75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Logistyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia na kierunku logistyka prowadzone są przez międzywydziałową jednostkę Politechniki Łódzkiej – Kolegium Logistyki.

Logistyka jako dziedzina interdyscyplinarna, prowadzona na studiach technicznych, wymaga połączenia wiedzy ekonomiczno-menadżerskiej z techniczno-informatyczną.
Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe odpowiadające aktualnym, współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także z podstaw zarządzania i ekonomii, towaroznawstwa, zarządzania produkcją i usługami, finansów i rachunkowości oraz prawa. Na przedmiotach kierunkowych zapoznają się z logistyką produkcji i dystrybucji, zarządzaniem zapasami i łańcuchem dostaw, projektowaniem procesów logistycznych, ekonomiką transportu, infrastrukturą logistyczną oraz ekologistyką. Ponadto studenci zapoznają się z nowoczesnymi systemami informatycznymi w logistyce, a także z procesem projektowania, powstawania i wdrażania aktualnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Specjalności: 
  • systemy informatyczne w logistyce

Program specjalności zawiera dodatkowe przedmioty, takie jak: projektowanie aplikacji logistycznych, modelowanie w logistyce, handel elektroniczny, audyt i doskonalenie systemów logistycznych oraz hurtownie danych. Dzięki temu studenci są przygotowani do korzystania z nowoczesnych systemów informatycznych logistyki, a także współuczestniczenia w projektowaniu i wdrażaniu technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.

  • zarządzanie logistyczne

Program specjalności kładzie nacisk na takie przedmioty jak: planowanie, budżetowanie i optymalizację kosztów, zarządzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą, systemy magazynowania, opakowania w systemach logistycznych, rynek usług logistycznych oraz eurologistykę. Studenci kończąc naukę na tej specjalności, uzyskują kwalifikacje niezbędne do dokonywania analiz i podejmowania decyzji gospodarczych dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do pracy w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką. Mogą też pracować w jednostkach gospodarczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, informatyczna, techniczna i ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne.

Studia na tym kierunku otwierają wiele perspektyw i możliwości, ponieważ logistyka jest obecnie jednym z kluczowych obszarów rozwoju. Uzyskane kwalifikacje są poszukiwane na rynku pracy i bez wątpienia pozostaną takimi w dającej się przewidzieć przyszłości. Potwierdzają to analizy i prognozy rynku pracy oraz doświadczenia naszych absolwentów.

 

Polski

Poznaj nasz kampus