Przejdź do treści

Opłaty

Dwoje studentów rozmawia przy pomarańczowej teczce.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej na studia pierwszego stopnia wynosi:

 • 150 zł – na kierunki: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego;
 • 85 zł – na pozostałe kierunki studiów pierwszego stopnia.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek.


 • Opłaty rekrutacyjnej dokonujemy z wykorzystaniem udostępnionej w portalu rekrutacyjnym metody płatności elektronicznej.
 • Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia kandydata, jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji kandydatów, określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.
 • Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania lub niezakwalifikowania wpłaty na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego.
 • Opłata rekrutacyjna może być zwrócona kandydatowi w przypadku nieuruchomienia kierunku. 

Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 

 Opłaty za semestr, za studia niestacjonarne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

Wydział Kierunek Rodzaj studiów

Rekrut. 2024/25

(za semestr)

Mechaniczny mechanika i budowa maszyn pierwszego stopnia (inżynierskie) 4373,00
Elektrotechniki, Elektroniki, informatyki i Automatyki informatyka pierwszego stopnia (inżynierskie) 4986,00
elektrotechnika 4987,00
automatyka i sterowanie robotów 4991,00
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów włókiennictwo i przemysł mody pierwszego stopnia (inżynierskie) 6066,00
Organizacji i i Zarządzania zarządzanie i inżynieria produkcji pierwszego stopnia (inżynierskie) 3500,00
papiernictwo i poligrafia 3998,00
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska inżynieria bezpieczeństwa pracy pierwszego stopnia (inżynierskie) 4507,00

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661) pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

 1. legitymacji studenckiej - 22 zł;
 2. odpisów innych niż wydanych na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
 3. odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów - 20 zł;
 4. odpisu w języku obcym suplementu do dyplomu - 20 zł;
 5. duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł;
 6. duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
 7. Za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę w wysokości 33 zł.
 8. Za uwierzytelnienie  dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.

Opłaty określone w ust. 1 i 2 wnosi się najpóźniej w dniu otrzymania dokumentu.

Masz więcej pytań?

Opłatę rekrutacyjną można dokonać jedynie poprzez system płatności PayU dostępny w Portalu Kandydata. Opłata dokonywana jest osobno za każdy wybrany kierunek.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego – październik-luty oraz letniego – marzec-wrzesień). Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć. Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, to za te studia nie ponoszone są dodatkowe opłaty.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego – październik-luty oraz letniego – marzec-wrzesień). Każdy semestr składa się z 10 zjazdów (sobota-niedziela), w czasie których odbywają się zajęcia. Studia niestacjonarne są płatne – wysokość opłat zależy od kierunki, można je znaleźć na stronie rekrutacji (Opłaty).

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne znajdziesz w zakładce Opłaty

Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia, to możesz spotkać się z innymi opłatami – ich lista i wysokość opłat znajdziesz w zakładce Opłaty.

Tak. Opłata jest pobierana za każdy wybrany kierunek. Terminowe jej uregulowanie (zaksięgowanie na koncie PŁ) jest warunkiem dalszego rozpatrywania  podania zarejestrowanego kandydata.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed zakończeniem terminu rekrutacji poprzez płatność elektroniczną. Terminowe jej uregulowanie (zaksięgowanie na koncie PŁ)  jest warunkiem dalszego rozpatrywania  podania zarejestrowanego kandydata.

Jeśli kandydat nie dokona opłaty w terminie podanym w harmonogramie, nie będzie brany pod uwagę podczas kwalifikacji na studia na wybrany kierunek.

Tak. Nie ma znaczenia z czyjego konta dokonywana jest opłata.

W Portalu Kandydata będzie widoczna informacja o dokonaniu opłaty za dany kierunek oraz numer dokonanej transakcji. Opłata wniesiona poprzez system PayU będzie widoczna na koncie kandydata w ciągu kilku minut. 

Posiadanie obywatelstwa polskiego uprawnia Cię do studiowania bez ponoszenia opłat za studia. Jednak, jeżeli chcesz studiować na studiach niestacjonarnych, to takie studia są płatne za każdy semestr. Wysokość opłat zależy od kierunku, a informacja taka jest dostępna na stronie rekrutacji (Opłaty).

Opłata rekrutacyjna na studia drugiego stopnia wynosi:

 • 100 zł – na kierunki studiów drugiego stopnia, na których obowiązuje egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna);
 • 85 zł – na pozostałe kierunki studiów drugiego stopnia.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek.

 • Opłaty rekrutacyjnej dokonujemy z wykorzystaniem udostępnionej w portalu rekrutacyjnym metody płatności elektronicznej.
 • Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia kandydata, jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji kandydatów, określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.
 • Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania lub niezakwalifikowania wpłaty na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego.
 • Opłata rekrutacyjna może być zwrócona kandydatowi w przypadku nieuruchomienia kierunku. 

Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 Opłaty za semestr, za studia niestacjonarne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

Wydział Kierunek Rodzaj studiów

Rekrut. 2024/25

(za semestr)

Mechaniczny mechanika i budowa maszyn drugiego stopnia  4631,00
Elektrotechniki, Elektroniki, informatyki i Automatyki informatyka drugiego stopnia  5297,00
elektrotechnika 5220,00
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów włókiennictwo  drugiego stopnia  5246,00
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska budownictwo drugiego stopnia  5803,00
inżynieria środowiska w budownictwie 5770,00
Organizacji i i Zarządzania zarządzanie produkcją drugiego stopnia  2900,00
zarządzanie 2700,00
papiernictwo i poligrafia 4075,00
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska inżynieria ochrony środowiska drugiego stopnia  4543,00

 

Opłaty za wydawane studentom dokumenty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661) pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

1) legitymacji studenckiej - 22 zł;

2) odpisów innych niż wydawanych na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

a) odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów - 20 zł;

b) odpisu w języku obcym suplementu do dyplomu - 20 zł;

c) duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł;

d) duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł

3) Za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę w wysokości 33 zł.

4) Za uwierzytelnienie  dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.

Opłaty określone w ust.1 i 2 wnosi się najpóźniej w dniu otrzymania dokumentu.
 

Masz więcej pytań?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed zakończeniem terminu rekrutacji poprzez płatność elektroniczną. Terminowe jej uregulowanie (zaksięgowanie na koncie PŁ)  jest warunkiem dalszego rozpatrywania  podania zarejestrowanego kandydata.

Jeśli kandydat nie dokona opłaty w terminie podanym w harmonogramie, nie będzie brany pod uwagę podczas kwalifikacji na studia na wybrany kierunek.

Tak. Nie ma znaczenia z czyjego konta dokonywana jest opłata.

W Portalu Kandydata będzie widoczna informacja o dokonaniu opłaty za dany kierunek oraz numer dokonanej transakcji. Opłata wniesiona poprzez system PayU będzie widoczna na koncie kandydata w ciągu kilku minut. 

Posiadanie obywatelstwa polskiego uprawnia Cię do studiowania bez ponoszenia opłat za studia. Jednak, jeżeli chcesz studiować na studiach niestacjonarnych, to takie studia są płatne za każdy semestr. Wysokość opłat zależy od kierunku, a informacja taka jest dostępna na stronie rekrutacji (Opłaty).

Opłatę rekrutacyjną można dokonać jedynie poprzez system płatności PayU dostępny w Portalu Kandydata. Opłata dokonywana jest osobno za każdy wybrany kierunek.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego – październik-luty oraz letniego – marzec-wrzesień). Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć. Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, to za te studia nie ponoszone są dodatkowe opłaty.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego – październik-luty oraz letniego – marzec-wrzesień). Każdy semestr składa się z 10 zjazdów (sobota-niedziela), w czasie których odbywają się zajęcia. Studia niestacjonarne są płatne – wysokość opłat zależy od kierunki, można je znaleźć na stronie rekrutacji (Opłaty).

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne znajdziesz w zakładce Opłaty

Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia, to możesz spotkać się z innymi opłatami – ich lista i wysokość opłat znajdziesz w zakładce Opłaty.

Tak. Opłata jest pobierana za każdy wybrany kierunek. Terminowe jej uregulowanie (zaksięgowanie na koncie PŁ) jest warunkiem dalszego rozpatrywania  podania zarejestrowanego kandydata.

Osoby wnioskujące o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej przez potwierdzenie efektów uczenia się wnoszą, niezależnie od poziomu kształcenia, kierunku i profilu studiów, następujące opłaty:

 • Opłatę za weryfikację formalną wniosku o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się - w wysokości 85 zł brutto.
 • Opłatę za merytoryczne potwierdzenie efektów uczenia się dla wskazanego przez wnioskodawcę przedmiotu z danego programu studiów dokonywane przez komisję weryfikującą - w wysokości 400 zł brutto za każdy przedmiot.