STRONA GŁÓWNA

Technologia żywności i żywienie człowieka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Student tego kierunku zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu: chemii, biochemii, mikrobiologii, wpływu warunków wytwarzania żywności na jej cechy, przemysłowego wytwarzania żywności na bazie surowców zwierzęcych i roślinnych. Zna substancje toksyczne obecne w żywności oraz ich wpływ na organizm człowieka.

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie biotechnologicznych metod wytwarzania żywności, a także na temat trendów rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięć w produkcji i analizie żywności. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemów zarządzania jakością, w tym ich dokumentacji w oparciu o wymagania normy ISO 9001. Zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, prawa żywnościowego oraz zagadnień dotyczących komunikacji społecznej. Zna techniki utrwalania żywności oraz orientuje się w społecznych uwarunkowaniach produkcji żywności.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • analiza i ocena żywności
  • chemia żywności
  • technologia żywności
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

dla inż. 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy jako wysoko wykwalifikowana kadra dla przemysłu spożywczego i przemysłów pokrewnych, dla placówek zbiorowego żywienia oraz dla ośrodków badawczych zajmujących się problematyką żywnościową, biur projektowych, laboratoriów analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych, a także dla firm zajmujących się przechowywaniem, transportem i handlem żywnością oraz materiałami pomocniczymi stosowanymi przy jej wytwarzaniu. Absolwent może kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich).

Absolwent technologii żywności i żywienia człowieka posiada interdyscyplinarne wykształcenie, łączące wiedzę z nauk podstawowych z wiedzą z zakresu nauk technicznych, biologicznych i ekonomicznych. Zna i umie stosować zasady prowadzenia procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności, w tym także z surowców modyfikowanych genetycznie oraz ma wiedzę o bezpiecznym żywieniu człowieka. Dobrze zna metody utrwalania i przechowywania żywności. Potrafi stosować nowoczesne metody analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych, a także opracowywać nowe. Posiada umiejętności wdrażania i nadzorowania produkcji żywności. Umie projektować nowe technologie i modernizować technologie istniejące w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, uwzględniając przy tym aspekty ekonomiczne procesów.  

Posługuje się technikami komputerowymi w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu jakością. Jest dobrze przygotowany do projektowania i prowadzenia badań w zakresie nauk o żywności. Potrafi elastycznie dostosować się do aktualnego rynku pracy.

Polski

Poznaj nasz kampus