STRONA GŁÓWNA

Rozmowy kwalifikacyjne/Interviews for candidates

Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych dla kandydatów na semestr letni 2021/22

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych
elektronika i telekomunikacja WEEIA

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 18 lutego 2022 roku zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Rozpoczną się o godz. 9.00.

W dniu 17.02.2022 roku (czwartek) otrzymają Państwo informację na maile podane w formularzu rekrutacyjnym o przypisaniu do zespołu na platformie MS Teams oraz z informacjami technicznymi dotyczącymi rozmowy kwalifikacyjnej.

Human-Computer Interaction CKM

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się zdalnie 18 lutego 2022 roku, będą poprzedzone testem językowym, który również odbędzie się zdalanie. Test językowy został zaplanowany na godzinę 8:00, poprzez platformę MS Forms. Od godziny 9.00 będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne poprzez platformę Skype.

Kandydaci proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego i krótkich opisów realizowanych projektów w tej lub pokrewnych dziedzinach z uwzględnieniem swojej roli do dnia 14 lutego 2022 r. do godziny 16:00 w postaci elektronicznej na adres email: rekrutacja-ckm@info.p.lodz.pl  (lub dostarczenie do biura IFE).

W dniu 17.02.2022 roku (czwartek) otrzymają Państwo informację na maile podane w formularzu rekrutacyjnym o przypisaniu do zespołu na platformie MS Teams oraz z informacjami technicznymi dotyczącymi rozmowy kwalifikacyjnej.

Industrial Biotechnology CKM

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się zdalnie 18 lutego 2022 roku, będą poprzedzone testem językowym, który również odbędzie się zdalanie. Test językowy został zaplanowany na godzinę 8:00, poprzez platformę MS Forms. Od godziny 9.00 będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne poprzez platformę Skype.

W dniu 17.02.2022 roku (czwartek) otrzymają Państwo informację na maile podane w formularzu rekrutacyjnym o przypisaniu do zespołu na platformie MS Teams oraz z informacjami technicznymi dotyczącymi rozmowy kwalifikacyjnej.

informatyka stosowana

WFTIMS

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 18 lutego 2022 roku zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.  Rozpoczną się o godz. 8.30. 

Kandydaci proszeni są o wypełnienie do dnia 16 lutego 2022 r. do godz. 20.00 formularza rekrutacyjnego dostępnego pod adresem:  https://forms.office.com/r/Fv6JG1Gcde

W dniu 17.02.2022 roku (czwartek) otrzymają Państwo informację na maile podane w formularzu rekrutacyjnym o przypisaniu do zespołu na platformie MS Teams oraz z informacjami technicznymi dotyczącymi rozmowy kwalifikacyjnej.

nanotechnologia (j. angielski) WCH Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 18 lutego 2022 roku w gmachu Alchemium (ul. Żeromskiego 114, budynek A34) w sali konferencyjnej C1 na pierwszym piętrze o godz. 10.00.
sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe WEEIA

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 18 lutego 2022 roku zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Rozpoczną się o godz. 9.00.

Kandydaci proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego i opisu dotychczasowych prac zrealizowanych w rozważanej tematyce (jeśli takie prace miały miejsce) do 17 lutego 2022 roku na adres krzysztof.slot@p.lodz.pl

W dniu 17.02.2022 roku (czwartek) otrzymają Państwo informację na maile podane w formularzu rekrutacyjnym o przypisaniu do zespołu na platformie MS Teams oraz z informacjami technicznymi dotyczącymi rozmowy kwalifikacyjnej.

Na pozostałych kierunkach nie przewiduje się rozmów kwalifikacyjnych.

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Information about interviews for candidates for second cycle studies starting in the summer semester of the academic year 2021/2022

Field of study Interviews
Applied Computer Science conducted in Polish

The interviews will be held on 18th February 2022 (Friday) from 8.30, Institute of Information Technology - Building B9.

Artificial Intelligence and Machine Learning conducted in Polish

The interviews will be held on 18th February 2022 (Friday) from 9.00 via the MS Teams platform.

Candidates are kindly asked to send a cover letter and short descriptions of ongoing projects in this or related fields, by 17th February 2022 to krzysztof.slot@p.lodz.pl.

On February 17, 2022 (Thursday) you will receive information on the e-mail address provided in the application form about being assigned to the team on the MS Teams platform, with technical information regarding the interview.

Electronics and Telecomunication conducted in Polish

The interviews will be held on 18th February 2022 (Friday) from 9.00 via the MS Teams platform.

On February 17, 2022 (Thursday) you will receive information on the e-mail address provided in the application form about being assigned to the team on the MS Teams platform, with technical information regarding the interview.

Human-Computer Interaction conducted in English

The recruitment interviews will take place remotely on 18th February 2022, they will be preceded by a language exam, which will also be conducted remotely. The language exam is scheduled for 08:00 via the MS Forms platform. From 09:00, recruitment interviews will be conducted via the Skype platform.

Candidates are kindly asked to send a cover letter and short descriptions of ongoing projects in this or related fields, including their role, by 14th February 2022, until 16:00, in electronic form to the email address: rekrutacja-ckm@info.p.lodz.pl (or deliver to the IFE Student Office).

On February 17, 2022 (Thursday) you will receive information on the e-mail address provided in the application form about being assigned to the team on the MS Teams platform, with technical information regarding the interview.

Industrial Biotechnology conducted in English

The recruitment interviews will take place remotely on 18th February 2022, they will be preceded by a language exam, which will also be conducted remotely. The language exam is scheduled for 08:00 via the MS Forms platform. From 09:00, recruitment interviews will be conducted via the Skype platform.

On February 17, 2022 (Thursday) you will receive information on the e-mail address provided in the application form about being assigned to the team on the MS Teams platform, with technical information regarding the interview.

Nanotechnology conducted in English

The interviews will be held on 18th February 2022 (Friday), in the Alchemium building (114 Żeromskiego Street, building A34) in the C1 conference room on the first floor at 10.00.

There are no interviews with candidates for other fields studies.

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
elektronika i telekomunikacja WEEIA

Sprawdzenie efektów kształcenia z programów studiów pierwszego stopnia w zakresie:
• obliczania obwodów elektrycznych i elektronicznych
• przyrządów półprzewodnikowych
• układów logicznych
• systemów mikroprocesorowych
• podstaw przetwarzania i transmisji sygnałów.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Human-Computer Interaction CKM
 1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie podstawowej znajomości Informatyki i umiejętności programowania.
 2. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 3. Sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów na kierunku Human-Computer Interaction w trakcie dyskusji na podstawie przesłanych wcześniej materiałów: listu motywacyjnego i załączonego krótkiego opisu realizowanych projektów w tej lub pokrewnych dziedzinach.
Industrial Biotechnology CKM
 1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia
 2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku biotechnologia
 3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
 4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
informatyka stosowana WFTIMS     
 1. sprawdzenie kompetencji w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia
 2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku informatyka stosowana
 3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

nanotechnologia (j. angielski) WCH
 1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk ścisłych i technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia
 2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku nanotechnologia
 3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
 4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe WEEIA
 1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie podstawowej znajomości podstaw informatyki i umiejętności programowania. 
 2. Sprawdzenie kompetencji w obszarze podstaw algebry, rachunku prawdopodobieństwa i logiki.
 3. Sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów na kierunku Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe w trakcie  dyskusji oraz na podstawie przesłanych wcześniej materiałów: listu motywacyjnego i opisu dotychczasowych prac zrealizowanych w rozważanej tematyce (jeśli takie prace miały miejsce). Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego i opisu dotychczasowych prac zrealizowanych w rozważanej tematyce do 17 lutego 2022 r. na adres: krzysztof.slot@p.lodz.pl

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Na pozostałych kierunkach nie przewiduje się przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Scope of interviews for candidates for second cycle studies in the summer semester of the academic year 2021/2022

Field of study The scope of the interview includes:
Applied Computer Science conducted in Polish
 1.  testing competence in the field of engineering and technology at the level of first cycle studies                                                                                                                        
 2. assessing whether a candidate has the aptitude required to continue studies in the field of applied computer science
 3. analysis of the first-cycle degree programme completed by a candidate

 Candidates should have foreign language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing them to actively participate in selected classes held in the foreign language.

Artificial Intelligence and Machine Learning conducted in Polish

Candidates will be evaluated using the following criteria:

 1. Knowledge of computer science principles and programming skills that are sufficient to implement basic data manipulation algorithms
 2. Knowledge of linear algebra, probability theory and logic fundamentals
 3. Motivtion and willingness to explore the domain, assessed during an interview and supported by motivation letter, description of previous projects or activities related to the field. Candidates are kindly asked to send a cover letter and short descriptions of ongoing projects in this or related fields, by 17th February 2022 to krzysztof.slot@p.lodz.pl

Candidates should have foreign language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing them to actively participate in selected classes held in the foreign language.

Electronics and Telecomunication conducted in Polish

Checking the educational outcomes of first cycle studies in the field:

 • calculation of electrical and electronic circuits
 • semiconductor devices
 • logical systems
 • microprocessor systems
 • the basis for signal processing and transmission

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.

Human-Computer Interaction conducted in English
 1. Evaluation of basic IT knowledge and programming skills
 2. Evaluation of command of English in speech and writing
 3. Evaluation of the candidate’s fit for Human-Computer Interaction programme: discussion based on the submitted cover letter and project experience in related areas.

Candidates are requested to send the abovementioned documents (i.e. a cover letter and a short overview of any project experience you might have related to HCI, including your role description) to rekrutacja-ckm@info.p.lodz.pl (electronic form) or with regular post/deliver in person (paper form) to the IFE office.

Industrial Biotechnology conducted in English
 1. evaluation of competences in life sciences at the level of first-cycle studies
 2. evaluation of predispositions to second-degree studies in Industrial Biotechnology
 3. analysis of first-cycle degree programme
 4. assessment of English speaking and writing skills
Nanotechnology conducted in English
 1. testing competence in the field of exact sciences and technical sciences at the level of first degree studies
 2. checking the predisposition to continue studies in nanotechnology
 3. analysing the programme implemented by the candidate on his/her first degree studies
 4. verifying oral and written English language skills 

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus