75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

kursy dokształcające

e-kursy z matematyki i fizyki

e-kursy z matematyki i fizyki

Kursy z matematyki i fizyki prowadzi Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ.

Do zadań Centrum należy prowadzenie zajęć dydaktycznych z matematyki i fizyki dla potrzeb wydziałów Politechniki Łódzkiej oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w języku angielskim i francuskim.

Centrum prowadzi również kursy przygotowawcze do matury z matematyki i fizyki. Za pomocą nowych form narzędzi i metod dokształcania na odległość (e – learning) staramy się wyrównać poziom wiedzy z tych przedmiotów poprzez przygotowanie i opiekę merytoryczną nad serwisem na stronie internetowej PŁ (e-matematyka).

Wiecej informacji na stronach poniżej.

e-matematyka

e-fizyka

Kursy

Kurs przygotowujący do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym

1. Organizator kursu/jednostka organizacyjna:

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

2. Kierownik kursu:

Dr Barbara Kościelniak-Mucha

3. Charakterystyka kursu:

Zakres kursu dokształcającego:

Zakres wiedzy z zakresu fizyki ujęty w wymaganiach CKE do egzaminu maturalnego z fizyki. w zakresie minimum programowego dla poziomu rozszerzonego zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych zawartych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 90, poz. 846) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102

4. Adresaci:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przystępujący do egzaminu maturalnego.

5. Cel kursu:

 • ugruntowanie wiedzy w zakresie programu fizyki szkół ponadgimnazjalnych, 
 • zapoznanie z wymaganiami i techniką zdawania egzaminu maturalnego z fizyki.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • rozpoznać definicje i określenia  w zakresie minimum programowego dla poziomu rozszerzonego zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych zawartych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 90, poz. 846) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102),
 • stosować  metodykę rozwiązania zadań z fizyki do rozwiązywania zadań zamkniętych i zadań otwartych,
 • wypełnić arkusz pytań maturalnych z fizyki na poziomie rozszerzonym zgodnie z aktualnymi wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej MEN,
 • wykorzystać do rozwiązywania zadań zatwierdzony przez CKE zestaw wzorów dołączanych do arkusza egzaminacyjnego.

7.  Liczba miejsc:

19 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

Informacja pod numerem tel. +48 42 631 36 14

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Deklaracja uczestnictwa.

10. Opłaty za cały kurs:

1 010,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 36 14;  +48 42 631 36 19 Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 11, 90-924 Łódź.

Kurs przygotowujący do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym

1. Organizator kursu/jednostka organizacyjna:

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

2. Kierownik kursu:

dr Barbara Kościelniak-Mucha

3. Charakterystyka kursu:

Zakres kursu dokształcającego:

Zakres wiedzy z zakresu matematyki ujęty w wymaganiach CKE do egzaminu maturalnego z matematyki, w zakresie minimum programowego dla poziomu rozszerzonego zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych zawartych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 90, poz. 846) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102).

4. Adresaci:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przystępujący do egzaminu maturalnego.

5. Cel kursu:

Ugruntowanie wiedzy w zakresie programu matematyki szkół ponadgimnazjalnych.  Zapoznanie z wymaganiami i techniką zdawania egzaminu maturalnego z matematyki.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • rozpoznać definicje i określenia  w zakresie minimum programowego dla poziomu rozszerzonego zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych zawartych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 90, poz. 846) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102),
 • stosować  metodykę rozwiązania zadań z matematyki do rozwiązywania zadań zamkniętych i zadań otwartych,
 • wypełnić arkusz pytań maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym zgodnie z aktualnymi wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej MEN,
 • wykorzystać do rozwiązywania zadań zatwierdzony przez CKE zestaw wzorów dołączanych do arkusza egzaminacyjnego.

7.  Liczba miejsc:

19 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

Informacja pod numerem tel. +48 42 631 36 14

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Deklaracja uczestnictwa.

10. Opłaty za cały kurs:

920,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 36 14;  +48 42 631 36 19 Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 11, 90-924 Łódź.

Dynamika i diagnostyka techniczna systemów wirujących maszyn przepływowych

1. Organizator kursu/jednostka organizacyjna:

Instytut Maszyn Przepływowych/Wydział Mechaniczny

2. Kierownik kursu:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki

3. Charakterystyka kursu:

Zakres kursu:

 • drgania liniowe, analiza modalna, systemy zachowawcze i niezachowawcze, tłumienie drgań, pojęcia drgań samowzbudnych i stateczności ruchu systemu wirującego maszyny, postacie precesyjne drgań struktury wirującej,
 • wprowadzenie do teorii liniowej modelowania łożysk, uszczelnień i systemów podparcia struktury wirującej maszyny,
 • podstawy modelowania elementów struktury wirującej maszyny,
 • elementy projektowania systemów dynamicznych maszyn przemysłowych, charakterystyki Bodego, mapy częstości krytycznych, zagadnienia wyważania i odwirowania struktur wirujących maszyn,
 • podstawowe cele i zadania analizy dynamicznej i nadzoru wibracyjnego przemysłowych maszyn wirnikowych - sposoby ich realizacji,
 • ocena stanu dynamicznego struktury wirującej maszyny – przykłady eksploatacyjne diagnostyki według modelu,
 • relacje diagnostyczne - wybrane przykłady problemów eksploatacyjnych i awarii systemów wirujących sprężarek przepływowych, turbin i pomp,
 • analiza stanu dynamicznego elementów maszyny– pomiar drgań i ocena jakości załopatkowania wieńca wirującego turbiny,
 • wyważanie wirników maszyn – normy, klasy wyważania, statyczne i dynamiczne wyważanie rotorów maszyn, wyważanie w łożyskach własnych maszyny.

4. Adresaci:

Pracownicy przemysłu, inżynierowie i technicy, związani ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przemysłem gazu itp.

5. Cel kursu:

Doskonalenie wiedzy z dziedziny modelowania elementów struktury wirującej maszyny oraz metod analizy jej stanu dynamicznego i diagnostyki.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • modelować elementy struktury wirującej maszyny,     
 • formułować cele i zadania analizy dynamicznej i nadzoru wibracyjnego przemysłowych maszyn wirnikowych,   
 • przeprowadzić ocenę stanu dynamicznego struktury wirującej maszyny,   
 • interpretować charakterystyki Bodego oraz  mapy częstości krytycznych.

7.  Liczba miejsc:

Min. 10 osób; max. 15 osób

8.  Czas trwania kursu:

Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe). Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.

 9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm.

10. Opłaty za cały kurs:

Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika 1800,00 PLN.                                     

Koszt obejmuje materiały pomocnicze do kursu, które otrzymuje każdy uczestnik.   Wydajemy także świadectwa ukończenia kursu.

11. Dane kontaktowe:

+48 42 631 23 64

i-10@adm.p.lodz.pl

12. Informacje uzupełniające

Istnieje możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego kursu dla grup zgłaszanych za pośrednictwem zainteresowanych firm dla min. 10 uczestników.

Metrologia wielkości nieelektrycznych

1. Organizator kursu/jednostka organizacyjna:

Instytut Maszyn Przepływowych/Wydział Mechaniczny

2. Kierownik kursu:

Dr hab. inż. Akeksander Olczyk

3. Charakterystyka kursu:

Zakres kursu:

 • pomiary ciśnienia w przepływie cieczy i gazów,
 • jednostki ciśnienia i ich konwersja,
 • zasady pomiaru ciśnienia,
 • rodzaje ciśnienia: statyczne, całkowite i dynamiczne,
 • typowe przetworniki ciśnienia i układy pomiarowe,
 • pomiary temperatury w przepływie cieczy i gazów,
 • skale temperatur,
 • temperatura statyczna, całkowita i dynamiczna,
 • typowe przetworniki temperatury: termoelementy, termometry rezystancyjne i półprzewodnikowe,
 • metody pomiaru temperatury i typowe układy pomiarowe,
 • pomiary przepływu (strumienia masy i objętości): przepływomierze zwężkowe (kryzy, dysze, zwężki), spiętrzające (rurki pietrzące), rotametry, inne typy przepływomierzy (elektromagnetyczne, termiczne, ultradźwiękowe itd.),
 • pomiary ustalonych i nieustalonych prędkości przepływu,
 • metody pomiaru prędkości i stosowane przyrządy pomiarowe: sondy pneumatyczne, sondy termoanemometryczne, anemometria laserowa,
 • pomiary poziomu cieczy,
 • metody pomiarowe i stosowane przetworniki (metody radarowe, ultradźwiękowe, hydrostatyczne, pojemnościowe, radiometryczne).

4. Adresaci:

Pracownicy przemysłu, inżynierowie i technicy, związani ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przemysłem gazu itp.

5. Cel kursu:

Doskonalenie wiedzy z dziedziny  metrologii wielkości nieelektrycznych. Metod i przetworników stosowanych do pomiarów ciśnienia w przepływie cieczy i gazów, przepływu (strumienia masy i objętości), temperatury, poziomu cieczy, prędkości przepływu.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • realizować pomiary wybranych wielkości za pomocą nowoczesnych przyrządów, metod i układów pomiarowych,
 • analizować źródła błędów i składowe niepewności pomiaru.                                                                                                                                                                    

7.  Liczba miejsc:

Min. 10 osób; max. 15 osób.

8.  Czas trwania kursu:

Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe). Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.

 9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm.

10. Opłaty za cały kurs:

Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika 1800 PLN. Koszt obejmuje materiały pomocnicze do kursu, które otrzymuje każdy uczestnik.   Wydajemy także świadectwa ukończenia kursu.

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 23 64

i-10@adm.p.lodz.pl

12. Informacje uzupełniające

Istnieje możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego kursu dla grup zgłaszanych za pośrednictwem zainteresowanych firm dla min. 10 uczestników.

Sprężarki i wentylatory

1. Organizator kursu/jednostka organizacyjna:

 Instytut Maszyn Przepływowych/Wydział Mechaniczny

2. Kierownik kursu:

Prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz

3. Charakterystyka kursu:

Zakres kursu:

 • konstrukcje współczesnych sprężarek promieniowych i osiowych oraz wentylatorów,
 • termodynamika procesu sprężania i teoria stopnia,
 • podstawy dynamiki i diagnostyki systemu wirującego sprężarki,
 • podstawy sterowania i zabezpieczenia sprężarek,
 • wybrane zagadnienia eksploatacyjne  współpraca z siecią, pompowanie, siła osiowa, retrofit i revamp,
 • typowe awarie,
 • wprowadzenie do obliczeń przepływu przez stopień sprężarki,
 • badanie charakterystyki sprężarki,
 • współpraca szeregowa i równoległa sprężarek.

4. Adresaci:

Pracownicy przemysłu, inżynierowie i technicy, związani ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przemysłem gazu itp.

5. Cel kursu:

Doskonalenie wiedzy z dziedziny konstrukcji i eksploatacji współczesnych sprężarek przepływowych i wentylatorów.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • różnicować konstrukcje współczesnych sprężarek i wentylatorów promieniowych i osiowych ze względu na zasadę działania,
 • formułować kryteria techniczno-ekonomiczne doboru sprężarek,
 •  interpretować typowe awarie sprężarek,
 • formułować wymagania dotyczące modernizacji sprężarek i wentylatorów.                                                                                                 

7.  Liczba miejsc:

Min. 10 osób; max. 15 osób.

8.  Czas trwania kursu:

Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe). Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm.

10. Opłaty za cały kurs:

Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika 1800 PLN. Koszt obejmuje materiały pomocnicze do kursu, które otrzymuje każdy uczestnik.   Wydajemy także świadectwa ukończenia kursu.

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 23 64

i-10@adm.p.lodz.pl

12. Informacje uzupełniające

Istnieje możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego kursu dla grup zgłaszanych za pośrednictwem zainteresowanych firm dla min. 10 uczestników.

Kurs z termodynamiki

 • 1. Organizator kursu/jednostka organizacyjna:

Instytut Maszyn Przepływowych/Wydział Mechaniczny

2. Kierownik kursu:

Dr hab. inż. Artur Gutkowski

3. Charakterystyka kursu:

Kurs obejmuje 100 godzin zajęć wykładowych i laboratoryjnych i składa sie z trzech głównych przedmiotów: podstawy termodynamiki, wymiana ciepła oraz podstwy chłodnictwa.

Zakres kursu:

 • gaz doskonały i rzeczywisty,
 • powietrze wilgotne,
 • wykres Molliera,
 • energia,
 • ciepło,
 • praca,
 • ciepło właściwe,
 • pierwsza zasada termodynamiki dla układów otwartych i zamkniętych,
 • druga zasada termodynamiki,
 • przemiany termodynamiczne,
 • obiegi silnikowe i chłodnicze,
 • mechanizmy wymiany ciepła i wymienniki,
 • elementy układów chłodniczych i pomp ciepła,
 • czynniki chłodnicze,
 • metody pomiarowe wielkości termodynamicznych,
 • obowiązujące normy dla urządzeń AGD.

4. Adresaci:

Kurs dokształcający skierowany jest do pracowników przemysłu związanych z wytwarzaniem i obsługą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i suszarniczych (inżynierowie).

5. Cel kursu:

Doskonalenie wiedzy inżynierskiej z dziedziny termodynamiki, wymiany ciepła oraz działania urządzeń cieplnych.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • rozpoznawać i tłumaczyć podstawowe zjawiska termodynamiczne,
 • wyjaśnić zasady działania podstawowych maszyn i urządzeń cieplnych,
 • określać podstawowe parametry termodynamiczne.

7.  Liczba miejsc:

Min. 10 osób.

8.  Czas trwania kursu:

Z uwagi na znaczną liczbę godzin do zrealizowania, terminy zajęć ustalane są z zainteresowaną grupą.

 9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm.

10. Opłaty za cały kurs:

Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika wynosi 4000,00 PLN.  Koszt obejmuje materiały pomocnicze do kursu, które otrzymuje każdy uczestnik. Wydajemy także certyfikaty ukończenia kursu.

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 23 64

i-10@adm.p.lodz.pl

12. Informacje uzupełniające

Istnieje możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego kursu dla grup zgłaszanych za pośrednictwem zainteresowanych firm dla min. 10 uczestników.

Metody i narzędzia pracy dydaktyka

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje:

1.Wybrane zagadnienia związane z dydaktyką, takie jak:

 • nowe trendy w nauczaniu,
 • style pracy uczenia się i ich implikacje w pracy dydaktycznej,
 • dysleksja

2.Wybrane zagadnienia związane z andragogiką, takie jak:

 •   specyfika pracy z uczniem dorosłym,
 •   budowanie motywacji u osób dorosłych

3.Zapoznanie uczestników z technikami pracy umysłowej, takimi jak:

 •   mnemotechniki,
 •   mapy myśli,
 •   metody budowania koncentracji uwagi

4.Zapoznanie uczestników z zagadnieniem wypalenia zawodowego w kontekście pracy nauczyciela akademickiego.

4. Adresaci:

Wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli studia wyższe. Kurs skierowany jest do pracowników dydaktycznych, dydaktyczno-naukowych, doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz wszystkich, których interesuje specyfika nauczania osób dorosłych.

5. Cel kursu:

Zdobywanie i doskonalenie umiejętności dydaktycznych potrzebnych w pracy  z dorosłym uczniem. Poszerzenie wiedzy  z zakresu andragogiki, neurodydaktyki, dydaktyki i psychologii.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • określić specyfikę pracy z uczniem dorosłym i zastosować skuteczne narzędzia i techniki  dydaktyczne z niej wynikające,
 • wymienić style uczenia się i nowe trendy w edukacji oraz praktyczne możliwości ich zastosowania w pracy dydaktyka,
 • dostrzec specyficzne potrzeby studenta z dysleksją,
 • kontrolować mapy myśli,
 • określić i stosować techniki budujące motywację,
 • rozwijać zdolności zapamiętywania  i koncentrację,
 • określić i stosować podstawowe techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu

7.  Liczba miejsc:

Min. 7.

8.  Czas trwania kursu:

Informacja pod numerem tel. +48 42 631 28 10

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zapisy przez Sekretariat Centrum Językowego PŁ

10. Opłaty za cały kurs:

550 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Umiejętności  miękkie w pracy i w życiu codziennym

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje:

1.Wybrane zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, takie jak:

 • konstruowanie efektywnych komunikatów,
 • techniki aktywnego słuchania,
 • język ciała

2.Wybrane zagadnienia związane z rozwiązywaniem konfliktów, takie jak:

 • geneza, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów  w środowisku pracy,
 • zastosowanie technik mediacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów,
 • zachowania asertywne

3.Zapoznanie uczestników z technikami radzenia sobie ze stresem, takimi jak:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • techniki relaksacyjne,
 • metody oparte na podejściu poznawczo-behawioralnym

4.Zapoznanie uczestników z zagadnieniem wypalenia zawodowego w kontekście pracy zawodowej.

4. Adresaci:

Kurs skierowany jest do pracowników dydaktycznych, dydaktyczno-naukowych, doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz wszystkich, których interesuje tematyka kursu.

5. Cel kursu:

1.Zdobywanie i doskonalenie umiejętności miękkich potrzebnych w pracy zawodowej i życiu codziennym.

2.Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii i zasad komunikacji personalnej.

 

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • określić swój typ osobowości oraz zidentyfikować swoje mocne strony
 • identyfikować i stosować podstawowe techniki komunikacji interpersonalnej oraz aktywnego słuchania,
 • odczytywać sygnały niewerbalne i wykorzystywać język ciała dla skutecznej autoprezentacji,
 • konstruować efektywne komunikaty zawierające komunikację zwrotną,
 • dostrzec źródła konfliktu i stosować skuteczne  narzędzia jego rozwiązania,
 • wykorzystywać podstawowe techniki mediacyjne jako alternatywne metody rozwiązania konfliktów w środowisku pracy,
 • identyfikować i stosować zachowania asertywne,
 • dostrzec źródła i konsekwencje stresu oraz stosować efektywne techniki radzenia sobie ze stresorami,
 • określić i stosować podstawowe techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu

7.  Liczba miejsc:

Min. 10.

8.  Czas trwania kursu:

Informacja pod numerem tel. +48 42 631 28 10

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zapisy przez Sekretariat Centrum Językowego PŁ

10. Opłaty za cały kurs:

520 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Kursy językowe

Język angielski do egzaminu B2

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje:

 • powtórzenie i konsolidację wybranych zagadnień i problematyki charakterystycznych dla środowiska pracy,
 • doskonalenie wybranych struktur gramatycznych (czasy gramatyczne, strona bierna, mowa zależna, zdania warunkowe),
 • zapoznanie uczestnika  z zadaniami typowymi dla egzaminu kończącego lektorat,
 • doskonalenie podstawowych pojęć z zakresu przedmiotów ogólnotechnicznych (podstawy matematyki i geometrii).

4. Adresaci:

Kurs dokształcający skierowany jest do osób przygotowywującyh się do egzaminu B2

5. Cel kursu:

 • przygotowanie uczestnika do egzaminu B2,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych określonych dla poziomu B2 w ramach czterech sprawności, z  uwzględnieniem słownictwa biznesowego i technicznego.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • zastosować rozmaite techniki egzaminacyjne,
 • analizować teksty i wypowiedzi  biznesowe i popularnonaukowe,
 • pozyskiwac szczegółowe informacje z tekstów źródlowych, baz danych  i wypowiedzi o charakterze biznesowym i popularnonaukowym,
 • inicjować i prowadzić rozmowy na tematy dotyczące życia prywatnego i pracy zawodowej,
 • zrozumieć wypowiedzi na tematy ogólne i biznesowe wygłaszane w standardowym dialekcie,
 • napisać formalny list elektroniczny

7.  Liczba miejsc:

Min.7

8.  Czas trwania kursu:

październik 2017r. do styczeń 2018r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 wg ESOKJ

10. Opłaty za cały kurs:

400,00 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

e-mail krystyna.breszka-jedrzejewska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Język angielski do egzaminu B2- kurs intensywny

1. Organizator kursu/jednostka organizacyjna:

 Centrum Językowe PŁ

2. Kierownik kursu:

mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska

 

3. Charakterystyka kursu:

Zakres tematyczny kursu:

 

 • powtórzenie i konsolidację wybranych zagadnień i problematyki charakterystycznych dla środowiska pracy,
 • doskonalenie wybranych struktur gramatycznych (czasy gramatyczne, strona bierna, mowa zależna, zdania warunkowe),
 • zapoznanie uczestnika  z zadaniami typowymi dla egzaminu kończącego lektorat,
 • doskonalenie podstawowych pojęć z zakresu przedmiotów ogólnotechnicznych (podstawy matematyki i geometrii).

