STRONA GŁÓWNA

Electronic and Telecommunication Engineering

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

Studia prowadzone są w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program realizowany jest całkowicie w języku angielskim.

Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych.

Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Electrical Circuits
  • Programming and Data Structures
  • Signals and Systems
  • Semiconductor Devices
  • Wireless Communication
  • Digital Systems
  • Electronic Circuits
  • Signal Processing

Student programu Electronic and Telecommunication Engineering, w ramach programu studiów, realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. 

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Zdobyte wiadomości i umiejętności mogą być bezpośrednio wykorzystane w działalności inżynierskiej, typowej dla obecnego rynku pracy. Absolwent tego kierunku ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji. Dzięki ukończeniu studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim absolwent ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING ma szczególnie ułatwione funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning). Potrafi zaplanować swój rozwój zawodowy, może też podjąć studia II stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus