Przejdź do treści

Rekrutuj
z

Obraz
Studenci stoją na schodach budynku IFE

Guidebook do rekrutacji

Masz więcej pytań?

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo rozpocznie się nie wcześniej niż 31 maja 2024 r. i nie później niż 21 czerwca 2024 r., a zakończy się nie wcześniej niż 9 września 2024 r. i nie później niż 30 września 2024 r. 
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo odbywa się w dwóch turach – pierwsza tura odbywa się na przełomie czerwca i lipca, druga tura odbywa się we wrześniu. 
Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 zostanie określony przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2024 r i zostanie opublikowany na stronie rekrutacji.

Kandydat może aplikować na maksymalnie 4 kierunki studiów, ale przyjęty może być wyłącznie na jeden kierunek studiów.

Tak, kolejność kierunków ma znaczenie. Wybrane i opłacone kierunki należy ustawić w kolejności chęci studiowania danego kierunku. Najwyższy priorytet (priorytet 1), to kierunek, na którym najbardziej kandydat chciałby studiować.

Podczas kwalifikacji Politechnika Łódzka kwalifikować będzie kandydata na wszystkie opłacone kierunki, ale w danej iteracji można uzyskać status zakwalifikowania tylko na jeden kierunek. Kierunek, na którym kandydat uzyska dany status zależy od liczby uzyskanych punktów oraz ustawionego priorytetu danego kierunku. 

Jeżeli liczba uzyskanych punktów wystarczy do zakwalifikowania się na kierunek z pierwszym priorytetem, to na tym kierunku w danej iteracji kandydat uzyska status zakwalifikowany. Przy pozostałych kierunkach w danej iteracji pojawi się status lista rezerwowa. Jeżeli natomiast na kierunku z pierwszego priorytetu nie wystarczy punktów, to analizowana jest liczba punktów dla drugiego priorytetu. Jeśli jest ona wystarczająca, to kandydat uzyska status zakwalifikowania na kierunku z drugiego priorytetu, a na pozostałych lista rezerwowa. Jeżeli liczba punktów nie jest wystarczająca na kierunek z drugiego priorytetu, to rozpatrujemy kolejne priorytety. 

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji należy w określonym przez harmonogram rekrutacji czasie (zwykle jest to jeden dzień) złożyć wymagane dokumenty. Niezłożenie dokumentów na kierunek, na który zostało się zakwalifikowanym, powoduje, że w kolejnej iteracji na tym kierunku kandydat otrzyma status nieprzyjęty z powodu niezłożenia dokumentów, co oznacza, że na ten kierunek kandydat nie będzie już brany pod uwagę. Natomiast nadal w kolejnych iteracjach kwalifikacji zgłoszenie kandydata jest rozpatrywane dla pozostałych kierunków.

Wszystkie terminy określone są w harmonogramie rekrutacji dostępnym LINK.

Pierwsze ogłoszenie wyników zakwalifikowania to termin po weryfikacji dokumentów zgłoszonych przez kandydatów w Portalu Kandydata. Jeśli kandydat uzyska wystarczającą liczbę punktów w Portalu Kandydat otrzyma przy wybranym kierunku (dla kierunku z najwyższym priorytetem, na który uzyska wystarczającą liczbę punktów) otrzyma status zakwalifikowany. Należy wówczas złożyć dokumenty w terminie określonym w harmonogramie – wówczas status na tym kierunku zmieni się na wstępnie przyjęty. Złożenie dokumentów na dany kierunek oznacza rezygnację z udziału w kwalifikacji na pozostałe kierunki. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek. Po zatwierdzeniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną ostatecznych list przyjętych dany status zmieni się na przyjęty. W ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia list przyjętych kandydat w Portalu Kandydata otrzyma dokument potwierdzający uzyskanie prawa studiowana na Politechnice Łódzkiej tzw. wpis na listę studentów. 

Uzyskanie statusu studenta Politechniki Łódzkiej będzie możliwe dopiero po złożeniu ślubowania, czyli w dniu rozpoczęcia roku akademickiego.

Jeżeli w pierwszym podejściu (iteracji) kandydat nie uzyska statusu zakwalifikowany, albo nie złoży dokumentów w określonym w harmonogramie terminie, musi czekać na ogłoszenie wyników w kolejnej iteracji – należy zwrócić uwagę, że kolejne iteracje następują dość często, w bardzo krótkich okresach czasu, zatem należy śledzić wyniki kwalifikacji na bieżąco.

Pierwszym krokiem jest założenie konta w Portalu Kandydata. Następnie należy wypełnić dane osobowe i adresowe oraz wgrać zdjęcie spełniające wymagania jak do dowodu osobistego (.pdf). 

Kolejnym krokiem jest wypełnienie informacji o ukończonej szkole oraz, jeśli już posiadasz, wynikach z matury. Jeśli kandydat jeszcze ich nie posiada, to dane te należy uzupełnić po ich otrzymaniu (na podstawie wyników z matury uzyskanej z OKE). Należy również dołączyć skan świadectwa, aby potwierdzić wprowadzone wyniki. 
Jeśli kandydat posiada tytuł zawodowy technika wpisujący się w przedmioty kwalifikacyjne na dany kierunek, to należy takie wyniki wprowadzić do Portalu Kandydata oraz wgrać dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego (musisz posiadać dyplom).
Jeśli kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiady lub konkursu uprawniającego do udziały w rekrutacji bez postępowania kwalifikacyjnego, to należy w Portalu Kandydata wybrać odpowiednią olimpiadę lub konkurs oraz dołączyć odpowiedni skan dokumentu potwierdzający uzyskanie statusu laureata lub finalisty.

Następnie w zakładce/kafelku Wybór kierunków należy wybrać maksymalnie 4 kierunki. Dopóki kandydat nie dokona opłaty za dany kierunek, może usuwać lub dodawać kierunki na liście wybranych kierunków. Po opłaceniu kierunku nie będzie można już takiego kierunku usunąć z listy wybranych kierunków. Za każdy kierunek kandydat musi dokonać opłaty. Opłaty można dokonać w dowolnym momencie przed zamknięciem systemu (zgodnie z harmonogramem rekrutacji LINK). Tylko opłacone kierunki są brane pod uwagę w kwalifikacji na studia w Politechnice Łódzkiej.

Po zamknięciu Portalu Kandydata następuje weryfikacja wprowadzonych przez kandydatów ocen na podstawie załączonych skanów dokumentów (ich brak w systemie może spowodować, że kandydat uzyska 0 punktów kwalifikacyjnych). W tym również czasie odbywają się sprawdziany uzdolnień plastycznych (dla wybranych kierunków). Po weryfikacji dokumentów przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną nastąpi weryfikacja przeliczonych punktów przez kandydatów – jest to czas, w którym kandydat może zweryfikować uznane oceny oraz sposób przeczenia punktów – po tym okresie nie będą rozpatrywane roszczenia ze strony kandydatów. 

Kolejnym krokiem jest ogłoszenie wyników kwalifikacji. Przy każdym z opłaconych kierunków pojawi się odpowiedni status. Status niezakwalifikowany oznacza, że kandydat nie spełnia kryteriów przyjęć na dany kierunek (np. nie zdał sprawdziany uzdolnień plastycznych, nie posiada wyników z matury z przedmiotów obowiązkowych). Status lista rezerwowa oznacza, że dla tego kierunku w danej iteracji kandydat nie ma wystarczającej liczby punktów lub jest jeśli posiada wystarczającą liczbę punków, to na swojej liście kierunków ma kierunek z wyższym priorytetem, na którym otrzymał status zakwalifikowany
Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji należy w określonym przez harmonogram rekrutacji czasie (zwykle jest to jeden dzień) złożyć wymagane dokumenty. Niezłożenie dokumentów na kierunek, na który zostało się zakwalifikowanym, powoduje, że w kolejnej iteracji na tym kierunku kandydat otrzyma status nieprzyjęty z powodu niezłożenia dokumentów, co oznacza, że na ten kierunek kandydat nie będzie już brany pod uwagę. Natomiast nadal w kolejnych iteracjach kwalifikacji zgłoszenie kandydata jest rozpatrywane dla pozostałych kierunków.

Ostateczne listy przyjętych będą ogłoszone zgodnie z harmonogramem rekrutacji (LINK). W ciągu dwóch tygodni na Portalu Kandydata będzie można pobrać dokument potwierdzający przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej, tzw. wpis na listę studentów. Kandydat otrzyma również informację o aktywowaniu konta dostępu do informatycznych systemów Politechniki Łódzkiej. W tym okresie kandydat otrzyma również informację o sposobie rezerwacji miejsca w akademiku. W kolejne informacje będą już przesyłane do kandydata z Dziekanatu (np. informacje o terminie immatrykulacji, badaniach lekarskich, czy innych dokumentach, które należy dostarczyć do Dziekanatu).