 

4. Adresaci:

Kurs dokształcający skierowany jest do: studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia.

5. Cel kursu:

 • przygotowanie uczestnika do egzaminu B2,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych określonych dla poziomu B2 w ramach czterech sprawności, z  uwzględnieniem słownictwa biznesowego i technicznego.

 

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 

 • sprawnie stosować rozmaite techniki egzaminacyjne,,
 • efektywnie pozyskiwać szczegółowe informacje z tekstów i wypowiedzi popularnonaukowych,
 • komunikować się w zakresie zagadnień związaną z tematyką ogólnotechniczną i biznesową,
 • opisywać wykresy,
 • napisać formalny list elektroniczny,
 • wypowiadać się w miarę płynnie na tematy związane ze studiowaną dziedziną

7.  Liczba miejsc:

min 8

8.  Czas trwania kursu:

październik 2017 r. do styczeń 2017 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 wg ESOKJ

10. Opłaty za cały kurs:

550,00 zł

11. Dane kontaktowe:

krystyna.breszka-jedrzejewska@p.lodz.pl

Al. Politechniki 12, 90-924 Łódź,

tel. 42 631 28 10; Budynek B 24 i B 25

 

Język angielski ERASMUS+

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Robert Pawłowski

3. Charakterystyka kursu:

Kurs przygotowujący do uczestnictwa w programie wymiany studenckiej Erasmus+  jest kursem o profilu ogólnym przeznaczonym dla studentów studiów Politechniki Łódzkiej posiadających kompetencje językowe na poziomie B1.

Program kursu obejmuje:

 • słownictwo w zakresie dotyczącym wybranych tematów ogólnojęzykowych mogących mieć odniesienie do sytuacji związanych z uczestnictwem w programie wymiany Erasmus+,
 • funkcje językowe pozwalające na swobodne uczestnictwo w kontekstach sytuacyjnych związanych z uczestnictwem w programie wymiany Erasmus+ (uczestnictwo w wykładach, zajęciach, życiu studenckim, zwiedzaniu, zakupach, podróżach krajoznawczych, itp.),
 • narzędzia pracy z własnymi umiejętnościami językowymi ze szczególnym uwzględnieniem technik podnoszenia własnych kompetencji.

4. Adresaci:

Studenci Politechniki Łódzkiej starający się o uczestnictwo w programie wymiany międzyuczelnianej w ramach programu Erasmus+.

5. Cel kursu:

Podniesienie poziomu kompetencji językowej studentów pragnących wziąć udział w programach wymiany studenckiej Erasmus+ ze szczególnym naciskiem na język umożliwiający funkcjonowanie w środowisku akademickim.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • porozumiewać się w szerokim zakresie tematów (m.in. zainteresowania, sytuacja gospodarcza/polityczna własnego kraju/Europy, problemy społeczne)
 • prowadzić swobodną narrację w zakresie wydarzeń przeszłych, teraźniejszych, przyszłych,
 • skutecznie operować konstrukcjami pozwalającymi osiągać podstawowe cele komunikacyjne: nie/zgadzać się z opiniami, proponować/porównywać rozwiązania, pytać, odmawiać, itp.,
 • stosować język niezbędny do funkcjonowania w kraju obcojęzycznym i na uczelni obcojęzycznej: np. robić zakupy, używać środków komunikacji miejskiej i międzymiastowej, rozmawiać o własnej edukacji, rodzimej uczelni, skutecznie komunikować się w zakresie administracyjnej i formalnej strony uczestnictwa w wymianie, korzystać z udogodnień oferowanych przez kampus, obsługiwać formalności związane z uczestnictwem w programie wymiany Erasmus+,
 • rozpoznać i stosować rejestr akademicki języka angielskiego zarówno w przygotowaniu prac pisemnych jak i codziennej komunikacji z wykładowcami.

7.  Liczba miejsc:

Min. 5  miejsc

8.  Czas trwania kursu:

23.11.2017- 20.02.2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg ESOKJ

10. Opłaty za cały kurs:

100,00 zł (w tym 20,00 zł egzamin)

11. Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko: Robert Pawłowski

Stanowisko/stopień naukowy: lektor/magister

Telefon: +48 42 631 28 10, +48 42 631 28 26

Adres e-mail: szymon.pedziwiatr@p.lodz.pl

Adres do korespondencji: al. Politechniki 12, Łódź

Język angielski - poziom A2

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Marzena Stawicka

3. Charakterystyka kursu:

Zakres tematyczny kursu:

 • wyrażanie opinii na temat różnych osób oraz ich charakterystyki,
 • wypowiadanie się na temat upodobań muzycznych,
 • porównywanie informacji na temat siebie, swojej rodziny, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zainteresowań etc. z danymi innych osób,
 • prowadzenie rozmów, w których wyraża się obietnice, decyzje, propozycje,
 • wypowiadanie się na temat  zaplanowanych czynności,
 • napisanie listu nieformalnego w formie tradycyjnej bądź elektronicznej.

4. Adresaci:

Wszystkie osoby zainteresowane kursem.

5. Cel kursu:

Zaznajomienie uczestnika z powyżej przedstawionymi treściami oraz rozwijanie kompetencji językowych na poziomie A2-B1 w ramach zintegrowanych umiejętności.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • wyrazić opinie na temat różnych osób oraz je scharakteryzować,
 • wypowiedzieć się na temat upodobań muzycznych,
 • porównać informacje na temat siebie, swojej rodziny, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zainteresowań etc. z danymi innych osób,
 • prowadzić rozmowy w których wyraża obietnice, decyzje i propozycje,
 • wypowiadać się na temat  zaplanowanych czynności,
 • napisać list nieformalny w formie tradycyjnej bądź elektronicznej.

7.  Liczba miejsc:

Min.4 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

23.11.2017 -28.02.2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Test określający poziom wiedzy.

10. Opłaty za cały kurs:

485 zł (przy 4 osobach w grupie)

11. Dane kontaktowe:

marzena.stawicka@p.lodz.pl

tel. +48 42 631 28 10; +48 42 636 32 06

Adres do korespondencji: al. Politechniki 12, 90-924 Łódź

 

Język angielski - poziom B1

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Marzena Stawicka

3. Charakterystyka kursu:

Zakres tematyczny kursu:

 • wyrażanie opinii na temat sposobów odżywiania,
 • wypowiadanie się na temat zarabiania i wydawania pieniędzy,
 • porównywanie różnych osób, ich osobowości oraz określanie swojej pozycji w rodzinie,
 • prowadzenie rozmów, w których wyraża się prośby, pozwolenia i udziela wskazówek,
 • wypowiadanie się na temat imprez sportowych, nazwanie dyscypliny sportowych,
 • relacjonowanie zdarzeń z przeszłości przy użyciu czasów Past Simple, Past Continuous oraz Past Simple.

4. Adresaci:

Wszystkie osoby zainteresowane kursem.

5. Cel kursu:

Zaznajomienie uczestnika z powyżej przedstawionymi treściami oraz rozwijanie kompetencji językowych na poziomie B1 w ramach zintegrowanych umiejętności.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • wyrazić opinie na temat sposobów odżywiania,
 • wypowiedzieć się na temat zarabiania i wydawania pieniędzy,
 • porównać różne osoby, ich osobowości oraz określić swoją pozycję w rodzinie,
 • prowadzić rozmowy, w których wyraża prośby, pozwolenia i udziela wskazówek,
 • wypowiadać się na temat imprez sportowych, nazwać dyscypliny sportowe,
 • relacjonować zdarzenia z przeszłości przy użyciu czasów Past Simple, Past Continuous oraz Past Simple.

7.  Liczba miejsc:

Min. 4 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

23.11.2017 - 28.02.2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Test określający poziom wiedzy.

10. Opłaty za cały kurs:

485,00 zł (przy 4 osobach w grupie)

11. Dane kontaktowe:

marzena.stawicka@p.lodz.pl

tel.+48  42 631 28 10; +48 42 636 32 06

Adres do korespondencji: al. Politechniki 12, 90-924 Łódź

 

Język angielski poziom B1+ konwersacje - III część

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Marzena Stawicka

3. Charakterystyka kursu:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • wyrazić opinie na temat sposobów odżywiania,
 • wypowiedzieć się na temat zarabiania i wydawania pieniędzy,
 • porównać różne osoby, ich osobowości oraz określić swoją pozycję w rodzinie,
 • prowadzić rozmowy, w których wyraża prośby, pozwolenia i udziela wskazówek,
 • wypowiadać się na temat imprez sportowych, nazwać dyscypliny sportowe,
 • relacjonować zdarzenia z przeszłości przy użyciu czasów Past Simple, Past Continuous oraz Past Simple.

4. Adresaci:

Wszystkie osoby zainteresowane kursem.

5. Cel kursu:

Zaznajomienie uczestnika z powyżej przedstawionymi treściami oraz rozwijanie kompetencji językowych na poziomie B1+ w ramach zintegrowanych umiejętności.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • wyrazić opinie na temat dbania o zdrowie,
 • wypowiedzieć się na temat rozrywki na żywo,
 • porównać amerykański i brytyjski styl życia,
 • prowadzić rozmowy, w których używa strony biernej,
 • wypowiadać się na temat egzaminowania,
 • relacjonować wypowiedzi używając mowy zależnej.

7.  Liczba miejsc:

Min. 4 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

23.11.2017 -28.02.2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Test określający poziom wiedzy.

10. Opłaty za cały kurs:

485,00 zł (przy 4osobach w grupie)

11. Dane kontaktowe:

marzena.stawicka@p.lodz.pl

tel. +48 42 631 28 10; +48 42 636 32 06

Adres do korespondencji: al. Politechniki 12, 90-924 Łódź

 

Język angielski TELC B2 cz.3

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje:

 • wybrane zagadnienia i tematykę życia codziennego,(charakter, upodobania, zdrowie i choroba, stereotypy narodowościowe, podróże, klimat, moda i styl),
 • utrwalenie i doskonalenie podstawowych zagadnień językowych (czasy gramatyczne, strona bierna, mowa zależna, przysłówek a przymiotnik, czasowniki frazowe, przedimek).

4. Adresaci:

Kurs dokształcający skierowany jest do: uczestników posiadających kompetencje językowe na poziomie B1, pragnących uzyskać kwalifikacje umożliwiające przystąpienie do egzaminu TELC B2

5. Cel kursu:

Uzyskanie przez uczestników umiejętności komunikacyjnych określonych dla poziomu B2 w ramach 4 sprawności.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • pozyskiwać szczegółowe informacje z tekstów i wypowiedzi zaczerpniętych z życia codziennego, mass mediów oraz popularnonaukowych,
 • stosować różne techniki komunikacji interpersonalnej (praca w grupie, praca w parach),
 • wyrażać opinie,
 • brać udział w dyskusji.

7.  Liczba miejsc:

Min. 10 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

Od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 wg ESOKJ

10. Opłaty za cały kurs:

350,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 28 10

e-mail krystyna.breszka-jedrzejewska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Język francuski ERASMUS

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Maria Walenda

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje wybrane zagadnienia związane ze sposobami komunikowania się w środowisku obcojęzycznym ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w środowisku akademickim.

Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Łódź – moje miasto,
 • moja uczelnia,
 • wolny czas i rekreacja,
 • Polska, kraj godny odwiedzenia,
 • problemy społeczne w Polsce i Unii Europejskiej,
 • zdrowy styl życia,
 • podróżowanie,
 • media – współczesne sposoby komunikowania się,
 • środowisko naturalne,
 • języki obce i ich przydatność.

4. Adresaci:

Kurs Język Francuski Erasmus jest kursem o profilu ogólnym, przeznaczonym dla studentów ubiegających się o wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus,  prowadzącym do uzyskania kwalifikacji na poziomie B2.

5. Cel kursu:

 • wdrażanie umiejętności językowych i naukowych niezbędnych do studiowania w języku francuskim,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych określonych dla poziomu B1 (wg ESOKJ) w ramach czterech sprawności.    

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik kursu potrafi:

 • budować wypowiedzi dotyczące wydarzeń minionych i teraźniejszych,
 • inicjować i brać aktywny udział w dyskusji,
 • analizować treści zawarte w wysłuchanych wypowiedziach,
 • dyskutować na temat przeczytanego artykułu i wywiadu,
 • napisać list lub e-mail formalny,
 • stosować różnorodne techniki egzaminacyjne.

7.  Liczba miejsc:

Min. 5 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

24.11.2017 - 20.02.2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • podpisana umowa o warunkach kształcenia na kursie językowym,
 • potwierdzenie wykonania przelewu.

10. Opłaty za cały kurs:

100,00 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

e-mail: maria.walenda@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Język hiszpański ERASMUS

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Lidia Wappa-Ciesielska

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje wybrane zagadnienia związane ze sposobami komunikowania się w środowisku obcojęzycznym ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w środowisku akademickim. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Łódź miastem przyjaznym dla studentów,
 • wolny czas i rekreacja,
 • Polska krajem godnym odwiedzenia,
 • problemy społeczne w Polsce i Unii Europejskiej,
 • zdrowy styl życia,
 • podróżowanie,
 • współczesne sposoby komunikowania się,
 • środowisko naturalne,
 • języki obce i ich przydatność.

4. Adresaci:

Kurs skierowany jest do studentów PŁ starających się o wyjazd do Hiszpanii w ramach programu „Erasmus”.

5. Cel kursu:

Wdrażanie umiejętności językowych i naukowych niezbędnych do studiowania w języku hiszpańskim.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych określonych dla poziomu B2 (wg ESOKJ) w  ramach czterech sprawności.       

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • budować wypowiedzi dotyczące wydarzeń minionych i teraźniejszych,
 • inicjować i brać aktywny udział w dyskusji,
 • analizować treści zawarte w wysłuchanych wypowiedziach,
 • dyskutować na temat przeczytanego artykułu i wywiadu,
 • napisać list lub e-mail o charakterze formalnym,
 • stosować różne techniki egzaminacyjne.

7.  Liczba miejsc:

Min. 8 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

24.01.2018 - 20.02.2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Kurs dokształcający skierowany jest do: osób  posiadających wiedzę z zakresu języka hiszpańskiego na poziomie A2/ B1(wg ESOKJ)

10. Opłaty za cały kurs:

100,00 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

e-mail: lidia.wappa-ciesielska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji: Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Język niemiecki A1

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

mgr Izabela Kubicka

3. Charakterystyka kursu:

Przedstawianie siebie i innych; znajomość  liczebników i umiejętność tworzenia dat; opisywanie najbliższego otoczenia, pokoju, domu; orientacja w budynku, na ulicy, w mieście; określanie kierunków geograficznych; nazywanie państw niemieckojęzycznych i ich sąsiadów; krótka charakterystyka zawodu(zajęcia); określanie godzin, umawianie spotkań, przesuwanie terminów i odwoływanie ich.

4. Adresaci:

Wszystkie podstawowe jednostki PŁ.

5. Cel kursu:

Zapoznanie uczestników z podstawowym słownictwem umożliwiającym funkcjonowanie w życiu codziennym. Rozwijanie umiejętności językowych w ramach czterech sprawności.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • przedstawiać siebie i innych,
 • zrozumieć proste teksty dotyczące życia codziennego,
 • komunikować się na wybrane tematy z życia codziennego,
 • opisywać pomieszczenia i określać ich położenie,
 • określać czas i ustalać terminy spotkań.

7.  Liczba miejsc:

Min. 10 miejsc min.

8.  Czas trwania kursu:

Od listopada 2016 r. do lutego 2017 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Brak wymagań wstępnych.

10. Opłaty za cały kurs:

350,00 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Język niemiecki do celów akademickich

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Maria Michalak

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje:

 • wybrane zagadnienia i tematykę życia codziennego,
 • doskonalenie umiejętności korespondencji w języku  niemieckim- listy tradycyjne i elektroniczne, formalne i nieformalne (aplikacja, skarga, prośba o i udzielanie informacji),
 • zapoznanie uczestników ze słownictwem akademickim i technicznym, związanym ze studiowaną dziedziną.

4. Adresaci:

Kurs Język niemiecki do celów akademickich  jest kursem o profilu ogólnym przeznaczonym dla uczestników posiadających kompetencje językowe na poziomieB2, pragnących przygotować do studiowania na uczelniach krajów niemieckojęzycznym .

5. Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika ze słownictwem akademickim  i technicznym, związanym ze studiowaną dziedziną oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych określonych dla poziomu B2 (wg ESOKJ) w ramach czterech sprawności.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 •  pozyskiwać informacje z oryginalnych tekstów źródłowych,
 •  napisać pisma oficjalne,
 •  współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role,
 •  wyrażać opinie, logicznie argumentując własny punkt widzenia.

7.  Liczba miejsc:

Min. 10  miejsc

8.  Czas trwania kursu:

Kurs zaplanowany do uruchomienia

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg ESOKJ

10. Opłaty za cały kurs:

100,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 28 10

e-mail maria.michalak@p.lodz.pl

Adres do korespondencji: Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Język niemiecki ERASMUS

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Maria Michalak

3. Charakterystyka kursu:

 • kurs Język niemiecki ERASMUS  jest kursem o profilu ogólnym przeznaczonym dla uczestników posiadających kompetencje językowe na poziomieB1/B1+, pragnących podnieść kwalifikacje językowe do poziomu B2. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1x 3godz./tydz. Program kursu obejmuje:
 • wybrane zagadnienia i tematykę życia codziennego, życia uczelni,
 • doskonalenie umiejętności korespondencji w języku niemieckim- listy tradycyjne i elektroniczne, formalne i nieformalne (aplikacja, skarga, prośba o i udzielanie informacji),
 • zapoznanie uczestników ze specyfiką języka zawodowego.

4. Adresaci:

Kurs skierowany jest do studentów przygotowujący się do wyjazdu na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus.

5. Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z terminologią i językiem funkcjonalnym w środowisku pracy i na uczelni oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych określonych dla poziomu B1 (wg ESOKJ) w ramach czterech sprawności.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu dokształcającego uczestnik potrafi:

 • pozyskiwać informacje z oryginalnych tekstów źródłowych,
 • przedstawiać własną uczelnię  oraz sylwetkę absolwenta uczelni wyższej,
 • w oparciu o własne doświadczenia i plany,
 • napisać pisma oficjalne,
 • współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role,
 • wyrażać opinie, logicznie argumentując własny punkt widzenia,
 • komunikować się w zakresie zagadnień związanych z tematyką ogólnotechniczną oraz typową dla studiowanej dziedziny.

7.  Liczba miejsc:

Min. 5  miejsc

8.  Czas trwania kursu:

22.11.2017 - 20.02.2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg ESOKJ

10. Opłaty za cały kurs:

100,00 zł (w tym 20,00 zł egzamin)

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

e-mail maria.michalak@p.lodz.pl

Adres do korespondencji: Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Język włoski ERASMUS B2

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Emilia Krakowiak

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje zagadnienia  pozwalające funkcjonować w sytuacjach codziennych i zawodowych ,  podczas podróży, studiów uniwersyteckich oraz dyskusji.

4. Adresaci:

Wszyscy chętni (studenci, absolwenci, pracownicy, osoby nie związane z uczelnią).

5. Cel kursu:

 • zapoznanie uczestników ze specyfiką języka włoskiego i jego zastosowaniem w typowych sytuacjach życia codziennego,
 • zdobycie kompetencji  językowych uczestników w zakresie języka włoskiego do poziomu B2 (wg ESOKJ) w ramach czterech kompetencji.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • opowiedzieć o swoich preferencjach turystycznych, opisać atrakcje turystyczne w swoim mieście i kraju,
 • napisać list formalny i semi-formalny,
 • przedstawić system szkolnictwa w Polsce, słownictwo akademickie,
 • przedstawić swoje zainteresowania i preferencje dotyczące spędzania wolnego czasu,
 • dyskutować na tematy związane ze zdrowym trybem życia oraz środowiskiem naturalnym, opowiedzieć o współczesnych sposobach komunikowania się.

7.  Liczba miejsc:

Min. 5 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

11.2017 -02.2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Kurs dokształcający skierowany jest do: osób  posiadających wiedzę z zakresu języka włoskiego na poziomie A2/ B1(wg ESOKJ).

10. Opłaty za cały kurs:

100,00 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

e-mail: emilia.krakowiak@p.lodz.pl 

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu CAE

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska

3. Charakterystyka kursu:

Kurs języka angielskiego  przygotowujący do egzaminu CAE jest kursem o profilu ogólnym  skierowanym do uczestników wykazujących się znajomością języka na poziomie B2.  Kurs ma na celu rozwijanie płynności wypowiedzi, spójności tekstów oraz poprawności językowej. Kurs pomaga również uczestnikom doskonalić  językową kompetencję komunikacyjną w sferze prywatnej, publicznej, edukacyjnej  i zawodowej.

4. Adresaci:

Kurs skierowany jest do: wszystkich uczniów gimnazjum i liceum pragnących przygotować się do egzaminu CAE, który sprawdza ich kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym  C1  i stanowi kolejny etap na drodze do doskonalenia umiejętności językowych.

5. Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu CAE

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu dokształcającego uczestnik potrafi:

 • pozyskiwać szczegółowe informacje z dłuższych  tekstów i wypowiedzi na tematy abstrakcyjne oraz tematy spoza własnej   dziedziny zainteresowań.
 • zrozumieć skomplikowane wypowiedzi na tematy ogólne i biznesowe wygłaszane w standardowym dialekcie,
 • pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone tematy, rozwijając wyrażone poglądy, przedstawiając odpowiednie argumenty i /lub przykłady, kończąc sformułowaniem stosownych wniosków,
 • formułować jasne, dobrze zbudowane wypowiedzi ustne, przy użyciu reguł organizacji wypowiedzi  i odpowiednich łączników,
 • stosować różne techniki komunikacji interpersonalnej (w tym praca w grupie),
 • podejmować wyzwania wykazując się kreatywnością oraz umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

7.  Liczba miejsc:

Min. 9  miejsc

8.  Czas trwania kursu:

23.11.2017 -31.03.2017

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Wszyscy chętni, zapisy w sekretariacie Centrum Językowego PŁ.

10. Opłaty za cały kurs:

550 zł

11. Dane kontaktowe:

Liliana Krzeszewska-Sierakowska

starszy wykładowca mgr

Telefon  +48 42 631 28 10; +48 42 636 32 06; fax +48 42 636 28 27

e-mail liliana.krzeszewska-sierakowska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE III edycja

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska

3. Charakterystyka kursu:

Kurs języka angielskiego  przygotowujący do egzaminu First (FCE) jest kursem o profilu ogólnym  skierowanym do uczestników wykazujących się znajomością języka na poziomie B1 +. Kurs ma na celu  zapoznanie uczestników ze słownictwem i strukturami gramatycznymi umożliwiającymi im  naturalną rozmowę oraz zrozumienie tekstów i wypowiedzi na tematy ogólne i nieskomplikowane popularnonaukowe. Uczestnicy kursu uczą się również pisać wypowiedzi o przejrzystej strukturze i właściwym rejestrze prezentując różne punkty widzenia.

4. Adresaci:

Kurs skierowany jest do wszystkich pragnących przygotować się do egzaminu FCE, który sprawdza ich kompetencje językowe na poziomie średniozaawansowanym B2  i stanowi pierwszy etap na drodze do doskonalenia umiejętności językowych.

5. Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu FCE.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu dokształcającego uczestnik potrafi:

 • opisywać wydarzenia  teraźniejsze, rutynowe, minione i przewidywane w przyszłości,
 • analizować, teksty i wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne pochodzące z różnych źródeł,
 • inicjować i prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron,
 • wyrażać opinie i uczucia, na temat życia prywatnego i  życia zawodowego/szkolnego,
 • rozróżniać wypowiedzi ustne formułowane w języku obcym przez rozmówców pochodzących z różnych krajów,
 • napisać list formalny, nieformalny i opowiadanie.

7.  Liczba miejsc:

Min. 5  miejsc

8.  Czas trwania kursu:

 październik 2017 r. do luty 2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Wszyscy chętni, zapisy w sekretariacie Centrum Językowego PŁ.

10. Opłaty za cały kurs:

600,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Liliana Krzeszewska-Sierakowska

starszy wykładowca mgr

Telefon  +48 42 631 28 10; +48 42 636 32 06; fax +48 42 636 28 27

e-mail liliana.krzeszewska-sierakowska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji: Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

Kurs językowy dla młodzieży przygotowujący do egzaminu : PET ( Pet English Test for Schools)

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Agnieszka Wajs

3. Charakterystyka kursu:

Zakres tematyczny kursu:

 • człowiek,
 • dom,
 • szkoła,
 • praca,
 • życie rodzinne i towarzyskie,
 • żywienie,
 • zakupy i usługi,
 • podróżowanie i turystyka,
 • kultura,
 • sport,
 • zdrowie,
 • świat przyrody.

4. Adresaci:

Dzieci w wieku 9-11 lat.

5. Cel kursu:

Przygotowanie uczestników do egzaminu PET Cambridge oraz Sprawdzianu szóstoklasisty.

