75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Rozmowy kwalifikacyjne/Interviews for candidates

 

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Kierunek studiów Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:  

Advanced Mechanical Engineering 

(język angielski, studia IV-semestralne) 

1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn:

- umiejętność podstaw konstruowania

- podstawowe wiadomości z mechaniki, wytrzymałości, inżynierii materiałów, technik wytwarzania, termodynamiki i mechaniki płynów

3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie  

architektura

architektura (j. angielski)

1. efekty kształcenia zawarte w programie studiów pierwszego stopnia w zakresie architektury lub architektury i urbanistyki 

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku technicznym: ocena portfolio 

3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata (na podstawie suplementu do dyplomu) pod kątem zgodności z programem kształcenia inżynierów architektów, oferowanym przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej w ramach studiów pierwszego stopnia oraz z dyrektywą 2005/36/WE Kandydat proszony jest o przyniesienie na rozmowę kwalifikacyjną portfolio (zarówno w wersji drukowanej, jak i zdigitalizowanej na płycie CD lub DVD) dokumentującego osiągnięcia kandydata. 

Portfolio powinno zawierać: 

- co najmniej jeden własny (100%) projekt architektoniczny - co najmniej jeden własny (100%) projekt urbanistyczny

- dokumentację projektu dyplomowego inżynierskiego 

- wybrane przez kandydata prace rysunkowe, fotograficzne i rzeźbiarskie 

- informację graficzną o innych dokonaniach w dziedzinie architektury i urbanistyki (konkursy, seminaria itp.). 

Dla kandydatów wyrażających chęć studiowania w języku angielskim będzie brana pod uwagę znajomość języków obcych (ewentualny certyfikat można przedstawić w trakcie rozmowy) Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

budownictwo

1. efekty kształcenia zawarte w programie studiów pierwszego stopnia w zakresie budownictwa

2. ocenę osiągnięć studenta Przy ocenie osiągnięć studenta będą brane pod uwagę:

- udział w kołach naukowych (potwierdzony przez opiekuna Koła)

- publikacje naukowe (publikacja - do wglądu) - ewentualne osiągnięcia zawodowe (praktyka w zawodzie

- stosowne zaświadczenie o jej odbyciu) - udział w opracowaniu projektów wykonywanych poza obowiązkowymi w ramach studiów (projekt do wglądu)

Za każde dodatkowe osiągnięcie będzie przyznawane od 0 do 10 punktów.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

Computer Science and Information Technology 

(język angielski, studia IV-semestralne)  

1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku informatyka

3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie  

elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics) - j. angielski

Sprawdzenie efektów kształcenia z programów studiów pierwszego stopnia w zakresie:

• obliczania obwodów elektrycznych i elektronicznych

• przyrządów półprzewodnikowych

• układów logicznych

• systemów mikroprocesorowych

• podstaw przetwarzania i transmisji sygnałów

 
 Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

elektrotechnika

Sprawdzenie efektów kształcenia z programów studiów pierwszego stopnia w zakresie:

• obliczania obwodów prądu stałego

• obliczania obwodów prądu przemiennego

• techniki pomiaru sygnałów elektrycznych

• znajomości podstaw budowy i analizy działania układów automatyki

• podstawowej wiedzy o synchronicznych i asynchronicznych maszynach elektrycznych

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.  

Energy Systems in the Built Environment 

(język angielski, studia III-semestralne) 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

informatyka

Sprawdzenie efektów kształcenia z programów studiów pierwszego stopnia w zakresie:

• budowy sprzętu komputerowego i architektury komputerów

• algorytmów i struktur danych oraz metod programowania

• baz danych

• sieci komputerowych

• grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

inżynieria chemiczna i biochemiczna (studia IV-semestralne)  

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

inżynieria środowiska (studia IV-semestralne)  

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

Master of Businnes Studies*

1. sprawdzenie podstawowych kompetencji w zakresie:

- zarządzania

- finansów przedsiębiorstw

- marketingu

- zarządzania zasobami ludzkimi

- podstaw metod ilościowych

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku  

3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie  

Master of Operations Management*

1. sprawdzenie podstawowych kompetencji w zakresie:

- produkcji,

- wytwarzania,

- kosztów produkcji,

- zarządzania zasobami ludzkimi,

- zarządzania jakością

- podstaw metod ilościowych

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku 

3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie

matematyka stosowana 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.  

mechanika i budowa maszyn

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.  

papiernictwo i poligrafia 

(studia stacjonarne, IV- semestralne, profil praktyczny) 

1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych lub ścisłych na poziomie studiów pierwszego stopnia, w szczególności: z podstaw chemii lub fizyki, lub matematyki, lub informatyki.

2. sprawdzenie predyspozycji do studiowania na kierunku papiernictwo i poligrafia.

3. analizę programu realizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

papiernictwo i poligrafia

(studia niestacjonarne, IV- semestralne, profil praktyczny)  

1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych lub ścisłych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

2. sprawdzenie predyspozycji do studiowania na kierunku papiernictwo i poligrafia.

3. analizę programu realizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

planowanie przestrzenne 

1. efekty kształcenia zawarte w programie studiów pierwszego stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej

2. ocenę osiągnięć studenta Przy ocenie osiągnięć studenta będą brane pod uwagę:

- udział w kołach naukowych (potwierdzony przez opiekuna Koła)

- publikacje naukowe (publikacja - do wglądu) - ewentualne osiągnięcia zawodowe (praktyka w zawodzie

- stosowne zaświadczenie o jej odbyciu)

- udział w opracowaniu projektów wykonywanych poza obowiązkowymi w ramach studiów (projekt do wglądu).

Za każde dodatkowe osiągnięcie będzie przyznawane od 0 do 10 punktów.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

rewitalizacja miast

1. analizę programu zrealizowanego przez kandydata (na podstawie suplementu do dyplomu) pod kątem możliwości kontynuacji nauki na kierunku Rewitalizacja miast

2. ocenę osiągnięć studenta Przy ocenie osiągnięć studenta będą brane pod uwagę:

- udział w kołach naukowych (potwierdzony przez Opiekuna Koła),

- publikacje naukowe (publikacja - do wglądu),

- ewentualne osiągnięcia zawodowe (praktyka w zawodzie

- stosowne zaświadczenie o jej odbyciu),

- udział w opracowaniu projektów wykonywanych poza obowiązkowymi w ramach studiów (projekt do wglądu).

Za każde dodatkowe osiągnięcie będzie przyznawane od 0 do 10 punktów.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.  

sieci i instalacje w inżynierii środowiska

1. efekty kształcenia zawarte w programie studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii środowiska

2. ocenę osiągnięć studenta Przy ocenie osiągnięć studenta będą brane pod uwagę:

- udział w kołach naukowych (potwierdzony przez opiekuna Koła)

- publikacje naukowe (publikacja - do wglądu) - ewentualne osiągnięcia zawodowe (praktyka w zawodzie

- stosowne zaświadczenie o jej odbyciu)

- udział w opracowaniu projektów wykonywanych poza obowiązkowymi w ramach studiów (projekt do wglądu).

Za każde dodatkowe osiągnięcie będzie przyznawane od 0 do 10 punktów.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

technologia kosmetyków (studia IV-semestralne)

1. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku technologia kosmetyków

2. analizę programu zrealizowanego na pierwszym stopniu studiów

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 

włókiennictwo

1. ocenę efektów kształcenia osiągniętych przez kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla kierunku włókiennictwo lub włókiennictwo i przemysł mody, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku włókiennictwo

3. analizę programu realizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 

włókiennictwo (język angielski)

1. ocenę efektów kształcenia osiągniętych przez kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla kierunku włókiennictwo lub włókiennictwo i przemysł mody, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku włókiennictwo

3. analizę programu realizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w zajęciach odbywających się w języku angielskim.  

wzornictwo

1. ocenę efektów kształcenia osiągniętych przez kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla kierunku wzornictwo, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku wzornictwo

3. analizę programu realizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 

wzornictwo (język angielski)

1. ocenę efektów kształcenia osiągniętych przez kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla kierunku wzornictwo, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku wzornictwo

3. analizę programu realizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

zarządzanie  

1. sprawdzenie podstawowych kompetencji w zakresie:

- zarządzania

- finansów przedsiębiorstw

- marketingu

- zarządzania zasobami ludzkimi

- podstaw metod ilościowych

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku zarządzanie

3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

zarządzanie i inżynieria produkcji  

1. sprawdzenie wiedzy w obszarze nauk technicznych i społecznych w zakresie:

- zarządzania produkcją, ergonomii,

- zarządzanie kosztami produkcji,

- zarządzanie marketingowe oraz zasobami ludzkimi,

- zarządzanie jakością - podstaw metod ilościowych

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.  

Scope of interviews for candidates for second cycle studies in the academic year 2020/2021

Field of study

The scope of the interview includes::

Advanced Mechanical Engineering 

conducted in English

1. testing competence in the field of technical sciences at the level of first cycle studies

2. checking the aptitude to continue studies in mechanics and mechanical engineering:

- basic construction skills

- basic knowledge of mechanics, strength, materials engineering, manufacturing techniques, thermodynamics and fluid mechanics

3. analysing the programme followed by the candidate on his/her first degree studies

4. verifying oral and written English language skills 

applied mathematics 

conducted  in Polish

no interviews are planned

Candidates should have foreign language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing them to actively participate in selected classes held in the foreign language. 

architecture 

conducted  in Polish
conducted in English

1. learning outcomes included in the first cycle of studies in architecture or architecture and urban planning

2. checking the predisposition to continue studies in the technical field: portfolio evaluation

3. analysing the candidate's programme (based on the Diploma Supplement) for compatibility with the training programme for architects' engineers offered by the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering of the Lodz University of Technology within the framework of first degree studies and with Directive 2005/36/EC Candidates are asked to bring their portfolios (both printed and digitalised on CD or DVD) to the interview, and to bring them to the interview. documenting the candidate's achievements.

The portfolio should contain:

- at least one own (100%) architectural design

- at least one own (100%) urban development project

- documentation of the engineering diploma project

- the drawing, photographic and sculptural works selected by the candidate

- graphic information about other achievements in the field of architecture and urban planning (competitions, seminars, etc.).

For candidates wishing to study in English, knowledge of foreign languages will be taken into account (a possible certificate may be presented during the interview)

Candidates should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected English language activities. 

chemical and biochemical engineering (IV semester studies)

conducted  in Polish

no interviews are planned

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.  

civil engineering

conducted  in Polish

1. educational outcomes included in the curriculum of first cycle studies in the field of civil engineering

2. evaluating the student's achievements The following will be taken into account when assessing student achievements:

Participation in 1. analysing the programme followed by the candidate (on the basis of the Diploma Supplement) in terms of possibilities continuing education in the field of Urban Revitalisation 2. evaluating the student's achievements

The following will be taken into account when assessing student performance:

- participation in scientific circles (confirmed by the Circle's tutor

- scientific publications (publication to be viewed),

- possible professional achievements (apprenticeship in the profession

- relevant certificate of completion),

- Participation in the development of projects carried out outside the compulsory studies (project for review).

For each additional achievement, between 0 and 10 points will be awarded.

- scientific circles (confirmed by the Circle's tutor)

- academic publications (publication - available for inspection)

- possible professional achievements (apprenticeship in the profession - relevant certificate of completion)

- Participation in the development of projects carried out outside the compulsory studies (project for review)

For each additional achievement, between 0 and 10 points will be awarded.

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English. 

computer science conducted  in Polish

Verification of learning outcomes of first cycle degree programs in the following areas:
• construction of computer hardware and computer architecture
• algorithms and data structures as well as programming methods
• databases
• computer networks
• computer graphics and image processing

The candidate should have English language skills at level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing for active participation in selected classes conducted in English as a language of instruction.

Computer Science and Information Technology

conducted in English

1. testing competence in the field of technical sciences at the level of first cycle studies

2. checking the predisposition to continue studies in the field of computer science

3. analysing the programme completed by the candidate on his/her first cycle studies

4. verifying oral and written English language skills 

cosmetics technology (IV semester studies)

conducted  in Polish

1. checking the predisposition to continue studies in the field of cosmetics technology

2. analysing the programme implemented in the first cycle of studies

Candidates should have foreign language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing them to actively participate in selected classes held in the foreign language. 

design conducted  in Polish

1. assessing the learning outcomes achieved by the candidate in comparison with the learning outcomes for the field of design, first cycle study, conducted by the Faculty of Materials Technology and Textile Design at TUL

2. checking the predisposition to continue studies in design

3. analysing the programme followed by the candidate on his/her first cycle studies

Candidates should have foreign language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing them to actively participate in selected classes held in the foreign language.  

design conducted in English

1. assessing the learning outcomes achieved by the candidate in comparison with the learning outcomes for the design faculty, first cycle study, conducted by the Faculty of Materials Technology and Textile Design at TUL

2. checking the predisposition to continue studies in design

3. analysing the programme realised by the candidate on his/her first cycle studies

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.  

electrical engineering 

conducted  in Polish

Checking the educational outcomes of first cycle studies in the field:

- calculation of DC circuits - calculation of alternating current circuits

- electrical signal measurement techniques

- knowledge of the basics of construction and analysis of the operation of automation systems

- basic knowledge of synchronous and asynchronous electrical machines

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.  

Electronics and Telecommunications  (Applied Electronics)  conducted in English Checking the educational outcomes of first cycle studies in the field: - calculation of electrical and electronic circuits - semiconductor devices - logical systems - microprocessor systems - the basis for signal processing and transmission 
 
The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English. 

Energy Systems in the Built Environment 

conducted in English

no interviews are planned

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.

environmental engineering  (IV semester studies)

conducted  in Polish

no interviews are planned

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English. 

management

conducted  in Polish

1. checking basic competences in the field:

- management

- corporate finance

- marketing

- human resources management

- the basis for quantitative methods

2. checking the predisposition to continue studies in management

3. analysing the programme implemented by the candidate on his/her first cycle studies

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.  

Master of Businnes Studies*

conducted in English

1. checking basic competences in the field:

- management

- corporate finance

- marketing

- human resources management

- the basis for quantitative methods

2. checking the predisposition to continue studies 

3. analysing the programme implemented by the candidate on his/her first degree studies

4. verifying oral and written English language skills 

Master of Operations Management*

conducted in English

1. checking basic competences in the field of:

- production,

- manufacturing,

- production costs,

- human resources management,

- quality management

- the basis for quantitative methods

2. checking the predisposition to continue studies in management and production engineering

3. analysing the programme completed by the candidate on his/her first cycle studies

4. verifying oral and written English language skills 

management and production engineering

conducted  in Polish

1. checking knowledge in the area of technical and social sciences in the field of:

- production management, ergonomics,

- production cost management,

- marketing and human resources management,

- quality management

- the basis for quantitative methods

2. checking the predisposition to continue studies in management and production engineering

3. analysing the programme implemented by the candidate in the first degree studies

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.

mechanical engineering

conducted  in Polish

no interviews are planned

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English. 

Paper and Printing Technology (full-time, four-semester studies) (practical profile) 

conducted  in Polish

1. checking competence in the area of technical or scientific sciences at the level of first cycle studies, in particular: basic chemistry or physics, or mathematics, or computer science.

2. checking the predisposition to study paper and printing.

3. analysing the program followed by the candidate at the first or second cycle studies

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.  

Paper and Printing Technology (part-time, four-semester studies) (practical profile)  conducted  in Polish

1. checking competence in the area of technical or scientific sciences at the level of first cycle studies.

2. testing the aptitude to study paper and printing.

3. analysing the programme implemented by the candidate at the first or second cycle studies.

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English

textile engineering conducted  in Polish

1. assessing the learning outcomes achieved by the candidate in comparison with the learning outcomes in the field of textile or textile and fashion industry, first cycle studies, conducted by the Faculty of Materials Technology and Textile Design at TUL

2. checking the predisposition to continue studies in the field of textiles

3. analysing the programme implemented by the candidate on his/her first degree studies

Candidates should have foreign language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing them to actively participate in selected classes held in the foreign language.

textile engineering

conducted in English

1. assessing the learning outcomes achieved by the candidate in comparison with the learning outcomes for the faculty of textile or textile and fashion industry, first cycle studies, conducted by the Faculty of Materials Technology and Textile Design at TUL

2. checking the predisposition to continue studies in the field of textiles

3. analysing the programme implemented by the candidate on his/her first degree studies

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English. 

urban networks and installations in environmental engineering

conducted  in Polish

1. educational results included in the first cycle of studies in environmental engineering

2. evaluation of the student's achievements The following will be taken into account when assessing student performance:

- Participation in scientific circles (confirmed by the Circle's tutor)

- scientific publications (publication

- available for inspection)

- possible professional achievements (apprenticeship in the profession - relevant certificate of completion)

- Participation in the development of projects carried out outside the compulsory studies (project for review).

For each additional achievement, between 0 and 10 points will be awarded.

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English. 

urban planning

conducted  in Polish

1. learning outcomes included in the first cycle programme of studies in spatial management

2. evaluation of the student's achievements When assessing a student's achievements, the following will be taken into account:

- Participation in scientific circles (confirmed by the Circle's tutor)

- scientific publications (publication - available for inspection)

- possible professional achievements (apprenticeship in the profession - relevant certificate of completion)

- Participation in the development of projects carried out outside the compulsory studies (project for review).

For each additional achievement, between 0 and 10 points will be awarded.

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English. 

urban revitalization

conducted  in Polish

1. analysing the programme carried out by the candidate (on the basis of the Diploma Supplement) in terms of possibilities continuing education in the field of Urban Revitalisation

2. evaluating the student's achievements

The following will be taken into account when assessing student performance:

- participation in scientific circles (confirmed by the Circle's tutor),

- scientific publications (publication to be viewed),

- possible professional achievements (apprenticeship in the profession

- relevant certificate of completion),

- Participation in the development of projects carried out outside the compulsory studies (project for review). For each additional achievement, between 0 and 10 points will be awarded.

The candidate should have English language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing him/her to actively participate in selected classes conducted in English.

 

Miejsce i terminy rozmów kwalifikacyjnych

Kierunek

Godzina

Miejsce

WŁÓKIENNICTWO

29 września, godz. 11.00

Kreślarnia IV;  bud. A-33;  klatka C, II p.

Żeromskiego 116

WŁÓKIENNICTWO (j. angielski)

29 września, godz. 11.00

WZORNICTWO

29 września, godz. 11.00

WZORNICTWO (j. angielski)

29 września, godz. 10.00 

TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW (studia 4- semestralne)

29 września , godz. 10.00

 Dziekanat , Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,

  ul. Wólczańska 171/173

 

ARCHITEKTURA

 

29 września, godz. 9.30

Pokój 105, I p., Instytut Architektury i Urbanistyki (budynek B6) Al. Politechniki 6,

Uwaga:

Portfolio wymagane przy rozmowach kwalifikacyjnych (zarówno w wersji wydrukowanej, jak i zdygitalizowanej na płycie CD lub DVD) należy złożyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej do 8.30 w pok. 105 w Instytucie Architektury i Urbanistyki.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

29 września, godz. 9.15

Pokój 105A, I p., dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury Inżynierii Środowiska, Al. Politechniki 6,

BUDOWNICTWO

30 września, godz. 9.15 

SIECI I INSTALACJE  W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

30 września, godz. 9.15 

REWITALIZACJA MIAST

30 września, godz. 10.15 

Rozmowy dotyczą wszystkich kandydatów na studia II stopnia na wszystkie uruchamiane kierunki:

MASTER OF BUSINESS STUDIES
MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING

29 września, godz. 9.00

 

Test językowy o godz. 9:00 w Auli IFE/Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Rozmowy kwalifikacyjne,  od godz. 11:00 w salach:
- sala nr 9  Master of Business Studies
- sala nr 7  Master of Operations Management
- sala nr 12  Computer Science and Information Technology
- sala nr 16  Advanced Mechanical Engineering

 

 

 

Poznaj nasz kampus