać maksymalnie 4 kierunki. Flagi przy nazwach kierunków wskazują język wykładowy prowadzonych zajęć. Dopóki nie dokonasz opłaty za dany kierunek, lub dopóki trwa rekrutacja na dany kierunek można zmieniać listę wybranych kierunków.

Kandydat może aplikować na maksymalnie 4 kierunki studiów, ale przyjęty może być wyłącznie na jeden kierunek studiów.

Portal Kandydata to serwis, w którym odbywa się rejestracja kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej. Kandydat chcący aplikować na studia w Politechnice Łódzkiej musi zarejestrować się w Portalu Kandydata (założyć konto), uzupełnić wszystkie wymagane informacje dotyczące kandydata i jego wykształcenia. W Portalu Kandydata dostępne będą również wyniki kwalifikacji na studia oraz będzie możliwość wydrukowania podania o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej. 
Aby wejść do Portalu Kandydata należy wejść na stronę https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl i wybrać w prawym górnym roku „Portal rekrutacyjny”, a następnie należy kliknąć „Rekrutuj na studia pierwszego i drugiego stopnia”.

Deklaracja na studia dopuszcza wybranie maksymalnie 4 kierunków. Lista tych kierunków może być dowolnie zmieniania przed upływem terminu określonego w harmonogramie przeznaczonego na rejestrację kandydatów. Zmiany na liście zadeklarowanych kierunków nie można dokonać po dokonaniu opłaty za dany kierunek. 

Portal Kandydata będzie aktywny (będzie można założyć konto, uzupełniać dane, sprawdzać wyniki kwalifikacji) w terminach rekrutacji. Harmonogram dostępny jest na stronie rekrutacji.

Wszystkie dane kandydatów, w tym również zdjęcie, są kasowane po zakończeniu wszystkich formalności związanych z procesem rekrutacji na studia.

Rejestracja - II stopień

TAK, można rejestrować się w portalu rekrutacyjnym (wg harmonogramu rekrutacji). Jednak, aby móc przystąpić do kwalifikacji musisz być po obronie najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. W Portalu Kandydata będziesz musiał dołączyć Zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z wynikiem/oceną ukończenia studiów. W zakładce o ukończeniu szkoły będziesz musiał zaznaczyć, że jeszcze nie posiadasz dyplomu, jednak ocenę należy wpisać zgodnie z tym, który widnieje na zaświadczeniu o ukończeniu studiów – nie zapomnij załączyć tego dokumentu, bez niego Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie będzie mogła zweryfikować oceny oraz posiadanego tytułu ukończenia studiów.

TAK, można brać udział w rekrutacji na studia w Politechnice Łódzkiej. Aby móc brać udział w kwalifikacji na studia w Politechnice Łódzkiej, w zakładce o ukończeniu szkoły będziesz musiał zaznaczyć, że jeszcze nie posiadasz dyplomu, należy jednak wpisać ocenę zgodnie z tym, jaka widnieje na zaświadczeniu o ukończeniu studiów – nie zapomnij załączyć tego dokumentu, bez niego Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie będzie mogła zweryfikować oceny oraz posiadanego tytułu ukończenia studiów. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany na studia, podczas składania dokumentów będziesz musiał złożyć oświadczenie, że w ciągu 1 miesiąca od obrony złożysz do odpowiedniego dziekanatu dyplom – niedostarczenie dyplomu jest jednoznaczne ze skreśleniem studenta z listy studentów.
Uwaga!!! Zaświadczenie o ukończeniu studiów jest ważne 1 miesiąc od obrony. Jeżeli obrona odbyła się wcześniej niż 1 miesiąc od ostatniego dnia rekrutacji, musisz posiadać dyplom, tylko na tej podstawie będzie prowadzone postępowanie kwalifikacyjne przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 

Podczas rejestracji należy podać adres mailowy, który służy do weryfikacji konta podczas jego zakładania. Podanego adresu mailowego używamy również do komunikacji z kandydatem oraz studentem dopóki nie uzyska dostępu do poczty i systemów używanych na Politechnice Łódzkiej. 

