STRONA GŁÓWNA

Architektura

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Na kierunku architektura prowadzone są trzy programy studiów stacjonarnych: architektura;  architektura wnętrz oraz program w języku angielskim – architecture engineering.
Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie absolwenta - inżyniera architekta i przygotowanie go do podjęcia pracy zawodowej. Pozwoli mu to na kompetentne uczestnictwo w działalności służącej kształtowaniu przestrzeni stanowiącej ramy życia jednostek i grup społecznych, twórczą działalność zawodową w zakresie różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki, indywidualnie i w zespołach, oraz współdziałanie w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych humanistycznych i artystycznych. Absolwent będzie przygotowany do działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania urbanistycznego, projektowania obiektów architektonicznych i architektury wnętrz, a także w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier architekt
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

Studia niestacjonarne (wieczorowe): 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

 Absolwenci tego kierunku są  przygotowani do podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą,. Mogą podejmować pracę  w biurze architektonicznym, prowadzić  działalność zawodową w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jak również  prowadzić działalność w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym. 

Absolwenci architektury wnętrz są przygotowani do prowadzenia działalności zawodowej w tej dziedzinie . Mogą współpracować ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych.  Są gotowi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie architektury i budownictwa; pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej; podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym podjęcia studiów II stopnia.
Absolwenci wszystkich trzech programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej.

Polski

Poznaj nasz kampus