Przejdź do treści

Dokumenty

Studentka wypełnia dokumenty.

Po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji, zdecyduj, na którym kierunku, chcesz studiować. 
Do Działu Rekrutacji należy dostarczyć następujące dokumenty: 
 

 • Wydrukowany i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z Portalu Kandydata;
 • Dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia: 

  a) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości); 
  b) świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia: 
  -    oryginał świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille; 
  -    zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce; 
  -    tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.
 • W przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia – zgodę opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów w Politechnice Łódzkiej z Portalu Kandydata.
 • W przypadku gdy kandydata reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwo notarialne (wzór pełnomocnictwa).  Ponadto pełnomocnik zobowiązany jest okazać swój dowód osobisty lub paszport oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.
 • W przypadku, gdy kandydat wnioskuje o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych do potrzeb wynikających z jego stanu zdrowia, składa do Działu Rekrutacji następujący wniosek (wzór wniosku)

 Zdjęcie spełniające wymagania zdjęcia do dowodu osobistego musi zostać umieszczone w Portalu Kandydata, nie składamy go w wersji papierowej.

Masz więcej pytań?

Lokalizacja Działu Rekrutacji wraz z godzinami pracy znajduje się tutaj: https://rekrutacja.teamwww.p.lodz.pl/kontaktkontakt
W harmonogramie rekrutacji znajduje się informacja, w jakich dniach należy składać dokumenty.

Nie musisz składać dokumentów przed zakwalifikowaniem. Wszystkie potrzebne dokumenty (skany), zarówno świadectwo dojrzałości, aneksy, dyplom kwalifikacji zawodowych, zaświadczenie o byciu laureatem/finalistą olimpiady należy umieścić w Portalu Kandydata. Wprowadzone wyniki zostaną zweryfikowane z załączonymi skanami. Po weryfikacji wprowadzonych ocen, będziesz mógł w Portalu Kandydata zapoznać się z przeliczeniem punktów – w razie niezgodności należy skontaktować się z Działem Rekrutacji. 
UWAGA!!! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowe umieszczenie wyników oraz czytelnych skanów w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Osoba niepełnoletnia w dniu składania dokumentów może brać udział w rekrutacji z pewnymi ograniczeniami. Następujące dokumenty: „Podanie o przyjęcie na studia”, zgoda opiekunów prawnych, muszą być podpisane przez przedstawiciela ustawowego, najczęściej jest to rodzic. Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest złożyć podpis w Dziale Rekrutacji w obecności pracownika PŁ.
Jeżeli dokumenty zostaną podpisane poza Działem Rekrutacji, to własnoręczność podpisu przedstawiciela ustawowego musi zostać potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.
Przedstawiciel może ustanowić pełnomocnika do dokonania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów w PŁ, który musi być osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Własnoręczność jego podpisu pod pełnomocnictwem musi być potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP. 

Po zakwalifikowaniu się na studia I stopnia należy w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyć do Działu Rekrutacji:
•    Wydrukowane z Portalu Kandydata podanie o przyjęcie na studia, dla kierunku, na który zostało się zakwalifikowanym i chce się go studiować.
•    Oryginał świadectwa dojrzałości z ewentualnymi aneksami.
•    Dodatkowe dokumenty wymienione na stronie rekrutacji w zakładce „Dokumenty”

Nie. Można wydrukować i złożyć czarno-białe podanie. Należy jednak pamiętać, że samo zdjęcie wgrywane do Portalu Kandydata musi być kolorowe i spełniać wymagania jak do dowodu osobistego.

Podanie będzie dostępne w Portalu Kandydata w zakładce Wyniki kwalifikacji. Podanie będzie aktywne dla każdego kierunku, na którym uzyska się status zakwalifikowany. Należy wydrukować tylko podanie dla kierunku, na którym chce się studiować i złożyć wydrukowanie podanie o przyjęcie na studia wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Niedostarczenie w wyznaczonym przez uczelnię terminie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z przyjęcia na kierunek, na który został zakwalifikowany.

Po ogłoszeniu wyników kandydat zakwalifikowany do przyjęcia musi złożyć osobiście oryginały wymaganych dokumentów w Dziale Rekrutacji w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Konieczne jest złożenie oryginalnych dokumentów w tym oryginalnego świadectwa dojrzałości lub oryginalnego odpisu wydanego przez OKE. 
Dokumenty w Dziale Rekrutacji może złożyć osoba, której kandydat udzielił pisemnego pełnomocnictwa do wykonania czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów w PŁ. W tym przypadku wymagane jest złożenie podpisanego przez kandydata pełnomocnictwa wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Nie. Są to odrębne dokumenty. Świadectwo ukończenia szkoły średniej potwierdza posiadanie przez absolwenta wykształcenia średniego. Dokument ten nie ma znaczenia w trakcie rekrutacji na studia w PŁ.
Z kolei świadectwo dojrzałości jest dokumentem wydawanym po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości stanowi podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, przedmiot dodatkowy (LPdodatkowy) może zostać zastąpiony wynikiem z dyplomu zawodowego lub wynikiem z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe traktowanym jako rozszerzenie (k=1). Wykaz dyplomów zawodowych i kierunków ich uznania, branych pod uwagę w rekrutacji znajdziesz TUTAJ.
Nie posiadam dyplomu zawodowego / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale posiadam certyfikaty kwalifikacji zawodowych wymaganych do uzyskania dyplomu zawodowego / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Czy na podstawie tych certyfikatów mogę być brany w rekrutacji na studia w Politechnice Łódzkiej?
Nie, musisz posiadać dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Politechnika Łódzka tylko na podstawie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika uzna Twój wyniki z dyplomu jako przedmiot dodatkowy (LPdodatkowy). Wykaz dyplomów zawodowych i kierunków ich uznania, branych pod uwagę w rekrutacji znajdziesz TUTAJ.