Istnieje możliwość odzyskania hasła. Należy po wejściu na stronę Panelu Kandydata wybrać link „Nie pamiętam hasła?”, zostaniemy przeniesieni na stronę resetowania hasła. Na mail podany podczas rejestracji zostanie wysłany link do strony ze zmianą hasła – można będzie ustawić nowe hasło. Pamiętaj, że musi ono spełnić pewne wymagania: hasło musi składać się przynajmniej z 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę lub znak specjalny.

Należy wejść na stronę https://rekrutacja.p.lodz.pl/ i w prawym górnym rogu wybrać okna należy wybrać Portal rekrutacyjny. założyć konto w Portalu Kandydata. Po zalogowaniu się do portalu należy uzupełnić dane osobowe, zamieścić zdjęcie (zgodne w wymogami - link), uzupełnić dane o ukończonej szkole oraz uzupełnić wyniki ukończenia poprzedniego etapu edukacji, kolejno wybrać kierunki i dokonać za nie opłaty. Po kwalifikacji w Portalu Kandydata zobaczysz swoje wyniki – jeśli zostaniesz zakwalifikowany, należy wydrukować podanie i dostarczyć je w odpowiednim terminie do Działu Rekrutacji Politechniki Łódzkiej. A później czekać na potwierdzenia wpisania na listę przyjętych.

Tak, rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich kierunków i form studiów. 

Składanie dokumentów - II stopień

Podanie będzie dostępne w Portalu Kandydata w zakładce Wyniki kwalifikacji. Podanie będzie aktywne dla każdego kierunku, na którym uzyska się statusu zakwalifikowany. Należy wydrukować tylko podanie dla kierunku, na którym chce się studiować i złożyć wydrukowanie podanie o przyjęcie na studia wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Tak. Suplement zawiera opis kwalifikacji uzyskanych w ramach ukończonych studiów i jest potrzebny, aby stwierdzić czy kandydat na studia drugiego stopnia spełnia kryteria. Należy pamiętać, że suplement do dyplomu jest jego częścią i jest ważny tylko z tym dyplomem.

Po ogłoszeniu wyników kandydat zakwalifikowany do przyjęcia musi złożyć osobiście oryginały wymaganych dokumentów w Dziale Rekrutacji w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Konieczne jest złożenie oryginalnych dokumentów w tym dyplomu oraz ksero suplementu do dyplomu (wszystkie strony), ewentualnie zaświadczenia o ukończeniu studiów (ważne 1 miesiąc od obrony) 
Dokumenty w Dziale Rekrutacji może złożyć osoba, której kandydat udzielił pisemnego pełnomocnictwa do wykonania czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów w PŁ. W tym przypadku wymagane jest złożenie podpisanego przez kandydata pełnomocnictwa wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Lokalizacja Działu Rekrutacji wraz z godzinami pracy znajduje się tutaj: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/kontakt. ;
W harmonogramie rekrutacji znajduje się informacja, w jakich dniach należy składać dokumenty.

Nie. Można wydrukować i złożyć czarno-białe podanie. Należy jednak pamiętać, że samo zdjęcie wgrywane do Portalu Kandydata musi być kolorowe i spełniać wymagania jak do dowodu osobistego.

Niedostarczenie w wyznaczonym przez uczelnię terminie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z przyjęcia na kierunek, na który został zakwalifikowany. 

Nie musisz składać dokumentów przed zakwalifikowaniem. Wszystkie potrzebne dokumenty (skany), zarówno dyplom oraz suplement do dyplomu (wszystkie strony), ewentualnie zaświadczenie o ukończeniu studiów (ważne 1 miesiąc od obrony) należy umieścić w Portalu Kandydata. Wprowadzone wyniki zostaną zweryfikowane z załączonymi skanami. Po weryfikacji wprowadzonych ocen, będziesz mógł w Portalu Kandydata zapoznać się z przeliczeniem punktów – w razie niezgodności należy skontaktować się z Działem Rekrutacji. 
UWAGA!!! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowe umieszczenie wyników oraz czytelnych skanów w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Po zakwalifikowaniu się na studia II stopnia należy w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyć do Działu Rekrutacji:
•    Wydrukowane z Portalu Kandydata podanie o przyjęcie na studia, dla kierunku, na który zostało się zakwalifikowanym i chce się go studiować.
•    Oryginał dyplomu oraz ksero suplementu do dyplomu, ewentualnie zaświadczenie o ukończeniu studiów (ważne 1 miesiąc od obrony).
•    Dodatkowe dokumenty wymienione na stronie rekrutacji w zakładce „Dokumenty”

Fotografia

Wszystkie dane kandydatów, w tym zdjęcie, są kasowane po zakończeniu wszystkich formalności związanych z procesem rekrutacji na studia. 

Wymagania dla fotografii, która umieszczona jest w Portalu Kandydata są określone tutaj. Fotografia, która wgrywana jest do Portalu Kandydata musi być plikiem graficznym w jednym z formatów JPG, JPEG, PNG o minimalnych wymiarach 492x633 piksele o maksymalnym rozmiarze 2MB.

Fotografia powinna zostać wgrana do Portalu Kandydata po uzupełnieniu danych osobowych, w terminie trwania rekrutacji elektronicznej. 

Profesjonalny fotograf doskonale wie, jakie wymagania obowiązują przy wydawaniu dowodów osobistych i wykona właściwe zdjęcie. W niektórych zakładach fotograficznych można również poprosić o udostępnienie pliku ze zdjęciem na nośniku danych lub o przesłanie pliku mailowo.
Wgrywane do systemu zdjęcie zostanie wykorzystane do druku legitymacji studenckiej, którą student będzie posługiwał się przez całe studia. Legitymacja nie tylko umożliwia korzystanie ze zniżek studenckich, ale również potwierdza status studenta na zaliczeniach i egzaminach. Dlatego zawsze zalecamy skorzystanie z usług fotografa, aby zdjęcie na legitymacji było dobrej jakości.
Zdjęcie będzie sprawdzane podczas weryfikacji dokumentów. Jeśli zostanie zweryfikowane i uznane za poprawne otrzymasz potwierdzenie w komunikatach w Portalu Kandydata. Jeśli zdjęcie nie zostanie zaakceptowane, otrzymasz informację w komunikatach z prośbą o przyniesienie papierowego zdjęcia wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli jednak podczas składania dokumentów zdjęcie nadal zostanie odrzucone lub zapomnisz je przynieść, w takim przypadku należy dostarczyć poprawną fotografię do dziekanatu wydziału. Bez poprawnego zdjęcia nie otrzymasz legitymacji studenckiej.

Tak, dopóki trwa rekrutacja elektroniczna. 

Zdjęcie będzie sprawdzane podczas weryfikacji dokumentów. Jeśli zostanie zweryfikowane i uznane za poprawne otrzymasz potwierdzenie w komunikatach w Portalu Kandydata. Jeśli zdjęcie nie zostanie zaakceptowane, otrzymasz informację w komunikatach z prośbą o przyniesienie papierowego zdjęcia wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli jednak podczas składania dokumentów zdjęcie nadal zostanie odrzucone lub zapomnisz je przynieść, w takim przypadku należy dostarczyć poprawną fotografię do dziekanatu wydziału. Bez poprawnego zdjęcia nie otrzymasz legitymacji studenckiej.

Tak. Zdjęcie spełniające wymagania zdjęcia do dowodu osobistego musi zostać umieszczone w Portalu Kandydata.

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia akt osobowych studenta wszyscy kandydaci muszą zamieścić w Portalu Kandydata elektroniczną wersję fotografii.

Zdjęcie to posłuży do przygotowania legitymacji studenckiej. Załączenie zdjęcia jest konieczne aby kontynuować wypełnianie danych w portalu kandydata (wybrać stopień studiów).

Zakwaterowanie

Po ogłoszeniu list przyjętych, w Portalu Kandydata będzie wysłany link do zapisów do akademików w systemie. Po zakwalifikowaniu do akademików Kandydat otrzyma e-maila podany przez Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Łódzką (Portal Kandydata) oraz komunikat w Portalu Kandydata, co ma robić dalej. Wszystkie informacje są na stronie …….https://samorząd.p.lodz.pl/….

Informację o akademikach znajdziesz na stronie https://samorzad.p.lodz.pl/categories/zakwaterowania ;

Po ogłoszeniu list przyjętych, w Portalu Kandydata będzie wysłany link do zapisów do akademików w systemie. Po zakwalifikowaniu do akademików Kandydat otrzyma e-maila oraz komunikat w Portalu Kandydata, co ma robić dalej.

Przeniesienia

1.    Należy skontaktować się z Prodziekanem właściwym dla kierunku, na który chcesz się przenieść. Adresy dziekanatów znajdziesz na stronie rekrutacji
2.    Należy przedstawić Prodziekanowi właściwemu dla kierunku następujące dokumenty:
a.    Prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
b.    Dokumenty umożliwiające analizę i potwierdzenie dotychczasowego przebiegu studiów.
3.    Prodziekan właściwy dla kierunku rozpatruje prośbę Kandydata o możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej analizując uzyskane w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów w macierzystej uczelni oraz możliwość potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych w dotychczasowym przebiegu studiów i uzupełnienia różnic programowych, ale również analizując możliwości techniczno-organizacyjnych zwiększenia liczby studentów w Politechnice Łódzkiej na danym kierunku studiów.
4.    Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przez Prodziekana właściwego dla kierunku, kandydat składa Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
5.    Dostarcza wszystkie wymagane dokumenty oraz zdjęcie. 
 

Informację o wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie rekrutacji w zakładce Dokumenty.

Na stronie rekrutacji znajdują się informacje o kierunkach, w tym również o Wydziale prowadzącym dany kierunek. Należy wówczas skontaktować się z Dziekanatem danego kierunku – kontakt do dziekanatów można znaleźć na stronie rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będzie prowadzona w następujących terminach: na studia rozpoczynające się od semestru zimowego dla cudzoziemców studiujących poza polskim systemem oświaty do 19 lipca 2024 r.; dla kandydatów studiujących w polskim systemie oświaty do 16 września 2024 r.; na studia rozpoczynające się od semestru letniego dla cudzoziemców studiujących poza polskim systemem oświaty do 20 grudnia 2024 r.; dla kandydatów studiujących w polskim systemie oświaty do 24 lutego 2025 r.

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 dostępny jest na stronie rekrutacji

Masz więcej pytań?

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 dostępny jest na stronie rekrutacji

1.    Należy skontaktować się z Prodziekanem właściwym dla kierunku, na który chcesz się przenieść. Adresy dziekanatów znajdziesz na stronie rekrutacji
2.    Należy przedstawić Prodziekanowi właściwemu dla kierunku następujące dokumenty:
a.    Prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
b.    Dokumenty umożliwiające analizę i potwierdzenie dotychczasowego przebiegu studiów.
3.    Prodziekan właściwy dla kierunku rozpatruje prośbę Kandydata o możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej analizując uzyskane w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów w macierzystej uczelni oraz możliwość potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych w dotychczasowym przebiegu studiów i uzupełnienia różnic programowych, ale również analizując możliwości techniczno-organizacyjnych zwiększenia liczby studentów w Politechnice Łódzkiej na danym kierunku studiów.
4.    Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przez Prodziekana właściwego dla kierunku, kandydat składa Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
5.    Dostarcza wszystkie wymagane dokumenty oraz zdjęcie. 
 

Informację o wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie rekrutacji w zakładce Dokumenty.

Na stronie rekrutacji znajdują się informacje o kierunkach, w tym również o Wydziale prowadzącym dany kierunek. Należy wówczas skontaktować się z Dziekanatem danego kierunku – kontakt do dziekanatów można znaleźć na stronie rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będzie prowadzona w następujących terminach: na studia rozpoczynające się od semestru zimowego dla cudzoziemców studiujących poza polskim systemem oświaty do 19 lipca 2024 r.; dla kandydatów studiujących w polskim systemie oświaty do 16 września 2024 r.; na studia rozpoczynające się od semestru letniego dla cudzoziemców studiujących poza polskim systemem oświaty do 20 grudnia 2024 r.; dla kandydatów studiujących w polskim systemie oświaty do 24 lutego 2025 r.