STRONA GŁÓWNA

Papiernictwo i poligrafia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia o profilu praktycznym.

Celem kształcenia jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk podstawowych (matematyki, chemii, fizyki) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Studia dostarczają wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Dzieki programowi studiówprzygotowywana jest  kadra specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym, przetwórstwa papierniczego i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż. Kompetencje przekazywane studentom są oparte zarówno na najnowszej, światowej literaturze naukowej, badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak i pracach doświadczalnych i eksperckich wykonywanych na potrzeby krajowych przemysłów: papierniczego, poligraficznego i przetwórczego. Program kształceniana kierunku papiernictwo i poligrafia został opracowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami: krajowymi i zagranicznymi zakładami przemysłowymi. Przy jego opracowaniu zostały uwzględnione programy kształcenia wiodących uczelni europejskich, m.in. Aalto University of Technology, już opracowane wg wytycznych UE (zgodnie z tzw. Programem Bolońskim). Opisywany program kształcenia jest ukierunkowany na zmaksymalizowanie szans na szybkie zatrudnienie.

Obecnie uruchamiane studia o profilu praktycznym mają charakter unikatowy, gdyż przy jego opracowywaniu wykorzystano sugestie i uwagi przedstawicieli przemysłu i organizacji skupiających krajowych producentów: Stowarzyszenia Papierników Polskich oraz Polskiej Izby Druku. Jest on odpowiedzią uczelni na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w prężnie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym i poligraficznym, a także przemysłach pokrewnych. Ze względu na 12-tygodniowe praktyki studia o profilu praktycznym trwają 8 semestrów, czyli o semestr dłużej niż dotychczasowe studia o profilu ogólnoakademickim. Profil praktyczny studiów oznacza nie tylko dłuższe praktyki, ale także zajęcia prowadzone przez doświadczonych przedstawicieli branży papierniczej i poligraficznej.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Specjalności: 
  • maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
  • technologia papiernictwa i poligrafii
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia jest inżynierem przygotowanym do rozwiazywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu technologii celulozowo-papierniczej, poligraficznej i przetwórczej oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń papierniczych, przetwórczych i poligraficznych. Jest on przygotowany do: wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych. Posiada umiejętność obsługi maszyn i procesów technologicznych w zakładach przemysłowych, współdziałania ze służbami pomocniczymi oraz kierowania średnim dozorem technicznym oraz podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych, biurach projektowych, laboratoriach branżowych, administracji i szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Przykładowe zawody, stanowiska pracy, jakie mogą zajmować inżynierowie papiernictwa i poligrafii po zakończeniu edukacji to m.in.: technolog-papiernik, technolog-poligraf, mechanik-papiernik, mechanik-poligraf, projektant systemów papierniczych i poligraficznych, specjalista-konsultant, technolog działu drukowania, projektant maszyn papierniczych, technolog maszyn papierniczych, kierownik maszyny papierniczej, laborant kontroli jakości druku.

 

 

Polski

Poznaj nasz kampus