75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, szczególnie:

  • wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów dotyczy aktualnie  współczesnych problemów z zakresu zarządzania organizacjami oraz rozwija umiejętności wykorzystywania wspierających je metod i technik zarządzania np. planowania, organizowania, motywowania, kontroli, negocjowania, a także niezbędnych technologii  informatycznych;  
  • umiędzynarodowienie – wybrane przez studentów przedmioty prowadzone będą w języku obcym oraz obowiązkowy będzie kurs języka obcego na poziomie B2;
  • aktywne współdziałanie z otoczeniem - 6 tygodni praktyk;
  • kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning.

Program studiów zakłada kształcenie wysokokwalifikowanych kadr przygotowanych do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Głęboka wiedza z obszaru nauk społecznych (zarządzanie, ekonomia, finanse, społeczna odpowiedzialność biznesu) daje szerokie kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań menedżerskich w różnych sektorach gospodarki. Program umożliwia kształtowanie otwartości i dociekliwości poznawczej, kreatywności i postaw etycznych oraz umiejętności współpracy z różnymi grupami zawodowymi w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Program studiów uwzględnia potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania małym przedsiębiorstwem, zarządzania korporacyjnego oraz sferą sektora publicznego. Studia zapewniają jednocześnie transfer nowoczesnej wiedzy i umiejętności zgodnych z oczekiwaniami współczesnej gospodarki. Poprzez realizację postulatu kształcenia przez całe życie, studia ukierunkowują na doskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych.

Proces kształcenia na studiach licencjackich w zakresie zarządzania zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej o funkcjonowaniu organizacji w warunkach rynku konkurencyjnego. Wykształca umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów gospodarowania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi i informacyjnymi w organizacji. Przygotowuje do pełnienia podstawowych funkcji organizatorskich na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich niskiego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową. Studenci w toku studiów zdobywają także umiejętności korzystania z wiedzy, zdobywania i selekcji informacji, skutecznego komunikowania się i prezentacji oraz umiejętności przekonywania, negocjowania i pracy w zespole.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • zarządzanie sprzedażą
  • zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie małym i średnim biznesem
  • controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne
Otrzymywany tytuł: 
licencjat
Czas trwania studiów: 

 3 lata

Sylwetka absolwenta: 

Głównym celem kształcenia w ramach studiów licencjackich jest przygotowanie absolwentów do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym poprzez wykonywanie zadań menedżerskich w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych i niepublicznych, a także podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent tego kierunku posiada umiejętności diagnozowania, analizowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami oraz projektami, a także umiejętności pracy w zespole. Zdobyta wiedza pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistycznych oraz menedżerskich na poziomie operacyjnym oraz na średnim poziomie zarządzania w organizacjach gospodarczych, jednostkach administracji publicznej oraz w instytucjach non-profit. Ponadto, poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości, umożliwiają zbudowanie i zarządzanie własną firmą. Absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus