Przejdź do treści

Egzaminy

Studenci rozmawiają na korytarzu.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych z wyobraźni na zadane tematy. Jeden z rysunków należy wykonać na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm (duży format), drugi z rysunków – na arkuszu o wymiarach 35 cm x 50 cm (mały format).

Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura trwa łącznie 5 godzin, podczas których kandydat sam decyduje o rozkładzie swojego czasu na przygotowanie ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadane tematy.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunku architektura wynosi 500. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku architektura jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

Kandydat przynosi ze sobą na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek architektura ołówki i gumki.

Na wynik sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunku architektura składają się oceny w następujących kategoriach:

 • ocena zgodności z zadanym tematem (0 – 150 punktów);
 • ocena rozwiązań kompozycyjnych (0 – 100 punktów);
 • ocena technicznych umiejętności rysunkowych (0 – 100 punktów);
 • ocena zaprezentowanej wrażliwości plastycznej (0 – 150 punktów).

Na każdą ocenę rozkład wagowy punktacji wynosi: mały format 35%, duży format 65%.
 

 • Rektor powołuje osoby, które są członkami zespołu techniczno-organizacyjnego w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, które wraz z Działem Rekrutacji prowadzą nadzór organizacyjny nad przebiegiem sprawdzianu uzdolnień plastycznych.
 • Dział Rekrutacji w porozumieniu z kierownikami jednostek wyznacza nauczycieli, którzy będą sprawowali nadzór na sprawdzianie uzdolnień plastycznych.
  Wyznaczeni nauczyciele nie mogą sprawować nadzoru na sprawdzianie uzdolnień plastycznych na kierunek, z którym są bezpośrednio związani.
 • Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji powołuje wyznaczonych nauczycieli do pełnienia w danej sali nadzoru nad przebiegiem sprawdzianu uzdolnień plastycznych.
 • Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji powołuje Komisje Egzaminacyjne przygotowujące tematy egzaminacyjne oraz oceniające prace ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych. Skład Komisji Egzaminacyjnych nie jest jawny.
 • Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej są obowiązani do zachowania poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji Egzaminacyjnej.

Do zadań zespołu techniczno-organizacyjnego należy:
1)    organizacja sprawdzianu uzdolnień plastycznych;
2)    przygotowanie sal oraz stanowisk dla kandydatów.
 

Do zadań nauczycieli pełniących nadzór w danej sali należy:
1)    weryfikacja przygotowanych stanowisk dla kandydatów;
2)    udostępnienie odpowiednich arkuszy wraz z przygotowanym miejscem dla wprowadzenia danych kandydata;
3)    sprawdzenie listy kandydatów przypisanych do danej sali;
4)    kodowanie prac;
5)    sporządzenie grupowych protokołów. 
 

Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
1)    opracowanie tematów egzaminacyjnych na sprawdziany uzdolnień plastycznych;
2)    sprawdzenie prac ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych;
3)    wprowadzenie uzyskanych punktów do systemu wraz z ich uzasadnieniem.
Podczas trwania sprawdzianu uzdolnień plastycznych, w danej sali mogą przebywać tylko kandydaci przypisani do danej sali, nauczyciele sprawujący nadzór, posiadający powołanie do danej sali, członkowie zespołu techniczno-organizacyjnego odpowiedzialni za organizację sprawdzianu, pracownicy Działu Rekrutacji oraz Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji.


 • Komisja Egzaminacyjna opracowuje tematy egzaminacyjne, zgodnie z zasadami i zakresem sprawdzianów uzdolnień plastycznych, określonych właściwą uchwałą senatu w sprawie zasad przyjęć na studia.
 • Komisja Egzaminacyjna opracowuje po trzy zestawy tematów egzaminacyjnych dla poszczególnych sprawdzianów uzdolnień plastycznych, organizowanych na przełomie czerwca i lipca oraz po trzy zestawy dla sprawdzianów uzdolnień plastycznych, organizowanych we wrześniu, jeśli taki egzamin będzie miał miejsce.
 • Komisja Egzaminacyjna przekazuje zabezpieczone w zamkniętej kopercie zestawy tematów egzaminacyjnych członkom zespołu techniczno-organizacyjnego w dniu sprawdzianu uzdolnień plastycznych.
 • Losowanie tematów egzaminacyjnych, odbywa się z udziałem Pełnomocnika ds. rekrutacji oraz członków zespołu techniczno-organizacyjnego.
 • Członkowie zespołu techniczno-organizacyjnego przekazują wylosowane tematy w zabezpieczonych kopertach pracownikom sprawującym nadzór w poszczególnych salach. 
   

Nauczyciele pełniący nadzór otwierają przy kandydatach zamkniętą kopertę i przekazują tematy kandydatom.

 1. Nauczyciele pełniący nadzór w danej sali, na protokole odnotowują wszystkie momenty opuszczenia sali przez kandydata i jego powrotu do sali.
 2. Po zakończonym sprawdzianie uzdolnień plastycznych, nauczyciele pełniący nadzór w danej sali, dokonują w swojej sali kodowania prac.
  Zakodowane i anonimowe prace są przekazywane Komisji Egzaminacyjnej w celu ich oceny.
 3. Po zakończeniu sprawdzianu, sporządzany jest protokół z przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych przez powołanych nauczycieli, pełniących nadzór w danej sali.
 4. Protokoły z przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych nauczyciele pełniący nadzór w danej sali przekazują członkom zespołu organizacyjno-technicznego, którzy po zakończonym sprawdzianie dostarczają wszystkie protokoły z przebiegu sprawdzianów uzdolnień plastycznych do Działu Rekrutacji.

  Komisja egzaminacyjna po dokonaniu oceny prac:
   
 • wprowadza uzyskane punkty z zakodowanych prac do systemu wraz z ich uzasadnieniem;
 • sporządza grupowe protokoły dla zakodowanych prac.

Protokoły po wydrukowaniu i podpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną przekazywane są do Działu Rekrutacji.
Dział Rekrutacji drukuje odkodowane przez system indywidualne protokoły oceny poszczególnych prac.
Protokoły indywidualne dołączane są do dokumentów kandydatów.

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Widok nadbrzeża portowego - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze pracowni fotograficznej - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Widok wesołego miasteczka w wielkim mieście - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze sklepu z instrumentami - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

Zestaw 1

Część I: Widok współczesnego miasta (z wysoką zabudową) z lotu ptaka – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze pracowni artysty – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Widok starego zamku z lotu ptaka – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze warsztatu stolarskiego – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru
 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Ulica pomiędzy dwiema fabrykami w kompleksie przemysłowym - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze holu w multikinie - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin

Część I: Wielka budowa w centrum miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Mała, wąska uliczka z kawiarniami - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Tajemniczy zaułek  na terenie zabytkowego miasteczka - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze wielopoziomowego centrum handlowego - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Targ staroci na terenie starego miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze dużej księgarni - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Idąc krętą uliczką starego miasta położonego na wzgórzu- rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze muzeum sztuki - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Ulica w zabytkowym mieście, przy której znajduje się współczesny budynek- rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze teatru widziane z ostatniego rzędu widowni - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego polega na wykonaniu rysunku z natury – martwa natura (na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm) oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej o wymiarach 30 cm x 30 cm i kompozycji barwnej o wymiarach 30 cm x 30 cm (na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm) na zadane tematy.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego trwa łącznie 4 godziny, podczas których rysunek martwej natury wykonywany jest przez pierwsze 2 godziny, kompozycja czarno-biała przez 1 godzinę oraz kompozycja barwna przez 1 godzinę. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego wynosi 400. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo oraz na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.
 

Kandydat przynosi ze sobą na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego ołówki i gumki (do wykonania rysunku z natury), papiery w kolorach: niebieski, żółty, czerwony, szary, czarny (minimalna wielkość 210 mm x 297 mm), nożyczki, klej, linijkę, cyrkiel.

Na wynik sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunku wzornictwo oraz na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego składają się oceny w następujących kategoriach:
1)    Rysunek z natury – martwa natura (0 – 200 punktów), w tym:
a)    ocena umiejętności prawidłowego określenia zasad dotyczących perspektywy oraz proporcji obserwowanej rzeczywistości (0 – 50 punktów),
b)    ocena umiejętności budowania bryły za pomocą gradacji walorowej (0 – 50 punktów),
c)    ocena umiejętności budowania światła i wywoływania zależności między obserwowanymi przedmiotami, dotyczy to oddziaływania walorowego przedmiotów na siebie a także zjawiska tzw. Refleksów (0 – 50 punktów),
d)    ocena umiejętności budowania planów w przedstawianej kompozycji (0 – 50 punktów);


2)    Kompozycja czarno-biała (0 – 100 punktów), w tym:
a)    ocena umiejętności świadomej organizacji płaszczyzny z udziałem elementów wyciętych z czarnego brystolu
(0 – 30 punktów),
b)    ocena umiejętności wywoływania rytmu na płaszczyźnie (0 – 30 punktów),
c)    ocena autorskiego rozwiązania postawionego w problemu (0 – 40 punktów);


3)    Kompozycja kolorowa (0 – 100 punktów), w tym:
a)    ocena umiejętności świadomej organizacji płaszczyzny z udziałem elementów wyciętych z kolorowych papierów (0 – 30 punktów),
b)    ocena umiejętności posługiwania się najprostszym systemem zależności kolorystycznych, opartych na trzech podstawowych kolorach (0 – 30 punktów),
c)    ocena autorskiego rozwiązania postawionego w problemu (0 – 40 punktów).

 • Rektor powołuje osoby, które są członkami zespołu techniczno-organizacyjnego w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, które wraz z Działem Rekrutacji prowadzą nadzór organizacyjny nad przebiegiem sprawdzianu uzdolnień plastycznych.
 • Dział Rekrutacji w porozumieniu z kierownikami jednostek wyznacza nauczycieli, którzy będą sprawowali nadzór na sprawdzianie uzdolnień plastycznych.
 • Wyznaczeni nauczyciele nie mogą sprawować nadzoru na sprawdzianie uzdolnień plastycznych na kierunek, z którym są bezpośrednio związani.
 • Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji powołuje wyznaczonych nauczycieli do pełnienia w danej sali nadzoru nad przebiegiem sprawdzianu uzdolnień plastycznych.
 • Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji powołuje Komisje Egzaminacyjne przygotowujące tematy egzaminacyjne oraz oceniające prace ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych. Skład Komisji Egzaminacyjnych nie jest jawny.
 • Dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej są obowiązani do zachowania poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji Egzaminacyjnej.

Do zadań zespołu techniczno-organizacyjnego należy:
1)  organizacja sprawdzianu uzdolnień plastycznych;
2)  przygotowanie sal oraz stanowisk dla kandydatów.
 

Do zadań nauczycieli pełniących nadzór w danej sali należy:
1)  weryfikacja przygotowanych stanowisk dla kandydatów;
2)  udostępnienie odpowiednich arkuszy wraz z przygotowanym miejscem dla wprowadzenia danych kandydata;
3)  sprawdzenie listy kandydatów przypisanych do danej sali;
4)  kodowanie prac;
5)  sporządzenie grupowych protokołów. 
 

Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
1)  opracowanie tematów egzaminacyjnych na sprawdziany uzdolnień plastycznych;
2)  sprawdzenie prac ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych;
3)  wprowadzenie uzyskanych punktów do systemu wraz z ich uzasadnieniem.
Podczas trwania sprawdzianu uzdolnień plastycznych, w danej sali mogą przebywać tylko kandydaci przypisani do danej sali, nauczyciele sprawujący nadzór, posiadający powołanie do danej sali, członkowie zespołu techniczno-organizacyjnego odpowiedzialni za organizację sprawdzianu, pracownicy Działu Rekrutacji oraz Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji.


 • Komisja Egzaminacyjna opracowuje tematy egzaminacyjne, zgodnie z zasadami i zakresem sprawdzianów uzdolnień plastycznych, określonych właściwą uchwałą senatu w sprawie zasad przyjęć na studia.
 • Komisja Egzaminacyjna opracowuje po trzy zestawy tematów egzaminacyjnych dla poszczególnych sprawdzianów uzdolnień plastycznych, organizowanych na przełomie czerwca i lipca oraz po trzy zestawy dla sprawdzianów uzdolnień plastycznych, organizowanych we wrześniu, jeśli taki egzamin będzie miał miejsce.
 • Komisja Egzaminacyjna przekazuje zabezpieczone w zamkniętej kopercie zestawy tematów egzaminacyjnych członkom zespołu techniczno-organizacyjnego w dniu sprawdzianu uzdolnień plastycznych.
 • Losowanie tematów egzaminacyjnych, odbywa się z udziałem Pełnomocnika ds. rekrutacji oraz członków zespołu techniczno-organizacyjnego.
 • Członkowie zespołu techniczno-organizacyjnego przekazują wylosowane tematy w zabezpieczonych kopertach pracownikom sprawującym nadzór w poszczególnych salach. 
   

Nauczyciele pełniący nadzór otwierają przy kandydatach zamkniętą kopertę i przekazują tematy kandydatom.

 1. Nauczyciele pełniący nadzór w danej sali, na protokole odnotowują wszystkie momenty opuszczenia sali przez kandydata i jego powrotu do sali.
 2. Po zakończonym sprawdzianie uzdolnień plastycznych, nauczyciele pełniący nadzór w danej sali, dokonują w swojej sali kodowania prac.
  Zakodowane i anonimowe prace są przekazywane Komisji Egzaminacyjnej w celu ich oceny.
 3. Po zakończeniu sprawdzianu, sporządzany jest protokół z przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych przez powołanych nauczycieli, pełniących nadzór w danej sali.
 4. Protokoły z przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych nauczyciele pełniący nadzór w danej sali przekazują członkom zespołu organizacyjno-technicznego, którzy po zakończonym sprawdzianie dostarczają wszystkie protokoły z przebiegu sprawdzianów uzdolnień plastycznych do Działu Rekrutacji.

  Komisja egzaminacyjna po dokonaniu oceny prac:
   
 • wprowadza uzyskane punkty z zakodowanych prac do systemu wraz z ich uzasadnieniem;
 • sporządza grupowe protokoły dla zakodowanych prac.

Protokoły po wydrukowaniu i podpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną przekazywane są do Działu Rekrutacji.
Dział Rekrutacji drukuje odkodowane przez system indywidualne protokoły oceny poszczególnych prac.
Protokoły indywidualne dołączane są do dokumentów kandydatów.

Zadanie 1

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura naczyniami" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2

Wykonać kompozycję płaską czarno-białą otwartą, posiadającą cechy rytmizacji. Posługując się zbiorem linii o dwóch różnych grubościach, zbudować układ plastyczny, który będzie charakteryzował uporządkowanym rytmem zastosowanych kompozycji elementów. 

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, a zarazem zamkniętą. Posługując się trójkątami wykonanymi z czerwonego, żółtego i niebieskiego koloru (kolory podstawowe) zbudować układ plastyczny charakteryzujący się wrażeniem deformacji powierzchni (wklęsłość, wypukłość)

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 1

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszanym i szklanym naczyniem" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2

Wykonać kompozycję płaską, czarno-białą, dynamiczną, a zarazem zamkniętą. Posługując się wybranymi przez siebie elementami geometrycznymi (kwadrat lub trójkąt), zbudować kompozycję plastyczną rytmiczną, charakteryzującą się widocznym zakłóceniem ciągłości rytmicznej w dwóch dowolnie wybranych miejscach. Należy zachować odległości między elementami, natomiast w punktach zakłócających rytm, mogą one dotykać do siebie lub na siebie nachodzić.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, otwartą, o wyraźnych cechach falującego rytmu. Posługując się wybranymi przez siebie elementami geometrycznymi (kwadrat, trójkąt lub koło), zbudować układ plastyczny, który będzie charakteryzował się wrażeniem falowania powierzchni. Zjawisko rytmizacji powinno być podkreślone zastosowaniem trzech kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski). Istnieje możliwość zmiany wielkości elementów  wykorzystanych.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 1

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z naczyniami i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2

Wykonać kompozycję płaską, czarno-białą, zamkniętą wywołującą iluzję wklęsłości płaszczyzny w jej punkcie centralnym. Posługując się zbiorem linii o zróżnicowanej grubości, zbudować układ plastyczny wywołujący sugestywne wrażenie deformacji płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, dynamiczną o wyraźnych cechach rytmu. Posługując się wybranym przez siebie zbiorem elementów geometrycznych (kwadrat, trójkąt lub koło), zbudować kompozycję o zakłóconym rytmie, w dowolnie określonym miejscu.  Do realizacji zadania należy użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony, żółty).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 1

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i zieloną butelką" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą iluzję optycznego odkształcenia płaszczyzny. Posługując się zbiorem elementów linearnych o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję rytmiczną wywołującą wrażenie deformacji płaszczyzny w trzech wybranych przez siebie miejscach.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3

Wykonać kompozycję płaską, kolorową o cechach sugestywnej rytmizacji. Posługując się zbiorem elementów geometrycznych (kwadrat), zbudować kompozycję posiadającą tendencję zmierzającą do silnego zrytmizowania powierzchni. Dla podkreślenia wrażenia rytmu użyć trzech kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Masz więcej pytań?

Sprawdzian uzdolnień plastycznych dotyczy kierunków: architektura w języku polskim i angielskim, wzornictwo i inżynieria wzornictwa przemysłowego. Odbywa się on na Politechnice Łódzkiej, a szczegółowe informacje na jego temat oraz tematy z zeszłych lat zamieszczamy na stronie rekrutacji w zakładce Egzaminy.

Kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych do swoich potrzeb, wynikających z niepełnosprawności. W tym celu kandydat powinien złożyć pisemny wniosek do Działu Rekrutacji o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie później niż na pięć dni przed zakończeniem terminu rekrutacji określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego. Sposób adaptacji formy sprawdzianu ustalany jest w sposób indywidualny na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności przez Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Kandydat przynosi ze sobą na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego ołówki i gumki (do wykonania rysunku z natury), papiery w kolorach: niebieski, żółty, czerwony, szary, czarny (minimalna wielkość 210 mm x 297 mm), nożyczki, klej, linijkę, cyrkiel.
Na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek architektura kandydat przynosi ołówki i gumki.

Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania, ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych, na kierunku architektura wynosi 500. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku architektura jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego wynosi 400. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo oraz na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie będą uwzględniane przy kwalifikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

Wydział Kierunek Język Termin i miejsce rozmowy
WBAIŚ architektura nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WBAIŚ architektura (język angielski) nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WBINOŻ biotechnologia (4-semestralne) nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WBAIŚ budownictwo nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WFTIMS/WEEIA/CKM Computer Science and Information Technology  
WEEIA elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WEEIA elektrotechnika nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WIPOŚ Energy Systems in the Built Environment nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WM/CKM Future Mobility nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WEEIA informatyka nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WIPOŚ inżynieria chemiczna i biochemiczna (3-semestralne) nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WBAIŚ inżynieria środowiska w budownictwie nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WM/CKM Master in Mechanical Engineering nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WOIZ/CKM Master of Business Studies  
WFTIMS matematyka stosowana nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WM mechanika i budowa maszyn nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WCH nanotechnologia (język angielski)  
WOIZ papiernictwo i poligrafia nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WBAIŚ planowanie przestrzenne nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WM/CKM Smart Manufacturing 18.09.2024, godz. 09:00, budynek IFE, ul. Żwirki 36, sala nr 12 
WBINOŻ technologia kosmetyków (4-semestralne) nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WBINOŻ technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WTMIWT włókiennictwo nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WTMIWT włókiennictwo (język angielski) nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WTMIWT wzornictwo nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WTMIWT wzornictwo (język angielski) nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WOIZ zarządzanie nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
WOIZ zarządzanie produkcją nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego
WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska
WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
WCH - Wydział Chemiczny
WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
WM - Wydział Mechaniczny
WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania   
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji w porozumieniu z Prodziekanami wydziałów odpowiedzialnymi za kierunki, na których ma być prowadzony egzamin wstępny powołuje Komisje Egzaminacyjne przygotowujące tematy egzaminacyjne zgodnie z zasadami i zakresem określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej organizującej kształcenie na kierunku studiów oraz oceniające kandydatów podczas egzaminu.

W skład Komisji Egzaminacyjnej dla danego kierunku wchodzą:

 • członek Rady Kierunku Studiów dla danego kierunku;
 • nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na danym kierunku w stopniu minimum doktora;
 • lektor języka, w którym prowadzony będzie egzamin, w przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim lub języku angielskim i francuskim.

Dla egzaminu wstępnego dla danego kierunku powoływana jest jedna Komisja Egzaminacyjna. Skład Komisji Egzaminacyjnych nie jest jawny do momentu rozpoczęcia egzaminów wstępnych. Dziekan wydziału, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są zobowiązani do zachowania poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji Egzaminacyjnej.

Maksymalna liczba punktów z egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku polskim, na których nie obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych wynosi 60 punktów. Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie z egzaminu wstępnego co najmniej 31 punktów.

Na wynik egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku polskim, na których nie obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych, składają się oceny w następujących kryteriach:

 • prezentacja osiągnięć w kontekście studiowanego kierunku (0-20 punktów);
 • umiejętność dyskusji i argumentowania (0-20 punktów);
 • merytoryczna ocena wiedzy i umiejętności kandydata w obszarze kierunku (0-20 punktów).

Maksymalna liczba punktów z egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku angielskim wynosi 80 punktów. Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie z egzaminu wstępnego co najmniej 41 punktów, w tym co najmniej 12 punktów z kompetencji językowych.

Na wynik egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku angielskim składają się oceny w następujących kryteriach:

 • prezentacja osiągnięć w kontekście studiowanego kierunku (0-20 punktów);
 • umiejętność dyskusji i argumentowania (0-20 punktów);
 • merytoryczna ocena wiedzy i umiejętności kandydata w obszarze kierunku (0-20 punktów);
 • ocena kompetencji językowych (0-20 punktów).

Maksymalna liczba punktów z egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku polskim, na których obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych wynosi 80 punktów. Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie z egzaminu wstępnego co najmniej 41 punktów, w tym co najmniej 12 punktów z portfolio.

Na wynik egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku polskim, na których obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych składają się oceny w następujących kryteriach:

 • prezentacja osiągnięć w kontekście studiowanego kierunku (0-20 punktów);
 • umiejętność dyskusji i argumentowania (0-20 punktów); 
 • merytoryczna ocena wiedzy i umiejętności kandydata w obszarze kierunku (0-20 punktów); 
 • ocena portfolio (0-20 punktów).

Maksymalna liczba punktów z egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku angielskim, na których obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych wynosi 100 punktów. Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie z egzaminu wstępnego co najmniej 51 punktów, w tym co najmniej 12 punktów z kompetencji językowych i co najmniej 12 punktów z portfolio.

Na wynik egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku polskim, na których obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych składają się oceny w następujących kryteriach:

1) prezentacja osiągnięć w kontekście studiowanego kierunku (0-20 punktów);
2) umiejętność dyskusji i argumentowania (0-20 punktów);
3) merytoryczna ocena wiedzy i umiejętności kandydata w obszarze kierunku (0-20 punktów);
4) ocena kompetencji językowych (0-20 punktów);
5) ocena portfolio (0-20 punktów).

Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:

1) organizacja egzaminu wstępnego;
2) przygotowanie sal;
3) opracowanie tematów egzaminacyjnych;
4) przeprowadzenie egzaminu wstępnego;
5) ocenienie odpowiedzi kandydata podczas egzaminu wstępnego;
6) wprowadzenie uzyskanych punktów do systemu wraz z ich uzasadnieniem;
7) sporządzenie indywidualnych protokołów.

Podczas trwania egzaminu wstępnego w danej sali mogą przebywać tylko członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz kandydat.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie egzaminu wstępnego online.

Komisja Egzaminacyjna po dokonaniu oceny:

 • wprowadza uzyskane punkty do systemu wraz z ich uzasadnieniem;
 • sporządza indywidualne protokoły.

Protokoły po wydrukowaniu i podpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną przekazywane są do Działu Rekrutacji.
Protokoły indywidualne dołączane są do dokumentów kandydatów.

Wydział Kierunek Język Stacjonarne/Niestacjonarne
WBAIŚ architektura

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WBAIŚ architektura (język angielski)
WBINOŻ biotechnologia (4-semestralne)

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

WBAIŚ budownictwo

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WFTIMS/WEEIA/CKM Computer Science and Information Technology

1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia 
2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku informatyka        
3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie     

WEEIA elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski)

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WEEIA elektrotechnika

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WIPOŚ Energy Systems in the Built Environment

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WM/CKM Future Mobility

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WEEIA informatyka

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WIPOŚ inżynieria chemiczna i biochemiczna (3-semestralne)

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WBAIŚ inżynieria środowiska w budownictwie

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WM/CKM Master in Mechanical Engineering

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WOIZ/CKM Master of Business Studies

1. sprawdzenie podstawowych kompetencji w zakresie:
- zarządzania
- finansów przedsiębiorstw
- marketingu
- zarządzania zasobami ludzkimi
- podstaw metod ilościowych
2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku zarządzanie
3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie                         
 

WFTIMS matematyka stosowana

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

WM mechanika i budowa maszyn

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WCH nanotechnologia (język angielski)

1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk ścisłych i technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia                 2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku nanotechnologia 3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WOIZ papiernictwo i poligrafia

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WBAIŚ planowanie przestrzenne

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WM/CKM Smart Manufacturing

1. sprawdzenie podstawowych kompetencji w zakresie:
- produkcji,
- wytwarzania,
- kosztów produkcji,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- zarządzania jakością
- podstaw metod ilościowych
2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie

WBINOŻ technologia kosmetyków (4-semestralne)

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

WBINOŻ technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne)

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w  zajęciach odbywających się w języku obcym.

WTMIWT włókiennictwo

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w  zajęciach odbywających się w języku obcym.

WTMIWT włókiennictwo (język angielski)

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w  zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WTMIWT wzornictwo

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

WTMIWT wzornictwo (język angielski)

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w  zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WOIZ zarządzanie

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

WOIZ zarządzanie produkcją

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego
WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska
WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
WCH - Wydział Chemiczny
WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
WM - Wydział Mechaniczny
WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania    
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 

Egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne) na wybranych kierunkach II stopnia odbędą się 5.03-6.03.2025r.