Przejdź do treści

Przeniesienia z innej uczelni

Mężczyzna zagląda pod mikroskop.

Decyzję o przyjęciu na studia w Politechnice Łódzkiej przez przeniesienie podejmuje Prodziekan właściwy dla kierunku, na który kandydat chce się przenieść.

Przy rozpatrywaniu prośby o przeniesienie Prodziekan uwzględnia w szczególności:
1) wyniki uzyskane w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów w macierzystej uczelni;
2) możliwość potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych w dotychczasowym przebiegu studiów i uzupełnienia różnic programowych;
3) dodatkowe dokumenty dołączone na prośbę Prodziekana.

Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby o przeniesienia składasz Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będzie prowadzone w następujących terminach w roku akademickim 2024/2025:   

 • do 16 września 2024 r.  na studia rozpoczynające się od semestru zimowego  
  - dla kandydatów studiujących w polskim systemie oświaty 
 • do 20 grudnia 2024 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego  
  - dla cudzoziemców studiujących poza polskim systemem oświaty 
 • do 24 lutego 2025 r. - na studia rozpoczynające się od semestru letniego 
  - dla kandydatów studiujących w polskim systemie oświaty 

       

Dokumenty wymagane w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej (dotyczy osób z obywatelstwem polskim)

 • Prośba o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej do Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce być przeniesiony 
 • wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej”
 • wydane przez uczelnię macierzystą dokumenty poświadczające odbyte okresy studiów i uzyskane wyniki studiów
 • podpisany dokument „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”
 • w przypadku studiów pierwszego stopnia dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:
  a)    świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości)
  b)    świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:
  -    oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille
  -    zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce
  -    tłumaczenie przysięgłe na język polski lub język angielski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów
 • w przypadku studiów drugiego stopnia odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski lub język angielski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów
 •  jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych