75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie - Management (ang.)

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, szczególnie:

  • wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów dotyczy aktualnie współczesnych problemów z zakresu zarządzania organizacjami oraz rozwija umiejętności wykorzystywania wspierających je metod i technik np. planowania, organizowania, motywowania, kontroli, negocjowania, a także niezbędnych technologii informatycznych;
  • umiędzynarodowienie – wszystkie przedmioty prowadzone są w języku angielskim, pogłębiany i certyfikowany będzie "Business English"oraz obowiązkowy będzie kurs z dodatkowego języka obcego;
  • aktywne współdziałanie z otoczeniem - mobility semester, 6 tygodni praktyk;
  • kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning.

Studia przygotowują do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym poprzez wykonywanie zadań w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, bankach, firmach doradczych, usługowych czy też organizacjach non-profit. Zajęcia prowadzone w ramach tego kierunku pozwalają uzyskać kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności gospodarczej i rozwijanie jej poza granicami kraju. Umożliwiają zdobycie wiedzy oraz naukę słownictwa, m.in., z obszaru zarządzania, finansów, marketingu, HR, procesów produkcyjnych, zarządzania jakością i zarządzania projektami. W programie studiów znajduje się mobility semester, w trakcie którego studenci realizują część studiów w wybranej uczelni zagranicznej, samodzielnie planując swój semestr na podstawie przedmiotów z zakresu zarządzania, dostępnych w uczelni przyjmującej. Pozwala to na rozwijanie umiejętności językowych, pogłębienie wiedzy z głównych obszarów zainteresowania studenta oraz zdobywanie kompetencji mobilności i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości specjalistycznego języka angielskiego.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
licencjat
Czas trwania studiów: 

 3 lata

Sylwetka absolwenta: 

Posiadana wiedza specjalistyczna obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwenci potrafią koordynować projekty o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym znajdują pracę na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, w korporacjach międzynarodowych, działach współpracy z zagranicą funkcjonujących w firmach krajowych, a także w instytucjach prowadzących współpracę z kontrahentami na rynkach zagranicznych. Ponadto, znajdują zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach oferujących usługi na arenie międzynarodowej. Są przygotowani także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus