75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, szczególnie:

  • wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów dotyczy aktualnie  współczesnych problemów z zakresu zarządzania organizacjami  oraz rozwija umiejętności wykorzystywania wspierających je metod i technik zarządzania np. planowania, organizowania, motywowania, kontroli, negocjowania, a także niezbędnych technologii  informatycznych; 
  • umiędzynarodowienie– wybrane przez studentów przedmioty prowadzone będą w języku obcym oraz obowiązkowy będzie kurs języka obcego na poziomie B2;
  • aktywne współdziałanie z otoczeniem - 6 tygodni praktyk;
  • kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning.

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie pozwalają na zdobycie wiedzy ekonomiczno-menedżerskiej w połączeniu z wybranymi obszarami technicznymi i praktyką. Umożliwiają poznanie zagadnień związanych z zarządzaniem procesami, zarządzania relacjami biznesowymi, marketingiem międzynarodowym, projektowaniem i wdrażaniem innowacji, etyką w biznesie, prawem, finansami, logistyką i procesami produkcyjnymi. Pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów menedżerskich, a także wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zarządzania w kryzysie. Rozwijają kompetencje w zakresie prowadzenia negocjacji, konstruowania instrumentów zarządzania kadrami czy też posługiwania się metodami i narzędziami rozwiązywania problemów decyzyjnych. Wybrane przedmioty prowadzone są w języku angielskim.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • analizy i doradztwo w biznesie
  • biznes międzynarodowy
  • business management
  • praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
  • zarządzanie projektami
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 2 lata

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów magisterskich posiada umiejętności rozwiązywania zaawansowanych problemów ekonomiczno-organizacyjnych i jest przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. Jego umiejętności umożliwiają obejmowanie stanowisk menedżerskich, analitycznych i specjalistycznych na różnych poziomach struktury organizacyjnej. Absolwenci znajdują zatrudnienie wprzedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz w administracji publicznej. Niektórzy w trakcie lub po ukończeniu studiów, decydują się na założenie startupów. Studia drugiego stopnia przygotowują również do kontynuacji nauki oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus