75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Inżynieria środowiska

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

To kierunek dla osób czujących wagę problemu ochrony środowiska, ponieważ kształtowane są tu kompetencje inżynierskie, które mają na celu zachowanie środowiska naturalnego w stanie równowagi. W ramach wykładanych przedmiotów (dotyczących m.in. ochrony powietrza, gospodarki odpadami, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej i ochrony wód, biologii z ekologią, chemii, fizyki środowiska, analiz środowiskowych, mechaniki i wytrzymałości materiałów, meteorologii, geologii, hydrologii itp.) studenci przygotowywani są do sprostania wyzwaniom związanym z zastosowaniem technologii, stosowanych w ochronie środowiska, a także w obszarach projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji urządzeń i obiektów ochrony środowiska.

Technologie energetyczne, eksploatacja urządzeń energetycznych, systemy dystrybucji ciepła, energetyczne wykorzystanie paliw alternatywnych, ogrzewnictwo, materiały konstrukcyjne i korozja, akwizycja i sterowanie – to tylko niektóre z propozycji jakie przewidziano w ramach autorskiego programu studiów i praktyk w ścisłej współpracy z Veolia Energia Łódź S.A. będącej częścią globalnego potentata sektora energetycznego i komunalnego.

Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry (1,5 roku) lub 4 semestry (2 lata). Długość trwania studiów zależy od kierunku studiów, które kandydat ukończył.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Specjalności: 
  • bezpieczeństwo przemysłowe
  • ekologiczne źródła energii
  • wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
  • zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku lub 2 lata

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Inżynieria środowiska to znakomity pomysł dla ubiegających się o uprawnienia budowlane (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych).

Absolwenci z powodzeniem odnajdą się w instytutach naukowo-badawczych, organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, różnego rodzaju podmiotach gospodarczych w tym z także branży energetyczno-ciepłowniczej, chemicznej czy komunalnej, laboratoriach analitycznych, biurach projektowych i instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, oczyszczaniem gazów i ścieków, uzdatnianiem wody, zagospodarowaniem odpadów itp.

Polski

Poznaj nasz kampus