75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Biogospodarka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany o unikatowych celach i efektach kształcenia. Ideą kierunku studiów jest nie tylko przekazanie specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim wykształcenie umiejętności kreatywnego myślenia ukierunkowanego na budowanie konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki opartej na technologiach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.

Program kształcenia realizowany będzie w ramach porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy Politechniką Łódzką i Politechniką Warszawską.

SPECJALNOŚĆ: biotechnologia przemysłowa w biogospodarce

Biotechnologia przemysłowa w biogospodarce została stworzona z uwzględnieniem sugestii przedstawicieli przemysłu na temat zmieniającego się rynku pracy i wymagań w stosunku do przyszłych absolwentów. Jest odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych uregulowań prawnych, ekonomii bioproduktu i procesów zachodzących w gospodarce.

Program kształcenia wykorzystuje wiedzę opartą o osiągnięcia nauk technicznych i ekonomicznych oraz o najnowsze rozwiązania technologiczne związane z biogospodarką. Oprócz przekazywania najnowszej wiedzy, program studiów pozwala na kształtowanie umiejętności innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju oraz tworzy kompetencje do współpracy nauki i biznesu. Kształcenie ukierunkowane jest na poznawanie nowych technologii i pomocy doradczej, zapoznanie ze źródłami finansowania działań proinnowacyjnych oraz przedstawienie możliwości wspierania, kreowania wiedzy i świadomości innowacyjnej przedsiębiorców oraz społeczeństwa.

W programie studiów przewidziano następujące przedmioty kształcenia:

 • ekologiczna ocena cyklu życia,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • przedsiębiorczość,
 • ekonomika w biogospodarce,
 • oceny środowiskowe w biogospodarce.

Studia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów oraz innych kreatywnych form kształcenia realizowanych w grupach problemowych z wykorzystaniem prezentacji, interaktywnych seminariów oraz praktyki zawodowej.

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach dostępna jest na stronie internetowej.

Specjalności: 
 • biotechnologia przemysłowa w biogospodarce
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Po zrealizowaniu programu studiów II stopnia absolwent będzie znał w pogłębionym stopniu analitykę biosurowców, procesy konwersji biomasy oraz kierunki ich rozwoju z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, zasady gospodarki cyklu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych. Ponadto pozyska wiedzę dotyczącą głównych strategii rozwojowych biotechnologii przemysłowej oraz inżynierii środowiska w zakresie właściwym dla biogospodarki, związane z tym dylematy współczesnej cywilizacji oraz uwarunkowania działalności przemysłowej.

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku biogospodarka, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w szeroko rozumianej biogospodarce, a w tym w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne; w tym z sektora rolno-spożywczego, energetycznego oraz pokrewnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu,
 • ośrodkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach analitycznych, stacjach diagnostycznych zajmujących się analityką biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości biosurowców i bioproduktów,
 • szkolnictwie zawodowym.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia, mogą rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu mogą prowadzić własną działalność biznesową oraz potrafią łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.

 

Polski

Poznaj nasz kampus