6. Efekty kształcenia:

 • uczestnik tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, wiadomość, ankieta, pocztówka, e-mail, opis, krótki list prywatny),
 • uczestnik reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach życia codziennego,
 • uczestnik przetwarza tekst ustnie lub pisemnie,
 • uczestnik dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem,
 • uczestnik współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych,
 • uczestnik korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • czestnik stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta potrzebnego słowa,
 • uczestnik posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

7.  Liczba miejsc:

Min. 15  miejsc

8.  Czas trwania kursu:

Kurs zaplanowany do uruchomienia

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna

10. Opłaty za cały kurs:

450,00 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

Adres e-mail: agnieszka.borek@p.lodz.pl

Adres do korespondencji: al. Politechniki 12, Łódź

Zintegrowane Umiejętności Akademickie

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Agnieszka Kleczkowska

3. Charakterystyka kursu:

Specjalistyczny język angielski na poziomie B2

4. Adresaci:

Kurs skierowany jest do studentów studiów III stopnia przygotowujących się do egzaminu z języka angielskiego.

5. Cel kursu:

 • rozwijanie słownictwa, struktur gramatycznych i funkcji niezbędnych w środowisku akademickim,
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych określonych dla poziomu B2 (wg ESOKJ) w ramach czterech sprawności,
 • prezentacja  pracy doktorskiej.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z obszaru swojej dziedziny doktoryzowania,
 • redagować teksty naukowe,
 • posługiwać się słownictwem specjalistycznym do  prowadzeniem wykładów, a także uczestniczenia w dyskusjach i sporach naukowych,
 • stosować skomplikowane struktury gramatyczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych związanych ze studiowaną dziedziną,
 • zaprezentować założenia  swojej pracy doktorskiej,
 • interpretować dane na podstawie tabel i wykresów,
 • zastosować różne techniki egzaminacyjne.

7.  Liczba miejsc:

Min. 10 miejsc

8.  Czas trwania kursu:

Kurs zaplanowany do uruchomienia

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

10. Opłaty za cały kurs:

380,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Centrum Językowe PŁ , tel. +48 42 631 28 10

Adres do korespondencji: al. Politechniki 12, Łódź

Język włoski A1

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

mgr Emilia Krakowiak

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia pozwalające funkcjonować w sytuacjach codziennych:

·         Przedstawianie siebie i innych,

·         Czas wolny,

·         Praca,

·         Rozkład dnia i tygodnia,

·         Środki transportu miejskiego,

·         Rozkład jazdy,

·         Zakup biletów,

·         Dom, mieszkanie – opis pomieszczeń i wyposażenia,

 

4. Adresaci:

Wszyscy chętni (studenci, absolwenci, pracownicy, osoby nie związane z uczelnią)

5. Cel kursu:

Zapoznanie uczestników ze specyfiką języka włoskiego i jego zastosowaniem w typowych sytuacjach życia codziennego. Zdobycie kompetencji językowych uczestników w zakresie języka włoskiego do poziomu A1 (wg ESOKJ) w ramach czterech kompetencji.

 

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Podawać i uzyskiwać podstawowe dane dotyczące osób, rodziny i miejsca zamieszkania,
 • pisać i rozumieć krótkie teksty,
 • wdrażać poznane słownictwo w prostych, codziennych sytuacjach,
 • wyrażać opinię na temat swoich zainteresowań i sposobu spędzania wolnego czasu,
 • rozpoznawać formalne i nieformalne sytuacje komunikacyjne i uczestniczyć w nich, używając stosownych form        

7.  Liczba miejsc:

Min. 8.

8.  Czas trwania kursu:

Od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Brak wymagań wstępnych.

10. Opłaty za cały kurs:

350,00 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

 

Język angielski – poziom B2 konwersacje

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Marzena Stawicka

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje:

 • Słownictwo związane z ekonomią i biznesem, sztuczkami reklamowymi, nauką i kosmosem oraz geografią świata, miejscami rozrywki,
 • Wyrażanie  i uzasadnianie opinii i poglądów, opisywanie swoich doświadczeń, wyrażanie przypuszczenia, wątpliwości i pewności, uzyskiwanie i   przekazywanie informacji oraz wyjaśnień.
 • Zdania okolicznikowe celu i przeciwstawienia, przedimki, czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe, strona bierna, przedrostki i przyrostki, rzeczowniki niepoliczalne

4. Adresaci:

Kurs dokształcający skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, posiadających kompetencje językowe na poziomie B1+

5. Cel kursu:

rozwijanie kompetencji językowych na poziomie B2 w ramach zintegrowanych umiejętności.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • precyzyjnie określić swoje poglądy na tematy związane z ekonomią i biznesem,
 • przedstawić prezentację na temat sztuczek reklamowych,
 • porównać i wskazać najlepsze techniki dobrej prezentacji,
 • prowadzić wieloaspektowe rozmowy na temat swoich upodobań,
 • zorganizować swoją wypowiedź na tematy związane  z nauką oraz geografią świata,
 • celnie formułować argumenty za i przeciw

7.  Liczba miejsc:

Min.4

8.  Czas trwania kursu:

23.11.2017 -28.02.2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg ESOKJ

10. Opłaty za cały kurs:

485,00 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

e-mail:marzena.stawicka@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

 

Język angielski – poziom B2/C1 konwersacje

1. Organizator kursu:

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik kursu:

Mgr Marzena Stawicka

3. Charakterystyka kursu:

Program kursu obejmuje:

 • Słownictwo związane z rodziną, testami osobowościowymi, warunkami pracy, lękami i fobiami, filmami,
 • Czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe, idiomy i czasowniki złożone, przysłówki i wyrażenia przysłówkowe, inwersja, czasowniki modalne, imiesłowy i zdania podrzędne,
 • Wyrażanie i uzasadnianie opinii i poglądów, ocenianie zgodnie z własnymi preferencjami, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych

4. Adresaci:

Kurs dokształcający skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, posiadających kompetencje językowe na poziomie B2

5. Cel kursu:

rozwijanie kompetencji językowych na poziomie B2/C1 w ramach zintegrowanych umiejętności.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • precyzyjnie określić swoje poglądy na tematy związane z rodziną i testami osobowościowymi,
 • przedstawić  płynnie prezentację na temat pracy w różnych firmach zgodnie z własnymi preferencjami,
 • porównać i wskazać najlepsze w danej sytuacji czasowniki modalne,
 • prowadzić wieloaspektowe rozmowy na temat wpływu lęków i fobii na różne obszary życia człowieka,
 • zorganizować swoją wypowiedź na temat niezgodności filmów z faktami historycznymi,
 • celnie formułować opinie, poglądy, uczucia.

7.  Liczba miejsc:

Min.4

8.  Czas trwania kursu:

23.11.2017 -28.02.2018

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg ESOKJ

10. Opłaty za cały kurs:

485,00 zł

11. Dane kontaktowe:

tel. +48 42 631 28 10

e-mail:marzena.stawicka@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:  Centrum Językowe

Budynek B25 i B24

90-924 Łódź, al. Politechniki 12

 

Poznaj nasz kampus