STRONA GŁÓWNA

Rozmowy kwalifikacyjne/Interviews for candidates

Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych

 

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych
automatyka i robotyka WM Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
automatyka i sterowanie robotów WEEIA Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
biogospodarka zrównoważona WBINOŻ Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
biotechnologia WBINOŻ Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
chemia WCH Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
chemia budowlana WCH Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
chemia w kryminalistyce WCH Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
elektronika i telekomunikacja WEEIA Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 22 lutego 2021 roku, od  godziny 9:15 - platforma MS Teams.
elektrotechnika WEEIA Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
energetyka WM Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
fizyka techniczna WFTIMS Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
Human-Computer Interaction CKM

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się zdalnie, 22 lutego 2021 roku od godziny 09:15, poprzez platformę Skype.

Rozmowy będą poprzedzone testem językowym, który również odbędzie się zdalanie. Test językowy został zaplanowany na godzinę 08:00, poprzez platformę MS Forms.

Kandydaci proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego i krótkich opisów realizowanych projektów w tej lub pokrewnych dziedzinach z uwzględnieniem swojej roli do dnia 15 lutego 2021r. w postaci elektronicznej na adres email: rekrutacja-ckm@info.p.lodz.pl  (lub dostarczenie do biura IFE).

Industrial Biotechnology CKM

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się zdalnie, 22 lutego 2021 roku od godziny 9:15, poprzez platformę Skype.
Przed rozmową jest zaplanowany test językowy, który również odbędzie się zdalanie przy pomocy platformy MS Forms. Test jest zaplanowany na godzinę 08:00, również 22 lutego br.

informatyka WEEIA Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
informatyka stosowana WFTIMS Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
inżynieria biomedyczna WEEIA Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
inżynieria materiałowa WM Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
inżynieria środowiska WIPOŚ Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
mechanika i budowa maszyn WM Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
mechatronika WEEIA Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
nanotechnologia WCH Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
nanotechnologia (j. angielski) WCH Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
technologia chemiczna WCH Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
technologia kosmetyków WBINOŻ Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dziekanacie Wydziału BINOŻ, dnia 22 lutego 2021 roku, od godziny 10:00
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
transport WM Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
włókiennictwo WTMIWT Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
wzornictwo WTMIWT Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.
wzornictwo (j. angielski) WTMIWT Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjnej.

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
elektronika i telekomunikacja WEEIA
 1. Omówienie gotowości kandydata do realizacji programu studiów opartego w większości o pracę projektową.
 2. Dyskusja wcześniejszych osiągnięć kandydata pod kątem posiadanych kompetencji stanowiących wymagania wstępne w programie studiów.  
 3. Weryfikacja możliwości spełnienia ewentualnych oczekiwań kandydata w kwestii indywidualizacji toku studiów.
 4. Przeprowadzenie fragmentu rozmowy w języku angielskim (z uwagi na wymaganie znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, niezbędne do czynnego uczestnictwa w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim).
Human-Computer Interaction CKM
 1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie podstawowej znajomości Informatyki i umiejętności programowania.
 2. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 3. Sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów na kierunku Human-Computer Interaction w trakcie dyskusji na podstawie przesłanych wcześniej materiałów: listu motywacyjnego i załączonego krótkiego opisu realizowanych projektów w tej lub pokrewnych dziedzinach.
Industrial Biotechnology CKM
 1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku Industrial Biotechnology
 3. Analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia.
 4. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.
technologia kosmetyków WBINOŻ
 1. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku technologia kosmetyków.
 2. Analizę programu zrealizowanego na pierwszym stopniu studiów.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

Na pozostałych kierunkach nie przewiduje się przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 

Scope of interviews for candidates for second cycle studies in the summer semester of the academic year 2020/2021

Field of study The scope of the interview includes:
Electronics and Telecomunication conducted in Polish
 1. Discussion of the candidate's readiness to study a programme based mostly on project work.
 2. Discussion of the candidate's previous achievements in terms of their competences being the necessary prerequisites in the study program. 
 3. Verification of the possibility to fulfil the candidate's potential expectations regarding the individual study program. 
 4. Conducting a part of the interview in English (due to the requirement of English fluency at least at the B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, necessary for active participation in selected classes in English).
Human-Computer Interaction conducted in English  
 1. Evaluation of basic IT knowledge and programming skills
 2. Evaluation of command of English in speech and writing
 3. Evaluation of the candidate’s fit for Human-Computer Interaction programme: discussion based on the submitted cover letter and project experience in related areas.

Candidates are requested to send the abovementioned documents (i.e. a cover letter and a short overview of any project experience you might have related to HCI, including your role description) to rekrutacja-ckm@info.p.lodz.pl (electronic form) or with regular post/deliver in person (paper form) to the IFE office.

 

Industrial Biotechnology conducted in English
 1. evaluation of competences in life sciences at the level of first-cycle studies
 2. evaluation of predispositions to second-degree studies in Industrial Biotechnology
 3. analysis of first-cycle degree programme
 4. assessment of English speaking and writing skills
Cosmetics Technology conducted in Polish  
 1. checking the predisposition to continue studies in the field of cosmetics technology
 2. analysing the programme implemented in the first cycle of studies

Candidates should have foreign language skills at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing them to actively participate in selected classes held in the foreign language.

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus