STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na kierunku zarzadzanie, pozwalają na zdobycie wiedzy ekonomiczno-menedżerskiej w połączeniu z wybranymi obszarami technicznymi i praktyką oraz poznanie zagadnień związanych z zarzadzaniem procesami, zarządzania relacjami biznesowymi, marketingiem międzynarodowym, projektowaniem i wdrażaniem innowacji, etyką w biznesie, prawem, finansami, logistyką i procesami produkcyjnymi. Umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów menedżerskich, a także wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zarządzania w kryzysie. Pozwalają rozwinąć kompetencje w zakresie prowadzenia negocjacji, konstruowania instrumentów zarządzania kadrami czy też posługiwania się metodami i narzędziami rozwiązywania problemów decyzyjnych.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • analizy i doradztwo w biznesie
  • biznes międzynarodowy
  • business management
  • praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
  • zarządzanie projektami
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 2 lata

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów magisterskich posiada umiejętności rozwiązywania zaawansowanych problemów ekonomiczno-organizacyjnych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. Jest przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami w obszarze organizacji i zarządzania firmą, posiada specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do diagnozowania i rozwiązywania problemów występujących w praktyce gospodarczej oraz podejmowania decyzji o charakterze taktycznym i strategicznym. Absolwent jest przygotowany do podejmowania prac badawczych. Posiadana wiedza, obejmująca różne aspekty zarządzania, pozwala także na obejmowanie stanowisk menedżerskich na różnych poziomach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw (operacyjny, taktyczny i strategiczny poziom zarządzania), a także stanowisk analitycznych i specjalistycznych w instytucjach sektora publicznego oraz organizacjach użyteczności publicznej. Absolwenci znajdują także zatrudnienie w firmach konsultingowych, agencjach reklamowych, działach marketingowych, działach HR, instytucjach ubezpieczeniowych, firmach świadczących usługi finansowe, urzędach skarbowych. Ponadto są przygotowani do prowadzenia własnej firmy.

Polski

Poznaj nasz kampus