PŁ. Dobrze wybrałem - Jakub Misiak

Jakub Misiak to multizadaniowiec, jakich mało, a jego prace na trwałe wpisały się w przestrzeń Politechniki Łódzkiej. Jest doktorantem naszej uczelni, a także pełnoetatowym pracownikiem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. I gdy można się zastanawiać, czy jego doba na pewno liczy 24 godziny, on znajduje jeszcze czas na realizację grantu badawczego. Dziś absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska opowiada o swoich wszechstronnych doświadczeniach w zakresie planowania przestrzennego oraz o zaangażowaniu w pewien wyjątkowy projekt.

 

Ukończył Pan studia z planowania przestrzennego (dawniej: gospodarka przestrzenna) na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Dlaczego wybrał Pan właśnie ten kierunek?

Moim zdaniem to kierunek dla osób o szerokich zainteresowaniach, które po szkole średniej nie są gotowe na wybór wąskiej ścieżki kształcenia. Dla mnie duże znaczenie miała interdyscyplinarność tego kierunku. Podczas studiów mogłem połączyć wiedzę i umiejętności z zakresu budownictwa, architektury, inżynierii środowiska, a także prawa, nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Dziś mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że studia pozwoliły mi na zdobycie wiedzy technicznej i kompetencji niezbędnych na rynku pracy inżyniera.

Jakub Misiak w Muzeum Detalu w MIejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Podczas studiów działał Pan aktywnie w SKN Cirkula, również jako prezes. Który z realizowanych za swojej prezesury projektów jest dla Pana szczególnie ważny?

W kole naukowym byłem koordynatorem kilku edycji ogólnopolskich studenckich warsztatów urbanistyczno-architektonicznych „Włócz się po mieście”, poświęconych zagadnieniu rewitalizacji tkanki śródmiejskiej miasta Łodzi. Dzięki współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną uczestnicy warsztatów mogli mieć realny wpływ na charakter dokonywanych w mieście przekształceń urbanistycznych. Pokłosiem tych warsztatów jest zielony woonerf na ulicy Stefanowskiego. Warsztaty na stałe wpisały się w kalendarz działań koła i do dziś stanowią platformę wymiany doświadczeń i pomysłów między studentami, przedstawicielami jednostek łódzkiego magistratu i lokalnymi społecznikami.

Można powiedzieć, że współpraca z czasów studiów z Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi zaowocowała stałym zatrudnieniem. Czym się Pan zajmuje na stanowisku starszego asystenta?

Faktycznie, moja przygoda z Miejską Pracownią Urbanistyczną rozpoczęła się w czasie praktyk na studiach, a później stażu w ramach programu „Młodzi w Łodzi”, kiedy to sporządziłem model 3D Zielonego Polesia. Praca w MPU pozwoliła mi na doskonalenie warsztatu pracy urbanisty, poznanie tajników pracy w administracji publicznej, a także ułomności obecnego systemu planowania przestrzennego w Polsce. Do moich obowiązków należy m.in. sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Łodzi oraz wykonywanie wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z ich sporządzaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem.

Jakub Misiak nad makietą aktualnej zabudowy miasta w MIejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Obecnie jest Pan także doktorantem w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Pana dysertacja dotyczy skutków transformacji klimatyczno-energetycznej. Nad jakimi rozwiązaniami Pan pracuje?

W perspektywie najbliższych dziesięcioleci zmiany klimatyczno-energetyczne będą jednym z najważniejszych obszarów działalności na wszystkich szczeblach administracji publicznej w Polsce. Znajdzie to odzwierciedlenie w działaniach lokalnych, również na terenie osiedli blokowych. W swojej pracy badam zjawiska zachodzące w przestrzeni i środowisku oraz ich wpływ na jakość życia mieszkańców blokowisk. Staram się pokazać praktyczne wykorzystanie systemów informacji przestrzennej, w tym oprogramowania ArcGIS Pro w planowaniu przestrzennym. Efektem moich badań będzie zapewne zbiór rekomendacji mających na celu poprawę jakości życia.

Na uczelni realizuje Pan także grant badawczy związany z wykorzystaniem danych satelitarnych w planowaniu przestrzennym. Jakie wdrożenia staną się dzięki niemu możliwe?

Tak, od października 2020 roku biorę udział w Projekcie InCoNaDa „Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS), danych programu Copernicus oraz krajowych baz danych”. Zwycięski wniosek został przygotowany przez konsorcjum w składzie: Instytut Geodezji i Kartografii (IGIK) w Warszawie, Politechnika Łódzka, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Eversis sp z o.o. z partnerem międzynarodowym - Norwegian Institute of Bioeconomy Research.

Projekt jest finansowany z Funduszy Norweskich poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu 'Badania stosowane’, konkurs POLNOR. W pracy skupiam się na ocenie przydatności produktów i danych programu Copernicus dla planowania przestrzennego, w tym m.in. do obliczania powierzchni biologicznie czynnej w granicach administracyjnych Miasta Łodzi. Zespół INCONADA pracuje nad stworzeniem otwartej, przyjaznej dla użytkownika platformy, która poprawi wykorzystanie przez użytkowników informacji dotyczących pokrycia terenu/użytkowania gruntów pochodzących z integracji różnych baz danych.

Politechnika Łódzka na makiecie zabudowy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Obecnie zawiesił Pan tymczasowo pracę w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, by wziąć udział w pewnym wyjątkowym projekcie. Proszę zdradzić, czym jest Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej i do jakich zmian są przygotowywani jej uczestnicy?

Dokładnie od stycznia 2022 roku jestem stypendystą programu „Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej” realizowanego we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Jest to nowatorski projekt edukacyjny, który ma służyć zapewnieniu wykwalifikowanej kadry, która będzie realizowała zadania w obszarze Zielonego Ładu i transformacji energetyczno-klimatycznej w warunkach administracji publicznej. W trakcie zajęć specjalistycznych jesteśmy szkoleni m.in. w zakresie projektowania systemu energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego efektywności, bezpieczeństwa czy magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Program jest uzupełniony o intensywny kurs językowy, staże krajowe i zagraniczne.

To zatem innowacyjne prace, które będą dla Pana kolejnym krokiem w rozwoju w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Jest Pan wyjątkowym przykładem absolwenta, który rozwija się równolegle na wielu polach swojej dyscypliny. Co chciałby Pan powiedzieć kandydatom na studia przez pryzmat swoich doświadczeń?

Zawsze polecam moim młodszym koleżankom i kolegom pójście na praktyki, staże, nawet bezpłatne. Wszystko po to, żeby zweryfikować, czy to, czego się uczymy na studiach, jest przydatne na stanowisku pracy i czy ma przełożenie na praktykę. To najlepszy czas na sprawdzenie, czy chcemy się w danym kierunku dalej rozwijać lub specjalizować. Politechnika Łódzka otwiera przed swoimi studentami szeroki wachlarz możliwości. Serdecznie polecam przedsięwzięcia i innowacje młodych naukowców - efekty ich działalności są naprawdę imponujące. To znakomity start w przyszłość.

 

Rozmawiała: dr Aleksandra Pawlik

Grafika: Filip Podgórski

Zdjęcia: jacek Szabela

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna jest jednostką budżetową Miasta Łodzi powołaną przez Radę Miejską w Łodzi w 2006 roku. Jej głównymi zadaniami są: sporządzanie projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi. 

Poznaj nasz kampus