Przejdź do treści

Zasady rekrutacji

Studia w języku polskim Studia w języku obcym

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunkach: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Przedmioty dodatkowe:

 • przedmiot do wyboru

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy wykładowy 
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunku: architektura)

Przedmioty dodatkowe:

 • drugi język obcy
 • przedmiot do wyboru

Przeliczanie punktów z egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) zdawanego w polskim systemie oświaty będzie prowadzone na podstawie liczby punktów przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami:

Dla kierunków prowadzonych w języku polskim (innych niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego):

 

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy     

 (1)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka  – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy  – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

 

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy 
+ LPuzdolnień plastycznych                            
(2)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy   – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków prowadzonych w języku angielskim lub francuskim i angielskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  
+ 2 * kjęzyk_obcy2 * LPjęzyk_obcy2 + + LPuzdolnień_plastycznych                          

3)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony min. 50% lub dwujęzyczny)

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku 

LPjęzyk_obcy2 – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy2 = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy2 = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty uwzględniane są w elemencie LPdodatkowy odpowiednio we wzorach (1), (2) lub (3) ze współczynnikiem k dla poziomu rozszerzonego.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, liczba punktów LPdodatkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym określana jest wzorem:

LPdodatkowy =

obraz

(4)

gdzie:

LPdodatkowy – liczba punktów z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Wpn – liczba punktów (%) uzyskanych z części pisemnej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

Wprn – liczba punktów (%) uzyskanych z części praktycznej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

n – liczba kwalifikacji przypisana dla danego zawodu.

Studia w języku polskim Studia w języku obcym

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunkach: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Przedmioty dodatkowe:

 • przedmiot do wyboru

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy wykładowy 
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunku: architektura)

Przedmioty dodatkowe:

 • drugi język obcy
 • przedmiot do wyboru

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty uwzględniane są w elemencie LPdodatkowy odpowiednio we wzorach (1), (2) lub (3) ze współczynnikiem k dla poziomu rozszerzonego.
 

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, liczba punktów LPdodatkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym określana jest wzorem:

                                                              (4)

gdzie:
LPdodatkowy – liczba punktów z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
Wpn – liczba punktów (%) uzyskanych z części pisemnej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;
Wpr – liczba punktów (%) uzyskanych z części praktycznej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;
n – liczba kwalifikacji przypisana dla danego zawodu.
 

Przeliczanie punktów z egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) zdawanego w polskim systemie oświaty będzie prowadzona na podstawie liczby punktów przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami:

Dla kierunków prowadzonych w języku polskim (innych niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego):

 

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy     

 (1)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka  – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy  – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

 

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy 
+ LPuzdolnień plastycznych                            
(2)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy   – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków prowadzonych w języku angielskim lub francuskim i angielskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  
+ 2 * kjęzyk_obcy2 * LPjęzyk_obcy2 + + LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                                                                       (3)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku 

LPjęzyk_obcy2 – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy2 = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy2 = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Studia w języku polskim Studia w języku obcym

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunkach: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Przedmioty dodatkowe:

 • przedmiot do wyboru

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy wykładowy 
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunku: architektura)

Przedmioty dodatkowe:

 • drugi język obcy
 • przedmiot do wyboru

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate, IB), która uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na podstawie art. 93 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) wydanej przez International Baccalaureat Organization w Genewie będzie prowadzona na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym IB z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów przeliczonych na punkty LPprzedmiot zgodnie ze wzorem z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów:


LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                            
 
(5)
 

gdzie:
LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);
Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;
Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 2;
Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 7;
k = 1 dla poziomu podstawowego SL we wzorach (1), (2) lub (3);
k = 1,5 dla poziomu rozszerzonego HL we wzorach (1), (2) lub (3).
 

Przeliczanie punktów z egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) zdawanego w polskim systemie oświaty będzie prowadzona na podstawie liczby punktów przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami:

Dla kierunków prowadzonych w języku polskim (innych niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego):

 

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy     

 (1)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka  – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy  – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

 

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy 
+ LPuzdolnień plastycznych                            
(2)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy   – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków prowadzonych w języku angielskim lub francuskim i angielskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  
+ 2 * kjęzyk_obcy2 * LPjęzyk_obcy2 + + LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                                                                       (3)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku 

LPjęzyk_obcy2 – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy2 = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy2 = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Studia w języku polskim Studia w języku obcym

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunkach: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Przedmioty dodatkowe:

 • przedmiot do wyboru

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy wykładowy 
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunku: architektura)

Przedmioty dodatkowe:

 • drugi język obcy
 • przedmiot do wyboru

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie Matury Europejskiej (European Baccalaureate, EB), która uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na podstawie art. 93 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) wydanej przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) będzie prowadzona na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym EB z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów przeliczonych na punkty LPprzedmiot zgodnie ze wzorem (6) z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów:


LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                            
 

(6)
 

gdzie:
LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);
Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;
Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj.; przed 2021 r. ocena 5, po 2021 r. ocena 4;
Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 10;
 

k = 1 dla matematyki z liczbą godzin tygodniowo równą 3 we wzorach (1), (2) lub (3);
k = 1,5 dla matematyki z liczbą godzin tygodniowo równą 5 lub 5+3 we wzorach (1), (2) lub (3);
kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla języka obcego dla poziomu L1, L4 lub L5 we wzorach (1), (2) lub (3);
kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 = 1 dla języka obcego dla poziomu Advanced L1 (L1+3), L2 lub L3 we wzorach (1), (2) lub (3);
kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 = 1,5 dla języka obcego dla poziomu Advanced L2 (L3+3) we wzorach (1), (2) lub (3);
k = 0,5 dla pozostałych przedmiotów z liczbą godzin tygodniowo równą 2 we wzorach (1), (2) lub (3);
k = 1 dla pozostałych przedmiotów z liczbą godzin tygodniowo równą 4 we wzorach (1), (2) lub (3).
 

Przeliczanie punktów z egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) zdawanego w polskim systemie oświaty będzie prowadzona na podstawie liczby punktów przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami:

Dla kierunków prowadzonych w języku polskim (innych niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego):

 

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy     

 (1)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka  – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy  – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

 

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy 
+ LPuzdolnień plastycznych                            
(2)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy   – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków prowadzonych w języku angielskim lub francuskim i angielskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  
+ 2 * kjęzyk_obcy2 * LPjęzyk_obcy2 + + LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                                                                       (3)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku 

LPjęzyk_obcy2 – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy2 = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy2 = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Studia w języku polskim Studia w języku obcym

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunkach: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Przedmioty dodatkowe:

 • przedmiot do wyboru

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy wykładowy 
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunku: architektura)

Przedmioty dodatkowe:

 • drugi język obcy
 • przedmiot do wyboru

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury) zdawanego w polskim systemie oświaty będzie prowadzona na podstawie ocen przeliczonych na punkty LPprzedmiot zgodnie ze wzorem (7) z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów:


LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]       

(7)


gdzie:
LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);
Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;
Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;
Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;
k = 0,5 dla ocen ze świadectwa dojrzałości albo świadectwa ukończenia szkoły średniej we wzorach (1), (2) lub (3);
k = 1 dla ocen z egzaminu dojrzałości we wzorach (1), (2) lub (3).

Przeliczanie punktów dla kierunków prowadzonych w języku polskim (innych niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego):

 

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy     

 (1)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka  – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy  – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

 

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy 
+ LPuzdolnień plastycznych                            
 

(2)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy   – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków prowadzonych w języku angielskim lub francuskim i angielskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  
+ 2 * kjęzyk_obcy2 * LPjęzyk_obcy2 + + LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                                                                       (3)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku 

LPjęzyk_obcy2 – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy2 = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy2 = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Studia w języku polskim Studia w języku obcym

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunkach: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Przedmioty dodatkowe:

 • przedmiot do wyboru

Przedmioty obowiązkowe:

 • matematyka
 • język obcy wykładowy 
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych (obowiązuje na kierunku: architektura)

Przedmioty dodatkowe:

 • drugi język obcy
 • przedmiot do wyboru

Kwalifikacja kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wydany za granicą będzie prowadzona na podstawie ocen przeliczonych na punkty LPprzedmiot zgodnie ze wzorem (8) z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów:


LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]

(8)
 

gdzie:
LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu wstawione odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);
Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości lub dokumencie równoważnym pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;
Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;
Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;
wskaźniki k, kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 we wzorach (1), (2) lub (3) rozpatrywane są indywidualnie w zależności od systemu oświaty.
 

Kandydaci posiadający świadectwo równoważne świadectwu dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim lub języku angielskim i języku francuskim, którego znajomość wymienionego języka wykładowego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania, a nie zdawali egzaminu maturalnego z tego języka uzyskują maksymalną liczbę punktów z tego języka na poziomie rozszerzonym.
 

Kandydaci posiadający świadectwo równoważne świadectwu dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim lub języku angielskim i języku francuskim, którego znajomość wymienionego języka wykładowego została potwierdzona określonym certyfikatem językowym z wpisaną na tym certyfikacie znajomością na poziomie minimum B2 zgodne z wymogami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, a nie zdawali egzaminu maturalnego z tego języka uzyskują maksymalną liczbę punktów z tego języka na poziomie rozszerzonym.
 

W szczególnych przypadkach sposób naliczania punktów LP za poszczególne przedmioty ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Przeliczanie punktów z egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) zdawanego w polskim systemie oświaty będzie prowadzona na podstawie liczby punktów przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami:

Dla kierunków prowadzonych w języku polskim (innych niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego):

 

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy     

 (1)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka  – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy  – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

 

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy 
+ LPuzdolnień plastycznych                            
(2)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy   – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LPdodatkowy  – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków prowadzonych w języku angielskim lub francuskim i angielskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  
+ 2 * kjęzyk_obcy2 * LPjęzyk_obcy2 + + LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                                                                       (3)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku 

LPjęzyk_obcy2 – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków

k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k =1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla poziomu podstawowego

kjęzyk_obcy2 = 1 dla poziomu rozszerzonego

kjęzyk_obcy2 = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Masz więcej pytań?

Po złożeniu dokumentów i przyjęciu na studia, kandydat nie będzie brany pod uwagę w rekrutacji na inne kierunki studiów, co jest zgodne z uchwałą rekrutacyjną, która mówi, że kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek i formę studiów. 
Jeżeli po przyjęciu na studia na dany kierunek podejmiesz decyzję o rezygnacji z danego kierunku (utracisz miejsce na danym kierunku), możesz brać udział w drugiej turze rekrutacji – pamiętaj, że nie masz gwarancji, że zostaniesz zakwalifikowany na inny kierunek.

Tak, możesz wziąć udział w rekrutacji pod warunkiem, że wśród deklarowanych kierunków studiów nie będzie znajdować się kierunek, na którym aktualnie studiujesz lub który ukończyłeś w ramach tego samego stopnia i formy studiów. 

Podczas rejestracji kandydat wskazuje jeden kierunek, który będzie traktowany jako priorytetowy. 

Jeżeli kandydat posiada wystarczającą liczbę punktów na tym kierunku, uzyska status „Zakwalifikowany na kierunek priorytetowy” i będzie mógł złożyć dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Po złożeniu dokumentów uzyska status „Przyjęty” i czeka na potwierdzenie uzyskania statusu studenta (dokument potwierdzający wpis na listę studentów będzie do pobrania w Portalu Kandydata). Jeżeli Kandydat nie złoży dokumentów na kierunek priorytetowy, na który został zakwalifikowany, wówczas po przetasowaniu list będzie rozpatrywany na pozostałych opłaconych kierunkach. Jeśli będą na tych kierunkach wolne miejsca, a kandydat posiada wystraczającą liczbę punktów, może otrzymać status „Zakwalifikowany” na pozostałych kierunkach. Należy pamiętać o złożeniu dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, aby nie stracić tego statusu.

 

Jeśli na kierunku priorytetowym Kandydatowi zabrało punktów do otrzymania statusu „Zakwalifikowany na kierunek priorytetowy”, wówczas zobaczy na tym kierunku status „Lista rezerwowa”. Będzie jednak rozpatrywany na pozostałych opłaconych kierunkach – zatem może uzyskać status „Zakwalifikowany”, jeśli będą na tych kierunkach wolne miejsca, a kandydat posiada wystraczającą liczbę punktów, albo „Lista rezerwowa”, jeśli inni kandydaci mają więcej punktów na dany kierunek. W przypadku statusu „Zakwalifikowany” musi zdecydować, czy w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć dokumenty na wybrany kierunek (złożenie dokumentów oznacza, że rezygnuje z udziału w kwalifikacji na pozostałe kierunki). W przypadku statusu „Lista rezerwowa” musisz czekać na przetasowanie list, być może inni kandydaci nie złożą dokumentów na dany kierunek zwalniając tym samy miejsce dla innych kandydatów.

 

Uwaga: 

Złożenie przez kandydata dokumentów na jeden z kierunków oznacza rezygnację z kwalifikacji na pozostałe opłacone kierunki.

Osoby posiadające polskie obywatelstwo są przyjmowane tylko i wyłącznie na zasadach obowiązujących Polaków.

Kandydat może w Portalu Kandydata wybrać 4 pozycje (4 kierunki lub 4 formy studiów) - możliwy jest zatem wybór dwóch form studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na tym samym kierunku. Należy tylko pamiętać, że w danej rekrutacji kandydat może zostać przyjęty wyłącznie na jeden kierunek i jedną formę studiów, na którym aktualnie nie studiuje lub nie ukończył tych studiów. Ponadto za każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna.

Osoba niepełnoletnia w dniu składania dokumentów może brać udział w rekrutacji z pewnymi ograniczeniami. Następujący dokument „Podanie o przyjęcie na studia” musi być podpisany przez przedstawiciela ustawowego, najczęściej jest to rodzic. Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest złożyć podpis w Dziale Rekrutacji w obecności pracownika Politechniki Łódzkiej.
Jeżeli dokumenty zostaną podpisane poza Działem Rekrutacji, to własnoręczność podpisu przedstawiciela ustawowego musi zostać potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul Rzeczpospolitej Polski.
Przedstawiciel może ustanowić pełnomocnika do dokonania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów w Politechnice Łódzkiej, który musi być osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Własnoręczność jego podpisu pod pełnomocnictwem musi być potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul Rzeczpospolitej Polski.

W procesie kwalifikacyjnym na studia prowadzone w języku polskim brane są pod uwagę przedmioty obowiązkowe, czyli matematyka i język obcy oraz przedmiot dodatkowy, do wyboru: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, dyplom zawodowy. Na każdy kierunek studiów obowiązują inne przedmioty kwalifikacyjne.
W procesie kwalifikacyjnym na studia prowadzone w języku angielskim brane są pod uwagę przedmioty obowiązkowe, czyli matematyka oraz język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym (minimalny wynik z rozszerzenia z języka angielskiego to 50%) oraz przedmiot dodatkowy, do wyboru: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, drugi język obcy, dyplom zawodowy. Na każdy kierunek studiów obowiązują inne przedmioty kwalifikacyjne.
Ponadto kandydatów na studia na kierunki: architektura (w języku polskim i w języku angielskim), wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych. 

Tak, wyniki z poszczególnych przedmiotów kwalifikowanych zostaną przeliczone na punkty PŁ według zasad obowiązujących dla tych matur podanych na stronie.

Na różne kierunki obowiązują inne przedmioty kwalifikacyjne. Niepodanie któregoś z tych przedmiotów może spowodować, że uzyskasz mniejszą liczbę punktów niż w rzeczywistości posiadasz. Podczas kwalifikacji na dany kierunek Politechnika Łódzka wybiera ten przedmiot dodatkowy, którego wynik jest najkorzystniejszy dla kandydata.

W przypadku posiadania wyników z tzw. starej matury, matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) procedura rekrutacyjna przebiega w taki sam sposób, jak dla nowej matury – należy zarejestrować się w portalu kandydata, wypełnić odpowiednie dane oraz wpisać wyniki z matury, wybrać i opłacić kierunki, a po ogłoszeniu wyników kwalifikacji należy złożyć dokumenty. W Portalu Kandydata w kafelku Ukończona szkoła należy wybrać odpowiedni rodzaj zadawanej matury oraz wprowadzić wyniki dla danego rodzaju matury.

Tak. W takim przypadku otrzymasz 0 punktów za przedmiot dodatkowy. Nadal jednak można ubiegać się o przyjęcie na podstawie wyników z przedmiotów obowiązkowych.

Dopóki posiadasz status studenta na kierunku, na który aplikujesz, nie zostaniesz wzięty pod uwagę w kwalifikacji na ten kierunek. Musisz najpierw zrezygnować z obecnego kierunku, aby móc brać udział w rekrutacji na ten kierunek. Zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej wśród deklarowanych kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym aktualnie studiujesz lub który ukończyłeś w ramach tego samego stopnia i formy studiów. 

Nie. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki z części pisemnych egzaminu dojrzałości/egzaminu maturalnego.

Kandydat może aplikować na maksymalnie 4 kierunki studiów, ale przyjęty może być wyłącznie na jeden kierunek studiów.

Kandydat może złożyć dokumenty i być przyjętym wyłącznie na jeden kierunek i jedną formę studiów w ramach danego stopnia studiów.

 

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełnią jeden z poniższych warunków:
•    uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszącym co najmniej 50%,
•    posiadają maturę wydaną w szkole anglojęzycznej,
•    posiadają maturę IB/EB,
•    zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej,
•    uczyli się w szkole, w której językiem wykładowym był język angielski.

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

1)   w Rzeczypospolitej Polskiej,

2)   za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742)

oraz spełnia kryteria przyjęć.

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo zadeklarować maksymalnie cztery kierunki, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja.

Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej, w ramach tego samego stopnia.

Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z następującą zasadą:
 
Dla kierunków bez egzaminów wstępnych:


LP = Odyplom / Omax* 100                                       
 

gdzie:
LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;
Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;
Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom.


Dla kierunków z egzaminem wstępnym, prowadzonych w języku polskim, 

 gdzie nie obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych:
 

LP = Odyplom / Omax * 100 + R                                     
 

gdzie:
LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;
Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;
Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;
R – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 60 


Dla kierunków z egzaminem wstępnym, gdzie obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych:
 

LP = Odyplom / Omax * 100 + R                                   
 

gdzie:
LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;
Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;
Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;
R1 – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 80 


Dla kierunków z egzaminem wstępnym prowadzonych w języku angielskim:
 

LP = Odyplom / Omax * 100 + R2                                    
 

gdzie:
LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;
Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;
Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;
R2 – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 80


Dla kierunków z egzaminem wstępnym, gdzie obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych prowadzonych w języku angielskim:


LP = Odyplom / Omax * 100 + R                                   
 

gdzie:
LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;
Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;
Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;
R3 – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 100 
 

W przypadku braku oceny z dyplomu ukończenia studiów, brana jest pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych jako Odyplom we wzorach.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu wstępnego uzyskali wynik większy lub równy wartości minimalnej dla danej grupy egzaminów wstępnych.
W szczególnych przypadkach sposób naliczania punktów LP ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

Wydział Kierunek Język O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:
WBAIŚ architektura posiadający tytuł inżyniera architekta
WBAIŚ architektura (język angielski) posiadający tytuł inżyniera architekta
WBINOŻ biotechnologia  
(IV -semestralne)
posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub
równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, nauk ścisłych
i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz nauk weterynaryjnych
WBAIŚ budownictwo posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo
WFTIMS/WEEIA/CKM Computer Science and Information Technology posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub
równoważny po kierunkach studiów należących do dziedziny nauk
inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych
WEEIA elektronika i telekomunikacja
(Applied Electronics, język angielski)
posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub
równoważny
WEEIA elektrotechnika posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WFTIMS fizyka techniczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po
kierunkach technicznych, lub posiadający co najmniej tytuł licencjata
po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka,
matematyka, matematyka stosowana
CKM Future Mobility posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WEEIA informatyka posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po
kierunkach w których występuje dyscyplina/dyscypliny: informatyka
techniczna i telekomunikacja; informatyka; automatyka, elektronika,
elektrotechnika i technologie kosmiczne; inżynieria biomedyczna;
matematyka; nauki fizyczne; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu
i jakości lub kierunkach pokrewnych.
WBAIŚ inżynieria środowiska w budownictwie posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska,
inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza,
inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka
przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska,
technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu, sieci
i instalacje w inżynierii środowiska, inżynieria środowiska
w budownictwie, systemy sterowania inteligentnymi budynkami
WM/CKM Master in Mechanical Engineering  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WOIZ/CKM Master of Business Studies posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub
równoważny
WM/CKM matematyka stosowana posiadający co najmniej tytuł inżyniera lub równoważny po kierunkach
technicznych lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach:
matematyka, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie,
informatyka, fizyka, chemia, logistyka, analiza danych
WM mechanika i budowa maszyn posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WEEIA mechatronika posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WCH nanotechnologia (język angielski) posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

WOIZ

papiernictwo i poligrafia posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub
równoważny
WBAIŚ planowanie przestrzenne posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: gospodarka przestrzenna,
planowanie przestrzenne, architektura, budownictwo, inżynieria
środowiska, sieci i instalacje w inżynierii środowiska
WM/CKM Smart Manufacturing  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WBINOŻ technologia kosmetyków  
(IV- semestralne)
posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub
równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, nauk ścisłych
i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz nauk weterynaryjnych
WBINOŻ technologia żywności i żywienie człowieka  
(IV- semestralne)
posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub
równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, nauk ścisłych
i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz nauk weterynaryjnych
WTMIWT włókiennictwo posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub
równoważny
WTMIWT włókiennictwo (język angielski) posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub
równoważny
WTMIWT wzornictwo posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub
innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera
po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, inżynieria wzornictwa
przemysłowego, architektura wnętrz, grafika
WTMIWT wzornictwo (język angielski) posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub
innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera
po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, inżynieria wzornictwa
przemysłowego, architektura wnętrz, grafika

WOIZ

zarządzanie  posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub
równoważny

WOIZ

zarządzanie produkcją  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego 
CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii    
WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności  
WCH - Wydział Chemiczny 
WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 
WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska    
WM - Wydział Mechaniczny 
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 
WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania  

Zapraszamy do zakładki Egzaminy

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

1)   w Rzeczypospolitej Polskiej,

2)   za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742)

oraz spełnia kryteria przyjęć.

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo zadeklarować maksymalnie cztery kierunki, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja.

Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej, w ramach tego samego stopnia.

Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z następującą zasadą:

LP = Odyplom / Omax * 100 + R                            

gdzie:
LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;
Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;
Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;
R – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 100.

W przypadku braku oceny z dyplomu ukończenia studiów, brana jest pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.
Egzamin wstępny jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną
Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu wstępnego uzyskali ocenę różną od zera.

W szczególnych przypadkach sposób naliczania punktów LP ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Wydział Kierunek Język Stacjonarne/Niestacjonarne
WM automatyka i robotyka    posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WEEIA automatyka i sterowanie robotów

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny ub licencjata w dyscyplinach „automatyka, elektronika i elektrotechnika” i/lub „informatyka techniczna i telekomunikacja”

WBINOŻ biogospodarka zrównoważona (3-semestralne) posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
WBINOŻ biotechnologia (3-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

WBAIŚ budownictwo

posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo

WCH chemia

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

WCH chemia budowlana

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

WCH chemia w kryminalistyce

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

WEEIA elektronika i telekomunikacja

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) lub licencjata w dyscyplinach „automatyka, elektronika i elektrotechnika” i/lub „informatyka techniczna i telekomunikacja” 

WEEIA elektrotechnika

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

WIPOŚ Energy Systems in the Built Environment - język polski posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WFTIMS fizyka techniczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, matematyka stosowana
CKM Human-Computer Interaction posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
CKM Industrial Biotechnology (3-semestralne) posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
WEEIA informatyka posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja; informatyka; automatyka, elektrotechnika i elektronika; inżynieria biomedyczna; matematyka; nauki fizyczne; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości lub kierunkach pokrewnych.
WFTIMS informatyka stosowana posiadający tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub równoważny 
WEEIA inżynieria biomedyczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WIPOŚ inżynieria chemiczna i biochemiczna
(3-semestralne)
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WIPOŚ inżynieria ochrony środowiska (3-semestralne) posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WM inżynieria procesów przemysłowych posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WBAIŚ inżynieria środowiska w budownictwie posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, systemy sterowania inteligentnymi budynkami

WM

materiały i technologie posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WM mechanika i budowa maszyn posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WEEIA mechatronika posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WCH nanotechnologia posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WCH nanotechnologia (j. angielski) posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WEEIA sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny
WCH technologia chemiczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WBINOŻ technologia kosmetyków (3-semestralne) posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
WBINOŻ technologia żywności i żywienie człowieka (3-semestralne) posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
WCH technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
WTMIWT włókiennictwo posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
WTMIWT włókiennictwo (j. angielski) posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
WTMIWT wzornictwo posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, włókiennictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, architektura wnętrz, grafika
WTMIWT wzornictwo (j. angielski) posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, włókiennictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, architektura wnętrz, grafika

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego 
CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii    
WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska     
WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności     
WCH - Wydział Chemiczny    
WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 
WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej  
WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska    
WM - Wydział Mechaniczny 
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów     
WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Zapraszamy do zakładki Egzaminy

Masz więcej pytań?

Nie ma żadnych podstaw do oceny szans kwalifikacji na dany kierunek, ponieważ nie są znane wyniki ukończenia studiów innych kandydatów oraz trudno oszacować liczbę przyszłych kandydatów. 

Sposób przeliczania wyników znajdziesz w zakładce Zasady rekrutacji

Przeliczanie punktów dla kierunków, które zostały opłacone w terminie nastąpi po weryfikacji wyników przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku dyplomów zagranicznych proces może ulec wydłużeniu.

Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest decyzja o uznaniu efektów uczenia się, zgodnie z Uchwałą Nr 18/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Łódzkiej. 

Wykaz kierunków, których kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się określa art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów, podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat, który w wyniku poddania się procedurze potwierdzenia efektów uczenia się otrzymał pozytywną decyzję o uznaniu efektów uczenia się oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS, składa podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia. 

O przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się, można ubiegać się w ciągu roku od wydania decyzji o uznaniu efektów uczenia się i tylko w zakresie kierunku studiów, poziomu studiów i profilu, którego dotyczy decyzja.
 

Osoby, które w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskały liczbę punktów ECTS mniejszą niż liczba punktów ECTS, mogą ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów.
 

Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się wraz z wymaganymi dokumentami kandydat składa w terminach określonych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego. 
 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w procesie potwierdzania efektów uczenia się.
Wynik uzyskany w procesie potwierdzania efektów uczenia się jest wartością wskaźnika, będącego sumą iloczynów liczby punktów ECTS i ocen uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów.
Przyjęcie na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się następuje w ramach listy rankingowej, do wyczerpania limitu miejsc.