Istnieje możliwość przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego oraz na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 
Wykaz olimpiad i kierunków ich uznania, branych pod uwagę w rekrutacji z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz tutaj.

Kandydaci na studia drugiego stopnia będący obywatelami polskimi są zobowiązani złożyć:

 • Wydrukowany i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z Portalu Kandydata.
 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu.
 • Kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.
 • W przypadku gdy kandydata reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwo notarialne (wzór pełnomocnictwa). Ponadto pełnomocnik zobowiązany jest okazać swój dowód osobisty lub paszport oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.

Zdjęcie spełniające wymagania zdjęcia do dowodu osobistego musi zostać umieszczone w Portalu Kandydata, nie składamy go w wersji papierowej.


Masz więcej pytań?

Lokalizacja Działu Rekrutacji wraz z godzinami pracy znajduje się tutaj: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/kontakt. ;
W harmonogramie rekrutacji znajduje się informacja, w jakich dniach należy składać dokumenty.

Nie. Można wydrukować i złożyć czarno-białe podanie. Należy jednak pamiętać, że samo zdjęcie wgrywane do Portalu Kandydata musi być kolorowe i spełniać wymagania jak do dowodu osobistego.

Niedostarczenie w wyznaczonym przez uczelnię terminie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z przyjęcia na kierunek, na który został zakwalifikowany. 

Nie musisz składać dokumentów przed zakwalifikowaniem. Wszystkie potrzebne dokumenty (skany), zarówno dyplom oraz suplement do dyplomu (wszystkie strony), ewentualnie zaświadczenie o ukończeniu studiów (ważne 1 miesiąc od obrony) należy umieścić w Portalu Kandydata. Wprowadzone wyniki zostaną zweryfikowane z załączonymi skanami. Po weryfikacji wprowadzonych ocen, będziesz mógł w Portalu Kandydata zapoznać się z przeliczeniem punktów – w razie niezgodności należy skontaktować się z Działem Rekrutacji. 
UWAGA!!! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowe umieszczenie wyników oraz czytelnych skanów w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Po zakwalifikowaniu się na studia II stopnia należy w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyć do Działu Rekrutacji:
•    Wydrukowane z Portalu Kandydata podanie o przyjęcie na studia, dla kierunku, na który zostało się zakwalifikowanym i chce się go studiować.
•    Oryginał dyplomu oraz ksero suplementu do dyplomu, ewentualnie zaświadczenie o ukończeniu studiów (ważne 1 miesiąc od obrony).
•    Dodatkowe dokumenty wymienione na stronie rekrutacji w zakładce „Dokumenty”

Podanie będzie dostępne w Portalu Kandydata w zakładce Wyniki kwalifikacji. Podanie będzie aktywne dla każdego kierunku, na którym uzyska się statusu zakwalifikowany. Należy wydrukować tylko podanie dla kierunku, na którym chce się studiować i złożyć wydrukowanie podanie o przyjęcie na studia wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Tak. Suplement zawiera opis kwalifikacji uzyskanych w ramach ukończonych studiów i jest potrzebny, aby stwierdzić czy kandydat na studia drugiego stopnia spełnia kryteria. Należy pamiętać, że suplement do dyplomu jest jego częścią i jest ważny tylko z tym dyplomem.

Po ogłoszeniu wyników kandydat zakwalifikowany do przyjęcia musi złożyć osobiście oryginały wymaganych dokumentów w Dziale Rekrutacji w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Konieczne jest złożenie oryginalnych dokumentów w tym dyplomu oraz ksero suplementu do dyplomu (wszystkie strony), ewentualnie zaświadczenia o ukończeniu studiów (ważne 1 miesiąc od obrony) 
Dokumenty w Dziale Rekrutacji może złożyć osoba, której kandydat udzielił pisemnego pełnomocnictwa do wykonania czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów w PŁ. W tym przypadku wymagane jest złożenie podpisanego przez kandydata pełnomocnictwa wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, są zobowiązani złożyć:

 • Wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się"
 • Decyzję o uznaniu efektów uczenia się uzyskaną w wyniku poddania się procedurze potwierdzania efektów uczenia się.
 • W przypadku studiów pierwszego stopnia dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

  a) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości),
  b) świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:
  -    oryginał świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille,
  -    zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,
  -    tłumaczenie na język polski lub angielski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów;
 • Oryginał lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.
 • Jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych. 
 • Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej.