Przejdź do treści

Przedmioty kwalifikacyjne

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kierunek

    Przedmioty kwalifikacyjne

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe Dyplom zawodowy, kod i nazwa zawodu
aktuariat i analiza finansowa matematyka  
język obcy
   
analityka chemiczna matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk  
311603 technik technologii chemicznej  
325511 technik ochrony środowiska
architektura matematyka  
język obcy  
sprawdzian uzdolnień plastycznych

 

dyplom zawodowy

 

311210 technik renowacji elementów architektury  
314202 technik architektury krajobrazu
automatyka i robotyka matematyka  
język obcy
fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311303 technik elektryk  
311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
311413 technik robotyk  
311504 technik mechanik  
311909 technik automatyk  
315317 technik mechanik lotniczy  
333107 technik logistyk  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
522305 technik handlowiec  
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

automatyka i sterowanie robotów

 

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk  
transportu szynowego  
311303 technik elektryk  
311307 technik energetyk  
311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
311412 technik szerokopasmowej  
komunikacji elektronicznej  
311413 technik robotyk  
311909 technik automatyk  
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji  
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  
311940 technik urządzeń dźwigowych  
351103 technik teleinformatyk  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
352203 technik telekomunikacji  
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)
biotechnologia matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk  
311603 technik technologii chemicznej  
314403 technik technologii żywności

budownictwo

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311104 technik geodeta  
311204 technik budownictwa  
311205 technik budownictwa wodnego  
311216 technik budowy dróg  
311220 technik budownictwa  
kolejowego  
311221 technik dekarstwa  
311942 technik budowy jednostek pływających  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista
chemia matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk  
311603 technik technologii chemicznej  
325511 technik ochrony środowiska
ekotechnologie  
i bioprocesy
matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk  
311603 technik technologii chemicznej  
314403 technik technologii żywności  
325511 technik ochrony środowiska

elektronika i telekomunikacja

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311909 technik automatyk  
311413 technik robotyk  
311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
311412 technik szerokopasmowej  
komunikacji elektronicznej  
352203 technik telekomunikacji  
351103 technik teleinformatyk  
311303 technik elektryk  
311307 technik energetyk  
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  
311940 technik urządzeń dźwigowych  
311929 technik chłodnictwa  
 i klimatyzacji  
311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
technik automatyki i robotyki  
(decyzja MEN z 09.07.2019)

elektrotechnika

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311302 technik elektroenergetyk  transportu szynowego  
311303 technik elektryk  
311307 technik energetyk  
311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
311412 technik szerokopasmowej  
komunikacji elektronicznej  
311413 technik robotyk  
311909 technik automatyk  
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji  
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  
311940 technik urządzeń dźwigowych  
351103 technik teleinformatyk  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
352203 technik telekomunikacji  
 technik automatyki i robotyki  
(decyzja MEN z 09.07.2019)

energetyka

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311303 technik elektryk  
311307 technik energetyk  
311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
311413 technik robotyk  
311504 technik mechanik  
311909 technik automatyk  
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji  
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)
fizyka techniczna matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
technik automatyki i robotyki  
(decyzja MEN z 09.07.2019)

informatyka

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311302 technik elektroenergetyk  
transportu szynowego  
311303 technik elektryk  
311307 technik energetyk  
311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
311412 technik szerokopasmowej  
komunikacji elektronicznej  
311413 technik robotyk  
311909 technik automatyk  
311929 technik chłodnictwa  
i klimatyzacji  
311930 technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej  
311940 technik urządzeń dźwigowych  
351103 technik teleinformatyk  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
352203 technik telekomunikacji  
technik automatyki i robotyki  
(decyzja MEN z 09.07.2019)

 

informatyka stosowana

 

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311412 technik szerokopasmowej  
komunikacji elektronicznej  
311413 technik robotyk  
351103 technik teleinformatyk  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
technik automatyki i robotyki  
(decyzja MEN z 09.07.2019)
informatyka w ochronie środowiska matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk  
311412 technik szerokopasmowej  
komunikacji elektronicznej  
311603 technik technologii chemicznej  
321406 technik programista  
325511 technik ochrony środowiska  
351203 technik informatyk
inżynieria bezpieczeństwa pracy matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311603 technik technologii chemicznej  
311919 technik pożarnictwa  
325509 technik bezpieczeństwa i higieny pracy  
325511 technik ochrony środowiska

inżynieria biomedyczna

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego  
311303 technik elektryk  
311307 technik energetyk  
311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
311412 technik szerokopasmowej  
komunikacji elektronicznej  
311413 technik robotyk  
311909 technik automatyk  
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji  
311930 technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej  
311940 technik urządzeń dźwigowych  
351103 technik teleinformatyk  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
352203 technik telekomunikacji  
technik automatyki i robotyki  
(decyzja MEN z 09.07.2019)

inżynieria ochrony środowiska

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub dyplom zawodowy

 

311103 technik analityk  
311208 technik inżynierii środowiska i melioracji  
311218 technik inżynierii sanitarnej  
311603 technik technologii chemicznej  
311929 technik chłodnictwa  
i klimatyzacji  
314403 technik technologii żywności  
325511 technik ochrony środowiska
inżynieria procesów przemysłowych matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311208 technik inżynierii środowiska i melioracji
311218 technik inżynierii sanitarnej
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

inżynieria środowiska w budownictwie

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311104 technik geodeta  
311204 technik budownictwa  
311208 technik inżynierii środowiska  
311218 technik inżynierii sanitarnej  
311913 technik gazownictwa  
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji  
311930 technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej  
325511 technik ochrony środowiska i melioracji

inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

matematyka  
język obcy  
sprawdzian uzdolnień plastycznych

fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311219 technik robót  
wykończeniowych w budownictwie  
311601 technik papiernictwa  
311912 technik garbarz  
311916 technik obuwnik  
311922 technik technologii drewna  
311926 technik technologii wyrobów  skórzanych  
311931 technik włókienniczych  
wyrobów dekoracyjnych  
311932 technik włókiennik  
311935 technik procesów drukowania  
311936 technik procesów  
introligatorskich  
311943 technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej  
311946 technik stylista  
311941 technik przemysłu mody  
333907 technik reklamy  
343105 technik fotografii i multimediów

logistyka

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311927 technik transportu drogowego  
311928 technik transportu kolejowego  
331403 technik ekonomista  
333106 technik eksploatacji portów  
333107 technik logistyk  
333108 technik spedytor  
522305 technik handlowiec
marketing w przemyśle matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista  
333907 technik reklamy  
522305 technik handlowiec
matematyka stosowana matematyka  
język obcy
   
materiały i technologie przyszłości matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311220 technik budownictwa kolejowego
311307 technik energetyk
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów samochodowych
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311603 technik technologii chemicznej
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu metalurgicznego
311909 technik automatyk
311927 technik transportu drogowego
311928 technik transportu kolejowego
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

mechanika i budowa maszyn

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 

311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
311413 technik robotyk  
311504 technik mechanik  
311513 technik pojazdów  
samochodowych  
311515 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  
311516 technik spawalnictwa  
311518 technik pojazdów kolejowych  
311705 technik odlewnik  
311708 technik przemysłu  
metalurgicznego  
311909 technik automatyk  
311940 technik urządzeń dźwigowych  
311942 technik budowy jednostek pływających  
315105 technik mechanik okrętowy  
315317 technik mechanik lotniczy  
technik automatyki i robotyki  
(decyzja MEN z 09.07.2019)

mechatronika

 

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311302 technik elektroenergetyk  
transportu szynowego  
311303 technik elektryk  
311307 technik energetyk  
311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
311412 technik szerokopasmowej  
komunikacji elektronicznej  
311413 technik robotyk  
311909 technik automatyk  
311929 technik chłodnictwa  
i klimatyzacji  
311930 technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej  
311940 technik urządzeń dźwigowych  
351103 technik teleinformatyk  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
352203 technik telekomunikacji  
technik automatyki i robotyki  
(decyzja MEN z 09.07.2019)
menedżer żywności i żywienia matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy 314403 technik technologii żywności  
343404 technik żywienia i usług  
gastronomicznych
Modelling and Data Science matematyka  
język angielski*

fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy

drugi język obcy

351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
technik automatyki i robotyki  
(decyzja MEN z 09.07.2019)
nanotechnologia matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk  
311603 technik technologii chemicznej  
325511 technik ochrony środowiska
papiernictwo i poligrafia matematyka  
język obcy

fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub biologia lub dyplom zawodowy

 

311601 technik papiernictwa  
311603 technik technologii chemicznej  
311922 technik technologii drewna  
311935 technik procesów drukowania (fleksografia 
i offset)  
311936 technik procesów  
introligatorskich  
311943 technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej  
314301 technik leśnik  
333907 technik reklamy  
343105 technik fotografii i multimediów
planowanie przestrzenne matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub geografia lub dyplom zawodowy 311104 technik geodeta  
311204 technik budownictwa  
311216 technik budowy dróg  
314202 technik architektury krajobrazu  
325511 technik  ochrony środowiska
systemy sterowania inteligentnymi budynkami

matematyka  
język obcy

 

fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 

311302 technik elektroenergetyk  
transportu szynowego  
311303 technik elektryk  
311307 technik energetyk  
311408 technik elektronik  
311410 technik mechatronik  
311412 technik szerokopasmowej  
komunikacji elektronicznej  
311413 technik robotyk  
311909 technik automatyk  
311929 technik chłodnictwa  
i klimatyzacji  
311930 technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej  
311940 technik urządzeń dźwigowych  
351103 technik teleinformatyk  
351203 technik informatyk  
351406 technik programista  
352203 technik telekomunikacji  
technik automatyki i robotyki  
(decyzja MEN z 09.07.2019)
technologia chemiczna matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk  
311603 technik technologii chemicznej  
325511 technik ochrony środowiska
technologia żywności i żywienie człowieka matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk  
314403 technik technologii żywności  
343404 technik żywienia i usług  
gastronomicznych
tekstronika matematyka  
język obcy
informatyka lub dyplom zawodowy 311408 technik elektronik
311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
311941 technik przemysłu mody
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
352203 technik telekomunikacji
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)
transport matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311220 technik budownictwa  
kolejowego  
311302 technik elektroenergetyk  
transportu szynowego  
311407 technik automatyk sterowania ruchem kolejowym  
311513 technik pojazdów  
samochodowych  
311518 technik pojazdów kolejowych  
311927 technik transportu drogowego  
311928 technik transportu kolejowego  
311940 technik urządzeń dźwigowych  
311942 technik budowy jednostek pływających
315105 technik mechanik okrętowy  
315317 technik mechanik lotniczy  
333107 technik logistyk  
333108 technik spedytor
włókiennictwo i przemysł mody matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311912 technik garbarz  
311916 technik obuwnik  
311926 technik technologii wyrobów skórzanych  
311931 technik włókienniczych  wyrobów dekoracyjnych  
311932 technik włókiennik  
311941 technik przemysłu mody  
311946 technik stylista
wzornictwo matematyka  
język obcy  
sprawdzian uzdolnień plastycznych
   
zarządzanie matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista  
333107 technik logistyk  
522305 technik handlowiec
zarządzanie i inżynieria produkcji matematyka  
język obcy
fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista  
333107 technik logistyk  
522305 technik handlowiec

* wymaga się zdawania na egzaminie maturalnym języka obcego wykładowego dla danego kierunku na poziomie rozszerzonym z minimalnym wynikiem 50 % lub dwujęzycznym.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kierunek

Przedmioty kwalifikacyjne

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty dodatkowe

Dyplom zawodowy, kod i nazwa zawodu

Advanced Biobased and Bioinspired Materials 
 
 matematyka   
 język angielski* 
 drugi język obcy  
 fizyka lub chemia lub  dyplom zawodowy
311103 technik analityk 
311603 technik technologii chemicznej 
325511 technik ochrony środowiska
architektura  (j. angielski)  matematyka   
 język angielski* 
 drugi język obcy 
 sprawdzian uzdolnień  plastycznych  
 dyplom zawodowy
311210 technik renowacji elementów architektury 
314202 technik architektury krajobrazu
Biomedical Engineering and Technologies matematyka   
język angielski* 
drugi język obcy 
fizyka lub chemia  
lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy
311909 technik automatyk 
311413 technik robotyk 
311408 technik elektronik 
311410 technik mechatronik 
311412 technik szerokopasmowej 
komunikacji elektronicznej 
352203 technik telekomunikacji 
351103 technik teleinformatyk 
311303 technik elektryk 
311307 technik energetyk 
311930 technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej 
311940 technik urządzeń dźwigowych 
311929 technik chłodnictwa 
i klimatyzacji 
311302 technik elektroenergetyk 
transportu szynowego 
351203 technik informatyk 
351406 technik programista 
technik automatyki i robotyki 
(decyzja MEN z 09.07.2019)
Business, Society and Technology - ścieżka językowa angielska  matematyka   
język angielski* 
drugi język obcy  fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 
 
331403 technik ekonomista 
333107 technik logistyk 
522305 technik handlowiec 
311410 technik mechatronik 
311413 technik robotyk 
311504 technik mechanik 
311513 technik pojazdów samochodowych 
311909 technik automatyk
Business, Society and Technology - ścieżka językowa angielsko-francuska  matematyka   
język angielski lub język francuski*
drugi język obcy  fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311410 technik mechatronik 
311413 technik robotyk 
311504 technik mechanik 
311513 technik pojazdów 
samochodowych 
311909 technik automatyk 
331403 technik ekonomista 
333107 technik logistyk 
522305 technik handlowiec 
technik automatyki i robotyki 
(decyzja MEN z 09.07.2019)
Business Studies  matematyka   
 język angielski*
drugi język obcy fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista 
333107 technik logistyk 
522305 technik handlowiec
Computer Science  matematyka   
 język angielski*
drugi język obcy fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk 
transportu szynowego 
311303 technik elektryk 
311307 technik energetyk 
311408 technik elektronik 
311410 technik mechatronik 
311412 technik szerokopasmowej 
komunikacji elektronicznej 
311413 technik robotyk 
311909 technik automatyk 
311929 technik chłodnictwa  
i klimatyzacji 
311930 technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej 
311940 technik urządzeń dźwigowych 
351103 technik teleinformatyk 
351203 technik informatyk 
351406 technik programista 
352203 technik telekomunikacji 
technik automatyki i robotyki 
(decyzja MEN z 09.07.2019)
Electronic and Telecommunication Engineering  matematyka   
 język angielski*
drugi język obcy fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk 
transportu szynowego 
311303 technik elektryk 
311307 technik energetyk 
311408 technik elektronik 
311410 technik mechatronik 
311412 technik szerokopasmowej 
komunikacji elektronicznej 
311413 technik robotyk 
311909 technik automatyk 
311929 technik chłodnictwa  
i klimatyzacji 
311930 technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 
311940 technik urządzeń dźwigowych 
351103 technik teleinformatyk 
351203 technik informatyk 
351406 technik programista 
352203 technik telekomunikacji 
technik automatyki i robotyki 
(decyzja MEN z 09.07.2019)
Industrial Biotechnology  matematyka   
 język angielski*
 drugi język obcy 
 fizyka lub chemia lub  biologia lub dyplom  zawodowy 
311103 technik analityk 
311603 technik technologii chemicznej 
314403 technik technologii żywności
Information Technology matematyka   
język angielski*
drugi język obcy 
fizyka lub chemia lub informatyka  
 
Mathematical Methods in Data Analysis matematyka   
język angielski*
drugi język obcy 
fizyka lub chemia lub informatyka 
351203 technik informatyk 
351406 technik programista 
technik automatyki i robotyki 
(decyzja MEN z 09.07.2019)
Mechanical Engineering matematyka   
język angielski*
drugi język obcy 
fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 
311408 technik elektronik 
311410 technik mechatronik 
311413 technik robotyk 
311504 technik mechanik 
311513 technik pojazdów 
samochodowych 
311515 technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki 
311516 technik spawalnictwa 
311518 technik pojazdów kolejowych 
311705 technik odlewnik 
311708 technik przemysłu 
metalurgicznego 
311909 technik automatyk 
311940 technik urządzeń dźwigowych 
311942 technik budowy jednostek 
pływających 
315105 technik mechanik okrętowy 
315317 technik mechanik lotniczy 
technik automatyki i robotyki 
(decyzja MEN z 09.07.2019)
Modelling and Data Science matematyka   
język angielski*
drugi język obcy 
fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy 
351203 technik informatyk 
351406 technik programista 
technik automatyki i robotyki 
(decyzja MEN z 09.07.2019)

 

 

włókiennictwo i przemysł 

 

 

matematyka   
język angielski*
drugi język obcy 
fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 
311912 technik garbarz 
311916 technik obuwnik 
311926 technik technologii wyrobów skórzanych 
311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 
311932 technik włókiennik 
311941 technik przemysłu mody 
311946 technik stylista

*wymaga się zdawania na egzaminie maturalnym języka obcego wykładowego dla danego kierunku na poziomie rozszerzonym z minimalnym wynikiem 50 % lub dwujęzycznym