STRONA GŁÓWNA

Nanotechnologia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku nanotechnologia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia wyzwań zawodowych w obszarze łączącym chemię, technologię chemiczną oraz inżynierię materiałową zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Studia magisterskie na tym kierunku mają za zadanie kształcić specjalistów z tej dziedziny posiadających gruntowną wiedzę z dziedzin leżących u podstaw nanonauki, a także umiejętności inżynierskie niezbędne do zastosowania tej wiedzy w praktyce, co pozwoli im pracować zarówno w akademickich, jak i przemysłowych ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, a także kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.

W czasie studiów poszerzane są umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu projektowania, wytwarzania, modyfikacji, oraz analityki nanomateriałów. Rozbudzana jest świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem nanocząstek i nanomateriałów oraz wiedza z zakresu ich oddziaływania na środowisko naturalne i organizmy żywe. Studenci pogłębiają wiedzę z matematyki, fizyki, chemii, biochemii oraz szeroko rozumianej nauki o materiałach przydatną do rozwiązywania złożonych zadań z zakresu nanonauki i nanotechnologii, jak również umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie. Zdobywają wiedzę nt. współczesnych trendów rozwojowych i najważniejszych osiągnięć w dziedzinie nanonauki i nanotechnolgii oraz chemii, biochemii i inżynierii materiałowej. Konsekwentnie stosują i upowszechniają zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych.Poznają i potrafią stosować podstawowe techniki, urządzenia i narzędzie wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich w zakresie syntezy, modyfikacji i analizy nanomateriałów. Potrafią do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prostych problemów badawczych wykorzystywać metody analityczne i eksperymentalne oraz ocenić ich przydatność do rozwiązania konkretnego zadania, dostrzegając ograniczenia tych metod. Znają zasady BHP w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym, wykazują odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy. Uczą się planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Będą potrafić oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie nanonauki i nanotechnologii, zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań oraz przeprowadzić wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich.  

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Obszar nanotechnologii i nanonauki, w których kształceni są studenci na drugim stopniu studiów jest bardzo szeroki i dotyczy m.in. takich dziedzin jak elektronika, optyka, mechanika, medycyna i farmacja, ochrona środowiska, przemysł samochodowy i lotniczy, produkcja kosmetyków a nawet urządzeń AGD. W konsekwencji nanotechnologia i nanonauka mają w wielu przypadkach interdyscyplinarny charakter i wymagają swoistych umiejętności i wiedzy w dziedzinie nauk chemicznych, fizyki, medycyny czy biologii, inżynierii materiałowej, elektroniki oraz mechaniki.

Absolwenci tego kierunku mogą zajmować się projektowaniem nanomateriałów o określonych właściwościach przydatnych do zastosowania w różnych dziedzinach np. medycynie, a także  projektowaniem, badaniem i opracowaniem sposobu syntezy nanomateriałów. Mogą samodzielnie wykonywać badania nanomateriałów.  

Absolwenci kierunku będą dobrze przygotowani do pracy w międzynarodowych firmach i instytucjach badawczych, m.in. dzięki doświadczeniom zdobytym podczas realizacji przedmiotu Research and development project, co pozwoli im zdobywać pracę w przemyśle (związanym z nanotechnologiami lub/i przemyśle chemicznym i przemyśle tworzyw sztucznych) oraz akademickich i przemysłowych ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, a także kontynuować kształcenie na studiach III stopnia. Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwentów: pracownik laboratorium, pracownik działu R&D; nanotechnolog, konsultant, ekspert, kierownik produkcji.

 

Polski

Poznaj nasz kampus