Rozmowy kwalifikacyjne

Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych dla kandydatów na semestr letni 2022/23

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych
elektronika i telekomunikacja WEEIA

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 17 lutego 2023 roku zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Rozpoczną się o godz. 9.00.

W dniu 16.02.2023 roku (czwartek) otrzymają Państwo informację na maile podane w formularzu rekrutacyjnym o przypisaniu do zespołu na platformie MS Teams oraz z informacjami technicznymi dotyczącymi rozmowy kwalifikacyjnej.

Human-Computer Interaction CKM

Test językowy dla wszystkich kandydatów odbędzie się online poprzez platformę MS Forms 16 lutego 2023 r. o godzinie 08:00 i będzie trwał ok. 45 min.  Link do testu językowego oraz zaproszenie na rozmowę z wyznaczoną godziną zostanie przesłany do kandydatów droga mailową dnia 15 lutego 2023 r. do godziny 15:00.

Rozmowy kwalifikacyjne na kierunek Human-Computer Interaction odbędą się 16.02.2023 r. (czwartek), rozpoczną się od godziny 09:15.
Rozmowy będą przeprowadzona on-line poprzez Teamsy.

Do dnia 14.02.2023 r. do godziny 15:00 kandydaci są proszeni o przesłanie pod adres mailowy: rekrutacja-ckm@info.p.lodz.pl listu motywacyjnego w języku angielskim w postaci elektronicznej uzasadniającego wybór kierunku Human Computer-Interaction.

Industrial Biotechnology CKM

Test językowy dla wszystkich kandydatów odbędzie się online poprzez platformę MS Forms 16 lutego 2023 r. o godzinie 08:00 i będzie trwał ok. 45 min. Rozmowy kwalifikacyjne na kierunek Industrial Biotechnology odbędą się 16.02.2023 r. (czwartek), rozpoczną się od godziny 09:15. Rozmowy będą przeprowadzona on-line poprzez Teamsy.

Link do testu językowego oraz zaproszenie na rozmowę z wyznaczoną godziną zostanie przesłany do kandydatów droga mailową dnia 15 lutego 2023 r. do godziny 15:00.

informatyka stosowana

WFTIMS

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 16 i 17 lutego 2023 roku w Instytucie Informatyki. Rozpoczną się o godz. 8.30. Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/e/5L9tqJtw5A do dnia 14 lutego 2023 r. do godz. 16.00.

W dniu 15.02.2023 roku (środa) otrzymają Państwo na e-maile podane w formularzu rekrutacyjnym informację o godzinie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Osoby nieposiadające tytułu zawodowego inżyniera proszone są o przedstawienie podczas rozmowy kwalifikacyjnej dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji inżynierskich równoważnych 30 punktom ECTS.

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe WEEIA

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 16 lutego 2023 roku zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Rozpoczną się o godz. 9.15.

Kandydaci proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego do 15 lutego 2023 roku do godziny 15:00 w postaci elektronicznej na adres krzysztof.slot@p.lodz.pl

W dniu 15.02.2023 roku (środa) otrzymają Państwo informację na maile podane w formularzu rekrutacyjnym o przypisaniu do zespołu na platformie MS Teams oraz z informacjami technicznymi dotyczącymi rozmowy kwalifikacyjnej.

Na pozostałych kierunkach nie przewiduje się rozmów kwalifikacyjnych.

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Information about interviews for candidates for second cycle studies starting in the summer semester of the academic year 2022/2023

Applied Computer Science conducted in Polish

The interviews will be held on February 16th and 17th, 2023, starting at 8:30 am, at the Institute of Information Technology.  Candidates are kindly asked to fill in and send an application form available at: https://forms.office.com/e/5L9tqJtw5A no later than February 14th, 2023, 4:00 pm.

On February 15th, 2023 (Wednesday), the candidates will receive information about the interview time and location. The message will be sent to the email address provided by the candidate in the application form.

Those who do not have the professional title of inżynier or magister inżynier (a bachelor’s or master's degree in an engineering discipline) are requested to present during the interview the documents confirming engineering competences corresponding to 30 ECTS credits.

Artificial Intelligence and Machine Learning conducted in Polish

The interviews will be held on 16th February 2023 from 9.15 via the MS Teams platform.

Candidates are kindly asked to send a cover letter and short descriptions of ongoing projects in this or related fields, by 15th February 2023, by 15:00 to krzysztof.slot@p.lodz.pl.

On February 15, 2022 you will receive information on the e-mail address provided in the application form about being assigned to the team on the MS Teams platform, with technical information regarding the interview.

Electronics and Telecomunication conducted in Polish

The interviews will be held on 17th February 2023 (Friday) from 9.00 via the MS Teams platform.

On February 16, 2022 (Thursday) you will receive information on the e-mail address provided in the application form about being assigned to the team on the MS Teams platform, with technical information regarding the interview.

Human-Computer Interaction conducted in English

The language test for all candidates will be held on-line via the MS Forms platform on Februaryr 16, 2023 at 08:00 and will last approximately 45 minutes. A link to the language test and an invitation to an interview at the appointed time will be sent to the candidates by e-mail on February 15, 2023 until 15:00.

Recruitment interviews for Human-Computer Interaction take place on 16.02.2023 via MS Teams from 9:15. Candidates are kindly asked to send a motivational letter (in electronic form - pdf, doc, etc., in English) which will include the reasons why they decided to choose Human-Computer Interaction studies until 14.02.2023 by 15:00 to: rekrutacja-ckm@info.p.lodz.pl

Industrial Biotechnology conducted in English

The language test for all candidates will be held on-line via the MS Forms platform on Februaryr 16, 2023 at 08:00 and will last approximately 45 minutes. Recruitment interviews for Human-Computer Interaction take place on 16.02.2023 via MS Teams from 9:15.

There are no interviews with candidates for other fields studies.

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
elektronika i telekomunikacja WEEIA

Sprawdzenie efektów kształcenia z programów studiów pierwszego stopnia w zakresie:
• obliczania obwodów elektrycznych i elektronicznych
• przyrządów półprzewodnikowych
• układów logicznych
• systemów mikroprocesorowych
• podstaw przetwarzania i transmisji sygnałów

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Human-Computer Interaction CKM/WEEIA
 1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie podstawowej znajomości Informatyki i umiejętności programowania.
 2. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 3. Sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów na kierunku Human-Computer Interaction w trakcie dyskusji na podstawie przesłanych wcześniej materiałów: listu motywacyjnego i załączonego krótkiego opisu realizowanych projektów w tej lub pokrewnych dziedzinach.
Industrial Biotechnology CKM/WBNOŻ
 1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia                                                                                       
 2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku biotechnologia                                                     
 3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
 4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie       
informatyka stosowana WFTIMS
 1. sprawdzenie kompetencji w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia                 
 2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku informatyka stosowana
 3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

Osoby nieposiadające tytułu zawodowego inżyniera proszone są o przedstawienie podczas rozmowy kwalifikacyjnej dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji inżynierskich równoważnych 30 punktom ECTS.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe WEEIA
 1. sprawdzenie kompetencji w zakresie podstawowej znajomości podstaw informatyki i umiejętności programowania. 
 2. sprawdzenie kompetencji w obszarze podstaw algebry, rachunku prawdopodobieństwa i logiki.
 3. srawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów na kierunku Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe w trakcie  dyskusji oraz na podstawie przesłanych wcześniej materiałów: listu motywacyjnego i opisu dotychczasowych prac zrealizowanych w rozważanej tematyce (jeśli takie prace miały miejsce). Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego i opisu dotychczasowych prac zrealizowanych w rozważanej tematyce do 15 lutego 2023 r. do 15.00 na adres: krzysztof.slot@p.lodz.pl

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Na pozostałych kierunkach nie przewiduje się przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBNOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Scope of interviews for candidates for second cycle studies in the summer semester of the academic year 2022/2023

Field of study The scope of the interview includes:
Applied Computer Science conducted in Polish
 1.  testing competence in the field of engineering and technology at the level of first cycle studies                                                                                                                    
 2. assessing whether a candidate has the aptitude required to continue studies in the field of applied computer science
 3. analysis of the first-cycle degree programme completed by a candidate

Candidates should have foreign language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing them to actively participate in selected classes held in the foreign language.

Electronics and Telecomunication conducted in Polish

Checking the educational outcomes of first cycle studies in the field:

 • calculation of electrical and electronic circuits
 • semiconductor devices
 • logical systems
 • microprocessor systems
 • the basis for signal processing and transmission

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.

Human-Computer Interaction conducted in English
 1. Evaluation of basic IT knowledge and programming skills
 2. Evaluation of command of English in speech and writing
 3. Evaluation of the candidate’s fit for Human-Computer Interaction programme: discussion based on the submitted cover letter and project experience in related areas.

Candidates are requested to send the abovementioned documents (i.e. a cover letter and a short overview of any project experience you might have related to HCI, including your role description) to rekrutacja-ckm@info.p.lodz.pl (electronic form) or with regular post/deliver in person (paper form) to the IFE office.

Industrial Biotechnology conducted in English 1. testing competence in the field of technical sciences at the level of first degree studies
2. checking the predisposition to continue studies in biotechnology
3. analysing the programme implemented by the candidate on his/her first degree studies
4. verifying oral and written English language skills

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus