STRONA GŁÓWNA

Dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia

 • Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej wydrukowane z Portalu rekrutacyjnego
 • Świadectwo dojrzałości
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.

   Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”.
  • świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty:

   ─ oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

   ─ zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo,

   ─ tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.
 • Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ  (wymagany w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).
 • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź) wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie ze wzorem.

 

Poznaj nasz kampus