STRONA GŁÓWNA

Mechatronika

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Kierunek jest realizowany wspólnie przez dwa wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Mechaniczny. Jest on przypisany do Wydziału EEIA, który pełni rolę jednostki wiodącej.

Mechatronika to kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć pogłębioną wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka z uwzględnieniem najnowszych technologii i trendów rozwojowych. Na studiach drugiego stopnia przygotowuje się absolwentów do pracy naukowo-badawczej, zapewniając im wiedzę niezbędną do piastowania funkcji kierowniczych w przemysłowych placówkach naukowo-badawczych a także innowacyjno-rozwojowych.

Studenci mają możliwość wyboru bloków obieralnych,z awierających przedmioty rozwijające obszary wiedzy, które ich najbardziej interesują. Proponowane bloki obieralne, to m.in.: systemy sztucznej inteligencji w mechatronice, systemy mikroprocesorowe oraz innowacje w mechatronice. Ważnym elementem kształcenia jest umiejętność posługiwania się technicznym językiem obcym. Studenci w sposób praktyczny rozwijają swoje kompetencje biorąc udział w wybranych zajęciach w języku angielskim.

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych oraz wiedzę specjalistyczną, umożliwiającą podejmowanie działań innowacyjnych i proekolo­gicznych w obszarach mechatroniki i pokrewnych. W programie studiów zadbano o to, aby uzyskane wykształcenie pozwoliło na podjęcie pracy zawodowej o różnorodnym cha­rakterze - w szczególności, aby absolwent miał kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac projektowych, naukowych i doświadczalnych w zakresach, które składają się na me­chatronikę. 

Absolwent mechatroniki jest przygotowany do pracy jako specjalista do spraw obsługi i eksploatacji zaawansowanych technologicznie systemów mechatronicznych. Może podjąć pracę wszędzie tam, gdzie wykorzy­stywane są zaawansowane, nowoczesne narzędzia i techniki informatyczne. W szczególności może pracować w różnego rodzaju firmach krajowych i zagranicznych, jak również może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Polski

Poznaj nasz kampus